Procedure : 2021/2741(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0332/2021

Indgivne tekster :

B9-0332/2021

Forhandlinger :

PV 08/06/2021 - 11
CRE 08/06/2021 - 11

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0293

<Date>{07/06/2021}7.6.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0332/2021</NoDocSe>
PDF 151kWORD 48k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om den systematiske undertrykkelse i Belarus og konsekvenserne heraf for sikkerheden i Europa som følge af bortførelser fra et civilt EU-fly, der blev tvunget til at lande af de belarusiske myndigheder</Titre>

<DocRef>(2021/2741(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Viola Von Cramon‑Taubadel, Gwendoline Delbos‑Corfield, Heidi Hautala, Markéta Gregorová, Jordi Solé, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Ignazio Corrao, Mounir Satouri, Tineke Strik, Francisco Guerreiro, Grace O’Sullivan, Ciarán Cuffe</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}for Verts/ALE-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0328/2021

B9‑0332/2021

Europa-Parlamentets beslutning om den systematiske undertrykkelse i Belarus og konsekvenserne heraf for sikkerheden i Europa som følge af bortførelser fra et civilt EU-fly, der blev tvunget til at lande af de belarusiske myndigheder

(2021/2741(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger og henstillinger om Belarus,

 der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 24. maj 2021 om Belarus,

 der henviser til erklæring af 24. maj 2021 fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik på vegne af EU om den tvungne omdirigering af Ryanair-fly FR4978 til Minsk den 23. maj 2021,

 der henviser til fælles erklæring af 27. maj 2021 fra G7-udenrigsministrene og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Belarus,

 der henviser til erklæringen fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) af 26. marts 2021 om EU's støtte til den internationale ansvarlighedsplatform for Belarus ("International Accountability Platform for Belarus"),

 der henviser til Chicagokonventionen angående international civil luftfart, der blev undertegnet den 7. december 1944, og Montrealkonventionen til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod den civile luftfarts sikkerhed, der blev indgået den 23. september 1971,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at de belarusiske myndigheder den 23. maj 2021 i en statslig terrorhandling tvang et civilt fly til at foretage en nødlanding i Minsk; der henviser til, at flyet, der ejes af et EU-selskab, og som fløj mellem to EU-hovedstæder (Athen til Vilnius) med mere end 170 passagerer og besætning, blev tvunget til at lande af et belarusisk militærfly under påskud af en påstået bombetrussel;

B. der henviser til, at to af flyets passagerer, Roman Protasevitsj, en uafhængig journalist fra Belarus og medstifter af oppositionens kanal Nexta, og Sofia Sapega, studerende ved European Humanities University i Vilnius, blev tilbageholdt af de belarusiske myndigheder og forhindret i at gå om bord på flyet i Minsk lufthavn, der skulle videre til sin oprindelige destination; der henviser til, at denne hændelse endnu er et tydeligt forsøg fra de belarusiske myndigheders side på at bringe alle oppositionens stemmer, civilsamfundet og de uafhængige medier til tavshed;

C. der henviser til, at der ikke er tilstrækkelig viden om rækkefølgen af de begivenheder, der førte til det civile flys tvungne landing i Minsk, eller om de russiske efterretningstjenesters rolle heri; der henviser til, at de belarusiske myndigheder nævnte en påstået e-mail som kilde til truslen, som blev sendt, efter at piloterne var blevet advaret om den påståede bombetrussel af de belarusiske myndigheder; der henviser til, at fire uidentificerede personer også gik fra borde i Minsk ud over Roman Protasevitsj og Sofia Sapega;

D. der henviser til, at det imidlertid står klart, at disse handlinger udgør en overtrædelse af folkeretten, navnlig Chicago- og Montrealkonventionen, og bragte sikkerheden for passagerer og besætning om bord på denne flyvning i fare; der henviser til, at denne hændelse viser, at regimet er blevet en trussel mod den internationale fred og sikkerhed;

E. der henviser til, at Roman Protasevitsj dukkede op i flere sekvenser af videooptagelser udsendt af belarusisk statsligt TV med synlige blå mærker på sin hud; der henviser til, at præsident Lukasjenko truede med at sende bud efter efterforskere fra den russiskbesatte Donbas-region til at afhøre Protasevitsj;

F. der henviser til, at det svigagtige præsidentvalg i Belarus i 2020 førte til hidtil usete protester med krav om nye frie og retfærdige valg og til en voldelig undertrykkelse af modstand mod regimet med titusindvis af vilkårlige anholdelser samt rapporter om tortur, mishandling og mord;

G. der henviser til, at menneskerettighedssituationen i Belarus fortsat forværres med et stigende antal politiske fanger; der henviser til, at de belarusiske myndigheder har udvist en forfærdelig tilsidesættelse af det belarusiske folks grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder samt af deres liv ved at gennemføre undertrykkelse af deres egen befolkning; der henviser til, at menneskerettighedsforkæmpere, oppositionspolitikere, civilsamfundet, uafhængige journalister og andre aktivister systematisk udsættes for intimidering, chikane og begrænsninger af deres grundlæggende frihedsrettigheder;

H. der henviser til, at der ikke er tegn på, at de belarusiske myndigheder efterforsker de tusindvis af beretninger om politibrutalitet, der er registreret siden midten af august 2020, eller drabene på demonstranter; der henviser til, at der i juni 2021 findes over 450 politiske fanger i Belarus; der henviser til, at den udbredte straffrihed for menneskerettighedskrænkelser fastholder det belarusiske folks desperate situation; der henviser til, at fraværet af retsstatsprincippet hindrer deres ret til en retfærdig rettergang; der henviser til, at Belarus er det eneste land i Europa, der stadig praktiserer dødsstraf;

I. der henviser til, at den politiske fange Vitold Ashurak efter flere måneders tilbageholdelse døde i fængsel under mistænkelige omstændigheder; der henviser til, at mange tilbageholdte under det enorme fysiske og psykiske pres, de udsættes for, har forsøgt eller har begået selvmord, f.eks. Stepan Latypov, der forsøgte selvmord under sit retsmøde, og 18 år gamle Dmitrij Stakhovskij, som tog sit liv efter at være blevet undersøgt af de belarusiske myndigheder for at deltage i protesterne mod regimet;

J. der henviser til, at den belarusiske oppositionspolitiker Pavel Sevyarynets, den de civile kampagneaktivister for et europæisk Belarus Maksim Vinyarski, Andrei Voynitsj, Pavel Yukhnevits og Yauhen Afnahel samt Telegram-kanaladministratoren Irina Stjastnaja og bloggeren Dzjimitrijj Kazlou blev idømt fire til syv års fængsel i forbindelse med usanktionerede politiske og civile aktiviteter i en lukket retssag ved den regionale domstol i Mahilyou den 25. maj 2021;

K. der henviser til, at Belarus' grænsesikkerhedsagentur den 31. maj 2021 bebudede en kraftig stramning af de allerede strenge regler, der begrænser borgernes mulighed for at forlade landet, idet alle grænsepassager på land stort set blokeres; der henviser til, at EU er gået over til at forbyde belarusiske luftfartsselskabers overflyvning af EU's luftrum og forhindre, at flyvninger, der drives af disse luftfartsselskaber, får adgang til EU's lufthavne, hvilket gør det endnu vanskeligere for folk at forlade landet og tvinger dem til at rejse via Rusland;

1. er fortsat stærkt solidarisk med det belarusiske folk, som fortsat lider i hænderne på de belarusiske myndigheder; fordømmer på det kraftigste de belarusiske myndigheders vold mod og undertrykkelse af fredelige demonstranter, oppositionspolitikere, uafhængige medier, menneskerettighedsforkæmpere, repræsentanter for civilsamfundet, den akademiske verden og fagforeninger, advokater og andre belarusiske borgere;

2. kræver et øjeblikkeligt stop for volden, forfølgelsen og de ulovlige tilbageholdelser; insisterer på øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af og frafald af alle anklager mod alle politiske fanger, herunder Roman Protasevitsj og Sofia Sapega;

3. opfordrer fortsat til en inklusiv national dialog med henblik på at finde en fredelig og demokratisk løsning på den nuværende krise og skabe nye frie og retfærdige valg, der understøttes af uafhængige og frie medier og et stærkt civilsamfund;

4. insisterer på behovet for at sikre grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder, retsstatsprincippet og et velfungerende uafhængigt retsvæsen i Belarus samt for at standse al undertrykkelse, forfølgelse, mishandling, kønsbaseret vold og tortur samt en øjeblikkelig permanent afskaffelse af dødsstraffen;

5. opfordrer Rådet og NF/HR til at ændre deres tilgang til Belarus og ikke fortsætte med at lade regimet slippe afsted med masseundertrykkelse og brud på folkeretten, men til at komme med en resolut reaktion og træffe foranstaltninger ud over de nuværende foranstaltninger;

6. insisterer på, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og medlemsstaterne øger engagementet med civilsamfundsaktivister, menneskerettighedsforkæmpere og uafhængige medier i Belarus og i udlandet, herunder gennem kapacitetsopbygning og finansiel støtte, og øger støtten til Den Europæiske Demokratifond og dens aktiviteter på stedet;

7. anmoder Kommissionen om at iværksætte et målrettet EU-bistandsprogram for at hjælpe ofre for politisk undertrykkelse og politibrutalitet samt lempe visumkravene, forbedre asylprocedurerne for dem, der søger tilflugt fra Belarus, øge udbuddet af stipendier og legater til studerende og akademikere og overveje at etablere et universitet i eksil i EU, hvor belarusiske forskere kan arbejde på deres nationale sprog;

8. glæder sig over medlemsstaternes beslutning om at pålægge belarusiske luftfartsselskaber transportsanktioner og råder dem til at ophæve sanktionerne på et selektivt og midlertidigt grundlag for at lette folks forsøg på at forlade landet;

9. gentager sin opfordring til EU-delegationen og de nationale diplomatiske repræsentationer i Belarus om nøje at overvåge situationen og retssagerne mod individuelle politiske fanger på stedet, om at tilbyde dem al den støtte, de måtte have brug for, og om at samarbejde om at sikre deres hurtige løsladelse samt om at øge deres støtte til menneskerettighedsforkæmperes arbejde og, hvor det er relevant, at lette udstedelsen af nødvisa og give midlertidigt ophold i EU's medlemsstater;

10. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og EU-Udenrigstjenesten til at samarbejde med internationale partnere som OSCE's Moskvamekanisme og FN's Menneskerettighedsråd samt menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundet på stedet, for at sikre overvågning og dokumentation af og rapportering om menneskerettighedskrænkelser og efterfølgende ansvarlighed og retfærdighed for ofrene; glæder sig over og støtter oprettelsen af den internationale ansvarlighedsplatform for Belarus;

11. forpligter sig til at bidrage til at styrke de demokratiske styrkers kapacitet, styrke civilsamfundets rolle, støtte den fuldt udbyggede politiske dialog, der fører til en fredelig magtoverdragelse i Belarus, samt unge politiske ledere og menneskerettighedsforkæmpere gennem Parlamentets demokratistøttemekanismer;

12. glæder sig over Kommissionens økonomiske støttepakke på 3 mia. EUR til det fremtidige demokratiske Belarus; anmoder Kommissionen om at dele dens planer for Belarus' overgang til demokrati og den økonomiske støttepakke med Parlamentet og om at tilrettelægge en international politisk konference på højt plan om løsning af krisen i Belarus, der skal afholdes hurtigst muligt; opfordrer Kommissionen til at være parat til at mobilisere andre internationale donorer til at bidrage yderligere til den økonomiske støttepakke;

13. understreger behovet for internationalt engagement, herunder drøftelser i FN og NATO, og støtte til den internationale undersøgelse, der ledes af Organisationen for International Civil Luftfart, af hændelsen den 23. maj for at fastslå overtrædelsen af internationale luftfartsregler og skabe klarhed om Ruslands rolle i denne hændelse;

14. opfordrer indtrængende Rådet til straks at gå videre med den fjerde pakke af sanktioner og allerede forberede den næste pakke, som er rettet mod embedsmænd, der deltog eller var medskyldige i valgsvindel og efterfølgende menneskerettighedskrænkelser i Belarus, herunder forfølgelse af uafhængige journalister og bloggere samt virksomheder, der støtter Lukasjenko og hans regime, og de personer, der deltog i disse seneste handlinger, såsom efterretningsfolk og luftfartsmyndigheder;

15. opfordrer Rådet og NF/HR til at overveje yderligere tiltag såsom at forbyde EU's finansielle institutioner at besidde belarusiske statsobligationer, sektorspecifikke sanktioner, f.eks. inden for olie-, kaliumkarbonat-, metal- eller træsektoren, eller midlertidigt at suspendere Belarus fra SWIFT-systemet; opfordrer til, at der indføres effektive sikkerhedsforanstaltninger mod direkte eller indirekte salg af belarusisk elektricitet produceret i atomkraftværket i Astravets til EU's markeder; anmoder EU-registrerede virksomheder, navnlig Siemens AG, om at ophøre med at samarbejde med de belarusiske myndigheder ved at dele teknologi og knowhow;

16. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at nægte enhver form for finansiel støtte til den belarusiske regering og afstå fra alle nye udenlandske investeringer i Belarus og fra at yde nye kreditlinjer til belarusiske banker, herunder at standse EU-landenes investeringer i energiinfrastrukturprojekter i Belarus;

17. kræver en mere samordnet EU-indsats for effektivt at bekæmpe cigaretsmuglingen fra Belarus;

18. opfordrer medlemsstaterne og EU-Udenrigstjenesten til at forbedre udvekslingen af efterretninger i hele EU samt EU-Udenrigstjenestens kapacitet som en koordineringsplatform, navnlig hvad angår aktiviteterne i de udenlandske sikkerhedstjenester, der opererer i EU, og udvisningen af potentielle spioner for at forhindre yderligere hændelser;

19. udtrykker sin solidaritet med Letland efter Belarus' udvisning af landets diplomater; fordømmer, at den belarusiske anklagemyndighed har indledt en strafferetlig efterforskning mod Letlands udenrigsminister samt Rigas borgmester; fordømmer alle de belarusiske myndigheders forsøg på at lægge pres på EU's medlemsstater, herunder de belarusiske anklageres anmodning om at afhøre Litauens tidligere præsident Valdas Adamkus på grundlag af hans påståede forbindelser til et SS-underordnet hjælpepolitibataljon, der gennemførte straffeoperationer i Belarus under Anden Verdenskrig;

20. roser den ukrainske regerings beslutning om at tilslutte sig EU's medlemsstater ved at indføre transportsanktioner over for belarusiske luftfartsselskaber og opfordrer Kommissionen og Rådet til at indføre straffeforanstaltninger over for Belavia og dets passagerer, der flyver til det russisk annekterede Krim;

21. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og Belarus' præsident, regering og parlament.

 

Seneste opdatering: 9. juni 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik