Förslag till resolution - B9-0380/2021Förslag till resolution
B9-0380/2021

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om skydd av demokratin mot censur

30.6.2021

i enlighet med artikel 143 i arbetsordningen

Aurélia Beigneux, Annika Bruna, Markus Buchheit, Gianantonio Da Re, Filip De Man, Catherine Griset, Jean‑François Jalkh, Maximilian Krah, Jean‑Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Miroslav Radačovský, Tom Vandendriessche

B9‑0380/2021

Europaparlamentets resolution om skydd av demokratin mot censur

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen,

 

 med beaktande av artiklarna 11 och 12 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

 

 med beaktande av artikel 143 i arbetsordningen, och av följande skäl:

 

A. Demokratin, som är ett grundläggande värde för Europeiska unionen, inbegriper fri kommunikation om politiska idéer som alla kan utforma, förmedla och ta emot. Den har en särskild vikt i samband med valkampanjer och gentemot valda företrädare.

 

B. Den hotas dock av den otillbörliga och oärliga beteckningen av ett ökande antal idéer såsom ”hatpropaganda”, ett subjektivt och illegitimt begrepp, och av att medier och digitala plattformar filtrerar bort vissa personer och uttalanden.

 

1. Europaparlamentet påminner om sitt orubbliga engagemang för åsikts- och yttrandefriheten.

 

2. Europaparlamentet betonar att val är hörnstenen i demokratin och att folkvalda företrädare och valkandidater förtjänar ett särskilt skydd.

 

3. Europaparlamentet betonar att den ökande kriminaliseringen av vanliga och accepterade idéer och uttalanden är ett försök till rättslig inskränkning av politiska idéer. Parlamentet fördömer dessa försök, som hela tiden omfattar allt mer, vilket visar på att de saknar substans.

 

4. Europaparlamentet efterlyser EU-lagstiftning som säkerställer detta skydd på ett verkningsfullt sätt genom att förbjuda all begränsning av uttalanden från valda företrädare eller valkandidater, utom då det finns ett domstolsföreläggande.

Senaste uppdatering: 19 juli 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy