Postup : 2021/2738(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0331/2021

Předložené texty :

B9-0331/2021

Rozpravy :

PV 08/06/2021 - 9
CRE 08/06/2021 - 9

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0288

<Date>{07/06/2021}7.6.2021</Date>
<NoDocSe>B9-0331/2021</NoDocSe>
PDF 159kWORD 50k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení Rady a Komise</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o kontrole průběžného posuzování národních plánů pro oživení a odolnost Komisí a Radou ze strany Evropského parlamentu</Titre>

<DocRef>(2021/2738(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Manfred Weber, Esther de Lange, Siegfried Mureşan, Markus Ferber, José Manuel Fernandes</Depute>

<Commission>{PPE}za skupinu PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0331/2021

B9-0331/2021

Usnesení Evropského parlamentu o kontrole průběžného posuzování národních plánů pro oživení a odolnost Komisí a Radou ze strany Evropského parlamentu

(2021/2738(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost[1] (nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost, RFF),

 s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2021 o právu Parlamentu na informace, pokud jde o průběžné posuzování národních plánů pro oživení a odolnost[2],

 s ohledem na články 18, 19 a 20 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost, které bylo přijato řádným legislativním postupem, posoudí Komise plány pro oživení a odolnost členských států nebo případně aktualizaci plánů předložených členským státem do dvou měsíců od jejich oficiálního předložení a předloží návrh prováděcího rozhodnutí Rady;

B. vzhledem k tomu, že Nástroj pro oživení a odolnost je bezprecedentní nástroj, pokud jde o objem a způsoby financování; vzhledem k tomu, že Komise se chystá emitovat dluhopisy, neboť všechny členské státy EU nyní úspěšně ratifikovaly rozhodnutí o vlastních zdrojích[3];

C. vzhledem k tomu, že Komise vezme v úvahu veškeré prvky vyplývající z názorů vyjádřených v rámci dialogu o oživení a odolnosti, včetně usnesení Evropského parlamentu, což je prvek zásadního významu pro demokratickou kontrolu a parlamentní dohled nad prováděním Nástroje pro oživení a odolnost a což je možné pouze za plného zapojení Parlamentu ve všech fázích;

D. vzhledem k tomu, že článek 26 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost zavádí dialog o oživení a odolnosti s cílem zajistit větší transparentnost a odpovědnost a rovněž to, aby Komise poskytovala Parlamentu informace týkající se mj. plánů členských států pro oživení a odolnost a jejich posouzení;

E. vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně vyzval Komisi, aby poskytla informace (a to i v písemné podobě) o aktuálním stavu posuzování národních plánů pro oživení a odolnost v rámci dialogu o oživení a odolnosti;

F. vzhledem k tomu, že členské státy v zásadě měly své národní plány pro oživení a odolnost předložit Komisi do 30. dubna 2021; vzhledem k tomu, že doposud předložilo Komisi své plány pro oživení a odolnost 23 členských států;

G. vzhledem k tomu, že Komise poskytla předložené národní plány pro oživení a odolnost Parlamentu a Radě;

H. vzhledem k tomu, že Parlament dne 18. května 2021 pořádal rozpravu v plénu o právu Parlamentu na informace, pokud jde o průběžné posuzování národních plánů pro oživení a odolnost

I. vzhledem k tomu, že Parlament dne 20. května 2021 velkou většinou přijal usnesení o právu Parlamentu na informace, pokud jde o průběžné posuzování národních plánů pro oživení a odolnost;

J. vzhledem k tomu, že Výbor regionů a Rada evropských obcí a regionů zveřejnily dne 20. ledna 2021 výsledky své cílené konzultace na téma zapojení obcí, měst a regionů do přípravy národních plánů pro oživení a odolnost;

K. vzhledem k tomu, že návrhy aktů v přenesené pravomoci následující po nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost nesplňují očekávání Parlamentu, konkrétně akt v přenesené pravomoci týkající se srovnávacího přehledu o oživení a odolnosti a akt v přenesené pravomoci, který stanoví společné ukazatele pro podávání zpráv o pokroku Nástroje a metodiku pro vykazování sociálních výdajů;

1. žádá Komisi, aby při posuzování národních plánů pro oživení a odolnost důsledně uplatňovala literu i ducha nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost, přičemž současně vítá snahy Komise o zajištění rychlého přijetí příslušných prováděcích rozhodnutí Rady souvisejících s národními plány pro oživení a odolnost ještě před létem a její nepřetržitou spolupráci s členskými státy s cílem pomoci jim při vypracovávání kvalitních plánů;

2. vítá písemné odpovědi na písemné otázky předložené Parlamentem; očekává, že od Komise brzy obdrží odpovědi na vzor, který EP nedávno předložil, a poskytne kvantitativní a kvalitativní posouzení všech předložených plánů;

3. vyzývá Komisi, aby posoudila vnitrostátní plány v souladu s kritérii stanovenými v nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost; připomíná Komisi, že při posuzování plánů nesmí činit žádné politické ústupky, a očekává, že Komise odmítne jakýkoli národní plán, který nesplňuje očekávání uvedená v systému hodnocení; vybízí Komisi, aby provedla hloubková a komplexní posouzení plánů a současně zajistila, že se distancuje od svého úzkého zapojení do vypracovávání plánů před jejich předložením; přeje si, aby byly ve stejné míře zapojeny vnitrostátní zúčastněné strany;

4. zdůrazňuje, že Nástroj pro oživení a odolnost je pro mnoho členských států významnou příležitostí nejen k tomu, aby se zotavily z bezprostřední krize, ale také k tomu, aby nasměrovaly své ekonomiky na novou trajektorii růstu; zdůrazňuje, že ambiciózní plány a řádné provádění jsou nezbytné, aby tato příležitost nebyla promarněna; je znepokojen tím, že vzhledem ke kvalitě svých konkrétních plánů nemusí být všechny členské státy schopny plně využít této příležitosti; je přesvědčen, že Nástroj pro oživení a odolnost nesmí představovat promarněnou příležitost nebo „běžnou praxi“;

5. vítá skutečnost, že podle informací poskytnutých Komisí všechny formálně předložené plány splňují klimatické a digitální investiční cíle; vyzývá Komisi, aby rovněž posoudila kvalitativní stránku navrhovaných investic s cílem zajistit, aby splňovaly kvantitativní i kvalitativní cíle;

6. je znepokojen nerovnováhou mnoha národních plánů, které dávají velký důraz na investice, ale v oblasti strukturálních reforem jsou nedostatečné; vyzývá Komisi, aby zajistila vysoký stupeň soudržnosti národních plánů s doporučeními pro jednotlivé země v rámci evropského semestru; trvá na tom, aby Komise věnovala zvláštní pozornost zajištění toho, aby navrhované reformy byly skutečné a nepředstavovaly krok zpět vůči dříve přijatým a ambicióznějším reformám; dále se domnívá, že Komise musí vybízet členské státy, aby od začátku období financování z Nástroje pro oživení a odolnost předložily a provedly ambiciózní reformy;

7. vyjadřuje zklamání nad tím, že mnoho národních plánů pro oživení a odolnost se zaměřuje na krátkodobé investice namísto investic a reforem nové generace;

8. znovu opakuje, že Nástroj pro oživení a odolnost nesmí financovat opakující se vnitrostátní výdaje, jako jsou trvalé daňové úlevy; vyzývá Komisi, aby toto kritérium posuzovala komplexně a aby zvážila substituční účinky mezi plány obnovy a jinými vnitrostátními programy;

9. poznamenává, že evropská přidaná hodnota nevznikne jednoduše tím, že Nástroj pro oživení a odolnost je iniciativou EU; poukazuje na to, že přeshraniční projekty zahrnující více než jeden členský stát by byly nejlepším způsobem, jak zajistit evropskou přidanou hodnotu a související pozitivní vedlejší účinky; vyjadřuje politování nad tím, že jen málo národních plánů obsahuje skutečné přeshraniční projekty, a to zejména z toho důvodu, že přeshraniční projekty mají zásadní význam pro energetickou unii a digitální unii; vyzývá Komisi, aby vybízela členské státy k usnadňování přeshraničních projektů financovaných z Nástroje pro oživení a odolnost;

10. připomíná, že je třeba dosáhnout oživení a zvýšit odolnost Unie a jejích členských států podporou opatření, která se týkají politických oblastí důležitých z evropského hlediska, členěných do šesti pilířů; připomíná Komisi, že je třeba zajistit, aby členské státy řešily všech šest pilířů; konstatuje, že některé členské státy neplánují žádné investice do digitální infrastruktury;

11. připomíná, že pokud jde o investice do digitálních kapacit a konektivity, měly by členské státy ve svých plánech poskytnout vlastní posouzení bezpečnosti založené na společných objektivních kritériích, která určí veškeré bezpečnostní problémy, a měly by podrobně uvést, jak budou tyto problémy řešeny s cílem dosáhnout souladu s příslušnými unijními a vnitrostátními právními předpisy; vyzývá Komisi, aby zajistila, aby všechny národní plány obsahující takové investice takové posouzení obsahovaly a aby příslušné investice nebyly v rozporu se strategickými zájmy Unie;

12. zdůrazňuje, že projekty v rámci plánů pro oživení a odolnost musí investovat do lidí, aby bylo dosaženo společných cílů „Next Generation EU“; zdůrazňuje, že za tímto účelem jsou do šestého pilíře Nástroje pro oživení a odolnost zahrnuty reformy a investice do vzdělávání a dovedností; vyzývá členské státy a Komisi, aby zajistily, aby plány pro oživení a odolnost doprovázela rozsáhlejší opatření zavádějící investice do vzdělávání a dovedností, včetně digitálních dovedností, rozšiřování dovedností, rekvalifikace a rekvalifikace aktivní pracovní síly, integračních programů pro nezaměstnané, politik pro investice do přístupu a příležitostí pro děti a mládež a politik, které překlenují generační propast, aby se maximalizovala přidaná hodnota investic vůči budoucímu vývoji;

13. opakuje, že Nástroj pro oživení a odolnost je navržen tak, aby podporoval projekty, které dodržují zásadu adicionality unijního financování; vyjadřuje politování nad tím, že mnoho členských států příliš využívá ustanovení o zpětné účinnosti, které umožňuje zahrnout projekty zahájené v únoru 2020 a později; konstatuje, že to je sice technicky legální, ale je to v rozporu s duchem nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost; připomíná Komisi, že investice by měly být doprovázeny reformami, a naléhavě ji vyzývá, aby zajistila, aby všechny schválené retroaktivní investice byly jednoznačně doprovázeny odpovídajícími reformami s jasnými milníky a cíli; konstatuje, že nedostatek skutečně doplňkových projektů financovaných z Nástroje pro oživení a odolnost by mohl omezit jeho makroekonomický dopad;

14. s politováním konstatuje, že národní plány pro oživení a odolnost nejsou dostatečně koordinovány s dohodami o partnerství a programy EU, jako je InvestEU; vyzývá k vytvoření synergií a doplňkovosti mezi Nástrojem pro oživení a odolnost, dohodami o partnerství a programem InvestEU; vyjadřuje politování nad tím, že členské státy u programu InvestEU jen málo využívají složku členského státu, která by mohla zejména podpořit vytváření nástrojů na podporu solventnosti malých a středních podniků (MSP); opakuje, že zapojení MSP do provádění plánů je klíčovým faktorem úspěchu Nástroje pro oživení a odolnost;

15. vyzývá členské státy, aby v elektronickém standardizovaném a interoperabilním formátu shromažďovaly a zaznamenávaly údaje o konečných příjemcích a příjemcích finančních prostředků Unie, jakož i cíle, částku a umístění projektů financovaných z Nástroje pro oživení a odolnost, a aby používaly jednotný nástroj pro vytěžování údajů, který má poskytnout Komise; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby co nejdříve dokončila práci na jednotném nástroji pro vytěžování údajů; připomíná, že čl. 22 odst. 2 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost členským státům ukládá povinnost shromažďovat standardizované kategorie údajů a zajistit k nim přístup; připomíná Komisi, aby zajišťovala tyto povinnosti pro účely auditu a kontroly a aby poskytla srovnatelné informace o využívání finančních prostředků v souvislosti s opatřeními pro provádění reforem a investičních projektů v rámci plánů pro oživení a odolnost; dále Komisi připomíná, že je třeba zajistit transparentnost konečných příjemců a zavést odpovídající opatření s cílem zabránit dvojímu financování;

16. konstatuje, že jen málo členských států se rozhodlo kombinovat grantové a úvěrové financování pro své vnitrostátní plány pro oživení a odolnost; je hluboce znepokojen tím, že velká část úvěrové části, a tedy i samotného Nástroje pro oživení a odolnost, nebude využita, což by představovalo promarněnou příležitost, zejména s ohledem na zkušenosti s nízkou absorpcí strukturálních fondů;

17. varuje Komisi, že je třeba, aby ve svém posouzení zajistila, aby národní plány pro oživení a odolnost neobsahovaly projekty, které byly dříve zamítnuty;

18. opět Komisi žádá, aby plnila své povinnosti vyplývající z nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost a poskytovala Parlamentu veškeré relevantní informace o aktuálním stavu provádění nařízení a zohledňovala veškeré prvky vyplývající z názorů vyjádřených v rámci dialogu o oživení a odolnosti, včetně názorů vyjádřených příslušnými výbory a v usneseních přijatých v plénu; vítá zvýšené úsilí Komise o poskytování odpovídajících informací během pravidelných schůzí s Parlamentem;

19. opakuje, že Komise musí pravidelně informovat Parlament, a to ústně i písemně, o stavu posuzování národních plánů pro oživení a odolnost, má-li být zajištěna řádná demokratická a parlamentní kontrola provádění Nástroje pro oživení a odolnost i větší transparentnost a demokratická odpovědnost; opět zdůrazňuje, že v souladu s nařízením o Nástroji pro oživení a odolnost má Parlament právo dostávat tyto informace v rámci dialogu o oživení a odolnosti;

20. opět vyzývá Komisi, aby poskytla veškeré podstatné podkladové informace a souhrn reforem a investic, které jsou stanoveny v předložených plánech a které se týkají oblasti působnosti rozdělené do šesti pilířů (včetně obecných a specifických cílů a horizontálních zásad) a 11 posuzovacích kritérií stanovených v nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost;

21. vítá, že Komise přijímá strojově vytvořené překlady dokumentů, přičemž opakuje své očekávání, že informace by měly být poskytovány ve snadno srozumitelném a srovnatelném formátu, včetně všech stávajících překladů dokumentů předložených členskými státy;

22. zdůrazňuje, že sdílení jakýchkoli předběžných posouzení plánů nepředjímá výsledek postupu; domnívá se, že by se tím zlepšil dialog o oživení a odolnosti, neboť většina národních plánů pro oživení a odolnost je v okamžiku předložení ve velmi pokročilém stádiu a pravděpodobně bude schválena;

23. připomíná Komisi, že pro zajištění a posílení demokratické legitimity Nástroje pro oživení a odolnost a angažovanosti občanů vůči tomuto nástroji je třeba, aby byla Komise naprosto transparentní a nesla plnou odpovědnost;

24. s politováním konstatuje, že mnohé členské státy nezapojily regionální a místní orgány do procesu vypracovávání plánů nebo je do něj zapojily nedostatečně; s politováním dále konstatuje, že v některých případech nebyly dostatečně zapojeny ani informovány dokonce ani vnitrostátní parlamenty;

25. připomíná, že podle čl. 18 odst. 4 písm. q) nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost by národní plány pro oživení a odolnost měly obsahovat „shrnutí konzultačního procesu vedeného v souladu s vnitrostátním právním rámcem s místními a regionálními orgány, sociálními partnery, organizacemi občanské společnosti, mládežnickými organizacemi a dalšími relevantními zúčastněnými stranami a popis toho, jak je v tomto plánu zohledněn příspěvek zúčastněných stran“; vyzývá Komisi, aby pobídla členské státy ke konzultacím se všemi vnitrostátními zúčastněnými stranami a aby zajistila zapojení občanské společnosti a místních a regionálních orgánů do provádění plánů, a zejména do jejich monitorování, s cílem zajistit, aby v případě budoucích změn nebo nových plánů proběhly konzultace;

26. požaduje, aby Komise zavedla komplexní mechanismy kvalitativního a kvantitativního dohledu nad prováděním národních plánů pro oživení a odolnost s cílem podrobně a účinně dohlížet na jejich provádění; vyjadřuje znepokojení nad dlouhodobou udržitelností – pokud se jedná o dosahování dlouhodobých politických cílů EU – nástrojů zavedených na vnitrostátní úrovni za účelem řízení financování z Nástroje pro oživení a odolnost;

27. vyzývá Komisi, aby zajistila plnou transparentnost, pokud jde o harmonogram schvalování aktů v přenesené pravomoci v návaznosti na nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost, zejména aktů v přenesené pravomoci týkajících se srovnávacího přehledu ukazatelů oživení a odolnosti a metodiky vykazování sociálních výdajů, včetně výdajů na děti a mládež, a aktu, který stanoví společné ukazatele pro podávání zpráv o pokroku nástroje, a aby zohlednila relevantní prvky dialogu o oživení a odolnosti;

28. vítá, že obdržel návrhy aktů v přenesené pravomoci, domnívá se však, že Komise v předložených návrzích překročila svěřené pravomoci, a to jak formou, tak obsahem; požaduje, aby Komise v pozměněných návrzích řádně zohlednila obavy Parlamentu; opětovně vyzývá k urychlenému schválení těchto aktů v přenesené pravomoci před letní přestávkou;

29. žádá Komisi o zajištění toho, aby před posuzováním splnění milníků a cílů dojednaných v prováděcích rozhodnutích Rady a v národních plánech pro oživení a odolnost obdržel Parlament předběžná zjištění týkající se splnění těchto milníků a cílů v souladu s čl. 25 odst. 4 nařízení o Nástroji na podporu oživení a odolnosti;

30. připomíná Radě, že zejména ve fázi přijímání prováděcích rozhodnutí se „relevantní výsledky jednání v přípravných orgánech Rady předají příslušnému výboru Evropského parlamentu“;

31. vyzývá Komisi, aby v rámci dialogů o oživení a odolnosti i nadále uplatňovala otevřený, transparentní a konstruktivní přístup;

32. trvá na tom, aby Komise zajistila, aby národní plány pro oživení a odolnost obsahovaly ustanovení, která zajistí, aby příjemci finančních prostředků Unie uváděli původ a zajišťovali viditelnost unijního financování, případně i vyobrazením loga Unie a uvedením vhodného prohlášení o financování ve znění „financováno Evropskou unií – Next Generation EU“;

33. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Evropské radě a Komisi.

 

[1] Úř. věst. L 57, 18.2.2021, s. 17.

[2] Přijaté texty, P9_TA(2021)0257.

[3] Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2020/2053 ze dne 14. prosince 2020 o systému vlastních zdrojů Evropské unie (Úř. věst. L 424, 15.12.2020, s. 1).

Poslední aktualizace: 9. června 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí