Päätöslauselmaesitys - B9-0406/2021Päätöslauselmaesitys
B9-0406/2021

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS oppositioon ja erityisesti Kansojen demokraattiseen puolueeseen (HDP) kohdistetuista tukahduttamistoimista Turkissa

6.7.2021 - (2021/2788(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Nacho Sánchez Amor, Pedro Marques, Tonino Picula
S&D-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0406/2021

Menettely : 2021/2788(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0406/2021
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0406/2021
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0406/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma oppositioon ja erityisesti Kansojen demokraattiseen puolueeseen (HDP) kohdistetuista tukahduttamistoimista Turkissa

(2021/2788(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Turkista, erityisesti 5. toukokuuta 2021 antamansa päätöslauselman Turkkia koskevista komission vuosien 2019 ja 2020 kertomuksista[1], 20. tammikuuta 2021 antamansa päätöslauselman Turkin ihmisoikeustilanteesta, erityisesti Selahattin Demirtaşin ja muiden mielipidevankien tapauksesta,[2] ja 19. syyskuuta 2019 antamansa päätöslauselman Turkin tilanteesta, erityisesti valittujen pormestareiden erottamisesta[3],

 ottaa huomioon 6. lokakuuta 2020 annetun komission tiedonannon EU:n laajentumispolitiikasta (COM(2020)0660) ja siihen liittyvän Turkkia koskevan vuoden 2020 kertomuksen (SWD(2020)0355),

 ottaa huomioon 3. lokakuuta 2005 hyväksytyn EU:n ja Turkin neuvottelukehyksen ja sen, että kaikkien muiden EU:n ehdokasmaiden tavoin Turkin liittyminen EU:hun edellyttää Kööpenhaminan arviointiperusteiden noudattamista kaikilta osin,

 ottaa huomioon 24. kesäkuuta 2021 annetut neuvoston päätelmät ja muut asiaan liittyvät Turkkia koskevat neuvoston ja Eurooppa-neuvoston päätelmät,

 ottaa huomioon 22. maaliskuuta 2021 annetun komission sekä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon EU:n ja Turkin poliittisista, taloudellisista ja kauppasuhteista (JOIN(2020)0008),

 ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon ulkoasioista ja turvallisuuspolitiikasta vastaavan tiedottajan 19. elokuuta 2019 antaman julkilausuman vaaleilla valittujen pormestareiden erottamisesta ja satojen ihmisten pidätyksistä Kaakkois-Turkissa,

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaavan komission jäsenen 4. marraskuuta 2016 antaman julkilausuman useiden HDP:n jäsenten, myös puolueen yhteispuheenjohtajien, pidätyksistä,

 ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen 46 artiklan, jossa todetaan, että korkeat sopimuspuolet sitoutuvat noudattamaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen lopullista tuomiota jutuissa, joiden osapuolena ne ovat, ja tästä johtuvan Turkin velvollisuuden panna täytäntöön kaikki eurooppalaisten tuomioistuinten, myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen, tuomiot,

 ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuren jaoston 22. joulukuuta 2020 antaman tuomion asiassa Selahattin Demirtaş v. Turkki (14305/17) ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 20. marraskuuta 2018 antaman tuomion samassa asiassa,

 ottaa huomioon oppositiopolitiikkojen tilanteesta Turkissa 24. tammikuuta 2019 annetun Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman 2260 ”The worsening situation of opposition politicians in Turkey: what can be done to protect their fundamental rights in a Council of Europe member State?”,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Turkin yleisen tilanteen taantuessa ja perusoikeuksien ja oikeusvaltion tilan sen myötä heikentyessä Turkin viranomaiset ovat jatkuvasti ja yhä enenevässä määrin ottaneet kohteekseen Turkin oppositiopuolueet ja erityisesti Kansojen demokraattisen puolueen (HDP);

B. ottaa huomioon, että Turkin kassaatiotuomioistuimen pääsyyttäjä toimitti aluksi 17. maaliskuuta 2021 perustuslakituomioistuimelle syytekirjelmän, jossa vaadittiin HDP:n hajottamista;

C. ottaa huomioon, että perustuslakituomioistuimen yleiskokous käsitteli syytettä ensimmäisen kerran 31. maaliskuuta 2021, jolloin se havaitsi menettelyllisiä puutteita ja päätti pyytää pääsyyttäjän virastoa korjaamaan puutteet;

D. ottaa huomioon, että pääsyyttäjä toimitti 7. kesäkuuta 2021 perustuslakituomioistuimelle tarkistetun syytekirjelmän, jossa pyydettiin HDP:n hajottamista;

E. ottaa huomioon, että puolueen hajottamista koskevan pyynnön lisäksi tarkistetussa syytekirjelmässä vaaditaan alkuperäisen syytekirjelmän tavoin poliittisen toiminnan kieltoa lähes 500:lle HDP:n poliitikolle ja puolueen pankkitilien jäädyttämistä;

F. ottaa huomioon, että perustuslakituomioistuimen yleiskokous käsitteli tarkistettua syytettä ensimmäisen kerran 21. kesäkuuta 2021 ja hyväksyi sen yksimielisesti;

G. ottaa huomioon, että pääsyyttäjä perusti suurimman osan HDP:tä vastaan esittämistään syytöksistä Kobanen mielenosoituksiin, joista on meneillään oikeuskäsittely HDP:n poliitikkoja, muun muassa entisiä yhteispuheenjohtajia Selahattin Demirtaşia ja Figen Yüksekdağia, vastaan;

H. ottaa huomioon, että nämä syytökset perustuvat pääasiassa HDP:n puolueneuvoston 6. lokakuuta 2014 päivättyyn tviittiin, jossa ihmisiä kehotettiin solidaarisuudenosoituksena kobanelaisia kohtaan osoittamaan mieltään Isisiä ja Turkin Kobaneen kohdistamaa saartoa vastaan;

I. ottaa huomioon, että niin kutsutussa Kobane-oikeudenkäynnissä on 108 vastaajaa HDP:stä; ottaa huomioon, että 28 heistä on tutkintavankeudessa; ottaa huomioon, että kuudelle henkilölle on asetettu lainkäytöllisiä rajoituksia ja 75 henkilöstä on tehty pidätysmääräys; toteaa, että parlamentti aikoo seurata edelleen tiiviisti Kobane-oikeudenkäyntiä ja muita vastaavia tapauksia;

J. ottaa huomioon, että HDP:n työntekijä ja jäsen Deniz Poyraz murhattiin 17. kesäkuuta 2021 puolueen toimistossa İzmirissä; toteaa, että on esitetty väitteitä, joiden mukaan hänen ruumistaan oli hänen kuoltuaan silvottu;

K. ottaa huomioon, että HDP:n rakennus İzmirissa oli otettu kohteeksi kuukausia ennen hyökkäystä; ottaa huomioon, että HDP-puoluevirkailijat İzmirissä olivat keskustelleet poliisin ja kuvernöörinviraston kanssa heitä vastaan mahdollisesti tehtävästä hyökkäyksestä mutta poliisi ei ollut ryhtynyt varotoimiin; toteaa, että hyökkäysten aikaan poliittinen paine oli kasvussa ja sitä ruokkivat vallassa olevaan koalitioon kuuluvien puolueiden ja hallituksen toimet ja lausunnot;

L. ottaa huomioon, että kolmelta HDP:n kansanedustajalta on riistetty edustajanpaikka ja parlamentaarinen koskemattomuus ja heidät on sen jälkeen pidätetty;

M. ottaa huomioon, että oikeusministeriön syyttäjät toimittivat 30. kesäkuuta 2021 Turkin kansalliskokouksen yhteiselle parlamentaariselle perustuslaki- ja oikeusvaliokunnalle menettelyvaateet, joilla pyritään poistamaan kuutta eri oppositiopuoluetta edustavilta 20:ltä opposition lainsäätäjältä parlamentaarinen koskemattomuus;

N. ottaa huomioon, että nämä menettelyt koskevat 15:tä HDP:n kansanedustajaa, Tasavaltalaisen kansanpuolueen (CHP) johtajaa Kemal Kılıçdaroğlua ja yhtä lainsäätäjää kustakin muusta oppositiopuolueesta, jotka ovat Demokraattinen alueiden puolue (DBP), İYİ Parti (Hyvä puolue), Turkin työväenpuolue (TİP) ja Demokraattinen puolue (DP);

O. ottaa huomioon, että pääoppositiopuolueen johtajaa Kılıçdaroğlua syytetään Turkin presidentin väitetystä loukkaamisesta, josta hänet voidaan tuomita enintään neljän vuoden vankeusrangaistukseen; ottaa huomioon, että myös presidentti Recep Tayyip Erdoğan nosti 11. tammikuuta 2021 häntä vastaan kanteen, jossa tämä vaati miljoonan Turkin liiran vahingonkorvauksia;

P. ottaa huomioon, että 1. maaliskuuta 2021 Turkin kansalliskokouksen yhteisessä parlamentaarisessa perustuslaki- ja oikeusvaliokunnassa oli tarkasteltavana yhteensä 1 267 menettelyvaadetta, joista 955 (75 prosenttia) koskee 59:ää HDP:n kansanedustajaa;

Q. ottaa huomioon, että Turkin parlamentin entinen jäsen (2007–2018), HDP:n entinen yhteispuheenjohtaja ja vuosien 2014 ja 2018 presidentinvaalien ehdokas (9,76 prosentin ja 8,32 prosentin ääniosuuksilla) Demirtaș on ollut vangittuna yli neljän vuoden ajan perusteettomien syytteiden nojalla ja huolimatta siitä, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut kaksi hänen vapauttamistaan puoltavaa ratkaisua;

R. ottaa huomioon, että 31. maaliskuuta 2019 pidettyjen paikallisvaalien jälkeen Turkin kaakkoisosassa demokraattisesti valituista 65:stä HDP:n pormestarista 59 on korvattu hallituksen nimittämillä maaherroilla tai edunvalvojilla sillä perusteella, että he olivat rikostutkinnan kohteena väitettyjen terroristiyhteyksien vuoksi; ottaa huomioon, että 36 pidätetystä 32 vapautettiin oikeusprosessin aikana mutta kuusi vaaleilla valittua yhteispormestaria on edelleen vankilassa;

S. ottaa huomioon, että pahenevat rakenteelliset ongelmat, jotka johtavat oikeuslaitoksen puutteelliseen institutionaaliseen riippumattomuuteen, vaikuttavat edelleen oppositiopuolueiden oikeuksiin;

1. on edelleenkin syvästi huolissaan Turkin oppositiopuolueisiin kohdistuvista jatkuvista hyökkäyksistä ja painostuksesta ja erityisesti siitä, että Turkin viranomaiset ovat ottaneet erityisesti ja lisääntyvässä määrin kohteekseen HDP:n ja sen nuorisojärjestön; vaatii Turkin hallitusta korjaamaan tilanteen ja varmistamaan, että kaikki maan puolueet voivat harjoittaa vapaasti ja täysimääräisesti laillista toimintaansa moniarvoisen ja demokraattisen järjestelmän perusperiaatteiden mukaisesti;

2. tuomitsee jyrkästi Turkin pääsyyttäjän perustuslakituomioistuimessa uudelleen nostaman syytteen, jossa vaaditaan HDP:n hajottamista ja poliittisen toiminnan kieltoa lähes 500:lle HDP:n jäsenelle, muun muassa suurimmalle osalle sen nykyisestä johdosta, mikä estäisi heitä harjoittamasta minkäänlaista poliittista toimintaa seuraavien viiden vuoden aikana; on syvästi huolissaan perustuslakituomioistuimen yksimielisestä päätöksestä ottaa asia käsiteltäväksi; panee erittäin huolestuneena merkille, että HDP:n hajottamista koskeva asia on puolueeseen kohdistettujen vuosia jatkuneiden tukahduttamispyrkimysten kulminaatiopiste, ja toteaa, että tukahduttamistoimien yhteydessä tuhannet puolueen jäsenet, johtajat, kansanedustajat, paikallisvaltuuston jäsenet ja yhteispormestarit ovat joutuneet oikeuteen pääasiassa terrorismiin liittyvien syytteiden nojalla;

3. uskoo vakaasti, että se, että HDP:n osallistumista Turkin demokraattisiin instituutioihin ei vaikeuteta, on yksi peruskeinoista, joiden avulla voidaan tehdä Turkin yhteiskunnasta osallistavampi ja luoda myönteisiä näkymiä, jotka johtavat kurdikysymyksen rauhanomaiseen ratkaisuun; muistuttaa tässä yhteydessä, että kun otetaan huomioon HDP:n vakaa sitoutuminen toimintaan demokraattisten instituutioiden kautta, puolueen kieltäminen olisi keskipitkällä aikavälillä vakava poliittinen virhe ja merkitsisi peruuttamatonta iskua moniarvoisuudelle ja demokraattisille periaatteille ja jättäisi miljoonat äänestäjät Turkissa vaille edustusta;

4. tuomitsee jyrkästi HDP:n jäsenen ja työntekijän Deniz Poyrazin hirvittävän surman ja puolueen toimistoon İzmirissä tehdyn hyökkäyksen; ilmaisee osanottonsa hänen omaisilleen ja ystävilleen; kehottaa viranomaisia tutkimaan tapauksen perusteellisesti ja saattamaan syylliset oikeuden eteen;

5. kehottaa Turkin viranomaisia pidättymään lietsomasta HDP:n vastaista toimintaa ja toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet puolueen toimistojen ja toimihenkilöiden, myös kansanedustajien ja vaaleilla valittujen paikallisvaltuutettujen ja yhteispormestarien, suojelemiseksi;

6. tuomitsee päätöksen viedä HDP:n kansanedustajilta Leyla Güveniltä, Ömer Faruk Gergerlioğlulta ja Musa Farisoğullarılta heidän paikkansa parlamentissa ja pidättää heidän koskemattomuutensa ja tuomitsee heidän myöhemmät pidätyksensä; pitää myönteisenä perustuslakituomioistuimen 1. heinäkuuta 2021 antamaa tuoretta tuomiota, jossa se totesi yksimielisesti, että kansanedustaja Gergerlioğlun vaalikelpoisuutta ja oikeutta osallistua poliittiseen toimintaan sekä hänen oikeuttaan henkilökohtaiseen vapauteen ja turvallisuuteen oli loukattu; kehottaa Turkin viranomaisia ja alempia tuomioistuimia panemaan täytäntöön perustuslakituomioistuimen päätöksen ja vapauttamaan pikaisesti Gergerlioğlun ja palauttamaan hänen asemansa parlamentin jäsenenä; on syvästi huolissaan siitä, että alemmat tuomioistuimet ja Turkin viranomaiset jättävät yhä useammin noudattamatta perustuslakituomioistuimen tuomioita; toteaa, että tämä rikkoo vakavasti oikeusvaltion perustoimintaperiaatteita ja siihen on puututtava kiireellisesti; kehottaa vapauttamaan kaksi muuta HDP:n kansanedustajaa välittömästi ja luopumaan kaikista heitä vastaan nostetuista syytteistä;

7. tuomitsee jyrkästi HDP:n entisten yhteispuheenjohtajien Figen Yüksekdağin ja Selahattin Demirtașin, oppositiojohtajan ja entisen presidenttiehdokkaan, marraskuusta 2016 jatkuneen vangittuna pitämisen; palauttaa mieliin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiassa Selahattin Demirtaş v. Turkki 20. marraskuuta 2018 antaman tuomion, jonka ihmisoikeustuomioistuimen suuri jaosto vahvisti 22. joulukuuta 2020 ja jossa Turkin viranomaisia kehotetaan vapauttamaan Demirtaş välittömästi; on järkyttynyt siitä, että Turkin viranomaiset jättävät jatkuvasti huomiotta ja soveltamatta ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita myös muissa tapauksissa, kuten Osman Kavalan tapauksessa, ja toteaa, että Euroopan neuvoston ministerikomitea voisi käynnistää niiden johdosta rikkomusmenettelyn Turkkia vastaan;

8. on syvästi huolissaan siitä, että pääoppositiopuolueeseen (CHP) ja sen johtajaan Kemal Kılıçdaroğluun kohdistetaan asteittain kasvavaa painostusta, josta ovat esimerkkeinä puolue-esitteiden takavarikointi tuomioistuimen määräyksellä, häntä vastaan esitetyt julkiset uhkaukset ja häneen kohdistuneet fyysiset hyökkäykset; tuomitsee pyynnön Kılıçdaroğlun koskemattomuuden pidättämisestä hänen poliittisten lausuntojensa vuoksi sekä häntä vastaan Turkin presidentin väitetystä loukkaamisesta nostetut syytteet, joiden nojalla hänet voidaan tuomita enintään neljän vuoden vankeusrangaistukseen; ottaa huomioon, että CHP:n Istanbulin maakuntajohtaja Canan Kaftancıoğlu tuomittiin syyskuussa 2019 lähes kymmeneksi vuodeksi vankeuteen poliittisesti motivoidussa asiassa, jossa vielä odotetaan ylimmän tuomioistuimen päätöstä, ja ilmaisee jälleen vakavan huolensa Kaftancıoğlun jatkuvasta poliittisesta häirinnästä ja oikeudellisesta ajojahdista;

9. tuomitsee toistuvasti tapahtuneen oppositioon kuuluvien kansanedustajien parlamentaarisen aseman kumoamisen, joka vahingoittaa vakavasti kuvaa Turkin parlamentista demokraattisena instituutiona; tuomitsee Turkin viranomaisten päätöksen erottaa demokraattisesti valitut pormestarit virasta kyseenalaisten todisteiden perusteella ja korvata heidät edunvalvojilla, joita ei ole valittu vaaleilla; korostaa, että nämä toimet heikentävät edelleen poliittisen opposition kykyä käyttää oikeuksiaan ja täyttää demokraattiset tehtävänsä; on syvästi huolissaan tästä oppositiopuolueiden toimintavapauden vakavasta taantumisesta, joka paljastaa Turkin surkean ihmisoikeustilanteen sekä demokratian ja oikeusvaltion jatkuvan rapautumisen Kööpenhaminan arviointiperusteiden vastaisesti;

10. katsoo, että oikeusvaltion rapautuminen ja järjestelmään juurtunut oikeuslaitoksen riippumattomuuden puute kytkeytyvät edelleen oppositiopuolueiden toimintavapautta koskeviin tuomioistuimen päätöksiin;

11. katsoo, että tätä liittymisprosessin ytimessä olevaa keskeistä perusoikeuksien ja -vapauksien alaa ei voida irrottaa ja eristää yleisistä suhteista ja että se on edelleen suurin este Turkille mahdollisesti tarjottavan myönteisen asialistan edistymisen tiellä, ja katsoo, että tämän edistymisen edellytyksenä olisi oltava myös oppositiopuolueiden oikeuksien ja toimintavapauden täysimääräinen kunnioittaminen; kehottaa siksi komissiota ja neuvostoa tarkastelemaan vakavasti oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja ihmisoikeuksien sekä kansainvälisten yleissopimusten ja päätöslauselmien kunnioittamisen nykytilannetta pannessaan täytäntöön Eurooppa-neuvoston äskettäistä päätöstä tehdä Turkin kanssa yhteistyötä vaiheittaisella, oikeasuhteisella ja peruutettavissa olevalla tavalla edellyttäen, että maaliskuussa annetuissa ja aiemmissa Eurooppa-neuvoston päätelmissä vahvistetut edellytykset täyttyvät;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Turkin tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

 

Päivitetty viimeksi: 7. heinäkuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö