Ontwerpresolutie - B9-0402/2021Ontwerpresolutie
B9-0402/2021

  ONTWERPRESOLUTIE over de situatie in Nicaragua

  6.7.2021 - (2021/2777(RSP))

  naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
  ingediend overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement

  Manu Pineda
  namens de Fractie The Left

  Procedure : 2021/2777(RSP)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  B9-0402/2021
  Ingediende teksten :
  B9-0402/2021
  Stemmingen :
  Aangenomen teksten :

  B9‑0402/2021

  Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Nicaragua

  (2021/2777(RSP))

  Het Europees Parlement,

   gezien de grondwet van de Republiek Nicaragua,

   gezien het Handvest van de Verenigde Naties en met name hoofdstuk 1, artikel 1, lid 2, waarin staat dat het Handvest tot doel heeft “tussen de naties vriendschappelijke betrekkingen tot ontwikkeling te brengen, die zijn gegrond op eerbied voor het beginsel van gelijke rechten en van zelfbeschikking voor volken”,

   gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948,

   gezien het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 1961,

   gezien het verslag van de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten over de mensenrechtensituatie in Nicaragua,

   gezien artikel 1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en artikel 1 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, waarin wordt vastgesteld dat alle volken zelfbeschikkingsrecht bezitten en zij uit hoofde van dit recht in alle vrijheid hun politieke status bepalen en vrijelijk hun economische, sociale en culturele ontwikkeling nastreven,

   Gezien de op 29 juni 2012 ondertekende Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds[1], die politieke dialoog als een van de drie hoofdpijlers heeft,

   gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

  A. overwegende dat de huidige president van de Republiek Nicaragua, Daniel Ortega, democratisch is verkozen tijdens de meest recente algemene verkiezingen van het land van 6 november 2016; overwegende dat bij dezelfde verkiezingen het Sandinistisch Front voor Nationale Bevrijding (FSLN) een meerderheid verkreeg in de Nationale Vergadering van Nicaragua;

  B. overwegende dat Nicaragua, in overeenstemming met zijn eigen wetten en grondwettelijke procedures, zijn volgende algemene verkiezingen op 7 november 2021 zal houden;

  C. overwegende dat Nicaragua in mei 2021 een herziening van het kiesrecht heeft doorgevoerd na overleg met alle politieke partijen; overwegende dat deze hervorming onder meer voorziet in maatregelen ter waarborging van de deelname van vrouwen als kandidaten, de beschikbaarheid van alle informatie en documentatie in verband met het verkiezingsproces in inheemse talen, de invoering van stembureaus in afgelegen gebieden en de regulering van de aanwezigheid van partijvertegenwoordigers in de stembureaus;

  D. overwegende dat de Nationale Vergadering van Nicaragua in mei 2021 een nieuwe hoge kiesraad heeft verkozen; overwegende dat er vertegenwoordigers in zetelen die door alle in het parlement vertegenwoordigde partijen zijn voorgedragen, dat de meerderheid van de leden vrouw is en dat er vertegenwoordigers van Afrikaanse afkomst en inheemse volken in zetelen;

  E. overwegende dat zeven verschillende politieke partijen en coalities hun kandidatuur voor de algemene verkiezingen reeds hebben laten bekrachtigen door de hoge kiesraad, waaronder het regerende FSLN en de belangrijkste oppositiepartijen en allianties zoals de Liberaal Constitutionalistische Partij of de coalitie Burgers voor Vrijheid;

  F. overwegende dat Cristiana Chamorro, die had aangekondigd dat zij zich bij de verkiezingen kandidaat zou stellen voor het presidentschap, sinds 2 juni 2021 onder huisarrest staat na te zijn beschuldigd van het witwassen van geld in de periode dat zij directeur was van de stichting Violeta Barrios de Chamorro;

  G. overwegende dat Arturo Cruz, voormalig ambassadeur in de VS, op 5 juni 2021 werd gearresteerd; overwegende dat de leider van de oppositiepartij Blauw-Witte Nationale Eenheid (Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB), Félix Maradiaga, op 8 juni 2021 werd gearresteerd; overwegende dat Juan Sebastián Chamorro ook op 8 juni 2021 werd gearresteerd; overwegende dat zij allen hadden aangekondigd zich bij de volgende algemene verkiezingen kandidaat te stellen voor het presidentschap; overwegende dat zij werden gearresteerd op grond van wet nr. 1055/2020, die elke actie tegen de onafhankelijkheid, soevereiniteit en zelfbeschikking van Nicaragua verbiedt;

  H. overwegende dat het Bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN tussen 1 augustus 2019 en 31 december 2020 117 gevallen van pesterijen, intimidatie en bedreigingen tegen politieke activisten en leden van verschillende maatschappelijke organisaties heeft gemeld;

  I. overwegende dat de interoceanische ligging van Nicaragua het land in een strategische positie in Midden-Amerika plaatst; overwegende dat de aanleg van een kanaal tussen de Stille en de Atlantische Oceaan in december 2014 werd aangekondigd in samenwerking met het Chinese bedrijf HKND Group; overwegende dat het project in 2018 werd geannuleerd;

  J. overwegende dat het programma Responsive Assistance in Nicaragua van USAID sinds 2018 loopt en onder meer als doelstelling de bevordering van een markteconomie voor het land en de bescherming van privé-eigendom heeft, alsook steun voor oppositieorganisaties en -leiders; overwegende dat USAID de stichting Violeta Barrios de Chamorro tussen 2014 en 2021 met meer dan 7 miljoen USD heeft gefinancierd; overwegende dat deze stichting verscheidene particuliere mediakanalen financiert die door de familie Chamorro worden gecontroleerd, alsmede andere organisaties die dicht bij bepaalde oppositiepartijen staan; overwegende dat andere oppositie- en met de oppositie verbonden organisaties in dezelfde periode met meer dan 3 miljoen USD werden gefinancierd;

  K. overwegende dat het Amerikaanse National Endowment for Democracy oppositiepartijen tussen 2016 en 2019 meer dan 4,4 miljoen USD heeft verstrekt;

  L. overwegende dat de stichting Violeta Barrios de Chamorro haar activiteiten in februari 2021 heeft gestaakt nadat Nicaragua een wet had aangenomen op grond waarvan zij haar buitenlandse financiering moest opgeven;

  M. overwegende dat tot de door USAID gefinancierde mediakanalen het televisiekanaal 100 % Noticias behoort, dat wordt geleid door Miguel Mora, die herhaaldelijk heeft opgeroepen tot een militaire interventie van de VS in Nicaragua om de regering omver te werpen; overwegende dat dit door andere, met buitenlands geld gefinancierde mediakanalen is herhaald;

  N. overwegende dat zowel de EU als de VS Nicaragua unilaterale dwangmaatregelen, zoals sancties, hebben opgelegd; overwegende dat de Amerikaanse regering onlangs heeft gedreigd deze sancties op te voeren; overwegende dat mensenrechtendeskundigen van de VN in de context van de COVID-19-pandemie hebben opgeroepen tot het opheffen van de sancties, aangezien zij de toegang van de landen waaraan zij zijn opgelegd tot de internationale markt voor geneesmiddelen en andere levensnoodzakelijke voorraden hebben belemmerd;

  O. overwegende dat de orkanen Eta en Iota Nicaragua in november 2020 hebben getroffen met verwoestende gevolgen voor de bevolking; overwegende dat belangrijke infrastructuur zoals de watervoorziening werd verwoest en nu wordt heropgebouwd; overwegende dat er blijvende gevolgen zijn voor de bevolking van de Caribische kust van het land, de zwaarst getroffen regio, die nog steeds hulp nodig heeft; overwegende dat de EU haar financiering voor de Midden-Amerikaanse regio met 5 miljoen EUR heeft verhoogd om de gevolgen van de orkanen Eta en Iota in Nicaragua, Honduras, Guatemala en El Salvador op te vangen;

  P. overwegende dat de triomf van de Sandinistische Revolutie leidde tot de toekenning van gratis gezondheidszorg aan alle Nicaraguanen; overwegende dat Nicaragua, sinds het FSLN in 2007 voor de tweede keer aan de macht kwam, een netwerk van openbare ziekenhuizen heeft opgezet dat voor de gehele bevolking toegankelijk is, waardoor de kindersterfte met 58 % is gedaald; overwegende dat onderwijs sinds 2007 gratis en toegankelijk is voor alle Nicaraguanen; overwegende dat in deze periode de armoede is gedaald van 48 % van de Nicaraguanen tot 29 %, en dat extreme armoede is teruggebracht van 20 % tot 6 %;

  1. roept alle partijen en belanghebbenden op ervoor te zorgen dat de algemene verkiezingen die op 7 november 2021 worden gehouden, vrij en eerlijk verlopen; roept alle internationale actoren, met inbegrip van de EU en haar lidstaten, op zich in de aanloop naar de verkiezingen te onthouden van de financiering van politieke partijen of andere organisaties of mediakanalen met het oogmerk zich in de verkiezingsuitslag te mengen;

  2. verwacht van de Nicaraguaanse justitie dat zij Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga en Juan Sebastián Chamorro onverwijld berecht overeenkomstig de Nicaraguaanse wetten en de internationale normen;

  3. neemt met bezorgdheid nota van de verklaring van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN over de verslechtering van de mensenrechtensituatie en de mogelijke gevolgen daarvan voor de uitoefening van de politieke rechten van het Nicaraguaanse volk; spreekt zijn bezorgdheid uit over de huidige toestand in Nicaragua, dringt er bij alle betrokken actoren op aan af te zien van het gebruik van geweld en roept op tot een beleid van dialoog tussen de verschillende sociale en politieke actoren om dit probleem op te lossen; roept de bevoegde autoriteiten op de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen en zich aan het nationale en internationale recht te houden;

  4. dringt aan op de opheffing van de sancties tegen Nicaragua, overeenkomstig de aanbevelingen van de VN; benadrukt dat het sanctiebeleid tegen Nicaragua een inbreuk vormt op de rechten van alle Nicaraguanen, met inbegrip van hun recht op gezondheid, en heeft bijgedragen tot een verdere polarisering en ontvlamming van de politieke situatie in het land; veroordeelt de dreigementen van de regering van de VS om verdere dwangmaatregelen op te leggen;

  5. verzoekt de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de lidstaten een constructieve dialoog met de Nicaraguaanse regering aan te gaan en de bilaterale betrekkingen te baseren op het internationaal recht en de mensenrechten; benadrukt dat de wederzijds voordelige betrekkingen tussen de EU en Nicaragua een positief effect kunnen hebben op vele aspecten, waaronder de verwezenlijking van de doelstellingen van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling;

  6. spreekt zijn bezorgdheid uit over de bijzonder dramatische gevolgen van de klimaatverandering in Nicaragua gezien de geografische kenmerken van het land, onder meer door de toename van extreme meteorologische verschijnselen zoals die tijdens de orkanen Eta en Iota zijn waargenomen; herinnert eraan dat de rijkste en meest ontwikkelde landen het meest hebben bijgedragen tot de huidige noodsituatie op klimaatgebied en derhalve een verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van landen als Nicaragua, die de ernstigste gevolgen ervan ondervinden; roept de EU en haar lidstaten op om bij de ontwikkeling van beleid op de betrokken gebieden uit te gaan van een op klimaatrechtvaardigheid gebaseerde aanpak en om actie te ondernemen in de desbetreffende fora, zoals het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering;

  7. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de parlementen en regeringen van de lidstaten, de regering van Nicaragua, de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering en de Latijns-Amerikaanse regionale organen, met inbegrip van de Bolivariaanse Alliantie voor de volkeren van ons Amerika en de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten.

   

   

  Laatst bijgewerkt op: 7 juli 2021
  Juridische mededeling - Privacybeleid