Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0332/2021Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0332/2021

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Baltarusijoje vykdomų sistemingų represijų ir jų pasekmių Europos saugumui po asmenų pagrobimo iš Baltarusijos valdžios institucijų perimto ES civilinio lėktuvo

7.6.2021 - (2021/2741(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

Viola Von Cramon‑Taubadel, Gwendoline Delbos‑Corfield, Heidi Hautala, Markéta Gregorová, Jordi Solé, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Ignazio Corrao, Mounir Satouri, Tineke Strik, Francisco Guerreiro, Grace O’Sullivan, Ciarán Cuffe
Verts/ALE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0328/2021

Procedūra : 2021/2741(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0332/2021
Pateikti tekstai :
B9-0332/2021
Balsavimas :
Priimti tekstai :

B9‑0332/2021

Europos Parlamento rezoliucija dėl Baltarusijoje vykdomų sistemingų represijų ir jų pasekmių Europos saugumui po asmenų pagrobimo iš Baltarusijos valdžios institucijų perimto ES civilinio lėktuvo

(2021/2741(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas ir rekomendacijas dėl Baltarusijos,

 atsižvelgdamas į 2021 m. gegužės 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Baltarusijos,

 atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai 2021 m. gegužės 24 d. deklaraciją ES vardu dėl 2021 m. gegužės 23 d. įvykdytos „Ryanair“ skrydžio į Minską FR4978 į priverstinės diversijos,

 atsižvelgdamas į G7 užsienio reikalų ministrų ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai 2021 m. gegužės 27 d. bendrą pareiškimą dėl Baltarusijos,

 atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai 2021 m. kovo 26 d. pareiškimą dėl ES paramos Tarptautinei Baltarusijos atskaitomybės platformai,

 atsižvelgdamas į 1944 m. gruodžio 7 d. pasirašytą Čikagos tarptautinės civilinės aviacijos konvenciją ir 1971 m. rugsėjo 23 d. priimtą Monrealio konvenciją dėl kovos su smurtu prieš civilinės aviacijos saugumą,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2021 m. gegužės 23 d. Baltarusijos valdžios institucijos, panaudodamos valstybinį terorizmą, privertė skubiai leistis Minske civilinį lėktuvą; kadangi ES bendrovei priklausantį lėktuvą, skridusį tarp dviejų ES sostinių (Atėnų ir Vilniaus) ir skraidinusiame daugiau nei 170 keleivių ir įgulos narių, Baltarusijos karinis orlaivis privertė leistis dėl įtariamos sprogimo grėsmės;

B. kadangi Baltarusijos valdžios institucijos sulaikė du skrydžio keleivius, Ramaną Pratasevičių, nepriklausomą Baltarusijos žurnalistą ir vieną iš „Nexta“ kanalo steigėjų, ir Sofiją Sapegą, Vilniuje įsikūrusio Europos humanitarinio universiteto studentę, ir sutrukdė Minsko oro uoste esančiam lėktuvui leistis į pradinę paskirties vietą; kadangi šis incidentas yra dar vienas akivaizdus Baltarusijos valdžios institucijų bandymas nutildyti bet kokius opozicijos pasisakymus, pilietinę visuomenę ir nepriklausomą žiniasklaidą;

C. kadangi turima mažai informacijos apie įvykių seką, dėl kurios civilinis lėktuvas buvo priverstinai nuleistas Minske, arba apie jame veikiančių Rusijos žvalgybos tarnybų vaidmenį; kadangi Baltarusijos valdžios institucijos rėmėsi tariamu laišku, kuriame buvo įvardyta grėsmė ir kuris buvo išsiųstas po to, kai Baltarusijos valdžios institucijos įspėjo pilotus apie tariamą bombą; kadangi Minske be Ramano Pratasevičiaus ir Sofijos Sapegos taip pat išlipo keturi nenustatyti asmenys;

D. vis dėlto kadangi akivaizdu, jog šiais veiksmais pažeidžiama tarptautinė teisė, būtent Čikagos ir Monrealio konvencijos, taip pat pažeista šiuo skrydžiu skridusių keleivių ir įgulos sauga; kadangi šis incidentas – aiškus signalas, kad režimas tapo grėsme tarptautinei taikai ir saugumui;

E. kadangi Raman Pratasevič buvo rodomas keliuose Baltarusijos valstybinės televizijos transliuojamuose įrašuose, iš kurių buvo matyti jo odos nubrozdinimai; kadangi prezidentas A. Lukašenka grasino pakviesti tyrėjus iš Rusijos okupuoto Donbaso regiono, kurie apklaustų R. Pratasevičių;

F. kadangi po 2020 m. suklastotų prezidento rinkimų Baltarusijoje kilo precedento neturintys protestai, kuriuose buvo raginama surengti laisvus ir sąžiningus rinkimus ir išvengti smurtinių priemonių prieš režimo opoziciją, įskaitant dešimtis tūkstančių savavališkų areštų, taip pat pranešimus apie kankinimus, netinkamą elgesį ir žmogžudystes;

G. kadangi žmogaus teisių padėtis Baltarusijoje toliau prastėja, atsižvelgiant į didėjantį politinių kalinių skaičių; kadangi Baltarusijos valdžios institucijos, vykdydamos represijas prieš savo pačios gyventojus, parodė visiškai nepaisančios Baltarusijos žmonių pagrindinių teisių ir laisvių, taip pat jų gyvybių; kadangi žmogaus teisių gynėjai, opozicijos politikai, pilietinė visuomenė, nepriklausomi žurnalistai ir kiti aktyvistai nuolat sulaukia grasinimų, yra užpuldinėjami ir jų pagrindinės teisės ribojamos;

H. kadangi nėra jokių požymių, kad Baltarusijos valdžios institucijos tiria tūkstančius pranešimų apie policijos žiaurumus, kurie buvo pateikti nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. vidurio, arba protestuotojų nužudymus; kadangi nuo 2021 m. birželio mėn. Baltarusijoje kalinama daugiau nei 450 politinių kalinių; kadangi plačiai paplitęs nebaudžiamumas už žmogaus teisių pažeidimus atspindi desperatišką Baltarusijos žmonių padėtį; kadangi teisinės valstybės nebuvimas trukdo jiems pasinaudoti teise į teisingą bylos nagrinėjimą; kadangi Baltarusija yra vienintelė Europos šalis, kurioje vykdoma mirties bausmė;

I. kadangi po kelių kalinimo mėnesių įtartinomis sąlygomis kalėjime mirė politinis kalinys Vitold Ashurak; kadangi daugybė sulaikytųjų, neatlaikę patiriamo fizinio ir psichologinio spaudimo, bandė nusižudyti arba nusižudė, pvz., Stepan Latypov, kuris bandė nusižudyti per teismo posėdį, 18 metų Dmitry Stakhovsky, kuris nusižudė po to, kai Baltarusijos valdžios institucijos atliko tyrimą dėl jo dalyvavimo prieš režimą nukreiptuose protestuose;

J. kadangi Baltarusijos opozicijos politikas Paval Sevyarynets, Europos Baltarusijos pilietinės kampanijos aktyvistas Maksim Vinyarski, Andrey Voynich, Paval Yukhnevich ir Yauhen Afnahel, taip pat kanalo „Telegram“ administratovė Iryna Shchasnaya ir tinklaraštininkas Dzmitry Kazlou uždarame Mogiliovo apygardos teismo 2021 m. gegužės 25 d. posėdyje buvo nuteisti nuo ketverių iki septynerių metų laisvės atėmimo bausme pateikus kaltinimus dėl ryšių vykdant nesankcionuotą politinę ir pilietinę veiklą;

K. kadangi 2021 m. gegužės 31 d. Baltarusijos sienos apsaugos tarnyba paskelbė apie dar didesnį ir taip griežtų taisyklių sugriežtinimą apribojant piliečių galimybę išvykti iš šalies, visų pirma blokuojant visus sausumos sienos perėjimo punktus; kadangi ES uždraudė skraidyti Baltarusijos oro linijoms virš ES oro erdvės ir nutraukė šių oro linijų galimybę vykdyti skrydžius ES oro uostuose, todėl žmonėms tapo dar sunkiau palikti šalį ir jie yra priversti keliauti per Rusiją;

1. toliau reiškia tvirtą solidarumą su Baltarusijos žmonėmis, kurie nepaliauja kentėti nuo Baltarusijos valdžios institucijų veiksmų; griežtai smerkia Baltarusijos valdžios institucijų naudojamą smurtą ir represijas prieš taikius protestuotojus, opozicijos politikus, nepriklausomą žiniasklaidą, žmogaus teisių gynėjus, pilietinės visuomenės atstovus, akademinės bendruomenės narius ir profesines sąjungas, advokatus ir kitus Baltarusijos piliečius;

2. reikalauja nedelsiant nutraukti smurtą, persekiojimą ir baigti neteisėtus sulaikymus; primygtinai prašo nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus politinius kalinius, įskaitant Ramaną Pratasevičių ir Sofiją Sapegą, ir panaikinti jiems pareikštus kaltinimus;

3. toliau ragina surengti įtraukų nacionalinį dialogą, siekiant rasti taikų ir demokratinį dabartinės krizės sprendimą ir surengti laisvus ir sąžiningus rinkimus, kuriuose svarbų vaidmenį atliktų nepriklausoma ir laisva žiniasklaida ir tvirta pilietinė visuomenė;

4. tvirtai mano, kad Baltarusijoje reikia užtikrinti pagrindines laisves ir žmogaus teises, teisinę valstybę ir veikiančius nepriklausomus teismus, taip pat nutraukti bet kokias represijas, persekiojimus, netinkamą elgesį, smurtą dėl lyties ir kankinimus, taip pat nedelsiant visam laikui panaikinti mirties bausmę;

5. ragina Tarybą ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai pakeisti savo požiūrį į Baltarusiją ir nebetoleruoti masinių režimo represijų ir tarptautinės teisės pažeidimų, tačiau parengti ryžtingą atsaką ir imtis daugiau veiksmų, palyginti su dabartinėmis priemonėmis;

6. primygtinai prašo Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir valstybes nares aktyviau bendradarbiauti su Baltarusijoje ir užsienyje esančiais pilietinės visuomenės aktyvistais, žmogaus teisių gynėjais ir nepriklausoma žiniasklaida stiprinant gebėjimus ir finansinę paramą ir didinti paramą vietoje Europos demokratijos fondui;

7. prašo Komisijos pradėti tikslingą ES paramos programą siekiant padėti politinių represijų ir policijos žiaurumo aukoms, taip pat palengvinti vizos reikalavimus, patobulinti prieglobsčio procesus tiems, kurie stengiasi pabėgti iš Baltarusijos, skirti studentams ir mokslininkams daugiau stipendijų ir dotacijų, ir apsvarstyti galimybę įsteigti ES esantiems išeiviams skirtą universitetą, kuriame Baltarusijos mokslininkai galėtų dirbti vartodami savo nacionalines kalbas;

8. palankiai vertina valstybių narių sprendimą nustatyti transporto sankcijas Baltarusijos oro linijoms ir pataria joms taikyti atrankinį ir laikiną sankcijų panaikinimą, siekiant palengvinti žmonių bandymus išvykti iš šalies;

9. pakartoja savo raginimą ES delegacijoms ir nacionalinėms diplomatinėms atstovybėms Baltarusijoje atidžiai stebėti vietoje esančių pavienių politinių kalinių padėtį ir teismus, pasiūlyti jiems paramą, kurios jiems gali prireikti ir dirbti kartu siekiant užtikrinti jų greitą paleidimą į laisvę, taip pat padidinti savo paramą žmogaus teisių gynėjų darbui ir, kai tinkama, palengvinti skubių vizų išdavimą ir laikinai suteikti prieglobstį ES valstybėse narėse;

10. ragina Komisiją, valstybes nares ir EIVT bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais, pvz., ESBO Maskvos mechanizmu ir Jungtinių Tautų žmogaus teisių taryba, taip pat remti žmogaus teisių gynėjus ir pilietinę visuomenę vietoje, kad būtų užtikrinama, kad žmogaus teisių pažeidimai būtų stebimi, fiksuojami dokumentais ir apie šiuos pažeidimus būtų pranešama, o vėliau reikalaujama atsakomybės už juos ir užtikrinamas teisingumas nukentėjusiems; palankiai vertina ir remia Tarptautinę Baltarusijos atskaitomybės platformą;

11. įsipareigoja padėti stiprinti demokratinių jėgų pajėgumus, didinti pilietinės visuomenės vaidmenį, remti visapusišką politinį dialogą siekiant taikaus valdžios perdavimo Baltarusijoje, taip pat jaunus politinius lyderius ir žmogaus teisių gynėjus šiuo tikslu pasitelkiant Parlamento demokratijos paramos mechanizmus;

12. palankiai vertina Komisijos 3 mlrd. EUR ekonominės paramos paketą būsimai demokratinei Baltarusijai; prašo Komisijos pasidalyti su Parlamentu savo planais dėl perėjimo prie demokratijos Baltarusijoje ir ekonominės paramos paketo, ir surengti tarptautinį aukšto lygmens politinę konferenciją dėl krizės Baltarusijoje sprendimo, kuri turi būti surengta nedelsiant ragina Komisiją pasirengti sutelkti kitus tarptautinius donorus, kad jie papildomai prisidėtų prie ekonominės paramos paketo;

13. pažymi, kad reikia tarptautinio bendradarbiavimo, įskaitant diskusijas JT ir NATO lygmeniu, remti tarptautinį tyrimą dėl gegužės 23 d. incidento, kuriam vadovauja Civilinės aviacijos organizacija, siekiant įvertinti tarptautinių aviacijos taisyklių pažeidimą, taip pat išsiaiškinti Rusijos vaidmenį per šį incidentą;

14. ragina Tarybą nedelsiant pradėti taikyti ketvirtąjį sankcijų rinkinį ir jau pradėti rengti kitą sankcijų rinkinį, nukreiptą į pareigūnus, kurie dalyvavo arba bendradarbiavo klastojant rinkimus ir paskui darant žmogaus teisių pažeidimus Baltarusijoje, įskaitant nepriklausomų žurnalistų ir tinklaraštininkų persekiojimą, taip pat A. Lukašenką ir jo režimą remiančias įmones ir asmenis, kurie dalyvavo vykdant paskutinius veiksmus, pvz., žvalgybos pareigūnus ir aviacijos valdžios institucijas;

15. raginą Tarybą ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai apsvarstyti galimybę imtis papildomų veiksmų, pvz., drausti ES finansų įstaigoms laikyti Baltarusijos iždo obligacijas, taikyti sankcijas konkretiems sektoriams, pvz., naftos, kalio karbonato, metalo arba medienos sektoriams, arba laikinai sustabdyti Baltarusijos dalyvavimą SWIFT sistemoje; ragina nustatyti veiksmingas priemones, kurios apsaugotų nuo tiesioginės ar netiesioginės Baltarusijos elektros energijos, pagamintos Astravo branduolinėje elektrinėje, prekybos ES rinkose; prašo ES įregistruotų bendrovių, visų pirma „Siemens AG“ liautis bendradarbiavus su Baltarusijos valdžios institucijomis dalijantis technologijomis ir praktine patirtimi;

16. ragina Komisiją ir valstybes nares neteikti jokios finansinės paramos Baltarusijos vyriausybei ir susilaikyti nuo bet kokių naujų užsienio investicijų į Baltarusiją ir nebeteikti Baltarusijos bankams naujų kredito linijų, įskaitant investicijų į Baltarusijoje įgyvendinamus energetikos infrastruktūros projektus iš ES šalių sustabdymą;

17. reikalauja, kad ES geriau derintų veiksmus, siekdama išspręsti cigarečių kontrabandos iš Baltarusijos verslo problemą;

18. ragina valstybes nares ir EIVT pagerinti dalijimąsi žvalgybos duomenimis ES, taip pat padidinti EIVT kaip koordinavimo platformos pajėgumus, visų pirma atsižvelgiant į ES veikiančių užsienio saugumo tarnybų veiklą ir išsiųsti potencialius šnipus, siekiant užkirsti kelią tolesniems incidentams;

19. reiškia savo solidarumą su Latvija po to, kai Baltarusijoje išsiuntė jos diplomatus; smerkia Baltarusijos generalinio prokuroro pradėtą baudžiamąjį tyrimą prieš Latvijos užsienio reikalų ministrą ir Rygos merą; smerkia visus Baltarusijos valdžios institucijos bandymus daryti spaudimą ES valstybėms narėms, įskaitant Baltarusijos prokurorų prašymą apklausti buvusį Lietuvos prezidentą Valdą Adamkų, remiantis jo tariamais ryšiais su SS vadovaujamu pagalbiniu policijos batalionu, kuris Baltarusijoje vykdė baudžiamąsias operacijas per Antrąjį pasaulinį karą;

20. giria Ukrainos vyriausybės sprendimą prisijungti prie ES valstybių narių taikant Baltarusijos oro linijoms transporto sankcijas ir ragina Komisiją ir Tarybą taikyti baudžiamąsias priemones „Belavia“ ir jos keleiviams, skrendantiems į Rusijos aneksuotą Krymą;

21. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai bei Baltarusijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.

 

Atnaujinta: 2021 m. birželio 9 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika