Menetlus : 2021/2741(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0339/2021

Esitatud tekstid :

B9-0339/2021

Arutelud :

PV 08/06/2021 - 11
CRE 08/06/2021 - 11

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0293

<Date>{07/06/2021}7.6.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0339/2021</NoDocSe>
PDF 146kWORD 51k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>nõukogu ja komisjoni avalduste alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2</TitreRecueil>


<Titre>süstemaatiliste repressioonide kohta Valgevenes ja nende tagajärgede kohta Euroopa julgeolekule pärast inimröövi Valgevene ametivõimude poolt kinni peetud ELi tsiviillennukilt</Titre>

<DocRef>(2021/2741(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Pedro Marques, Tonino Picula, Robert Biedroń</Depute>

<Commission>{S&D}fraktsiooni S&D nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0328/2021

B9‑0339/2021

Euroopa Parlamendi resolutsioon süstemaatiliste repressioonide kohta Valgevenes ja nende tagajärgede kohta Euroopa julgeolekule pärast inimröövi Valgevene ametivõimude poolt kinni peetud ELi tsiviillennukilt

(2021/2741(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Valgevene kohta, eelkõige 26. novembri 2020. aasta resolutsiooni inimõiguste jätkuva rikkumise, eelkõige Raman Bandarenka mõrva kohta Valgevenes[1], 17. septembri 2020. aasta resolutsiooni olukorra kohta Valgevenes[2] ning oma 21. oktoobri 2020. aasta soovitust nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale suhete kohta Valgevenega[3],

 võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ELi nimel tehtud avaldusi, eelkõige 24. mai 2021. aasta avaldust Ryanairi lennuki (lend FR4978) 23. mail 2021 Minskis maanduma sundimise kohta,

 võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 24. mai 2021. aasta järeldusi Valgevene kohta,

 võttes arvesse G7 välisministrite ja ELi kõrge esindaja 27. mail 2021 tehtud ühisavaldust,

 võttes arvesse Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Moskva mehhanismi raportööri 5. novembri 2020. aasta aruannet väidetavate inimõiguste rikkumiste kohta seoses 9. augustil 2020. aastal Valgevenes toimunud presidendivalimistega,

 võttes arvesse 7. detsembril 1944. aastal allkirjastatud rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni ja 23. septembril 1971. aastal sõlmitud tsiviillennunduse ohutuse vastase ebaseadusliku tegevuse tõkestamise Montréali konventsiooni,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et 23. mail 2021 pidasid Valgevene ametivõimud Aljaksandr Lukašenka otsesel korraldusel kinni Ateenast väljunud Ryanairi lennu FR4978 vahetult enne seda, kui see oli lahkumas Valgevene õhuruumist, et maanduda Vilniusesse, ning sundisid selle võltspommiähvardust ettekäändeks tuues kurssi muutma Minski lennujaamale, ohustades sellega tõsiselt rahvusvahelist lennundusjulgestust ning kõigi pardal viibivate reisijate ja meeskonnaliikmete ohutust;

B. arvestades, et pärast maandumist peeti kinni Valgevene ajakirjanik Raman Pratassevitš ja tema partner, Vene üliõpilane Sofia Sapiega, kellel ei lastud jätkata lendu Vilniusesse koos enamiku lennu pardal viibinud ligi 170 reisijaga;

C. arvestades, et Raman Pratassevitš, opositsioonikanali Nexta, Valgevene kodanike jaoks olulise sõltumatu teabeallika kaasasutaja ja endine peatoimetaja, on aidanud avalikustada režiimi süstemaatilisi repressioone ja raskeid inimõiguste rikkumisi ning on alates 2019. aastast elanud Poolas ja Leedus eksiilis, et vältida tagakiusamist ja fabritseeritud kriminaalsüüdistusi; arvestades, et tema ebaseaduslik kinnipidamine ja ebainimlik kohtlemine Valgevene režiimi poolt, sealhulgas sunniviisilised ülestunnistused Valgevene riigitelevisioonis ülekantud lavastatud intervjuul, valmistavad rahvusvahelisele üldsusele suurimat muret ja rõhutavad koordineeritud rahvusvahelise tegevuse pakilisust, eelkõige seetõttu, et Valgevene on ainus Euroopa riik, kus ikka veel kohaldatakse surmanuhtlust, ning seepärast ei ole ta Euroopa Nõukogu liige;

D. arvestades, et kinnipeetud tsiviillennuki intsident on riiklik terroriakt, mis ei kujuta endast üksnes lennuohutuse valdkonna rahvusvaheliste konventsioonide rasket rikkumist, vaid toonitab ka Valgevenes jätkuvate ja pidevate repressioonide rahvusvahelisi tagajärgi Euroopa julgeolekule ning näitab selgelt, et režiimist on saanud oht rahvusvahelise rahu ja julgeoleku jaoks;

E. arvestades, et kuna Raman Pratassevitš rööviti kahe ELi pealinna vahel lendavalt ELi tsiviillennukilt, kardavad nüüd ELi liikmesriikides eksiilis elavad Valgevene opositsiooniaktivistid oma isikliku turvalisuse pärast, samal ajal kui Valgevene rahvas riskib jätkuvalt oma eluga poliitilise ja isikliku vabaduse pärast ning kannatab riigivõimude jätkuva vägivalla ja repressioonide, sealhulgas hästi dokumenteeritud piinamise ja väärkohtlemise all;

F. arvestades, et 31. mail 2021 teatas Valgevene juba niigi rangete reeglite karmistamisest, piirates kodanike võimalusi riigist lahkuda ning tõkestades sisuliselt kõik maismaapiiri ületamised; arvestades, et Venemaa Föderatsioon on vahistanud mitu Valgevene opositsiooniaktivisti, kes põgenesid Moskvasse, ja jätkab Valgevene režiimi toetamist; arvestades, et need viimased sündmused koos kinnipeetud ELi tsiviillennukiga võivad veelgi ohustada represseeritavate ja riigist põgenevate Valgevene kodanike isiklikku turvalisust, tervist ja elu;

G. arvestades, et Valgevene rahvas on kannatanud riigi korraldusel toimuva vägivalla ja repressioonide, sealhulgas piinamise ja väärkohtlemise all alates ajast, mil pärast 9. augustil toimunud massiliselt võltsitud presidendivalimisi puhkesid meeleavaldused, ehk siis seega juba ligi 10 kuud; arvestades, et sellega on kaasnenud inimõiguste ja põhivabaduste, sealhulgas töötajate õiguste pidev rikkumine ning kodanikuühiskonna organisatsioonide ja sõltumatute meediaväljaannete, digiplatvormide ja ajakirjanike pidev mahasurumine, mille näiteks on mõjukaima digimeediakanali Tut.by mahasurumine;

H. arvestades, et OSCE Moskva mehhanismi raportöör hindas oma 5. novembri 2020. aasta aruandes Valgevene ametivõimude poolt rahumeelsete meeleavalduste ja protestide vastu toime pandud raskeid inimõiguste rikkumisi massilisteks, süstemaatilisteks ja vaieldamatult tõestatud rikkumisteks;

I. arvestades, et Valgevene süstemaatilised repressioonid hõlmavad juba rohkem kui 470 poliitvangi, nagu on dokumenteerinud inimõiguste keskus Viasna, üle 35 000 kinnipeetud või trahvitud isiku, üle 3000 kriminaalasja, mis on avatud rahumeelsete kodanike vastu osalemise eest valitsusevastastes meeleavaldustes, üle 4000 dokumenteeritud piinamise ja väärkohtlemise juhtumi ning juba mitme inimese hukkumist;

J. arvestades, et arvukad teated viitavad Valgevene poliitvangide vastu suunatud repressioonide eskaleerumisele, kuigi neid peetakse juba niigi ebainimlikes ja eluohtlikes kinnipidamistingimustes ja piinatakse; arvestades, et aktivist ja poliitvang Vitold Ašurak suri vanglas, saades väidetavalt südameinfarkti, ning Stsjapan Latõpav püüdis kohturuumides endalt elu võtta pärast seda, kui uurijad ähvardasid võtta ta pere ja naabrid vastutusele, kui ta ei tunnista end sotsiaalsete rahutuste õhutamises süüdi;

K. arvestades, et inimõiguste aktivistidele ja opositsiooniliikmetele, nagu Pavel Sevjarõnets, Javgen Afnagel, Andrei Voinitš, Maksim Vinjarski, Pavel Juhnevitš, Dzmitri Kazlov ja Irõna Štšasnaja mõisteti kuni seitsmeaastane vanglakaristus fabritseeritud ekstremismisüüdistuste alusel, samas kui teistele aktivistidele määratakse tõenäoliselt lähitulevikus sarnased karistused;

1. nõuab tungivalt, et Valgevene ametivõimud vabastaksid viivitamata ja tingimusteta Valgevene ajakirjaniku Raman Pratassevitši ja tema partneri Sofia Sapiega ning kõik teised poliitvangid ja isikud, kes on kinni peetud valimispettuse, vägivalla ja repressioonide vastastes meeleavaldustes osalemise või nende toetamise eest; mõistab teravalt hukka Valgevene ametivõimude vägivalla ja repressioonid ning eelkõige rahumeelsete kodanike ebaseadusliku kinnipidamise, piinamise, väärkohtlemise kinnipidamisel ja kriminaalvastutusele võtmise ning nõuab selle viivitamatut lõpetamist, ning väljendab oma toetust ja solidaarsust Valgevene ühiskonnaga;

2. nõuab kinnipeetud tsiviillennukilt inimese röövimise tagajärgede põhjalikku ja hoolikat hindamist mitte ainult seoses rahvusvahelise lennutranspordi ja lennuohutusega, vaid ka üldise julgeolekuga Euroopas ning eelkõige ELi liikmesriikides eksiilise elavate või varjupaika taotlevate Valgevene kodanike ohutusega; võtab sellega seoses teadmiseks Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) 2. juunil 2021. aastal vastu võetud ohutusdirektiivi, milles kutsutakse ELi liikmesriike üles lubama vältida Valgevene õhuruumi, ning nõukogu 4. juuni 2021. aasta otsuse, millega keelatakse Valgevene igat liiki lennuettevõtjatel ELi õhuruumist ülelendamine ja juurdepääs ELi lennujaamadele;

3. väljendab sügavat muret süstemaatilise represseerimise pärast Valgevenes, mis on kestnud alates meeleavalduste algusest pärast 9. augustil 2020 toimunud massiliselt võltsitud presidendivalimisi, samuti kogu riigi elanikkonna vastu suunatud otsese terrori ja karistamatuse õhkkonna pärast;

4. nõuab, et kiiresti ja tõhusalt uuritaks enneolematut vägivalda, mis on suunatud meeleavaldajate, meeleavaldusi toetavate isikute, sõltumatute ajakirjanike, temaatiliste blogide pidajate ja lihtsalt kõrvalseisjate ning ametiühingutegelaste, üliõpilaste, naisorganisatsioonide ja rahvusvähemuste esindajate vastu ning kõiki selliste vägivallategude toimepanijaid, ja et nad võetaks kõik järjekindlalt vastutusele;

5. nõuab tungivalt, et kuni Valgevene ametivõimud ei ole valmis kehtestama õigusriiki ja vastutust, peab rahvusvaheline üldsus võtma meetmeid, et aidata leida tõendeid kuritegude kohta ning tagada kuritegude eest vastutavate isikute uurimine ja vastutusele võtmine kogu käsuliini ulatuses kuni riigi kõrgeima tasandini;

6. väljendab heameelt mitme ELi liikmesriigi algatuste üle kohaldada universaalse kohtualluvuse põhimõtet ning koostada ja ette valmistada kohtuasju Valgevene repressioonide toimepanijate vastu ning innustab kõiki teisi ELi liikmesriike nende eeskuju järgima; nõuab, et aktiivselt toetataks kõiki rahvusvahelisi algatusi, mille eesmärk on võidelda karistamatuse vastu Valgevenes, näiteks karistamatuse vastu võitlemise rahvusvahelist platvormi ja organisatsiooni Justice Hub Vilniuses; nõuab Valgevene liikmesuse peatamist Interpolis;

7. kutsub nõukogu üles kiiresti kokku leppima ja rakendama majandussanktsioone, mis peavad olema märkimisväärsed ja millel peab olema võimalikult suur kohene mõju Valgevene režiimile, selle toetajatele ja majandustegevuses osalejatele, kes jätkuvalt tagavad režiimi püsimajäämise; nõuab, et need majandussanktsioonid oleksid suunatud riigiosalusega pankadele ja ettevõtetele, mida režiim otseselt kontrollib või mis on tihedalt seotud režiimi ärihuvidega isikliku võrgustiku kaudu või mille töötajaid on teadaolevalt vallandatud streikides või protestides osalemise tõttu; nõuab, et valdkondlikud sanktsioonid oleksid suunatud eelkõige toornafta ja naftatoodete, kaaliumkloriidi-, terase- ja puidutööstusele ning et uuritaks ja käsitletaks sigarettide salakaubanduse äri, kuna sellest on saanud Valgevene režiimi oluline tuluallikas; nõuab lisaks Valgevene riigiosalusega pankadega koostöö ja nende rahastamise lõpetamist ning rahvusvaheliste pankade poolt Valgevene tütarpankadele antavate krediidiliinide piiramist;

8. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles rangelt keelduma igasugusest rahalisest toetusest Valgevene režiimile ja seetõttu keelduma uute krediidiliinide andmisest Valgevene pankadele ning peatama investeeringud Valgevene taristuprojektidesse ja majandusettevõtjatesse; kutsub komisjoni üles võtma meetmeid, et takistada Euroopa finantseerimisasutustel omandada Valgevene valitsuse ja sellega seotud avalik-õiguslike asutuste emiteeritud võlakirju ja mis tahes muid finantsinstrumente; väljendab heameelt asjaolu üle, et Euroopa Investeerimispank ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank on peatanud Valgevene avaliku sektori projektide rahastamise, ning nõuab, et uuritaks, kuidas saaks kasutamata vahendeid suunata ümber kodanikuühiskonnale ja erasektorile, kui see ei ole režiimiga seotud; kutsub Rahvusvahelist Valuutafondi ja ELi liikmesriike üles mitte andma režiimile mis tahes asjaoludel otsest eelarvetoetust ning hoiduma 2021. aastaks välja kuulutatud eriarvelduse protsessist;

9. tuletab kõigile Valgevenes tegutsevatele ELi ettevõtjatele meelde oma varasemat üleskutset ilmutada erilist hoolikust ja täita oma kohustust austada inimõigusi kooskõlas ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetega; lisaks palub neil hoiduda uutest investeeringutest ja samuti avalikult protestida Valgevene ametivõimude jätkuvate repressioonide vastu riigis; rõhutab, et ELi territooriumilt ega kolmandates riikides tegutsevate ELi ettevõtete tütarettevõtjatelt ei tohiks Valgevenesse eksportida tarkvara, märulivarustust ega muud varustust, mida režiim saaks kasutada vägivalla ja repressioonide jätkamiseks;

10. kutsub nõukogu, komisjoni ja komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles tihedalt kooskõlastama majandus- ja valdkondlikke sanktsioone sarnaselt meelestatud partneritega, nagu USA, Kanada ja Ühendkuningriik, ning püüdma teha koostööd ELi partneritega ja saavutada nendega laialdane kooskõla, eelkõige Euroopa naabruses, nagu Ukrainas, et saavutada sanktsioonide võimalikult suur mõju Valgevene režiimile;

11. kutsub nõukogu üles kiiresti võtma piiravaid lisameetmeid oluliselt suurema hulga repressioonide, piinamise ja väärkohtlemise eest vastutavate Valgevene ametiisikute, sealhulgas kohtunike, prokuröride, politsei, vanglateenistuse töötajate, parlamendi ja valitsuse liikmete ning režiimi heaks propaganda, meedia, desinformatsiooni ja vaenukõne valdkonnas töötavate agentide suhtes, võttes arvesse, et rohkem kui 35 000 rahumeelset Valgevene kodanikku on juba kinni peetud või trahvitud ning üle 3000 kriminaalasja on algatatud rahumeelse osalemise eest valitsusvastastes meeleavaldustes, samas kui repressioonides osalevate riigiametnike vastu ei ole algatatud ühtegi kriminaalasja; soovitab nõukogul lisada meetmetesse need, kes osalesid hiljutises ELi tsiviillennuki kinnipidamises, näiteks luureametnikud ja lennuametid;

12. rõhutab vajadust säilitada ja laiendada kontakte ja koostööd Valgevene demokraatlike jõudude esindajatega Minskis, Vilniuses ja Varssavis, eelkõige Svjatlana Tsihhanovskaja ning koordineerimisnõukogu ja riikliku kriisivastase võitluse juhtkonna liikmetega; ühineb seetõttu üleskutsetega kutsuda nende esindajad 11.–13. juunil 2021. aastal toimuvale G7 tippkohtumisele ja 2021. aastal toimuvale idapartnerluse tippkohtumisele ning soovitab jätkata nende kutsumist kõrgetasemelistele kahepoolsetele kohtumistele valitsuse tasandil, parlamendi istungjärkudele ja parlamentidevahelistele kohtumistele ning luua kõikides ELi liikmesriikide parlamentides Valgevenele pühendatud rühmad;

13. nõuab tungivalt, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, komisjon, nõukogu ja ELi liikmesriigid jätkaksid Valgevene olukorra probleemi tõstatamist kõikides asjaomastes Euroopa ja rahvusvahelistes organisatsioonides, nagu OSCE ja ÜRO ning selle eriorganid, et tagada kiire rahvusvaheline tegutsemine Valgevenes valitseva olukorra lahendamiseks ning ületada Venemaa ja teiste riikide tehtavad takistused sellisele tegevusele;

14. kutsub komisjoni üles jätkama kiireloomulise humanitaarabi andmist kõikidele repressioonide sihiks olevatele isikutele ja nende perekondadele; kutsub liikmesriike ja nende konsulaaresindusi Valgevenes üles jätkama viisade andmist humanitaarsetel ja hariduslikel põhjustel; kutsub liikmesriike üles rakendama OSCE Moskva mehhanismi raportööri soovitusi seoses varjupaiga andmisega Genfi pagulasseisundi konventsiooniga hõlmatud tagakiusamise korral ning lihtsustama veelgi erakorralise viisa andmise ja ajutise peavarju andmise menetlust ELi riikides; kordab oma üleskutset, et ELi delegatsioon ja riiklikud diplomaatilised esindused Valgevenes jälgiksid tähelepanelikult poliitvangide olukorda ja kohtuprotsesse, pakuksid neile ja nende peredele igakülgset toetust, mida nad võivad vajada, ning kooskõlastaksid oma jõupingutusi, et tagada nende kiire vabastamine; kutsub sellega seoses režiimi üles lõpetama viivitamata igasuguse tegevuse, mis kaldub hirmutama või ahistama riiklike või Euroopa diplomaatiliste teenistuste liikmeid, kooskõlas Valgevene rahvusvaheliste kohustustega, mis tulenevad diplomaatiliste ja konsulaarsuhete Viini konventsioonidest, ning eelkõige seoses diplomaatiliste teenistuste missioonidega, et koguda teavet inimõiguste rikkumiste ja aktivistide politiseeritud kohtuprotsesside kohta;

15. kutsub komisjoni ja komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles määrama koos ÜRO, OSCE ja rahvusvaheliste partneritega kindlaks konkreetse abi, mida EL võiks anda rahvusvaheliste jõupingutuste puhul kõrgetasemelise rahvusvahelise konverentsi korraldamiseks, kus käsitletakse kriisi lahendamist Valgevenes, Valgevene ametivõimude poolt Valgevene rahva vastu suunatud kuritegude uurimist ja nende eest vastutusele võtmist ning OSCE juhitavat vahendajarolli;

16. kordab oma üleskutset ELile juhtida demokraatliku Valgevene jaoks mõeldud rahvusvahelise rahastajate konverentsi korraldamist, mis tooks kokku rahvusvahelised finantsasutused, G7 riigid, ELi liikmesriigid ja institutsioonid ning teised, kes on valmis lubama mitme miljardi euro suurust finantspaketti, et toetada tulevasi reformipüüdlusi ja majanduse ümberkorraldamist; peab kahetsusväärseks, et seni ei ole selles osas meetmeid võetud; väljendab heameelt komisjoni kolme miljardi euro suuruse majandustoetuse paketi üle, millega toetatakse tulevast demokraatlikku Valgevenet;

17. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles suurendama toetust Valgevene sõltumatutele meediaväljaannetele, sealhulgas YouTube’i ja Telegrami kanalite projektidele;

18. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Nõukogule, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile ning Valgevene Vabariigi ametivõimudele.

[1] Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0331.

[2] Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0231.

[3] Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0280.

Viimane päevakajastamine: 9. juuni 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika