Forslag til beslutning - B9-0344/2021Forslag til beslutning
B9-0344/2021

FORSLAG TIL BESLUTNING om den systematiske undertrykkelse i Belarus og konsekvenserne heraf for sikkerheden i Europa som følge af bortførelser fra et civilt EU-fly, der blev tvunget til at lande af de belarusiske myndigheder

7.6.2021 - (2021/2741(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Alexandr Vondra, Adam Bielan, Veronika Vrecionová, Roberts Zīle
for ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0328/2021

Procedure : 2021/2741(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0344/2021
Indgivne tekster :
B9-0344/2021
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0344/2021

Europa-Parlamentets beslutning om den systematiske undertrykkelse i Belarus og konsekvenserne heraf for sikkerheden i Europa som følge af bortførelser fra et civilt EU-fly, der blev tvunget til at lande af de belarusiske myndigheder

(2021/2741(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Belarus, navnlig beslutningerne af 26. november 2020 om de fortsatte krænkelser af menneskerettighederne i Hviderusland, navnlig mordet på Raman Bandarenka[1], af 17. september 2020 om situationen i Hviderusland[2], af 4. oktober 2018  om forringelse af mediefriheden i Hviderusland, navnlig sagen om Charter 97[3], af 19. april 2018 om Hviderusland[4], af 6. april 2017 om situationen i Hviderusland[5] og af 24. november 2016 om situationen i Hviderusland[6],

 der henviser til erklæringen af 24. maj 2021 fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik på vegne af EU om den tvungne omdirigering af Ryanair-fly FR4978 til Minsk den 23. maj 2021,

 der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner om Belarus af 24. maj 2021, af 1. oktober 2020 og af 16. oktober 2020 og til Rådets konklusioner om Belarus af 12. oktober 2020,

 der henviser til erklæringen af 27. maj 2021 fra G7-udenrigsministrene og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Belarus,

 der henviser til Europa-Parlamentets Sakharovpris for tankefrihed 2020, som blev tildelt den demokratiske opposition i Belarus den 22. oktober 2020,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at de belarusiske myndigheder den 23. maj 2021 ved hjælp af et MiG-29-jagerfly tvang et Ryanair-fly, der var registreret i Polen og flyvende mellem to EU-hovedstæder, til at lande i Minsk under et falsk påskud om en mulig bombetrussel;

B. der henviser til, at flypassagererne Raman Pratasevitj, medstifter og tidligere chefredaktør for opposition-mediekanalen Nexta, og hans ledsager Sofia Sapega blev anholdt af de belarusiske myndigheder; der henviser til, at det belarusiske statslige sikkerhedspoliti (KGB) har tilføjet Pratasevitj til deres liste over personer indblandet i terroraktiviteter, og at han nu risikerer dødsstraf;

C. der henviser til, at Pratasevitj blev udspioneret af "efterretningsagenter med russiske pas" i Grækenland, og at tre andre passagerer med russisk statsborgerskab frivilligt forlod fly FR4978 efter den tvungne landing i Minsk, hvilket tyder på samarbejde mellem den belarusiske og den russiske efterretningstjeneste;

D. der henviser til, at den tvungne landing af fly FR4978 er i strid med indtil flere folkeretlige normer, herunder Chicagokonventionen om international civil luftfart og Montrealkonventionen til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod den civile luftfarts sikkerhed;

E. der henviser til, at EU besluttede at forbyde belarusiske luftfartsselskaber at gennemflyve EU's luftrum og nægte dem adgang til EU-lufthavne, og at alle luftfartsselskaber med base i EU er blevet opfordret til at undgå overflyvning af Belarus; der henviser til, at i alt 88 personer og syv foretagender nu er omfattet af EU's sanktionsordning mod Belarus, herunder Aleksandr Lukasjenko og hans søn;

F. der henviser til, at Belarus oplever den mest brutale bølge af undertrykkelse i Europa siden 1989; der henviser til, at mere end 400 personer, herunder syv mindreårige, er blevet anerkendt som værende politiske fanger, siden protestdemonstrationer brød ud efter det afsporede præsidentvalg den 9. august 2020, 35 000 personer er blevet fængslet, mens omkring 3 000 politisk motiverede straffesager er blevet indledt mod demonstranter, og der er blevet fremsat over 4 600 påstande om tortur, vold og mishandling; der henviser til, at mange tilfælde af mishandling af personer, der tilbageholdes for at have deltaget i fredelige protester, giver anledning til stor bekymring; der henviser til, at fængselsmyndighederne med fuldt overlæg skaber umenneskelige forhold for de indespærrede;

G. der henviser til den stigende undertrykkelse af repræsentanter for det polske mindretal i Belarus, herunder anholdelsen og domfældelsen af den kendte polske aktivist og formand for Sammenslutningen af Polakker i Belarus, Andżelika Borys, og tilbageholdelsen af journalist, blogger og medlem af samme sammenslutning, Andrzej Poczobut; der henviser til, at det polske skolevæsen i Belarus er under stigende pres fra regimet, idet skoler tvinges til at lukke, skoleinspektører arresteres og der foretages minutiøse kontrolbesøg; der henviser til, at Lukasjenko i sine bestræbelser på at konsolidere sit greb om magten fremstiller det polske mindretal som sin fjende; der henviser til, at der i forlængelse af anholdelsen af ledere af det polske mindretal blev vist polskfjendtlig propaganda på stats-tv og udøves pres på polsksprogede skoler; der henviser til, at Lukasjenko har indført en ny national mærkedag i Belarus, der skal markeres den 17. september, som er årsdagen for den sovjetiske invasion af Polen i 1939;

H. der henviser til, at en række EU-medlemsstaters diplomater er blevet udvist af Minsk, og at andre lande som solidaritetstilkendegivelse har indskrænket deres diplomatiske tilstedeværelse i Minsk; der henviser til, at NATO har besluttet at begrænse adgang for personer tilknyttet det belarusiske styre;

I. der henviser til, at der i de første år af Lukasjenkos præsidenttid var flere oppositionsledere og kritiske journalister, der forsvandt og formodedes at være blevet myrdet, formentlig af de såkaldte dødspatruljer; der henviser til, at der foreligger stadig flere troværdige påstande og beviser for, at topfolk i Lukasjenko-regimet står bag forsvindinger og drab, både på belarusisk jord og i udlandet, herunder Pavel Sheremet, der forsvandt og blev dræbt i Kiev i 2016;

J. der henviser til, at Vitold Ashurak, en politisk aktivist der afsonede en dom på fem år for at have ledet protestdemonstrationer mod regimet, døde i fangenskab, formentlig efter at være blevet tortureret; der henviser til, at Stsiapan Latypau, en belarusisk oppositionsaktivist, stak sig selv i halsen med en kuglepen under et retsmøde efter det pres, han havde været udsat for under indespærring;

K. der henviser til, at Belarus har besluttet at påbegynde kommerciel drift af det usikre atomkraftværk Astravets;

1. udtrykker sin ros og anerkendelse af det belarusiske folk for det mod, det udviser trods Lukasjenko-regimets undertrykkelse;

2. fordømmer på det kraftigste, at de 171 passagerer om bord på Ryanair-maskinen FR4978 blev bragt i livsfare og fordømmer anholdelsen af Raman Pratasevitj og hans ledsager Sofia Sapega;

3. kræver øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af Raman Pratasevitj og Sofia Sapega; gentager sine tidligere krav om løsladelse af alle øvrige politiske fanger i belarusiske fængsler;

4. gentager, at det ikke anerkender valget af Aleksandr Lukasjenko som Belarus' præsident; anser det nuværende styre i Belarus for at være illegitimt, illegalt og forbryderisk; fordømmer undertrykkelsen af tusinder af hviderussere, der fredeligt demonstrerede til forsvar for deres ret til frihed, demokrati og værdighed; fordømmer på det kraftigste den systemiske undertrykkelse af det belarusiske samfunds fredelige forsamlinger, ytringer på sociale medier og andre former for tilkendegivelser;

5. kræver, at de belarusiske myndigheder bringer de talrige krænkelser af anklagedes og deres forsvarsadvokaters proceduremæssige rettigheder og garantier til ophør, navnlig i forbindelse med rettergang i straffesager for lukkede døre;

6. påpeger, at siden det afsporede præsidentvalg den 9. august 2020 er 35 000 mennesker blevet fængslet, der er indledt 3 000 politisk motiverede straffesager, og der er registreret over 4 600 påstande om tortur, vold og mishandling; påpeger, at der pr. 1. juni 2021 var 454 politiske fanger, og at antallet af dem fortsat stiger; påpeger, at kvinder, der har spillet en vigtig rolle i demonstrationerne i Belarus, konstant udsættes for repressalier, trusler og mishandling under tilbageholdelse;

7. opfordrer indtrængende EU til at tage hul på fjerde pakke af sanktioner mod personer tilknyttet styret, for meddelagtighed i valgsvindel og menneskerettighedskrænkelser i Belarus, herunder dommere,  KGB-folk og statstjenestemænd, hvis navne er offentligt kendte, bl.a. takket være Nexta-kanalen; fremhæver, at det også er nødvendigt at gå efter virksomheder, der støtter Lukasjenkos regime; anbefaler, at der indføres sektorspecifikke sanktioner, som omfatter et forbud mod import af olieprodukter, kaliumholdige gødningsstoffer, metalprodukter samt træ og træprodukter, hvoraf mange produceres af indsatte i fangelejre; anbefaler, at sanktionerne koordineres med demokratiske allierede såsom Det Forenede Kongerige, USA, Canada og Ukraine, og at der arbejdes videre på en omfattende, multilateral strategi til styrkelse af Belarus' demokrati, uafhængighed og suverænitet for således at vise det internationale samfunds solidaritet med det belarusiske folk i dets konfrontation med regimets svigagtige og voldelige fremfærd; mener, at der ikke bør ydes lån, kreditgarantier, forsikring, finansiering eller anden tilsvarende finansiel bistand til det belarusiske regime og dets tilknyttede enheder;

8. opfordrer endvidere til en fuldstændig fastfrysning af ethvert samarbejde med den offentlige sektor i Belarus og at der i stedet gås over til at støtte den private sektor, civilsamfundet og organisationer baseret uden for landet, med henblik på at støtte demokratiske bevægelser;

9. opfordrer til, at man identificerer og blotlægger de personlige aktiver og rigdomme tilhørende Aleksandr Lukasjenko og andre topfolk i regimet; mener, at sanktionerne bør tages i anvendelse, medmindre: at personer i Belarus, der er blevet fængslet for deres prodemokratiske aktiviteter, løslades, at politisk motiverede anklager mod alle oppositionsledere og uafhængige journalister i Belarus frafaldes, at der redegøres for alle tilfælde af drab og forsvindinger omhandlende oppositionsledere og journalister i Belarus, at alle former for chikane og undertrykkelse af uafhængige medier, uafhængige fagforeninger, ikke-statslige organisationer, religiøse organisationer (herunder deres overhoveder og medlemmer) og den politiske opposition i Belarus er bragt til ophør, at der gennemføres frie og retfærdige præsident- og parlamentsvalg i Belarus i overensstemmelse med forpligtelser indgået i OSCE-regi og med deltagelse af internationale observatører;

10. opfordrer Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur og Organisationen for International Civil Luftfart til at foretage en hasteundersøgelse af dette uhørte tilfælde af flypirateri for at vurdere, om lufttransport og passagererne var i fare; glæder sig i denne forbindelse over beslutningen om at forbyde belarusiske luftfartsselskabers gennemflyvning af EU's luftrum og forhindre, at sådanne luftfartsselskaber får adgang til EU's lufthavne, og glæder sig over opfordringen til, at alle EU-baserede luftfartsselskaber undgår overflyvning af Belarus;

11. fordømmer på det kraftigste myndighedernes undertrykkelse af og fjendtlige anslag mod repræsentanter for det polske mindretal og det polske skolevæsen i Belarus; kræver i denne forbindelse betingelsesløs løsladelse af Andżelika Borys, Andrzej Poczobut og andre politiske fanger; minder om, at de seneste tilfælde af undertrykkelse er en del af en tiltagende fremfærd af chikane og forfølgelse af den polske diaspora fra de belarusiske myndigheders side;

12. opfordrer de internationale myndigheder til at arbejde tæt sammen om at efterforske alle tilfælde af tortur og mord, der har fundet sted, siden Lukasjenko kom til magten; er af den opfattelse, at der oftere bør gøres brug af universel jurisdiktion, så længe der endnu ikke er oprettet en særlig mekanisme i form af en særlig domstol til at drage gerningsmænd til ansvar;

13. er dybt bekymret over Ruslands tilknytning og støtte til Lukasjenkos regime og opfordrer i denne forbindelse den højtstående repræsentant til at indføre yderligere sanktioner mod Den Russiske Føderation;

14. betoner, at EU er nødt til at fastholde sin opbakning til et demokratisk Belarus; glæder sig over Kommissionens udkast til en økonomisk støttepakke på 3 mia. EUR til et fremtidigt, demokratisk Belarus; opfordrer EU til at anvende Erasmus+ og andre stipendieprogrammer og stipendier til at bistå studerende, der er blevet udvist fra belarusiske universiteter for demokrati-aktivisme;

15. opfordrer til, at Belarus ekskluderes fra internationale idrætsorganisationer, herunder Den Internationale Olympiske Komité, og til, at landets nationale hold suspenderes fra deltagelse i europæiske mesterskaber og verdensmesterskaber inden for alle sportsgrene, herunder ved dette års Olympiske Lege i Tokyo såvel som i alle klubarrangementer eller mesterskaber på internationalt plan;

16. opfordrer demokratiske ledere til at medtage situationen i Belarus på deres dagsorden for forbindelserne med Rusland og på alle møder mellem verdens ledere, herunder G7;

17. opfordrer EU og medlemsstaterne til at bekræfte, at man støtter op om et demokratisk, suverænt og uafhængigt Belarus; glæder sig over Kommissionens meddelelse om, at den barsler med en økonomisk støttepakke på 3 mia. EUR til et fremtidigt demokratisk Belarus;

18. gentager sin opfordring til øget bistand til uafhængige medier både i og uden for Belarus, f.eks. tv-kanalen Bielsat, og til civilsamfundsorganisationer, menneskerettighedsforkæmpere og uafhængige journalister;

19. erklærer utvetydig, at EU aldrig vil acceptere nogen yderligere integration af Belarus i Den Russiske Føderation som følge af hemmelige forhandlinger og med det formål at skaffe støtte til Lukasjenko, som ikke har nogen demokratisk legitimitet til at føre sådanne forhandlinger;

20. udtrykker sin solidaritet med Letland efter Belarus' uberettigede udvisning af landets diplomater; fordømmer, at den belarusiske anklagemyndighed har indledt en kriminalefterforskning af Letlands udenrigsminister og af borgmesteren i hovedstaden Riga;

21. udtrykker bekymring over den kommercielle drift af atomkraftværket i Ostrovets, der er beliggende blot 50 km fra den litauiske hovedstad Vilnius, og peger på de farer, som denne drift indebærer for andre EU-lande såsom Polen, Letland og Estland;

22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og myndighederne i Republikken Belarus og Den Russiske Føderation.

 

Seneste opdatering: 9. juni 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik