Postup : 2021/2738(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0335/2021

Předložené texty :

B9-0335/2021

Rozpravy :

PV 08/06/2021 - 9
CRE 08/06/2021 - 9

Hlasování :

PV 10/06/2021 - 9

Přijaté texty :


<Date>{07/06/2021}7.6.2021</Date>
<NoDocSe>B9-0335/2021</NoDocSe>
PDF 139kWORD 43k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení Rady a Komise</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o kontrole průběžného posuzování národních plánů pro oživení a odolnost Komisí a Radou ze strany Evropského parlamentu</Titre>

<DocRef>(2021/2738(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Roberts Zīle</Depute>

<Commission>{ECR}za skupinu ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0335/2021

Usnesení Evropského parlamentu o kontrole průběžného posuzování národních plánů pro oživení a odolnost Komisí a Radou ze strany Evropského parlamentu

(2021/2738(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost (nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost[1],

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost bylo přijato řádným legislativním postupem;

B. vzhledem k tomu, že Nástroj pro oživení a odolnost je bezprecedentní nástroj, pokud jde o objem a způsoby financování; vzhledem k tomu, že Komise se chystá emitovat dluhopisy, neboť všechny členské státy EU nyní úspěšně ratifikovaly rozhodnutí o vlastních zdrojích[2];

C. vzhledem k tomu, že článek 26 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost zavádí dialog o oživení a odolnosti s cílem zajistit větší transparentnost a odpovědnost a rovněž to, aby Komise poskytovala Parlamentu informace;

D. vzhledem k tomu, že se Parlament může vyjadřovat k záležitostem projednávaným v rámci dialogu o oživení a odolnosti, a to i formou výměn názorů s Komisí;

E. vzhledem k tomu, že členské státy by v zásadě měly své národní plány pro oživení a odolnost předložit Komisi do 30. dubna 2021; vzhledem k tomu, že doposud předložilo Komisi své plány pro oživení a odolnost 23 členských států;

1. domnívá se, že Nástroj pro oživení a odolnost představuje historický nástroj EU, který členským státům pomůže zmírnit hospodářský a sociální dopad koronavirové pandemie, nasměruje jejich ekonomiky na cestu silného a udržitelného růstu a připraví EU na řešení dlouhodobých výzev s cílem podpořit hospodářskou, sociální a územní soudržnost a konvergenci a vytvářet přidanou hodnotu EU;

2. žádá, aby Komise poskytla hloubkové a komplexní posouzení, a zároveň vítá snahy Komise o zajištění rychlého přijetí příslušných prováděcích rozhodnutí Rady souvisejících s národními plány pro oživení a odolnost ještě před létem a její trvalou spolupráci s členskými státy s cílem pomoci jim při vypracovávání kvalitních plánů;

3. domnívá se, že při výkonu svých kontrolních pravomocí by Parlament neměl zasahovat, zejména z důvodu zvláštní povahy Nástroje pro oživení a odolnost, který je financován z mimořádných prostředků mimo rozpočet EU, vypůjčených se souhlasem jednotlivých členských států;

4. je přesvědčen, že finanční prostředky musí být spravedlivě rozděleny mezi společnosti, aby byl zajištěn co největší dopad na sociální vzestup a územní konvergenci;

5. vítá zejména opatření obsažená v plánech pro oživení a odolnost předložených s cílem podporovat inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, posílit vytváření vysoce kvalitní zaměstnanosti, bojovat proti chudobě, podporovat kulturu a vzdělávání, rozvíjet kompetence a dovednosti, podporovat děti a mládež, zvýšit připravenost na krize a schopnost reagovat na krize a zmírnit dopady krize COVID-19 na hospodářství;

6. připomíná Komisi, že investice by měly být doprovázeny reformami, a naléhavě ji vyzývá, aby zajistila, aby všechny schválené retroaktivní investice byly jednoznačně doprovázeny odpovídajícími milníky a cíli; konstatuje, že nedostatek skutečně doplňkových projektů financovaných z Nástroje pro oživení a odolnost by mohl omezit jeho makroekonomický dopad;

7. vyzývá Komisi, aby zajistila naprostou transparentnost, pokud jde o harmonogram schvalování aktů v přenesené pravomoci navazujících na nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost, a aby zohlednila relevantní prvky dialogu o oživení a odolnosti s ohledem na jejich urychlené schválení;

8. vyzývá Komisi, aby v rámci dialogů o oživení a odolnosti nadále uplatňovala otevřený, transparentní a konstruktivní přístup;

9. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Evropské radě a Komisi.

 

[1] Úř. věst. L 57, 18.2.2021, s. 17.

[2] Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2020/2053 ze dne 14. prosince 2020 o systému vlastních zdrojů Evropské unie, Úř. věst. L 424, 15.12.2020, s. 1.

Poslední aktualizace: 9. června 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí