Návrh uznesenia - B9-0369/2021Návrh uznesenia
B9-0369/2021

NÁVRH UZNESENIA o zriadení antarktických chránených morských oblastí a ochrane biodiverzity Južného oceánu

30.6.2021 - (2021/2757(RSP))

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

Sirpa Pietikäinen
v mene skupiny PPE
César Luena
v mene skupiny S&D
Catherine Chabaud
v mene skupiny Renew
Grace O’Sullivan
v mene skupiny Verts/ALE
Anja Hazekamp
v mene skupiny The Left


Postup : 2021/2757(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B9-0369/2021
Predkladané texty :
B9-0369/2021
Prijaté texty :

B9‑0369/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu o zriadení antarktických chránených morských oblastí a ochrane biodiverzity Južného oceánu

(2021/2757(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorú vypracovala Organizácia spojených národov, a na jej ciele udržateľného rozvoja, najmä ciele č. 13 a 14,

 so zreteľom na Dohovor OSN o biologickej diverzite (DBD),

 so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS), najmä na časť XII,

 so zreteľom na Dohovor o zachovaní živých antarktických morských zdrojov (dohovor CAMLR),

 so zreteľom na celosvetovú hodnotiacu správu o biodiverzite a ekosystémových službách z 31. mája 2019, ktorú vypracovala Medzivládna vedecko-politická platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES),

 so zreteľom na osobitnú správu Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) o oceáne a kryosfére v meniacej sa klíme z 24. septembra 2019 a na osobitnú správu IPCC o globálnom otepľovaní o 1,5 °C z 8. októbra 2018,

 so zreteľom na správu s názvom „Misia Starfish 2030: obnoviť náš oceán a vody“ Rady pre misie Komisie pre zdravé oceány, moria, pobrežné a vnútrozemské vody, uverejnenú 22. septembra 2020,

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. decembra 2019 s názvom Európska zelená dohoda (COM(2019)0640),

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. mája 2020 s názvom Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030: prinavrátenie prírody do našich životov (COM(2020)0380),

 so zreteľom na prejav o stave Únie, ktorý predniesla predsedníčka von der Leyenová v pléne Európskeho parlamentu 16. septembra 2020,

 so zreteľom na spoločné vyhlásenie prijaté na 21. spoločnom vyhlásení EÚ – Čína 9. apríla 2019,

 so zreteľom na komuniké lídrov G7 s názvom Náš spoločný program globálnych opatrení v záujme obnovy k lepšiemu“ z 13. júna 2021,

 so zreteľom na vyhlásenie zo samitu EÚ – USA z 15. júna 2021 s názvom Na ceste k obnovenému transatlantickému partnerstvu,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 28. novembra 2019 o núdzovom stave v oblasti klímy a životného prostredia[1],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2020 o Európskej zelenej dohode[2],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júna 2021 s názvom Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030: Prinavrátenie prírody do našich životov[3],

 so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2020 o 15. zasadnutí konferencie zmluvných strán (COP 15) Dohovoru o biodiverzite[4],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 25. marca 2021 o vplyve morského odpadu na rybolov[5],

 so zreteľom na Zmluvu o Antarktíde podpísanú 1. decembra 1959,

 so zreteľom na Madridský protokol o ochrane životného prostredia k Zmluve o Antarktíde, podpísaný 4. októbra 1991 (Madridský protokol), 

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže dobrý ekologický stav oceánu je rozhodujúci pre zabezpečenie biodiverzity a zabezpečenie kontinuity jeho ekosystémových služieb, ako je absorpcia CO2 a výroba kyslíka;

B. keďže Antarktída a Južný oceán sú domovom mimoriadne bohatého voľne žijúceho ekosystému flóry a fauny, zatiaľ čo niektoré druhy sa nachádzajú na červenom zozname ohrozených druhov so stavom ohrozenia alebo zraniteľnosti v rámci Medzinárodnej únie na ochranu prírody;

C. keďže oceán je nevyhnutný na zmiernenie zmeny klímy a absorboval viac ako 90 % tepla zachyteného našimi emisiami oxidu uhličitého; keďže ide o najväčší zachytávač aktívneho uhlíka na svete, ktorý z týchto emisií izoloval viac ako 30 % uhlíka[6];

D. keďže v rokoch 1989 až 2018 sa Antarktída oteplila o 1,8 °C, čo je trikrát viac ako svetový priemer[7]; keďže sa predpokladá, že ľadovcová pokrývka v Grónsku a na Antarktíde bude v priebehu 21. storočia a ďalších rokov čoraz viac strácať na množstve;

E. keďže pancierovka antarktická je podstatnou súčasťou potravinového reťazca pre mnohých morských predátorov (tučniaky, veľryby, tulene, ryby) v Južnom oceáne;

F. keďže osobitná správa IPCC o oceáne a kryosfére v meniacej sa klíme[8] načrtla, ako klimatické mechanizmy závisia od zdravia oceánov a morských ekosystémov, ktoré sú v súčasnosti ovplyvňované globálnym otepľovaním, znečistením, nadmerným využívaním morskej biodiverzity, acidifikáciou, odkysličovaním a eróziou pobrežia;

G. keďže Organizácia Spojených národov vyhlásila Desaťročie vedy o oceánoch pre udržateľný rozvoj (2021 – 2030) na zvýšenie vedy o oceánoch a budovanie kolektívneho poznania;

H. keďže v článku IX Zmluvy o Antarktíde, ktorá vstúpila do platnosti pred 60 rokmi 23. júna 1961, sa požaduje ochrana a uchovanie živých zdrojov v Antarktíde; keďže tieto snahy sú definované v Madridskom protokole; keďže tento protokol označuje Antarktídu ako „prírodnú rezerváciu venovanú mieru a vede“ a stanovuje základné princípy uplatniteľné na činnosti v Antarktíde;

I. keďže k Európskej únii a jej členským štátom, Austrálii, Nórsku, Spojenému kráľovstvu a Uruguaju sa 28. apríla 2021 pripojili USA a Nový Zéland ako sponzori návrhu na založenie dvoch chránených morských oblastí v Južnom (Antarktickom) oceáne, vo východnej Antarktíde a Weddellovom mori;

J. keďže v Komisii prebiehajú rokovania o ochrane živých antarktických morských zdrojov (CCAMLR) s cieľom zriadiť tieto dve nové chránené morské oblasti, ktorých celková veľkosť by bola približne 3 milióny km2; keďže schválenie týchto chránených morských oblastí by prispelo k dosiahnutiu záväzkov EÚ a globálnych záväzkov v oblasti ochrany morskej biodiverzity;

K. keďže chránené morské oblasti sú dôležitým nástrojom na ochranu oceánskych ekosystémov, pretože môžu zvyšovať rozmanitosť a početnosť druhov a zvyšovať odolnosť oceánu voči environmentálnym vplyvom vrátane zmeny klímy;

L. keďže lídri krajín G7 vyhlásili, že plne podporujú záväzok CCAMLR vyvinúť v oblasti dohovoru CAMLR reprezentatívny systém chránených morských oblastí v Južnom oceáne na základe najlepších dostupných vedeckých poznatkov;

M. keďže EÚ a USA vyjadrili plné odhodlanie podporovať úspešný a ambiciózny globálny rámec pre biodiverzitu po roku 2020 v rámci Dohovoru o biologickej diverzite a svoju plnú podporu pri určovaní nových chránených morských oblastí v Južnom oceáne, a pokračovať v spolupráci na podporovaní udržateľného modrého hospodárstva, udržateľného rybolovu a predchádzania nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu;

N. keďže Parlament vyjadril silnú podporu ambicióznym opatreniam na ochranu a obnovu morskej biodiverzity, najmä vo svojom uznesení o stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030: Prinavrátenie prírody do našich životov, a jej uznesenie na 15. zasadnutí Konferencie zmluvných strán (COP15) k Dohovoru o biologickej diverzite;

O. keďže Parlament vyzval Komisiu, aby presadzovala ambiciózny medzinárodný model riadenia morskej biodiverzity presahujúci národné jurisdikcie, a aby uznala všetky moria a oceány ako globálny spoločný zdroj; keďže ďalej vyzval EÚ, aby na nasledujúcom zasadnutí medzivládnej konferencie o biodiverzite mimo jurisdikcie jednotlivých štátov presadzovala prijatie ambicióznej globálnej zmluvy o oceáne s cieľom chrániť morskú biodiverzitu v oblastiach, ktoré nepatria do vnútroštátnej jurisdikcie na celom svete;

P. keďže v rámci Organizácie Spojených národov prebiehajú rokovania o vykonávaní dohody na ochranu morskej biologickej diverzity v oblastiach, ktoré nepatria do vnútroštátnej jurisdikcie podľa dohovoru UNCLOS, v ktorom sa stanovuje vytvorenie chránených morských oblastí na otvorenom mori;

1. zdôrazňuje, že Antarktída a Južný oceán obsahujú ekosystémy a biodiverzitu mimoriadnej hodnoty a vedeckého významu, a že Weddellovo more je kľúčové pre globálne prúdenie oceánov a pre svetovú klímu; zdôrazňuje význam zabezpečenia ich rýchlej a účinnej ochrany;

2. vyjadruje plnú podporu úsiliu Európskej únie a jej členských štátov, Austrálie, Nórska, Spojeného kráľovstva, Uruguaja, USA a Nového Zélandu o vytvorenie dvoch nových chránených morských oblastí vo východnej Antarktíde a Weddellovom mori v Antarktickom oceáne; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci prípravy na výročné zasadnutie Komisie pre zachovanie živých antarktických morských zdrojov (CCAMLR) v roku 2021 v nasledujúcich mesiacoch zintenzívnili svoje dvojstranné a mnohostranné úsilie o zabezpečenie podpory pri vytváraní týchto chránených morských oblastí, a najmä aby sa zamerali na členov komisie CCAMLR, ktorí vyjadrili nesúhlas k návrhom chránených morských oblastí;

3. pripomína, že podľa Stratégie pre biodiverzitu do roku 2030 by EÚ mala využiť všetok svoj diplomatický vplyv a dosah s cieľom pomôcť dosiahnuť dohodu o určení rozsiahlych chránených morských oblastí v Južnom oceáne;

4. pripomína záväzok Únie v oblasti ochrany morí, právne chrániť minimálne 30 % morskej oblasti EÚ vrátane prísnej ochrany 10 % jej morí; pripomína, že EÚ by mala zabezpečiť, aby globálny rámec po roku 2020 obsahoval ambiciózne globálne ciele do roku 2030 v súlade so záväzkami EÚ; opätovne zdôrazňuje svoju pozíciu, že EÚ by mala počas rokovaní o globálnom rámci, ktorý by mal zahŕňať právne záväzné globálne ciele obnovy a ochrany vo výške aspoň 30 % do roku 2030, konať ako globálny líder a presadzovať vysokú úroveň ambícií, ktoré budú zodpovedať jej vlastným ambíciám alebo ich presahovať; zdôrazňuje, že je potrebné účinne chrániť chránené oblasti;

5. pripomína záväzok CCAMLR vytvoriť do roku 2012 v oblasti dohovoru CAMLR reprezentatívny systém chránených morských oblastí, ktorý ochráni reprezentatívne príklady morských ekosystémov, biodiverzity a biotopov;

6. zdôrazňuje, že Madridský protokol zakazuje činnosti spojené s antarktickými nerastnými surovinami s výnimkou vedeckovýskumných účelov; žiada, aby sa toto kľúčové ustanovenie zachovalo v budúcich dohodách;

7. poukazuje na to, že geografická izolácia Južného oceánu komplikuje a sťažuje monitorovanie v oblasti dohovoru CAMLR;

8. zdôrazňuje, že viac ako 80 % morského dna zostáva nepreskúmaného[9], a že je potrebný ďalší oceánografický výskum, najmä pokiaľ ide o vplyv znečistenia a zmeny klímy na ekosystémy;

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby spoločne s globálnymi partnermi globálne posilnili sieť chránených morských oblastí prostredníctvom lepšieho riadenia, lepšieho územného plánovania, hodnotení a presadzovania s cieľom zvýšiť ekologickú súdržnosť a prepojenosť chránených morských oblastí;

10. zdôrazňuje, že činnosti NNN rybolovu predstavujú značnú hrozbu pre udržateľný rybolov a odolnosť morských ekosystémov;

11. zdôrazňuje, že cestovný ruch v Antarktíde sa musí uskutočňovať udržateľným spôsobom; vyzýva preto komisiu CCAMLR, aby zabezpečila zodpovedajúce riadenie cestovného ruchu a to, aby nemal nepriaznivý vplyv na ekosystém;

12. zdôrazňuje, že vytvorenie týchto dvoch nových chránených morských oblastí by bolo dôležitým príspevkom ku globálnemu rozmeru stratégie EÚ v oblasti biodiverzity; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorenie týchto chránených morských oblastí využili ako základ pre globálne rokovania v rámci Dohovoru o biologickej diverzite na 15. konferencii OSN o biodiverzite v čínskom Kunmingu;

13. konštatuje, že vytvorenie chránených morských oblastí s rozlohou viac ako 3 milióny km2 vo východnej Antarktíde a Weddellovom mori by vytvorilo jednu z najväčších morských chránených oblastí v histórii;

14. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, podpredsedovi Európskej komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a členským štátom CCAMLR.

Posledná úprava: 5. júla 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia