Πρόταση ψηφίσματος - B9-0380/2021Πρόταση ψηφίσματος
B9-0380/2021

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την προστασία της δημοκρατίας από πρακτικές λογοκρισίας

30.6.2021

σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού

Aurélia Beigneux, Annika Bruna, Markus Buchheit, Gianantonio Da Re, Filip De Man, Catherine Griset, Jean‑François Jalkh, Maximilian Krah, Jean‑Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Miroslav Radačovský, Tom Vandendriessche

B9‑0380/2021

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προστασία της δημοκρατίας από πρακτικές λογοκρισίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

 

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 12 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 

 έχοντας υπόψη το άρθρο 143 του Κανονισμού του,

 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία, θεμελιώδης αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεπάγεται την ελεύθερη διάδοση πολιτικών ιδεών —η διαμόρφωση, η έκφραση και η λήψη των οποίων αποτελεί δικαίωμα του καθενός· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο προεκλογικών εκστρατειών και έναντι των εκλεγμένων αντιπροσώπων·

 

Β. λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι απειλείται από τον καταχρηστικό και εσφαλμένο χαρακτηρισμό ενός αυξανόμενου αριθμού ιδεών ως «ρητορική μίσους» —έννοια υποκειμενική και αθέμιτη—, καθώς και από τον έλεγχο που επιβάλλουν τα μέσα ενημέρωσης και οι ψηφιακές πλατφόρμες σε άτομα και ομιλίες·

 

1. υπενθυμίζει την αταλάντευτη προσήλωσή του στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης·

 

2. τονίζει ότι οι εκλογές αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας και ότι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι και οι υποψήφιοι στις εκλογές χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας·

 

3. τονίζει ότι η αυξανόμενη ποινικοποίηση ιδεών και δηλώσεων, καίτοι κοινές και αποδεκτές, αποτελεί απόπειρα περιορισμού των πολιτικών ιδεών μέσω νομικών οδών· καταδικάζει τις απόπειρες αυτές, η συνεχιζόμενη επέκταση των οποίων καταδεικνύει τον ανυπόστατο χαρακτήρα τους·

 

4. ζητεί η νομοθεσία της ΕΕ να διασφαλίσει αποτελεσματικά την προστασία αυτή απαγορεύοντας τον περιορισμό κάθε έκφρασης εκλεγμένων αντιπροσώπων ή υποψηφίων, εκτός εάν πρόκειται για δικαστική διαταγή.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Ιουλίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου