Forslag til beslutning - B9-0330/2021Forslag til beslutning
B9-0330/2021

FORSLAG TIL BESLUTNING om den systematiske undertrykkelse i Belarus og konsekvenserne heraf for sikkerheden i Europa som følge af bortførelser fra et civilt EU-fly, der blev tvunget til at lande af de belarusiske myndigheder

7.6.2021 - (2021/2741(RSP))

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Helmut Scholz
for The Left-Gruppen

Procedure : 2021/2741(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0330/2021
Indgivne tekster :
B9-0330/2021
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0330/2021

Europa-Parlamentets beslutning om den systematiske undertrykkelse i Belarus og konsekvenserne heraf for sikkerheden i Europa som følge af bortførelser fra et civilt EU-fly, der blev tvunget til at lande af de belarusiske myndigheder

(2021/2741(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til rapport af 15. februar 2021 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen i Belarus i forbindelse med præsidentvalget i 2020,

 der henviser til FN's Menneskerettighedsråds resolution af 5. marts 2021 om menneskerettighedssituationen i Belarus forud for og umiddelbart efter præsidentvalget i 2020,

 der henviser til rapporten fra rapportøren for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) under Moskva-mekanismen om påståede menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med præsidentvalget den 9. august 2020 i Belarus, som blev offentliggjort den 5. november 2020, og henstillingerne heri,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at Belarus' sikkerhedstjenester og flyvekontrolcenter tvang Ryanair fly 4978, der var på vej fra Athen til Vilnius, til at lande i Minsk på baggrund af en bombetrussel, som der siden er rejst tvivl om; der henviser til, at denne seneste hændelse har tiltrukket sig stadig større opmærksomhed fra den internationale offentligheds side og affødt kritik i en række stater;

B. der henviser til, at tvangslandingen af Ryanair-flyet påførte uskyldige passagerer frygt og krænkede grundlæggende sikkerhedsnormer inden for civil luftfart generelt;

C. der henviser til, at denne hændelse er den seneste i en række af politiske begivenheder, som har givet anledning til alvorlige bekymringer i et bredt udsnit af det belarusiske samfund, herunder mange borgere og oppositionskræfter, som har været under stigende pres fra Lukasjenko-regimet i mindst ni måneder; der henviser til, at den skal ses i sammenhæng med den generelle sociale, politiske og økonomiske udvikling i Belarus, som har ført til polarisering og dyb splittelse i det belarusiske samfund;

D. der henviser til, at meddelelsen om valgresultatet den 9. august 2020 udløste massedemonstrationer, der anfægtede valgresultatets legitimitet; der henviser til, at både FN's og OSCE's undersøgelser og konklusioner bekræftede rapporterne om alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og de demokratiske rettigheder i Belarus i optakten til og kølvandet på præsidentvalget i 2020, herunder talrige tilfælde af tortur, tvangsforsvindinger, bortførelser og vilkårlige udvisninger, herunder den politisk motiverede vilkårlige udvisning fra Belarus' territorium af medlemmer af Koordinationsrådet, vilkårlige anholdelser og frihedsberøvelser, herunder af mindreårige, seksuelle og kønsbaserede voldshandlinger, vilkårlig livsberøvelse, angreb på og chikane, intimidering og vilkårlig frihedsberøvelse af medlemmer af den politiske opposition, herunder medlemmer af Koordinationsrådet, menneskerettighedsforkæmpere, repræsentanter for civilsamfundet, journalister og andre mediefolk samt personer, der på fredelig vis søger at udøve deres borgerlige og politiske rettigheder, nægtelse af retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og nægtelse af retten til menings- og ytringsfrihed, både online og offline, herunder gennem angreb på medierne og regelmæssig chikane af journalister, mens de udøver deres legitime funktioner i forbindelse med forsamlinger, ved at fratage udenlandske mediefolk deres akkreditering og ved at blokere uafhængige mediewebsteder og lukke internettet ned;

E. der henviser til, at der ifølge anklagemyndigheden i perioden fra august 2020 til april 2021 blev indledt mere end tre tusinde straffesager vedrørende organisering og afholdelse af ulovlige massebegivenheder og demonstrationer; der henviser til, at den også rapporterede om over 750 tilfælde af påstået skamfering af bygninger og beskadigelse af ejendom, ca. 600 tilfælde af fornærmelse af statsembedsmænd og over 300 tilfælde af vold eller trusler om vold mod politibetjente; der henviser til, at mere end 300 personer skønnes at være tilbageholdt som politiske fanger, og at mere end 30 000 personer rapporteres at have været gennem en proces med frihedsberøvelse; der henviser til, at der er mange rapporter om påstået tortur;

F. der henviser til, at navnlig journalister og aktivister på de sociale medier og bloggere rutinemæssigt er blevet frihedsberøvet i forbindelse med demonstrationerne; der henviser til, at hundredvis af journalister er blevet arresteret, at snesevis har været udsat for administrativ frihedsberøvelse, hvorunder de angiveligt har været udsat for vold, og at mange er blevet idømt bøder; der henviser til, at journalister er blevet varetægtsfængslet og anklaget for kriminelle forhold; der henviser til, at der har været talrige rapporter myndighedernes tilbagekaldelse af journalisters akkreditering, herunder udenlandske mediekorrespondenter, hvoraf flere er blevet anholdt og udvist fra Belarus;

G. der henviser til, at FN's Menneskerettighedskomité og andre internationale menneskerettighedsmekanismer gentagne gange har fremhævet, at en række bestemmelser i Belarus' retsorden er i modstrid med internationale normer og standarder, og at de begrænser ytringsfriheden både offline og online; der henviser til, at man gennem successive ændringer af loven om massemedier har udvidet restriktionerne vedrørende licensudstedelse, overvågning af indhold samt procedurer for varsling og suspension af medier til også at gælde onlineressourcer og -platforme og givet myndighederne vide skønsbeføjelser til at blokere websteder uden en retsafgørelse;

H. der henviser til, at der i maj 2021 blev vedtaget yderligere ændringer af den gældende medielovgivning; der henviser til, at disse ændringer gør det muligt at lukke medier uden en forudgående retssag; der henviser til, at journalister, der dækker uautoriserede begivenheder, vil blive betragtet som deltagere i samme; der henviser til, at livestreaming (direkte onlineudsendelse) og offentliggørelse af meningsmålinger foretaget af enheder uden akkreditering vil blive forbudt; der henviser til, at listen over grunde til at nægte presseakkreditering er blevet udvidet, og det samme gælder listen over de former for indhold, der er forbudt i medierne; der henviser til, at alle disse foranstaltninger er blevet truffet af de regerende myndigheder i Belarus for yderligere at indskrænke medie-, ytrings- og forsamlingsfriheden samt for at mindske den gennemsigtighed omkring statens adfærd, der er en nødvendig forudsætning for et samfunds demokratiske funktion;

I. der henviser til, at både Roman Protasevitsj og hans russiske kæreste, Sofia Sapega, blev arresteret efter tvangslandingen af en Ryanair-fly, der var på vej fra Athen til Vilnius, i Minsk; der henviser til, at Protasevitsj er en undersøgende journalist og var chefredaktør for Nexta Live, en social mediekanal med base i Warszawa, der udsendte information om oppositionens aktiviteter og demonstrationer og er blevet den foretrukne måde at organisere demonstrationer i Belarus på; der henviser til, at Roman Protasevitsj har flygtningestatus i EU;

J. der henviser til, at Roman Protasevitsj i en video, der blev offentliggjort online, sagde, at han var ved godt helbred, og erkendte at havde spillet en rolle i tilrettelæggelsen af massedemonstrationer i Minsk; der henviser til, at Protasevitsjs optræden i det belarusiske statslige fjernsyn ikke var beroligende i betragtning af, at han tydeligvis havde sår i ansigtet,  og at der var al mulig grund til at antage, at hans optræden ikke var frivillig, og at "tilståelsen" var afgivet under tvang; der henviser til, at sådanne tvungne tilståelser er forbudt i henhold til FN's konvention mod tortur;

K. der henviser til, at EU som reaktion på tvangslandingen af Ryanair-flyet indførte yderligere sanktioner, herunder målrettede økonomiske sanktioner;

L. der henviser til, at fagforeningerne på trods af den undertrykkelse, som fagforeningsfolk og arbejdstagere har været udsat for på grund af deres deltagelse i demonstrationer, har opfordret til, at de økonomiske sanktioner mod belarusiske virksomheder ophæves, fordi de mener, at sådanne sanktioner kan føre til tab af arbejdspladser, lavere lønninger og yderligere begrænsninger af deres arbejdstagerrettigheder;

1. fordømmer tvangslandingen af Ryanair-fly 4978 i Minsk den 23. maj 2021 og opfordrer Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) til hurtigst muligt at efterforske denne hændelse; opfordrer indtrængende de belarusiske myndigheder til at samarbejde med internationale luftfartsinstitutioner, navnlig ICAO, om en efterforskning af begivenhederne i forbindelse med landingen af Ryanair-fly 4978 med henblik på at få det fuldt belyst, hvad der skete; noterer sig, at de belarusiske myndigheder hævder at være indstillet på at gøre dette;

2. er bekymret over staters tendens til at gribe ind i international luftfart og de internationalt vedtagne regler og standarder herfor af politiske grunde, som senest Belarus og tidligere andre stater har gjort; minder alle stater om deres forpligtelse til at overholde folkeretten, herunder de internationale regler om luftfart; opfordrer EU til ikke at anvende dobbelte standarder, når det reagerer på sådanne hændelser;

3. fordømmer den igangværende retsforfølgning af kritiske røster, demonstranter og civilsamfundsaktivister i Belarus; bemærker med dyb bekymring det store antal straffesager i forbindelse med organiseringen og afholdelsen af ulovlige massebegivenheder og demonstrationer; opfordrer de belarusiske myndigheder til omgående at standse denne praksis og til drastisk at ændre kursen; understreger, at denne politik undergraver de grundlæggende normer og værdier i det belarusiske samfund samt dets sammenhængskraft;

4. opfordrer alle kræfter i Belarus og det internationale samfund til at undersøge mulighederne for dialog og mægling med henblik på at vende tilbage til den nationale dialog mellem alle politiske kræfter uden at udelukke nogen på vejen frem;

5. opfordrer de belarusiske myndigheder til at sikre fuld respekt for menneskerettighederne og de demokratiske rettigheder; udtrykker bekymring over planerne om at udsætte valget til de regionale forsamlinger med halvandet år indtil udgangen af 2023;

6. fordømmer den igangværende retsforfølgning af journalister og andre mediefolk; opfordrer de belarusiske myndigheder til at sikre fuld respekt for menneskerettighederne, herunder pressefriheden og ytringsfriheden; påpeger med dyb bekymring, at anholdelsen af Roman Protasevitsj og Sofia Sapega er tegn på en yderst bekymrende eskalering i undertrykkelsen af kritiske røster, herunder dem, der bor i udlandet; opfordrer til løsladelse af alle journalister og mediefolk, der er blevet arresteret i forbindelse med demonstrationerne;

7. opfordrer de belarusiske myndigheder til straks at løslade Roman Protasevitsj og Sofia Sapega og give dem lov til at forlade landet;

8. opfordrer til øjeblikkelig løsladelse af alle politiske fanger og alle dem, der er blevet arresteret i forbindelse med demonstrationerne efter valget;

9. gentager sin principielle holdning om, at folkeretten skal respekteres i sin helhed, nemlig den internationale menneskerettighedslovgivning og bestemmelserne i FN-pagten vedrørende principperne for internationale forbindelser, herunder folkets suveræne ret til at vælge deres fremtid uden udenlandsk indblanding eller procedurer for pålæggelse af sanktioner; afviser og fordømmer dobbeltstandarder i forbindelse med vurderingen og anvendelsen af disse normer;

10. bemærker den internationale støtte til det demonstrerende civilsamfund i Belarus og bestræbelserne på at komme ud af dødvandet og finde en løsning på den dybe krise;

11. understreger, at spiralen med at indføre flere og flere sanktioner ikke er et rimeligt alternativ til accepten af Lukasjenko-regimets tidligere politik, der gik ud på selektivt at afbalancere de øgede forbindelser med Den Russiske Føderation på den ene side og de intensiverede forbindelser med EU på den anden side med det ene formål at sikre regimets fastholdelse af den politiske magt; bemærker, at begge politikker er slået fejl og har resulteret i stadig voksende regionale spændinger og undertrykkelse i Belarus;

12. opfordrer EU til at samarbejde med OSCE og FN om at bringe konfrontationen i Belarus til ophør og genoptage en national dialog; opfordrer indtrængende alle internationale partnere til at respektere det belarusiske folks ret til at vælge deres udviklingsvej uden ekstern pression og indblanding;

13. udtrykker bekymring over de negative konsekvenser af de økonomiske sanktioner, som EU allerede har indført eller planlægger at indføre, for hele det belarusiske folk; afviser derfor økonomiske sanktioner; understreger, at de risikerer at forværre splittelsen i det belarusiske samfund, hvilket vil bidrage til at forværre den sociale situation for mange mennesker i landet, og at de ikke vil bidrage til en tilbagevenden til demokrati og forsoning i det belarusiske samfund;

14. accepterer målrettede restriktive foranstaltninger rettet mod ansvarlige politikere eller andre personer, der er skyldige i menneskerettighedskrænkelser og ansvarlige for undertrykkelsen af dem, der stræber efter et pluralistisk demokratisk samfund og en ditto debat og udøver deres politiske og sociale rettigheder, herunder strejker og ytringsfrihed;

15. udtrykker bekymring over de stigende spændinger i regionen; beklager Litauens og Polens erklæringer og politikker, der giver næring til konfrontationer i regionen; opfordrer alle involverede parter til at udvise tilbageholdenhed og ophøre med at give næring til den interne konflikt i Belarus;

16. opfordrer EU til at respektere det vedvarende ønske fra et flertal af befolkningen i Belarus om at fortsætte samarbejdet og de venskabelige og gensidigt fordelagtige forbindelser mellem deres suveræne stat og både EU, alle dets medlemsstater og Den Russiske Føderation: minder om, at forbindelserne mellem Belarus og Rusland er dybt rodfæstede, navnlig i erfaringerne fra det 20. århundrede, og havde indflydelse på de overgangsprocesser, der startede i alle de nye uafhængige stater fra det tidligere USSR, der opstod efter Sovjetunionens opløsning: understreger, at disse aspekter fortsat har indflydelse på disse samfund i forandring og påvirker borgernes konkrete forventninger og rettigheder med hensyn til at bestemme fremtiden for deres stat og samfund;

17. understreger behovet for en omlægning af EU's politik for det østlige partnerskab; opfordrer til, at der sættes en stopper for politikker, der tvinger landene i regionen til at vælge mellem samarbejde med enten EU eller Den Russiske Føderation; minder om, at Belarus, længe inden den nuværende konflikt brød ud, besluttede at etablere særlige forbindelser med Den Russiske Føderation og samarbejde inden for Den Eurasiske Økonomiske Union;

18. understreger det presserende behov for en regional dialog, der omfatter Rusland og EU, med henblik på at mindske de politiske spændinger i regionen, genskabe tilliden og fremme gensidigt frugtbare økonomiske, handelsmæssige og kulturelle forbindelser og sætte alle civile aktører i stand til at fastlægge deres egne politiske, forfatningsmæssige og retlige strukturer;

19. bemærker med stor bekymring den militære mobilisering ved grænserne mellem EU og Rusland; er bekymret over, at den politiske ustabilitet i Belarus skærper den militære konfrontation mellem NATO og Rusland; opfordrer til, at NATO-styrkerne trækkes tilbage fra Ruslands grænser, og til, at der indledes forhandlinger om nedrustning med henblik på at sætte en stopper for den militære opbygning i Europa og mindske den stigende fare for krig;

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes parlamenter og regeringer samt Belarus' regering.

Seneste opdatering: 9. juni 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik