Forslag til beslutning - B9-0408/2021Forslag til beslutning
B9-0408/2021

B9-0408/2021

Procedure : 2021/2788(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0408/2021
Indgivne tekster :
B9-0408/2021
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

 

Mødedokument

 

<NoDocSe>B9‑0408/2021</NoDocSe>

<Date>{05/07/2021}6.7.2021</Date>

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>

<Titre>om undertrykkelsen af oppositionen i Tyrkiet, navnlig Folkets Demokratiske Parti (HDP)</Titre>

<DocRef>(2021/2788(RSP))</DocRef>

<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Eugen Jurzyca</Depute>

<Commission>{ECR}for ECR-Gruppen</Commission></RepeatBlock-By>

B9‑0408/2021

Europa-Parlamentets beslutning om undertrykkelsen af oppositionen i Tyrkiet, navnlig Folkets Demokratiske Parti (HDP)

(2021/2788(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger, særlig sin beslutning af 19. september 2019 om situationen i Tyrkiet, navnlig fjernelsen af valgte borgmestre[1], og sin beslutning af 19. maj 2021 om Kommissionens rapporter 2019-2020 om Tyrkiet[2],

 der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 25. juni 2021,

 der henviser til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen Selahattin Demirtaş mod Tyrkiet,

 der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Tyrkiet er part i,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at PKK (Kurdistans Arbejderparti) under sin 40-årige terrorkampagne mod Tyrkiet har været ansvarlig for mindst 40 000 menneskers død, herunder kvinder og børn; der henviser til, at PKK er opført som en terrororganisation af Tyrkiet, Den Europæiske Union, USA og mange andre lande;

B. der henviser til, at statsadvokaten ved højesteret genfremsatte anklageskriftet på 850 sider ved forfatningsdomstolen mod Folkets Demokratiske Parti (HDP), som derefter blev sendt til højesteret, også kaldet kassationsdomstolen; der henviser til, at anklageskriftet kræver et forbud mod politiske aktiviteter for næsten 500 partimedlemmer og en suspension af partiets bankkonto; der henviser til, at denne anmodning ifølge statsadvokaten er fremsat på grundlag af erklæringer og handlinger fra DHP, der ikke er i overensstemmelse med de demokratiske og universelle retsprincipper, handlinger, der er udført sammen med PKK's terrororganisation og dens tilknyttede organisationer, og deltagelse i aktiviteter som en forlængelse af PKK;

C. der henviser til, at forfatningsdomstolens gennemførte sin første undersøgelse af det reviderede anklageskrift og accepterede det enstemmigt; der henviser til, at statsadvokaten baserer de fleste af sine anklager mod HDP på Kobaneprotesterne, i forbindelse med hvilken, der er indledt en verserende retssag mod HDP-politikere, herunder de fængslede tidligere medformænd Selahattin Demirtaş og Figen Yüksekdağ; der henviser til, at disse anklager hovedsageligt var baseret på et tweet fra HDP's centrale bestyrelse (dateret den 6. oktober 2014), som opfordrede folk til at protestere solidarisk med befolkningen i Kobane mod ISIS og mod Tyrkiets embargo mod Kobane; der henviser til, at der er 108 tiltalte fra HDP i "Kobane-retssagen"; der henviser til, at 28 personer er blevet varetægtsfængslet, at der findes retlige kontrolforanstaltninger over for seks personer og arrestordrer mod 75 personer;

D. der henviser til, at justitsministeriets anklagere den 30. juni 2021 forelagde Tyrkiets Store Nationalforsamlings blandede parlamentariske forfatnings- og retsudvalg resuméer af de procedurer, der havde til formål at ophæve den parlamentariske immunitet for 20 parlamentsmedlemmer fra seks forskellige oppositionspartier; der henviser til, at disse procedurer var rettet mod 15 parlamentsmedlemmer fra HDP, lederen af det Republikanske Folkeparti Kemal Kılıçdaroğlu og et medlem fra hvert af de andre oppositionspartier, nemlig Det Demokratiske Regionsparti (DBP), İYİ-partiet (Det Gode Parti), Det Tyrkiske Arbejderparti (TİP) og Det Demokratiske Parti (DP);

E. der henviser til, at opløsningen af politiske partier i Tyrkiet besluttes af forfatningsdomstolen på grundlag af et anklageskrift fra statsadvokaten ved højesteret; der henviser til, at forfatningsdomstolen på 15 medlemmer i stedet for permanent opløsning helt eller delvist kan beslutte at afbryde statsstøtten til partiet, afhængigt af hvor alvorlige de pågældende handlinger er;

F. der henviser til, at opløsningen af politiske partier, navnlig pro-kurdiske partier, ikke historisk set er exceptionel i Tyrkiet; der henviser til, at opløsning af politiske partier er en retlig foranstaltning, der anvendes i alle demokratier, og som bør gennemføres i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i forfatningen og loven, og baseret på klare beviser for, at et sådant radikalt skridt er berettiget og nødvendigt; der henviser til, at forfatningsdomstolen hidtil har forbudt seks prokurdiske politiske partier;

G. der henviser til, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol gentagne gange har fastslået, at opløsningen af politiske partier krænker foreningsfriheden i henhold til artikel 11 i den europæiske menneskerettighedskonvention;

H. der henviser til, at HDP, det tredjestørste politiske parti i Tyrkiet, er blevet anklaget af den tyrkiske regering for at have direkte forbindelser med PKK;

J. der henviser til, at den midlertidige forfatningsmæssige ændring, som det tyrkiske parlament vedtog i maj 2016, gjorde det muligt at ophæve immunitet for og efterfølgende fængsle parlamentsmedlemmer fra HDP, CHP) det regerende Retfærdigheds- og Udviklingsparti (AKP) og Nationalistaktionspartiet (MHP);

K. der henviser til, at disse parlamentsmedlemmer blev retsforfulgt på grundlag af anklager om "medlemskab af en terrororganisation", "spredning af terrorpropaganda" og mange andre forbrydelser; der henviser til, at ngo'er, der efterforsker retssagerne, har anført, at størstedelen af anklagerens beviser består af de tiltaltes offentlige taler og aktiviteter som politikere;

L. der henviser til, at Deniz Poyraz, ansat af HDP, den 17. juni 2021 blev myrdet i HDP's partikontoret i Izmir; der henviser til, at HDP-partibygningen i İzmir havde været udpeget som et mål i flere måneder før angrebet, og at HDP-partifunktionærer i İzmir havde talt med politiet og guvernøren om muligheden for et angreb på dem, men at politiet ikke havde truffet nogen forholdsregler; der henviser til, at de grupper, der angreb HDP-kontorer, faktisk var blevet opildnet hertil af regeringens hetz mod HDP; der henviser til, at Tyrkiets regerende partier og oppositionspartier torsdag den 1. juli fordømte angrebet på det prokurdiske HDP's kontorer i Izmir, og at Onur Gencer, som myrdede partimedarbejderen Deniz Poyraz, blev arresteret og anklaget for "forsætligt drab" mindre end 24 timer efter hændelsen; der henviser til, at den hurtige anholdelse af Gencer og det forhold, at sporet efter en kugle i et af partilokalerne ikke blev bemærket under efterforskningen på gerningsstedet, har givet anledning til kritik af, at efterforskningen var overfladisk; der henviser til, at HDP og Poyraz' advokater den 21. juni 2021 indgav en anmodning på 10 sider bestående af 38 artikler til anklagemyndigheden med krav om gennemførelse af en reel efterforskning; der henviser til, at mordet på Poyrazs ikke bør ses som en isoleret hadforbrydelse, men snarere som en del af de politiske spændinger;

M. der henviser til, at Tyrkiet fortsat undlader at efterkomme Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols bindende afgørelse af 20. november 2018, som blev stadfæstet af Storkammerets dom den 22. december 2020, hvori de tyrkiske myndigheder opfordres til omgående at løslade Demirtaş;

N. der henviser til, at den tyrkiske forfatningsdomstol den 21. juni 2021 accepterede et revideret anklageskrift fra Bekir Sahin, statsadvokaten ved højesteret, med påstand om opløsning af HDP for påståede forbindelser til terrororganisationen PKK;

O. der henviser til, at Det Europæiske Råd i sine konklusioner af 25. juni 2021 fastslog, at målrettet forfølgelse af politiske partier udgør et stort tilbageslag for menneskerettighederne og er i modstrid med Tyrkiets forpligtelser til at respektere demokratiet og retsstatsprincippet, og at dialogen om dette spørgsmål fortsat er en integreret del af forbindelserne mellem EU og Tyrkiet;

P. der henviser til, at kritikere har anklaget præsident Erdoğan for at anvende domstolene til at undertrykke politisk uenighed mod regeringen og hans konservative AKP; der henviser til, at den tyrkiske regering siden kuppet i 2016 ved flere lejligheder har truffet foranstaltninger med henblik på at svække oppositionsgrupperne og oppositionspartierne; der henviser til, at gruppeangreb mod oppositionspolitikere også har fundet sted i de seneste år;

Q. der henviser til, at kurdiske krigere/terrorister, herunder medlemmer af PKK, folkets beskyttelsesenheder (YPG) og Hêzên Rizgariya Efrînê (HRE), som er veluddannede og organiserede grupper, for nylig intensiverede deres angreb på den tyrkiske hær i regionen;

R. der henviser til, at den kurdiske fredsproces, der blev indledt i 2013, og som havde til formål at løse uoverensstemmelserne mellem de to parter fredeligt og politisk, kollapsede, da den tyrkiske regering ikke var i stand til at nå til enighed med partiet for Den Demokratiske Union (PYD), en syrisk udløber af PKK;

1. gentager betydningen af gode forbindelser med Tyrkiet, som er baseret på fælles værdier, respekt for menneskerettighederne, retsstatsprincippet, frie og demokratiske valg, grundlæggende frihedsrettigheder og universel ret til en retfærdig rettergang;

2. understreger, at et forbud mod ethvert politisk parti bør understøttes af stærke beviser for, at et sådant skridt er berettiget, og opfordrer de tyrkiske myndigheder til at fremlægge en sådan dokumentation; minder i denne forbindelse om de påståede forbindelser mellem HDP og PKK, som er opført på EU's liste over terrororganisationer;

3. er af den opfattelse, at en opløsningen af et moderat parti ville styrke de elementer i den kurdiske befolkning, der slår til lyd for terrorisme og vold, og ville være kontraproduktiv, hvad angår pluralismen i landet og behovet for at integrere den kurdiske befolkning, som har ret til at vælge deres repræsentation i parlamentet;

4. opfordrer Tyrkiet til at sikre pluralisme og respektere forenings- og ytringsfriheden i overensstemmelse med de beskyttelser, der er fastsat i den tyrkiske forfatning og i Tyrkiets internationale forpligtelser;

5. er bekymret over den gentagne anvendelse af tilbagekaldelsen af oppositionens parlamentsmedlemmers parlamentariske status og opfordrer de tyrkiske myndigheder til at sikre, at alle enkeltpersoner har ret til en retfærdig rettergang og til at få deres sager prøvet ved en uafhængig domstol, der kan sikre oprejsning i overensstemmelse med internationale standarder;

6. beklager Tyrkiets manglende overholdelse af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols domme i sagen Selahattin Demirtaş og hans fortsatte anholdelse og opfordrer til øjeblikkelig løsladelse af ham;

7. understreger behovet for at genoptage den kurdiske fredsproces;

8. er bekymret over det gradvist stigende pres på oppositionspartier, herunder det Republikanske Folkeparti (CHP);

9. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, den tyrkiske præsident, den tyrkiske regering og det tyrkiske parlament.

 

[1] EUT C 171 af 6.5 2021, s. 8.
[2] Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0243.
Seneste opdatering: 7. juli 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik