Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0330/2021Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0330/2021

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Baltarusijoje vykdomų sistemingų represijų ir jų pasekmių Europos saugumui po asmenų pagrobimo iš Baltarusijos valdžios institucijų perimto ES civilinio lėktuvo

7.6.2021 - (2021/2741(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

Helmut Scholz
The Left frakcijos vardu

Procedūra : 2021/2741(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0330/2021
Pateikti tekstai :
B9-0330/2021
Balsavimas :
Priimti tekstai :

B9-0330/2021

Europos Parlamento rezoliucija dėl Baltarusijoje vykdomų sistemingų represijų ir jų pasekmių Europos saugumui po asmenų pagrobimo iš Baltarusijos valdžios institucijų perimto ES civilinio lėktuvo

(2021/2741(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro 2021 m. vasario 15 d. ataskaitą dėl žmogaus teisių padėties Baltarusijoje 2020 metų vykusių prezidento rinkimų kontekste,

 atsižvelgdamas į 2021 m. kovo 5 d. JT žmogaus teisių tarybos rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Baltarusijoje rengiantis 2020 m. prezidento rinkimams ir po jų,

 atsižvelgdamas į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) pranešėjo ataskaitą, parengtą pagal Maskvos mechanizmą, dėl įtariamų žmogaus teisių pažeidimų, susijusių su 2020 m. rugpjūčio 9 d. Baltarusijos prezidento rinkimais, paskelbtą 2020 m. lapkričio 5 d., ir joje pateiktas rekomendacijas,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Baltarusijos saugumo tarnybos ir oro eismo kontrolės agentūra privertė oro transporto bendrovės „Ryanair“ orlaivį, reisu Nr. 4978 skridusį iš Atėnų į Vilnių, nusileisti Minske dėl bombos sprogimo grėsmės, kuri vėliau buvo ginčijama; kadangi šis naujausias incidentas susilaukia vis didesnio tarptautinės bendruomenės dėmesio ir įvairių valstybių kritikos;

B. kadangi priverstinis „Ryanair“ orlaivio nutupdymas įbaugino nekaltus orlaivio keleivius ir apskritai pažeidė pagrindines civilinės aviacijos saugos normas;

C. kadangi šis incidentas yra paskutinis iš įvairių politinių įvykių, sukėlusių didžiulį didelės Baltarusijos visuomenės dalies, daugelio piliečių ir opozicijos jėgų, pastaruosius devynis mėnesius patiriančių vis didesnį dabartinio Lukašenkos režimo spaudimą, susirūpinimą; kadangi jis turėtų būti vertinamas atsižvelgiant į bendrus socialinius, politinius ir ekonominius pokyčius Baltarusijoje, lėmusius Baltarusijos visuomenės poliarizaciją ir didelį susiskaidymą;

D. kadangi 2020 m. rugpjūčio 9 d. paskelbus rinkimų rezultatus kilo masiniai protestai dėl rezultatų teisėtumo; kadangi JT ir ESBO tyrimai ir išvados patvirtino pranešimus apie sunkius žmogaus ir demokratinių teisių pažeidimus Baltarusijoje rengiantis 2020 m. prezidento rinkimams ir po jų, įskaitant gausius kankinimo atvejus, priverstinius dingimus, grobimus ir savavališkus išsiuntimus, įskaitant politiškai motyvuotą savavališką Koordinacinės tarybos narių išsiuntimą iš Baltarusijos teritorijos, savavališkus asmenų, įskaitant nepilnamečius asmenis, suėmimus ir įkalinimą, seksualinį smurtą ir smurtą dėl lyties, savavališką gyvybės atėmimą, išpuolius prieš politinės opozicijos narius, įskaitant Koordinacinės tarybos narius, žmogaus teisių gynėjus, pilietinės visuomenės atstovus, žurnalistus ir kitus žiniasklaidos darbuotojus, žmones, norinčius taikiai pasinaudoti savo civilinėmis ir politinėmis teisėmis, priekabiavimą prie minėtų asmenų, jų bauginimą ir savavališką kalinimą, atsisakymą pripažinti teisę laisvai rinktis į taikius susirinkimus ir teisę į nuomonės ir išraiškos laisvę internete ir gyvai, be kita ko, išpuoliais prieš žiniasklaidos priemones ir nuolatinį priekabiavimą prie žurnalistų, kai šie mėgina atlikti teisėtas savo funkcijas susibūrimų metu, panaikinant užsienio žiniasklaidos darbuotojų akreditacijas, blokuojant nepriklausomos žiniasklaidos svetaines ir išjungiant internetą;

E. kadangi, Generalinės prokuratūros teigimu, laikotarpiu nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. iki 2021 m. balandžio mėn. buvo iškelta daugiau kaip trys tūkstančiai baudžiamųjų bylų, susijusių su neteisėtų masinių renginių ir protestų organizavimu ir vadovavimu jiems; kadangi taip pat pranešta apie daugiau kaip 750 įtariamų pastatų išniekinimo ir žalos turtui padarymo atvejų, apie 600 valdžios atstovų įžeidimų ir daugiau kaip 300 smurto prieš policijos pareigūnus arba grasinimo jiems smurtu atvejų; kadangi apytiksliais skaičiavimais daugiau kaip 300 asmenų laikomi kaip politiniai kaliniai ir pradėtas daugiau kaip 30 000 asmenų laisvės atėmimo procesas; kadangi yra daug pranešimų apie įtariamą kankinimą;

F. kadangi per protestus ir dėl jų visų pirma nuolat sulaikomi žurnalistai, socialinės žiniasklaidos aktyvistai ir tinklaraštininkai; kadangi suimta šimtai žurnalistų, daugybė jų sulaikyta administracine tvarka ir, kaip pranešama, patyrė smurtą, o keliems paskirtos nuobaudos; kadangi žurnalistams skiriamas kardomasis kalinimas ir reiškiami baudžiamieji kaltinimai; kadangi gauta daug pranešimų, kad valdžios institucijos panaikina žurnalistų, įskaitant užsienio žiniasklaidos priemonių korespondentus, akreditaciją, o keletas jų buvo suimti ir išsiųsti iš Baltarusijos;

G. kadangi JT Žmogaus teisių komitete ir pagal kitus tarptautinius žmogaus teisių mechanizmus ne kartą pabrėžta, kad daugelis Baltarusijos teisinės sistemos nuostatų prieštarauja tarptautinėms normoms ir standartams ir kad jomis realiame gyvenime ir internete ribojama saviraiškos laisvė; kadangi nuosekliais Žiniasklaidos įstatymo pakeitimais buvo išplėsti licencijų išdavimo apribojimai, turinio stebėjimo, žiniasklaidos priemonių įspėjimo ir internetinių išteklių bei kanalų veikimo sustabdymo procedūros, o valdžios institucijoms suteiktos plačios teisės savo nuožiūra blokuoti svetaines be teismo sprendimo;

H. kadangi 2021 m. gegužės mėn. buvo priimti papildomi galiojančių žiniasklaidos teisės aktų pakeitimai; kadangi šiais pakeitimais suteikta galimybė uždaryti žiniasklaidos kanalus be teisminio nagrinėjimo; kadangi žurnalistai, informuojantys apie nesankcionuotus renginius, bus laikomi dalyviais; kadangi tiesioginis žiniasklaidos turinio perdavimas (tiesioginis transliavimas internete) ir neakredituotų subjektų skelbiamos apklausos bus uždraustos; kadangi buvo išplėsti priežasčių, dėl kurių žiniasklaidos atstovams gali būti nesuteikiama akreditacija, ir draudžiamų žiniasklaidos turinio rūšių sąrašai; kadangi visų šių priemonių dabar Baltarusiją valdančios institucijos ėmėsi siekdamos dar labiau apriboti žiniasklaidos, išraiškos ir susirinkimų laisves, taip pat sumažinti valstybės veiksmų skaidrumą – būtiną demokratinio visuomenės veikimo prielaidą;

I. kadangi Minske priverstinai nutupdžius „Ryanair“ orlaivį, skridusį iš Atėnų į Vilnių, buvo suimtas Raman Pratasevič ir jo rusė draugė Sofija Sapiega; kadangi Pratasevičius yra tiriamosios žurnalistikos atstovas ir buvo Varšuvoje įsisteigusio socialinės žiniasklaidos kanalo „Nexta Live“, skelbusio informaciją apie opozicijos veiklą ir demonstracijas bei tapusio patogia priemone organizuoti protestus Baltarusijoje, vyriausiasis redaktorius; kadangi Europos Sąjungoje Raman Pratasevič turi pabėgėlio statusą;

J. kadangi internete paskelbtame vaizdo įraše Raman Pratasevič pareiškė, kad jo sveikatos būklė yra gera, ir pripažino atlikęs tam tikrą vaidmenį organizuojant masinius protestus Minske; kadangi Pratasevičiaus pasirodymas Baltarusijos valstybinėje televizijoje sukėlė tam tikrų nuogąstavimų, nes ant jo veido buvo sumušimų ir, labai tikėtina, jo pasirodymas nebuvo savanoriškas, o tariamas prisipažinimas buvo išgautas prievarta; kadangi tokie priverstiniai prisipažinimai yra draudžiami pagal Jungtinių Tautų Konvenciją prieš kankinimą;

K. kadangi ES, reaguodama į priverstinį „Ryanair“ orlaivio nutupdymą, paskelbė papildomas sankcijas, įskaitant ekonomines;

L. kadangi, nepaisydamos represijų prieš profesinių sąjungų narius ir darbuotojus dėl jų dalyvavimo protestuose, darbuotojų organizacijos paragino panaikinti Baltarusijos įmonėms taikomas ekonomines sankcijas, nes, jų nuomone, dėl tų sankcijų gali būti atleidžiami darbuotojai, mažinami atlyginimai ir dar labiau apribotos jų, kai darbuotojų, teisės;

1. smerkia priverstinį „Ryanair“ orlaivio, skridusio reisu Nr. 4978, nutupdymą Minske 2021 m. gegužės 23 d. ir ragina Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją (ICAO) skubiai ištirti šį incidentą; primygtinai ragina Baltarusijos institucijas bendradarbiauti su tarptautinėmis oro transporto institucijomis, visų pirma su ICAO, tiriant įvykius, susijusius su „Ryanair“ orlaivio, skridusio reisu Nr. 4978, nutupdymu, siekiant tiksliai išsiaiškinti, kas nutiko; atkreipia dėmesį į Baltarusijos institucijų pareiškimus, kad jos yra pasirengusios tai daryti;

2. reiškia susirūpinimą dėl valstybių politinio kišimosi į tarptautinį oro transportą ir su juo susijusių tarptautiniu lygmeniu sutartų taisyklių ir standartų nesilaikymo, pastaruoju metu stebėto Baltarusijoje, o anksčiau – kitose valstybėse, tendenciją; visoms valstybėms primena apie jų įsipareigojimą gerbti tarptautinę teisę, susijusią su tarptautinėmis transporto taisyklėmis; ragina ES netaikyti dvigubų standartų reaguojant į tokius incidentus;

3. smerkia tebevykstantį kritikų, protestuotojų ir pilietinės visuomenės aktyvistų persekiojimą Baltarusijoje; su giliu susirūpinimu atkreipia dėmesį į tai, kad iškelta daugybė baudžiamųjų bylų, susijusių neteisėtų masinių renginių ir protestų organizavimu ir vadovavimu jiems; ragina Baltarusijos institucijas nedelsiant nutraukti šią praktiką ir iš esmės keisti kursą; pabrėžia, kad tokia politika pažeidžia pagrindines Baltarusijos visuomenės normas ir vertybes, taip pat jos darną;

4. ragina visas Baltarusijos ir tarptautinės bendruomenės jėgas rasti būdų dialogui ir tarpininkavimui, siekiant grįžti prie nacionalinio visų politinių jėgų, neišskiriant nė vienos, tarpusavio dialogo dėl ateities;

5. ragina Baltarusijos institucijas užtikrinti, kad būtų visapusiškai gerbiamos žmogaus ir demokratinės teisės; reiškia susirūpinimą dėl ketinimo pusantrų metų – iki 2023 m. pabaigos – atidėti rinkimus į regionines deputatų tarybas;

6. smerkia tebevykstantį žurnalistų ir kitų žiniasklaidos darbuotojų persekiojimą; ragina Baltarusijos institucijas užtikrinti, kad būtų visapusiškai gerbiamos žmogaus teisės, įskaitant spaudos laisvę ir saviraiškos laisvę; su giliu susirūpinimu pažymi, kad Ramano Pratasevičiaus ir Sofijos Sapiegos suėmimas yra itin didelį nerimą keliančio griežtų priemonių prieš kritikus, įskaitant gyvenančius užsienyje, stiprinimo požymis; ragina paleisti per protestus ir dėl jų suimtus žurnalistus ir žiniasklaidos darbuotojus;

7. ragina Baltarusijos institucijas nedelsiant paleisti Ramaną Pratasevičių ir Sofiją Sapiegą ir leisti jiems išvykti iš šalies;

8. ragina nedelsiant paleisti visus politinius kalinius ir visus asmenis, suimtus per protestus, kurie vyko po rinkimų, ir dėl tų protestų;

9. pakartoja savo principinę poziciją, kad turi būti be išlygų laikomasi tarptautinės teisės, visų pirma tarptautinės žmogaus teisių teisės ir JT Chartijos nuostatos dėl tarptautinių santykių principų, įskaitant suverenią žmonų teisę spręsti dėl savo ateities be išorinio kišimosi ar sankcijų taikymo; nepritaria dvigubų standartų taikymui vertinant ir taikant tas normas bei smerkia tokį dvigubų standartų taikymą;

10. atkreipia dėmesį į tarptautinę paramą protestuojančiai Baltarusijos pilietinei visuomenei, siekiant išeiti iš aklavietės ir rasti sprendimą, kaip įveikti šią gilią krizę;

11. pabrėžia, kad vis naujų ir naujų sankcijų taikymas nėra tinkama alternatyva ankstesnės Lukašenkos režimo politikos, kuria buvo siekiama selektyviai derinti glaudesnius santykius su Rusijos Federacija ir aktyvesnius santykius su ES, taip siekiant tik toliau išlaikyti režimo politinę galią, pripažinimui; pažymi, kad nei viena, nei kita politika nepasiteisino ir tik kelia dar didesnę įtampą regione bei paskatino griežtesnes represijas Baltarusijoje;

12. ragina ES bendradarbiauti su ESBO ir JT siekiant baigti konfrontaciją Baltarusijoje ir grįžti prie nacionalinio dialogo; primygtinai ragina visus tarptautinius partnerius gerbti Baltarusijos žmonių teisę laisvai spręsti dėl tolesnio savo kelio, nedarant išorinio spaudimo ir nesikišant iš išorės;

13. reiškia susirūpinimą dėl neigiamo ekonominių sankcijų, kurias ES jau taiko arba ketina taikyti, poveikio visiems Baltarusijos žmonėms, todėl nepritaria ekonominėms sankcijoms; pabrėžia, kad dėl jų kyla rizika, kad padidės Baltarusijos visuomenės susiskaldymas, prisidėsiantis prie daugelio šalies gyventojų socialinės padėties blogėjimo, ir kad jos nepadės grąžinti demokratijos ir taikos į Baltarusijos visuomenę;

14. pritaria tikslinių ribojamųjų priemonių taikymui atsakingiems politikams ir kitiems asmenims, kurie pripažinti kaltais dėl žmogaus teisių pažeidimų ir yra atsakingi už asmenų, siekiančių pliuralistinės demokratinės visuomenės ir diskusijos, galimybės naudotis savo politinėmis ir socialinėmis teisėmis, įskaitant teisę į streikus ir saviraiškos laisvę, engimą;

15. reiškia susirūpinimą dėl įtampos didėjimo regione; apgailestauja dėl Lietuvos ir Lenkijos pareiškimų ir politikos, skatinančių konfrontaciją regione; kviečia visas susijusias šalis susilaikyti ir nustoti skatinti vidaus konfliktą Baltarusijoje;

16. ragina ES gerbti tvarų daugumos Baltarusijos žmonių norą toliau bendradarbiauti ir palaikyti draugiškus ir abipusiai naudingus savo suverenios valstybės santykius su ES, visomis jos valstybėmis narėmis ir Rusijos Federacija; primena, kad Baltarusijos ir Rusijos tarpusavio ryšiai yra labai stiprūs, visų pirma dėl to, kas vyko XX amžiuje, ir turėjo įtakos permainų procesams, subyrėjus Sovietų Sąjungai prasidėjusiems visose naujosiose nepriklausomose valstybėse, kuriose priklausė buvusiai SSRS; pabrėžia, kad šie aspektai tebeturi įtakos šioms pereinamojo laikotarpio visuomenėms ir daro poveikį konkretiems piliečių lūkesčiams ir teisėms spręsti dėl savo valstybės ir visuomenės ateities;

17. pabrėžia, kad būtina perorientuoti ES Rytų partnerystės politiką; ragina nutraukti politiką, pagal kurią šio regiono šalys verčiamos rinktis, ar bendradarbiauti su ES, ar su Rusijos Federacija; primena, kad dar gerokai prieš kylant dabartiniam konfliktui Baltarusija nusprendė kurti ypatingus santykius su Rusijos Federacija ir bendradarbiauti su Eurazijos ekonomine sąjunga;

18. pabrėžia, kad būtina skubiai megzti regioninį dialogą, kuriame taip pat dalyvautų Rusija ir ES, siekiant sumažinti politinę įtampą regione, atkurti pasitikėjimą, skatinti naudingus ekonominius, prekybos ir kultūrinius santykius ir visiems pilietinei visuomenei atstovaujantiems suinteresuotiesiems subjektams suteikti galimybę nustatyti savas politines, konstitucines ir teisines struktūras;

19. su giliu susirūpinimu atkreipia dėmesį į karinių pajėgų telkimą prie ES ir Rusijos sienų; yra susirūpinęs, kad politinis nestabilumas Baltarusijoje prisideda prie NATO ir Rusijos karinės konfrontacijos; ragina patraukti NATO pajėgas nuo Rusijos sienų ir pradėti derybas dėl nusiginklavimo, siekiant baigti telkti karines pajėgas Europoje ir mažinti kylantį karo pavojų;

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms ir Baltarusijos vyriausybei.

Atnaujinta: 2021 m. birželio 9 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika