Πρόταση ψηφίσματος - B9-0406/2021Πρόταση ψηφίσματος
B9-0406/2021

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την καταστολή της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, και συγκεκριμένα του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος (HDP)

6.7.2021 - (2021/2788(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Nacho Sánchez Amor, Pedro Marques, Tonino Picula
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0406/2021

Διαδικασία : 2021/2788(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0406/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0406/2021
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0406/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καταστολή της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, και συγκεκριμένα του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος (HDP)

(2021/2788(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Τουρκία, και ιδίως εκείνα της 5ης Μαΐου 2021 σχετικά με τις εκθέσεις της Επιτροπής για την Τουρκία κατά την περίοδο 2019-2020[1], της 20ής Ιανουαρίου 2021 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, ειδικότερα την υπόθεση του Selahattin Demirtaş και άλλων κρατουμένων συνείδησης[2] και της 19ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία, ιδίως την απομάκρυνση εκλεγμένων δημάρχων[3],

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ (COM(2020)0660) και τη συνοδευτική έκθεση του 2020 για την Τουρκία (SWD(2020)0355),

 έχοντας υπόψη το διαπραγματευτικό πλαίσιο ΕΕ-Τουρκίας της 3ης Οκτωβρίου 2005 και το γεγονός ότι, όπως και στην περίπτωση όλων των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, η ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ εξαρτάται από την πλήρη συμμόρφωση με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, και άλλα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την Τουρκία,

 έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 22ας Μαρτίου 2021, σχετικά με τις εξελίξεις των πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας (JOIN(2021)0008),

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, της 19ης Αυγούστου 2019, σχετικά με τις παύσεις εκλεγμένων δημάρχων και την κράτηση εκατοντάδων ανθρώπων στη νοτιοανατολική Τουρκία,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και του Επιτρόπου για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση, της 4ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με τη φυλάκιση μελών του HDP, συμπεριλαμβανομένων των συμπροέδρων του κόμματος,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 46 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που ορίζει ότι τα υψηλά συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται προς τις τελεσίδικες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) επί όλων των υποθέσεων στις οποίες είναι διάδικοι, και, επομένως, την υποχρέωση της Τουρκίας να εφαρμόζει όλες τις αποφάσεις των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων αυτών του ΕΔΔΑ,

 έχοντας υπόψη την απόφαση του τμήματος μείζονος συνθέσεως του ΕΔΔΑ, της 22ας Δεκεμβρίου 2020, στην υπόθεση Selahattin Demirtaş κατά Τουρκίας (14305/17) και την απόφαση του ΕΔΔΑ, της 20ής Νοεμβρίου 2018, στην ίδια υπόθεση,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2260 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 24ης Ιανουαρίου 2019, με θέμα «Η επιδείνωση της κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί της αντιπολίτευσης στην Τουρκία: τι μπορεί να γίνει για να προστατευθούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους σε ένα κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης;»,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο μιας γενικής οπισθοδρόμησης που επηρεάζει τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου, τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην Τουρκία –και ιδίως το Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (HDP)– στοχοποιούνται συνεχώς και ολοένα περισσότερο από τις τουρκικές αρχές·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Μαρτίου 2021, ο Γενικός Εισαγγελέας του Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Τουρκίας υπέβαλε για πρώτη φορά κατηγορητήριο στο Συνταγματικό Δικαστήριο ζητώντας τη διάλυση του HDP·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 31 Μαρτίου 2021, η Γενική Συνέλευση του Συνταγματικού Δικαστηρίου προέβη στην πρώτη εξέταση του κατηγορητηρίου, διαπιστώνοντας διαδικαστικές ελλείψεις, και αποφάσισε να ζητήσει από την Γενική Εισαγγελία να διορθώσει αυτές τις ελλείψεις·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 7 Ιουνίου 2021, ο Γενικός Εισαγγελέας υπέβαλε αναθεωρημένο κατηγορητήριο στο Συνταγματικό Δικαστήριο ζητώντας τη διάλυση του HDP·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από το αίτημα διάλυσης του κόμματος, το αναθεωρημένο κατηγορητήριο, όπως και το αρχικό, ζητούσε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για σχεδόν 500 πολιτικούς του HDP και πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών του κόμματος·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 21 Ιουνίου 2021, η Γενική Συνέλευση του Συνταγματικού Δικαστηρίου προέβη στην πρώτη εξέταση του αναθεωρημένου κατηγορητηρίου και το έκανε ομόφωνα δεκτό·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας βάσισε τις περισσότερες κατηγορίες του κατά του HDP στις διαμαρτυρίες για το Κομπάνι, για τις οποίες εκκρεμούν δικαστικές διαδικασίες κατά πολιτικών του HDP, συμπεριλαμβανομένων των πρώην συμπροέδρων Selahattin Demirtaş και Figen Yüksekdağ·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες αυτές βασίζονται κυρίως σε ένα tweet που αναρτήθηκε από την κεντρική εκτελεστική επιτροπή του HDP (με ημερομηνία 6 Οκτωβρίου 2014) και το οποίο καλούσε τους πολίτες να διαμαρτυρηθούν, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον λαό του Κομπάνι, κατά του ISIS και κατά του εμπάργκο που επέβαλε η Τουρκία στο Κομπάνι·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη λεγόμενη «δίκη του Κομπάνι», υπάρχουν 108 κατηγορούμενοι από το HDP· λαμβάνοντας υπόψη ότι 28 εξ αυτών έχουν συλληφθεί εν αναμονή της δίκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επιβληθεί δικαστικοί περιορισμοί σε έξι άτομα και έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης σε βάρος 75 ατόμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη δίκη του Κομπάνι και άλλες παρόμοιες υποθέσεις·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Ιουνίου 2021, η Deniz Poyraz, υπάλληλος και μέλος του HDP, δολοφονήθηκε στα γραφεία του κόμματος στη Σμύρνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι φέρεται να ακρωτηριάστηκε μετά τον θάνατό της·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κτίριο του HDP στη Σμύρνη είχε μπει στο στόχαστρο αρκετούς μήνες πριν από την επίθεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κομματικά στελέχη του HDP στη Σμύρνη είχαν συνομιλήσει με την αστυνομία και με το κυβερνείο για το ενδεχόμενο επίθεσης εναντίον τους, αλλά η αστυνομία δεν είχε λάβει μέτρα προφύλαξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις αυτές έλαβαν χώρα σε κλίμα αυξανόμενης πολιτικής πίεσης το οποίο τροφοδοτήθηκε από ενέργειες και δηλώσεις των κομμάτων του κυβερνώντος συνασπισμού και της κυβέρνησης·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τρεις βουλευτές του HDP απώλεσαν τις βουλευτικές τους έδρες και τη βουλευτική ασυλία τους, και εν συνεχεία συνελήφθησαν·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Ιουνίου 2021, οι εισαγγελείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπέβαλαν στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων και Δικαιοσύνης της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης περιλήψεις των δικαστικών διαδικασιών που είχαν κινηθεί για την άρση της βουλευτικής ασυλίας 20 βουλευτών από έξι διαφορετικά κόμματα της αντιπολίτευσης·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες αυτές στοχοποιούν 15 βουλευτές του HDP, τον ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Kemal Kılıçdaroğlu, και έναν βουλευτή από κάθε άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης, συγκεκριμένα το Δημοκρατικό Κόμμα των Περιφερειών (DBP), το Καλό Κόμμα (İYİ), το Εργατικό Κόμμα της Τουρκίας (TİP) και το Δημοκρατικό Κόμμα (DP)·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Kılıçdaroğlu, ως ηγέτης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διώκεται για εικαζόμενη προσβολή του Προέδρου της Τουρκίας, για την οποία αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως τεσσάρων ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιμετωπίζει επίσης αγωγή η οποία ασκήθηκε από τον Πρόεδρο Recep Tayyip Erdoğan στις 11 Ιανουαρίου 2021 για την καταβολή 1 εκατ. TRY ως αποζημίωση·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Μαρτίου 2021, συνολικά 1 267 περιλήψεις δικαστικών διαδικασιών βρίσκονται υπό εξέταση από τη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων και Δικαιοσύνης της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, εκ των οποίων οι 955 (75 %) είναι κατά 59 βουλευτών του HDP·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Demirtaş, πρώην βουλευτής του τουρκικού κοινοβουλίου από το 2007 έως το 2018, πρώην συμπρόεδρος του HDP και υποψήφιος για την προεδρία κατά τις εκλογές του 2014 και του 2018 (στις οποίες έλαβε το 9,76 % και το 8,32 % των ψήφων, αντίστοιχα) βρίσκεται υπό κράτηση για πάνω από τέσσερα χρόνια, με αβάσιμες κατηγορίες και παρά τις δύο αποφάσεις του ΕΔΔΑ υπέρ της αποφυλάκισής του·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 31 Μαρτίου 2019, 59 από τους 65 δημοκρατικά εκλεγμένους δημάρχους του HDP στη νοτιοανατολική Τουρκία αντικαταστάθηκαν από επαρχιακούς κυβερνήτες ή εντολοδόχους που υποδείχθηκαν από την κυβέρνηση, με την αιτιολογία ότι τελούσαν υπό ποινική έρευνα για εικαζόμενες σχέσεις με την τρομοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τους 36 συλληφθέντες, 32 αφέθηκαν ελεύθεροι κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, αλλά ότι έξι εκλεγμένοι συνδήμαρχοι παραμένουν ακόμα στη φυλακή·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επιδεινούμενα διαρθρωτικά προβλήματα που οδηγούν σε έλλειψη θεσμικής ανεξαρτησίας στο δικαστικό σώμα εξακολουθούν να έχουν αντίκτυπο στα δικαιώματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης·

1. εξακολουθεί να ανησυχεί βαθύτατα για τις συνεχείς επιθέσεις και πιέσεις προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, και ιδίως για τον τρόπο με τον οποίο το HDP, μαζί με τη νεολαία του, στοχοποιείται ειδικά και ολοένα περισσότερο από τις τουρκικές αρχές· παροτρύνει την τουρκική κυβέρνηση να θέσει τέρμα στην κατάσταση αυτή και να διασφαλίσει ότι όλα τα πολιτικά κόμματα της χώρας μπορούν να ασκούν ελεύθερα και πλήρως τις νόμιμες δραστηριότητές τους σύμφωνα με τις βασικές αρχές ενός πλουραλιστικού και δημοκρατικού συστήματος·

2. καταδικάζει απερίφραστα την εκ νέου απαγγελία κατηγορίας από τον Γενικό Εισαγγελέα της Τουρκίας στο Συνταγματικό Δικαστήριο με σκοπό τη διάλυση του HDP και τη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων σε σχεδόν 500 μέλη του HDP, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου μέρους της σημερινής ηγεσίας του, γεγονός που θα τα εμπόδιζε να ασκήσουν οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα κατά την επόμενη πενταετία· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την ομόφωνη απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου να κάνει δεκτή την υπόθεση αυτή· σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι η υπόθεση διάλυσης του HDP είναι το αποκορύφωμα μιας καταστολής εις βάρος του κόμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετά χρόνια, και στο πλαίσιο της οποίας έχουν δικαστεί χιλιάδες μέλη του κόμματος, στελέχη, βουλευτές, τοπικοί σύμβουλοι και συνδήμαρχοι, κυρίως με κατηγορίες που σχετίζονται με την τρομοκρατία·

3. πιστεύει ακράδαντα ότι η μη παρεμπόδιση της συμμετοχής του HDP στους δημοκρατικούς θεσμούς της Τουρκίας αποτελεί βασικό τρόπο για να καταστεί η τουρκική κοινωνία πιο συμμετοχική και να δημιουργηθεί μια θετική προοπτική που θα οδηγήσει σε ειρηνική διευθέτηση του κουρδικού ζητήματος· επαναλαμβάνει εν προκειμένω ότι, δεδομένης της σταθερής προσήλωσης του HDP στη λειτουργία του μέσω δημοκρατικών θεσμών, το να τεθεί εκτός νόμου θα ήταν σοβαρό πολιτικό σφάλμα μεσοπρόθεσμα, και θα συνιστούσε μη αναστρέψιμο πλήγμα για τον πλουραλισμό και τις δημοκρατικές αρχές, αφήνοντας εκατομμύρια ψηφοφόρους στην Τουρκία χωρίς εκπροσώπηση·

4. καταδικάζει απερίφραστα την αποτρόπαια δολοφονία της υπαλλήλου και μέλους του HDP, Deniz Poyraz, και την επίθεση στα γραφεία του κόμματος στη Σμύρνη· εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς και τους οικείους της· ζητεί από τις αρχές να διερευνήσουν ενδελεχώς τη συγκεκριμένη υπόθεση και να προσαγάγουν τους υπευθύνους στη δικαιοσύνη·

5. καλεί τις τουρκικές αρχές να απόσχουν από την υποκίνηση εναντίον του HDP και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των γραφείων και των αξιωματούχων του κόμματος, συμπεριλαμβανομένων των βουλευτών και των εκλεγμένων τοπικών συμβούλων και συνδημάρχων·

6. καταδικάζει την απόφαση να στερηθούν οι βουλευτές του HDP Leyla Güven, Ömer Faruk Gergerlioğlu και Musa Farisoğulları τις βουλευτικές τους έδρες και την ασυλία τους, καθώς και τις επακόλουθες συλλήψεις τους· χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, της 1ης Ιουλίου 2021, στην οποία αποφάνθηκε ομόφωνα πως παραβιάστηκαν τα δικαιώματα του βουλευτή Gergerlioğlu να εκλέγεται και να συμμετέχει σε πολιτικές δραστηριότητες, καθώς και το δικαίωμά του στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια· παροτρύνει τις τουρκικές αρχές και τα κατώτερα δικαστήρια να εφαρμόσουν την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, να απελευθερώσουν επειγόντως τον βουλευτή Gergerlioğlu και να αποκαταστήσουν τη βουλευτική του ιδιότητα· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την αυξανόμενη μη συμμόρφωση των κατώτερων δικαστηρίων και των τουρκικών αρχών με τις αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου, η οποία συνιστά σοβαρή παραβίαση της βασικής λειτουργίας του κράτους δικαίου και πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως· ζητεί την άμεση απελευθέρωση των άλλων δύο βουλευτών του HDP και την απόσυρση όλων των κατηγοριών εναντίον τους·

7. καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχιζόμενη κράτηση από τον Νοέμβριο του 2016 των πρώην συμπροέδρων του HDP, Figen Yüksekdağ και Selahattin Demirtaș, ηγέτη της αντιπολίτευσης και πρώην υποψηφίου για την προεδρία· υπενθυμίζει την απόφαση του ΕΔΔΑ της 20ής Νοεμβρίου 2018 στην υπόθεση Selahattin Demirtaş κατά Τουρκίας, που επικυρώθηκε με την απόφαση του τμήματος μείζονος συνθέσεως του ΕΔΔΑ της 22ας Δεκεμβρίου 2020, η οποία καλεί τις τουρκικές αρχές να αποφυλακίσουν αμέσως τον κ. Demirtaş· εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τη συνεχή αδιαφορία και τη μη εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΔΑ από τις τουρκικές αρχές, επίσης και σε άλλες περιπτώσεις, όπως αυτή του Osman Kavala, για τις οποίες θα μπορούσαν να κινηθούν διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Τουρκίας από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης·

8. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη σταδιακά αυξανόμενη πίεση προς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης (το CHP) και τον ηγέτη του, Kemal Kılıçdaroğlu, συμπεριλαμβανομένων της κατάσχεσης φυλλαδίων του κόμματος με δικαστική απόφαση, των απειλών που εξαπολύθηκαν δημοσίως εναντίον του και των σωματικών επιθέσεων εναντίον του· καταδικάζει το αίτημα άρσης της ασυλίας του κ. Kılıçdaroğlu βάσει των πολιτικών του δηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης της δίωξής του για εικαζόμενη προσβολή του Προέδρου της Τουρκίας, για την οποία αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως τεσσάρων ετών· επαναλαμβάνει τη σοβαρή ανησυχία του για τη συνεχή πολιτική και δικαστική παρενόχληση της Canan Kaftancıoğlu, επαρχιακής προέδρου του CHP στην Κωνσταντινούπολη, η οποία καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2019 σε σχεδόν δεκαετή φυλάκιση σε μια υπόθεση με πολιτικά κίνητρα, για την οποία εκκρεμεί απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου·

9. καταδικάζει την επανειλημμένη προσφυγή στην ανάκληση της βουλευτικής ιδιότητας βουλευτών της αντιπολίτευσης, η οποία βλάπτει σοβαρά την εικόνα του τουρκικού κοινοβουλίου ως δημοκρατικού θεσμού· καταδικάζει την απόφαση που έλαβαν οι τουρκικές αρχές να απομακρύνουν δημοκρατικά εκλεγμένους δημάρχους από τα καθήκοντά τους βάσει αμφιλεγόμενων αποδεικτικών στοιχείων και να τους αντικαταστήσουν με μη εκλεγμένους εντολοδόχους· τονίζει ότι οι ενέργειες αυτές εξακολουθούν να υπονομεύουν την ικανότητα της αντιπολίτευσης να ασκεί τα δικαιώματά της και να εκπληρώνει τον δημοκρατικό της ρόλο· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη σοβαρή οπισθοδρόμηση στο θέμα της ελευθερίας λειτουργίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η οποία αποκαλύπτει τη δεινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία και τη συνεχή διάβρωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, κατά παράβαση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης·

10. θεωρεί ότι η διάβρωση του κράτους δικαίου και η συστημική έλλειψη ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης εξακολουθούν να συνδέονται με δικαστικές αποφάσεις που αφορούν την ελευθερία λειτουργίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης·

11. πιστεύει ότι ο κρίσιμος τομέας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της ενταξιακής διαδικασίας, δεν μπορεί να αποσυνδεθεί και να απομονωθεί από τις συνολικές σχέσεις, και ότι παραμένει το κύριο εμπόδιο για την πρόοδο σε κάθε θετικό πρόγραμμα που θα μπορούσε να προσφερθεί στην Τουρκία, το οποίο θα πρέπει επίσης να υπόκειται στον πλήρη σεβασμό για τα δικαιώματα και την ελευθερία λειτουργίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν σοβαρά την τρέχουσα κατάσταση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τον σεβασμό των διεθνών συμβάσεων και ψηφισμάτων κατά την εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συνεργαστεί με την Τουρκία κατά τρόπο σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο, με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων που τέθηκαν τον Μάρτιο και σε προηγούμενα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

 

Τελευταία ενημέρωση: 7 Ιουλίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου