Предложение за резолюция - B9-0380/2021Предложение за резолюция
B9-0380/2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно защитата на демокрацията срещу цензура

30.6.2021

внесено съгласно член 143 от Правилника за дейността

Орелия Беньо, Аника Брюна, Маркус Бухайт, Джанантонио Да Ре, Филип Де Ман, Катрин Гризе, Жан‑Франсоа Жалк, Максимилиан Кра, Жан‑Лен Лакапел, Елен Лапорт, Жил Льобретон, Жюли Льошантьо, Мирослав Радачовски, Том Вандендрисе

B9‑0380/2021

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно защитата на демокрацията срещу цензура

Европейският парламент,

 като взе предвид член 2 от Договора за Европейския съюз,

 

 като взе предвид членове 11 и 12 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

 

 като взе предвид член 143 от своя Правилник за дейността,

 

А. като има предвид, че демокрацията, основна ценност на Европейския съюз, предполага свободното съобщаване на политически идеи, които всеки човек може да формира, изразява и получава; като има предвид, че тя е от особено значение в контекста на предизборните кампании и по отношение на избраните представители;

 

Б. като има предвид обаче, че тя е застрашена поради несправедливото и неискрено определяне на нарастващ брой идеи като „слово на омразата“, което е субективно и незаконно понятие, и поради филтрирането, наложено от медийните и цифровите платформи на хората и словото;

 

1. припомня своя категоричен ангажимент в подкрепа на свободата на убеждение и на свободата на изразяване на мнение;

 

2. подчертава, че изборите са крайъгълният камък на демокрацията и че избраните представители, както и кандидатите за избори, трябва да бъдат обект на особена защита;

 

3. подчертава, че все по-честите наказателни действия спрямо идеи и изказвания, които при все това са широко разпространени и приети, е опит за блокиране на политическите идеи с помощта на правото; осъжда тези опити, чието непрекъснато разрастване показва липсата на материално основание;

 

4. изисква законодателството на Съюза ефективно да осигурява тази защита, като забранява ограничаването на изказванията на избраните длъжностни лица или на кандидатите, освен въз основа на съдебно разпореждане.

Последно осъвременяване: 16 юли 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност