Návrh uznesenia - B9-0332/2021Návrh uznesenia
B9-0332/2021

NÁVRH UZNESENIA o systematických represiách v Bielorusku a ich dôsledkoch pre európsku bezpečnosť po únosoch z civilného lietadla EÚ zadržaného bieloruskými orgánmi

7.6.2021 - (2021/2741(RSP))

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

Viola Von Cramon‑Taubadel, Gwendoline Delbos‑Corfield, Heidi Hautala, Markéta Gregorová, Jordi Solé, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Ignazio Corrao, Mounir Satouri, Tineke Strik, Francisco Guerreiro, Grace O’Sullivan, Ciarán Cuffe
v mene skupiny Verts/ALE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0328/2021

Postup : 2021/2741(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B9-0332/2021
Predkladané texty :
B9-0332/2021
Hlasovanie :
Prijaté texty :

B9‑0332/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu o systematických represiách v Bielorusku a ich dôsledkoch pre európsku bezpečnosť po únosoch z civilného lietadla EÚ zadržaného bieloruskými orgánmi

(2021/2741(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia a odporúčania týkajúce sa Bieloruska,

 so zreteľom na závery Rady z 24. mája 2021 o Bielorusku,

 so zreteľom na vyhlásenie vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v mene EÚ z 24. mája 2021 o nútenom odklonení letu spoločnosti Ryanair FR4978 do Minska, ku ktorému došlo 23. mája 2021,

 so zreteľom na spoločné vyhlásenie ministrov zahraničných vecí krajín G7 a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 27. mája 2021 o Bielorusku,

 so zreteľom na vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 26. marca o podpore Medzinárodnej platformy pre zodpovednosť pre Bielorusko zo strany EÚ,

 so zreteľom na Chicagský dohovor o medzinárodnom civilnom letectve podpísaný 7. decembra 1944 a Montrealský dohovor o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva uzavretý 23. septembra 1971,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže 23. mája 2021 sa bieloruské orgány dopustili aktu štátneho terorizmu tým, že prinútili civilné lietadlo k núdzovému pristátiu v Minsku; keďže bieloruské vojenské lietadlo donútilo pristáť lietadlo, ktoré vlastní spoločnosť EÚ, ktoré lieta medzi dvoma hlavnými mestami EÚ (Aténami a Vilniusom) a prepravovalo viac ako 170 cestujúcich a posádku, pod zámienkou údajnej hrozby výskytu bomby na palube;

B. keďže bieloruské orgány zadržali dvoch cestujúcich letu, a to Ramana Prataseviča, nezávislého novinára z Bieloruska a spoluzakladateľa opozičného kanála Nexta, a študentku Európskej humanitnej univerzity vo Vilniuse Sofiu Sapegovú, a neumožnili im nastúpiť do lietadla na letisku v Minsku, ktoré malo odtiaľ odletieť do pôvodnej destinácie; keďže tento incident je ďalším očividným pokusom bieloruských orgánov umlčať všetky hlasy opozície, občiansku spoločnosť a nezávislé médiá;

C. keďže nie je dostatočne známe, v akom slede sa odohrali udalosti, ktoré viedli k vynútenému pristátiu civilného lietadla v Minsku, alebo akú úlohu zohrávali pri tomto incidente ruské spravodajské služby; keďže bieloruské orgány uviedli ako zdroj hrozby údajný e-mail, ktorý bol odoslaný po tom, ako bieloruské orgány upozornili pilotov na údajnú hrozbu bomby na palube; keďže okrem Ramana Prataseviča a Sofie Sapegovej v Minsku z lietadla vystúpili aj ďalšie štyri bližšie neurčené osoby;

D. keďže je však jasné, že tieto kroky predstavujú porušenie medzinárodného práva, konkrétne Chicagského a Montrealského dohovoru, a ohrozili bezpečnosť cestujúcich a posádky na palube tohto lietadla; keďže tento incident dokazuje, že režim sa stal hrozbou pre medzinárodný mier a bezpečnosť;

E. keďže Raman Pratasevič sa objavil vo viacerých videozáznamoch, ktoré odvysielala bieloruská štátna televízia a na ktorých mal na pokožke viditeľné modriny; keďže prezident Lukašenko sa vyhrážal, že pozve vyšetrovateľov z oblasti Donbas, ktorú okupuje Rusko, aby vypočuli R. Prataseviča;

F. keďže zmanipulované prezidentské voľby v roku 2020 v Bielorusku viedli k bezprecedentným protestom požadujúcim nové slobodné a spravodlivé voľby a násilnému zásahu proti opozícii vystupujúcej proti režimu, počas ktorého došlo k svojvoľnému zatknutiu desiatok tisícov a údajne k prípadom mučenia, zlého zaobchádzania a zabitia;

G. keďže situácia v oblasti ľudských práv v Bielorusku sa naďalej zhoršuje a počet politických väzňov je čoraz vyšší; keďže bieloruské orgány šokujúcim spôsobom ignorujú základné práva a slobody, ako aj život bieloruského ľudu tým, že sa dopúšťajú represií voči vlastným obyvateľom; keďže obhajcovia ľudských práv, opoziční politici, občianska spoločnosť, nezávislí novinári a iní aktivisti sú systematicky vystavení zastrašovaniu, obťažovaniu a obmedzovaniu ich základných slobôd;

H. keďže nič nenasvedčuje tomu, že bieloruské orgány vyšetrujú tisícky prípadov policajnej brutality nahlásených od polovice augusta 2020 alebo vraždy demonštrantov; keďže od júna 2021 je v Bielorusku viac ako 450 politických väzňov; keďže v dôsledku rozšírenej beztrestnosti porušovania ľudských práv je situácia bieloruského ľudu naďalej zúfalá; keďže absencia právneho štátu bráni obetiam v uplatnení práva na spravodlivý proces; keďže Bielorusko je jedinou krajinou v Európe, v ktorej sa ešte vykonáva trest smrti;

I. keďže politický väzeň Vitold Ašurak zomrel za podozrivých okolností vo väzení po niekoľkých mesiacoch zadržiavania; keďže mnohí zadržaní, ktorí sú pod obrovským fyzickým a psychologickým tlakom, sa pokúsili spáchať alebo spáchali samovraždu, ako napríklad Scjapan Latypav, ktorý sa pokúsil o samovraždu počas súdneho konania, a 18-ročný Dmitrij Stachovský, ktorý si vzal život po tom, ako ho bieloruské orgány vyšetrovali za účasť na protestoch proti režimu;

J. keďže bieloruský opozičný politik Pavol Sevjarynec, aktivisti európskej bieloruskej občianskej kampane Maxim Winjarski, Andrej Vojnič, Pavol Juchnevič a Jauchen Afnachel, ako aj spravodajkyňa kanála Telegram Iryna Ščasná a bloger Dmitry Kazlov boli 25. mája 2021 odsúdení na štyri až sedem rokov odňatia slobody pre nepovolené politické a občianske aktivity počas súdneho konania za zatvorenými dverami na regionálnom súde Mahiľov;

K. keďže bieloruská agentúra pre bezpečnosť hraníc 31. mája 2021 oznámila veľké sprísnenie už aj tak tvrdých pravidiel obmedzujúcich možnosť občanov opustiť krajinu a v zásade zablokovala všetky pozemné hraničné priechody; keďže EÚ pristúpila k zákazu preletov bieloruských leteckých liniek nad vzdušným priestorom EÚ a k zabráneniu prístupu letov prevádzkovaných týmito leteckými spoločnosťami na letiská EÚ, v dôsledku čoho majú ľudia ešte väčšie ťažkosti, keď chcú odísť z krajiny, a musia cestovať cez Rusko;

1. naďalej vyjadruje dôraznú solidaritu s obyvateľmi Bieloruska, ktorí neustále trpia pod tlakom bieloruských orgánov; dôrazne odsudzuje násilie a represie bieloruských orgánov voči pokojným demonštrantom, opozičným politikom, nezávislým médiám, obhajcom ľudských práv, zástupcom občianskej spoločnosti, akademickej obce a odborov, právnikom a ďalším bieloruským občanom;

2. požaduje okamžité ukončenie násilia, prenasledovania a nezákonného zadržiavania; trvá na okamžitom a bezpodmienečnom prepustení všetkých politických väzňov vrátane Ramana Prataseviča a Sofie Sapegovej a stiahnutí všetkých obvinení, ktoré boli proti nim vznesené;

3. naďalej vyzýva na inkluzívny národný dialóg s cieľom nájsť mierové a demokratické riešenie súčasnej krízy a uskutočniť nové slobodné a spravodlivé voľby, ktoré sa budú opierať o nezávislé a slobodné médiá a silnú občiansku spoločnosť;

4. trvá na tom, že v Bielorusku treba zabezpečiť základné slobody a ľudské práva, právny štát a fungujúce nezávislé súdnictvo a ukončiť akékoľvek represie, prenasledovanie, zlé zaobchádzanie, rodovo motivované násilie a mučenie, ako aj na okamžitom trvalom zrušení trestu smrti;

5. vyzýva Radu a PK/VP, aby zmenili svoj prístup k Bielorusku a už netolerovali , masové represie a porušovanie medzinárodného práva, ktorých sa dopúšťa režim, ale aby rázne zareagovali a podnikli kroky nad rámec súčasných opatrení;

6. trvá na tom, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a členské štáty musia zintenzívniť spoluprácu s aktivistami občianskej spoločnosti, obhajcami ľudských práv a nezávislými médiami v Bielorusku a v zahraničí, a to aj prostredníctvom budovania kapacít a finančnej podpory, a vo vyššej miere podporovať činnosti Európskej nadácie na podporu demokracie v teréne;

7. vyzýva Komisiu, aby spustila cielený program pomoci EÚ na pomoc obetiam politického útlaku a policajnej brutality, ako aj na uľahčenie vízových požiadaviek, zlepšenie azylových postupov pre tých, ktorí hľadajú útočisko po úteku z Bieloruska, zvýšenie ponuky štipendií a grantov pre študentov a akademických pracovníkov a zváženie zriadenia exilovej univerzity v EÚ, na ktorej by bieloruskí akademickí pracovníci mohli pracovať vo svojich národných jazykoch;

8. víta rozhodnutie členských štátov uložiť bieloruským leteckým spoločnostiam sankcie v odvetví dopravy a odporúča im, aby vo vybraných prípadoch dočasne zrušili sankcie s cieľom uľahčiť ľuďom pokusy o opustenie krajiny;

9. pripomína svoju výzvu adresovanú delegácii EÚ a národným diplomatickým zastúpeniam v Bielorusku, aby pozorne monitorovali situáciu a súdne konania s jednotlivými politickými väzňami v teréne, aby im ponúkli akúkoľvek podporu, ktorú by potrebovali, a spolupracovali na zabezpečení ich rýchleho prepustenia, a aby vo vyššej miere podporovali prácu obhajcov ľudských práv a v prípade potreby uľahčili vydávanie núdzových víz a zabezpečili dočasné útočisko v členských štátoch EÚ;

10. vyzýva Komisiu, členské štáty a ESVČ, aby spolupracovali s medzinárodnými partnermi, ako sú moskovský mechanizmus OBSE a Rada OSN pre ľudské práva, ako aj s obhajcami ľudských práv a občianskou spoločnosťou v teréne, s cieľom zabezpečiť sledovanie, dokumentáciu a podávanie správ o porušovaní ľudských práv a následnú zodpovednosť a spravodlivosť pre obete; víta a podporuje zriadenie Medzinárodnej platformy zodpovednosti pre Bielorusko;

11. zaväzuje sa, že pomôže posilniť kapacity demokratických síl, upevniť úlohu občianskej spoločnosti, podporiť plnohodnotný politický dialóg vedúci k mierovému odovzdaniu moci v Bielorusku, ako aj mladých politických lídrov a obhajcov ľudských práv, a to prostredníctvom mechanizmov Parlamentu na podporu demokracie;

12. víta balík hospodárskej podpory Komisie pre budúce demokratické Bielorusko vo výške 3 miliárd EUR; žiada Komisiu, aby Parlament informovala o svojich plánoch týkajúcich sa prechodu Bieloruska k demokracii a o balíku hospodárskej podpory a aby bezodkladne zorganizovala medzinárodnú politickú konferenciu na vysokej úrovni o vyriešení krízy v Bielorusku; vyzýva Komisiu, aby bola pripravená zmobilizovať ďalších medzinárodných darcov, aby dodatočne prispeli k balíku hospodárskej podpory;

13. zdôrazňuje, že je potrebná medzinárodná angažovanosť, a to aj formou diskusií v OSN a NATO, a že treba podporiť medzinárodné vyšetrenie incidentu z 23. mája pod vedením Medzinárodnej organizácie civilného letectva, aby sa určilo porušenie medzinárodných pravidiel v oblasti letectva a objasnila úloha Ruska v tomto incidente;

14. naliehavo vyzýva Radu, aby okamžite pristúpila k štvrtému balíku sankcií a hneď pripravila ďalší balík zameraný na úradníkov, ktorí sa zúčastnili na volebnom podvode a následnom porušovaní ľudských práv v Bielorusku alebo sa na nich podieľali, vrátane prenasledovania nezávislých novinárov a blogerov, ako aj spoločnosti, ktoré podporujú Lukašenka a jeho režim, a osoby, ktoré sa zúčastnili na týchto najnovších krokoch, ako sú spravodajské služby a letecké úrady;

15. vyzýva Radu a PK/VP, aby zvážili ďalšie opatrenia, ako napríklad zakázať finančným inštitúciám EÚ držbu bieloruských štátnych dlhopisov, sektorové sankcie, napríklad v odvetví ropy, výroby potaše, kovospracujúcom alebo drevárskom odvetví, alebo dočasné pozastavenie členstva Bieloruska v systéme SWIFT; požaduje zavedenie účinných záruk proti priamemu alebo nepriamemu predaju bieloruskej elektrickej energie vyrobenej v jadrovej elektrárni Astravec na trhoch EÚ; žiada spoločnosti registrované v EÚ, najmä Siemens AG, aby prestali spolupracovať s bieloruskými orgánmi prostredníctvom výmeny technológií a know-how;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby bieloruskej vláde odopreli akúkoľvek finančnú podporu a nerealizovali žiadne nové zahraničné investície v Bielorusku, neposkytovali nové úverové linky bieloruským bankám a takisto pozastavili investície z krajín EÚ do projektov energetickej infraštruktúry v Bielorusku;

17. požaduje koordinovanejšie opatrenia EÚ na účinný boj proti pašovaniu cigariet z Bieloruska;

18. vyzýva členské štáty a ESVČ, aby zlepšili výmenu spravodajských informácií v celej EÚ, ako aj spôsobilosti ESVČ ako koordinačnej platformy, najmä pokiaľ ide o činnosti zahraničných bezpečnostných služieb pôsobiacich v EÚ a vyhosťovanie potenciálnych špiónov, s cieľom zabrániť ďalším incidentom;

19. vyjadruje solidaritu s Lotyšskom po vyhostení lotyšských diplomatov Bieloruskom; odsudzuje začatie vyšetrovania trestného činu bieloruským generálnym prokurátorom proti ministrovi zahraničných vecí Lotyšska, ako aj starostovi Rigy; odsudzuje všetky pokusy bieloruských orgánov vyvíjať tlak na členské štáty EÚ vrátane žiadosti bieloruských prokurátorov o vypočutie bývalého prezidenta Litvy Valdasa Adamkusa na základe jeho údajného spojenia s pomocným práporom polície podliehajúcim SS, ktorý vykonával represívne operácie v Bielorusku počas druhej svetovej vojny;

20. oceňuje rozhodnutie ukrajinskej vlády pripojiť sa k členským štátom EÚ pri ukladaní dopravných sankcií bieloruským leteckým spoločnostiam a vyzýva Komisiu a Radu, aby prijali represívne opatrenia voči spoločnosti Belavia a jej cestujúcim letiacim na Krym, ktorý bol anektovaný Ruskom;

21. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a vláde a parlamentu Bieloruska.

 

Posledná úprava: 9. júna 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia