Forslag til beslutning - B9-0409/2021Forslag til beslutning
B9-0409/2021

FORSLAG TIL BESLUTNING om undertrykkelsen af oppositionen i Tyrkiet, navnlig Folkets Demokratiske Parti (HDP)

6.7.2021 - (2021/2788(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Sergey Lagodinsky, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Jordi Solé, François Alfonsi, Henrike Hahn, Gwendoline Delbos‑Corfield, Mounir Satouri, Diana Riba i Giner, Francisco Guerreiro
for Verts/ALE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0406/2021

Procedure : 2021/2788(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0409/2021
Indgivne tekster :
B9-0409/2021
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0409/2021

Europa-Parlamentets beslutning om undertrykkelsen af oppositionen i Tyrkiet, navnlig Folkets Demokratiske Parti (HDP)

(2021/2788(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Tyrkiet, navnlig beslutning af 19. maj 2021 om Kommissionens rapporter 2019-2020 om Tyrkiet[1], beslutning af 21. januar 2021 om menneskerettighedssituationen i Tyrkiet, navnlig sagen om Selahattin Demirtaş og andre samvittighedsfanger[2], beslutning af 19. september 2019 om situationen i Tyrkiet, navnlig for så vidt angår fjernelsen af folkevalgte borgmestre[3], beslutning af 8. februar 2018 om menneskerettighedssituationen i Tyrkiet[4], beslutning af 13. marts 2019 om Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet[5] og beslutning af 27. oktober 2016 om situationen for journalister i Tyrkiet[6],

 der henviser til Kommissionens seneste rapporter om Tyrkiet, nemlig rapporterne for 2018, 2019 og 2020,

 der henviser til den fælles erklæring af 18. marts 2021 fra Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Josep Borrell, og kommissæren med ansvar for naboskab og udvidelse Olivér Várhelyi om de seneste tiltag vedrørende Folkets Demokratiske Parti (HDP),

 der henviser til de relevante erklæringer fra EU-Udenrigstjenestens talsmand, navnlig erklæringerne af 21. og 25. december 2020,

 der henviser til de relevante konklusioner fra Rådet og Det Europæiske Råd, navnlig Det Europæiske Råds konklusioner af 24. juni 2021 om eksterne forbindelser,

 der henviser til dom afsagt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols Storkammer den 22. december 2020 i sagen Selahattin Demirtaş mod Tyrkiet,

 der henviser til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 10. december 2019 i sagen Kavala mod Tyrkiet, som blev endelig den 11. maj 2020, og til Europarådets Ministerkomités afgørelser af 1. oktober 2020 og 3. december 2020, hvori Tyrkiet indtrængende opfordres til at sikre Osman Kavalas øjeblikkelige løsladelse,

 der henviser til resolution 2347 af 23. oktober 2020 fra Europarådets Parlamentariske Forsamling med titlen "New crackdown on political opposition and civil dissent in Turkey: urgent need to safeguard Council of Europe standards" (Ny undertrykkelse af den politiske opposition og systemkritikere i Tyrkiet: presserende behov for at opretholde Europarådets standarder),

 der henviser til resolution 2260 af 24. januar 2019 fra Europarådets Parlamentariske Forsamling med titlen "The worsening situation of opposition politicians in Turkey: what can be done to protect their fundamental rights in a Council of Europe member State?" (Den forværrede situation for oppositionspolitikere i Tyrkiet: Hvad kan man gøre for at beskytte de grundlæggende rettigheder i et af Europarådets medlemslande?),

 der henviser til rapporten fra FN's højkommissær for menneskerettigheder til menneskerettighedsrådet om undtagelsestilstandens indvirkning på menneskerettighederne i Tyrkiet, herunder en ajourføring vedrørende det sydøstlige Tyrkiet, fra marts 2018,

 der henviser til rapporten fra FN's Arbejdsgruppe vedrørende Tvungne eller Ufrivillige Forsvindinger af 30. juli 2019,

 der henviser til erklæringen fra flere af FN's særlige rapportører af 2. september 2020,

 der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

 der henviser til EU-retningslinjerne vedrørende menneskerettighedsforkæmpere,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

 der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at Tyrkiet er et EU-kandidatland og mangeårigt medlem af Europarådet; der henviser til, at Tyrkiet som medlem af Europarådet er part i den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK) og er bundet af Menneskerettighedsdomstolens bestemmelser og retspraksis;

B. der henviser til, at overgreb mod den politiske opposition og systemkritikere i Tyrkiet er blevet intensiveret i de seneste måneder med talrige efterforskninger og retsforfølgelser rettet mod lokale politikere, nuværende og tidligere parlamentsmedlemmer, medlemmer af oppositionspartier og advokater; der henviser til, at den igangværende undertrykkelse af den politiske opposition i Tyrkiet, navnlig Folkets Demokratiske Parti (HDP), finder sted i en situation med stadig mindre plads til demokrati og retsstaten og af vedvarende foranstaltninger fra de tyrkiske myndigheders side, som har til formål at bringe kritiske røster – herunder fra journalister, menneskerettighedsforkæmpere, akademikere, dommere og advokater – til tavshed;

C. der henviser til, at statsadvokaten ved den tyrkiske kassationsdomstol den 17. marts 2021 først indgav et anklageskrift til forfatningsdomstolen med krav om opløsning af HDP; der henviser til, at der den 7. juni 2021 blev indgivet et revideret anklageskrift, som ud over lukningen af partiet krævede et forbud mod at udøve politiske aktiviteter for ca. 451 HDP-politikere og en indefrysning af partiets bankkonti; der henviser til, at forfatningsdomstolens generalforsamling enstemmigt accepterede det reviderede anklageskrift den 21. juni 2021;

D. der henviser til, at statsadvokaten baserer de fleste af sine anklager mod HDP på Kobane-protesterne, i forbindelse med hvilke der verserer en retssag mod 108 HDP-politikere, herunder de tidligere næstformænd Selahattin Demirtaş og Figen Yüksekdağ; der henviser til, at beskyldningerne vedrører deres rolle i protesterne i 2014 til støtte for Kobane og hovedsageligt er baseret på et tweet fra HDP's centrale bestyrelse, der opfordrede folk til at protestere i solidaritet med befolkningen i Kobane mod ISIS og mod Tyrkiets embargo mod Kobane; der henviser til, at mere end 50 mennesker blev dræbt under demonstrationerne, hvoraf langt størstedelen var HDP-medlemmer eller -tilhængere, der blev dræbt af det tyrkiske politis skud;

E. der henviser til, at HDP som tredjestørste parti i det tyrkiske parlament repræsenterer en betydelig del af de politiske røster i Tyrkiet; der henviser til, at omkring 4 000 HDP-medlemmer og -funktionærer fortsat sidder fængslet, herunder en række parlamentsmedlemmer;

F. der henviser til, at Selahattin Demirtaş, tidligere medformand for HDP og oppositionens præsidentkandidat i 2014 og 2018, hvor han opnåede henholdsvis 9,76 % og 8,32 % af stemmerne, siden den 4. november 2016 har været tilbageholdt i et fængsel af F-typen i Edirne på grundlag af anklager om terrorisme, som han risikerer en fængselsstraf på 142 år for, hvis han bliver dømt; der henviser til, at der i september 2019 blev indledt en særskilt terrorundersøgelse mod ham for hans påståede rolle i forbindelse med hændelser, som han tidligere var tilbageholdt og allerede er stillet for retten for; der henviser til, at Selahattin Demirtaş er er en af de talrige samvittighedsfanger i Tyrkiet;

G. der henviser til, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols Storkammer i sin dom af 22. december 2020 i sagen Selahattin Demirtaş mod Tyrkiet fordømte Tyrkiet for krænkelse af retten til frihed med hensyn til forlængelsen af hans varetægtsfængsling og retten til frie og retfærdige valg og fandt, at Tyrkiets overordnede hensigt ved at tilbageholde Selahattin Demirtaş var at undertrykke pluralisme og begrænse den politiske frie debat; der henviser til, at domstolen ikke har fundet nogen klar forbindelse mellem Selahattin Demirtaş' taler og terrorhandlinger og har pålagt Tyrkiet straks at træffe foranstaltninger til at løslade ham;

H. der henviser til, at Menneskerettighedsdomstolen i samme dom fastslog, at opfordringen fra HDP's hovedkvarter til solidaritet med befolkningen i Kobane faldt inden for rammerne af politisk tale, for så vidt som de ikke kunne opfattes som en opfordring til vold; der henviser til, at domstolen fastslog, at de voldshandlinger, der fandt sted mellem den 6. og den 8. oktober 2014, selv om de var beklagelige, ikke kan betragtes som en direkte konsekvens af tweets fra HDP's hovedkvarter;

I. der henviser til, at anklager om terrorisme fortsat udnyttes massivt mod kurdiske demokratiske ledere og andre med henblik på at begrænse retten til ytrings- og forsamlingsfrihed i kølvandet på kupforsøget for fem år siden; der henviser til, at kriminaliseringen af oppositionspartier, ledere og systemkritikere finder sted i en situation med øget polarisering og vold, der kulminerede med mordet på HDP-medlemmet Deniz Poyraz i et væbnet angreb på et partikontor i provinsen Izmir den 17. juni 2021;

1. opfordrer Tyrkiets regering til omgående at ændre sine autokratiske politikker og arbejde på at styrke demokratiet, retsstatsprincippet, menneskerettighederne og borgerrettighederne, herunder politisk pluralisme, samt forenings-, forsamlings- og ytringsfriheden; understreger, at demokrati forudsætter et miljø, i hvilket politiske partier, civilsamfundet og medierne kan fungere uden trusler eller vilkårlige begrænsninger;

2. fordømmer beslutningen om at forbyde HDP som bekræftet af den tyrkiske forfatningsdomstols generalforsamling; bemærker med stor bekymring, at HDP og dets ungdomsorganisationer specifikt og vedvarende er gjort til mål for angreb fra de tyrkiske myndigheders side; fordømmer på det kraftigste den fortsatte frihedsberøvelse af HDP-medlemmer og -funktionærer, herunder de tidligere medformænd Figen Yüksekdağ og Selahattin Demirtaș; opfordrer de tyrkiske myndigheder til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade Selahattin Demirtaş og andre fængslede medlemmer af oppositionen, til at frafalde alle anklager mod dem og til at genoprette HDP's status som lovligt parti;

3. opfordrer til, at retsstatsprincipperne overholdes nøje under den igangværende Kobane-retssag, navnlig retsvæsenets uafhængighed, upartiskhed, fuldstændig retfærdighed og proceduremæssige garantier;

4. er dybt bekymret over det tyrkiske retsvæsens og de tyrkiske myndigheders tilsidesættelse af Menneskerettighedsdomstolens afgørelser og over, at de lavere retsinstanser i stigende grad undlader at efterkomme domme fra den tyrkiske forfatningsdomstol; understreger, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols Storkammer beordrede øjeblikkelig løsladelse af Selahattin Demirtaş i sin endelige dom af 22. december 2020; understreger, at undladelse heraf vil være i strid med Tyrkiets forpligtelse til at overholde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelser; opfordrer Tyrkiet til at sikre fuld overholdelse af bestemmelserne i EMRK og Menneskerettighedsdomstolens afgørelser; opfordrer indtrængende til fuldt samarbejde med Europarådet med henblik på at styrke retsstatsprincippet, mindretals rettigheder, demokrati og grundlæggende rettigheder; opfordrer Europarådets Ministerkomité til fortsat at overvåge fuldbyrdelsen af Menneskerettighedsdomstolens afgørelse om Selahattin Demirtaş;

5. er dybt bekymret over de konstante angreb og pres på oppositionspartierne, hvilket undergraver det demokratiske systems muligheder for at fungere ordentligt; bemærker de politiske, lovgivningsmæssige og administrative foranstaltninger, der er truffet af den tyrkiske regering for at lamme kommuner ledet af borgmestre fra oppositionspartierne i Istanbul, Ankara og Izmir; fordømmer, at borgmestrene i de østlige byer med kurdisk majoritet såsom Kars, Van, Diyarbakır og Mardin er blevet afskediget, erstattet af udpegede administratorer og tilbageholdt; beklager, at den siddende regering misbruger statens økonomiske ressourcer og administrative myndighed til at svække oppositionen eller til at gøre den tavs;

6. fordømmer på det kraftigste, at fremstående personer, herunder Osman Kavala og Selahattin Demirtaş, på ny er blevet anholdt og fortsat tilbageholdes; opfordrer indtrængende de tyrkiske myndigheder til straks at løslade dem sammen med alle fængslede menneskerettighedsforkæmpere, journalister, akademikere og andre, der er tilbageholdt på grundlag af ubegrundede anklager, herunder Can Dündar og Erol Önderoğlu, og til at frafalde alle anklager mod dem;

7. opfordrer EU's delegation i Tyrkiet til yderligere at overvåge situationen for politiske fanger og menneskerettighedsforkæmpere, herunder ved at observere retssager, fremsætte offentlige erklæringer og anmode om tilladelse til fængselsbesøg;

8. udtrykker dyb bekymring over angrebene på civilsamfundet og på fremme af grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder; fordømmer den vilkårlige lukning af civilsamfundsorganisationer, herunder fremtrædende ikkestatslige menneskerettighedsorganisationer og medier; advarer mod den yderligere skadelige indvirkning på foreningsfriheden af loven om forebyggelse af finansiering af spredning af masseødelæggelsesvåben af 31. december 2020, da den giver indenrigsministeriet omfattende skønsmæssige beføjelser til at indskrænke og begrænse ikkestatslige organisationers legitime aktiviteter; fordømmer desuden den negative indvirkning på ytringsfriheden af loven om regulering af publikationer på internettet og om bekæmpelse af forbrydelser begået ved hjælp af sådanne publikationer fra juli 2020;

9. er forfærdet over de talrige og konstante rapporter om intimidering, chikane og vold mod menneskerettighedsforkæmpere, journalister, akademikere, læger, der har ydet bistand til torturofre, og andre aktivister, navnlig dem i det kurdiske samfund; opfordrer indtrængende Tyrkiet til at afholde sig fra at frihedsberøve og retsforfølge journalister og menneskerettighedsforkæmpere som middel til at intimidere dem eller afskrække dem fra at rapportere frit om menneskerettighedsspørgsmål; opfordrer indtrængende Tyrkiet til straks at foretage en uafhængig undersøgelse af indberettede tilfælde af intimidering og chikane af menneskerettighedsforkæmpere, journalister, akademikere og civilsamfundsaktivister samt at stille de ansvarlige for sådanne overgreb til ansvar;

10. fordømmer på det kraftigste den tyrkiske regerings beslutning om at trække sig ud af Istanbulkonventionen, navnlig i en tid med stigende vold mod kvinder under pandemien og i betragtning af det høje antal drab på kvinder i landet; opfordrer den tyrkiske regering til hurtigst muligt at omgøre denne beslutning; udtrykker dyb bekymring over krænkelserne af menneskerettighederne for LGBTI-personer, navnlig fysiske angreb, det langvarige forbud mod pride-marcher i hele landet og begrænsningerne af forenings-, forsamlings- og ytringsfriheden;

11. opfordrer EU og dets medlemsstater til at lægge større pres på den tyrkiske regering og øge deres støtte til menneskerettighedsforkæmpere i Tyrkiet, herunder gennem nødtilskud, for at lette udstedelsen af nødvisa, for at yde midlertidig indkvartering i EU's medlemsstater og for at sikre, at EU-delegationen og medlemsstaternes ambassader og konsulater fuldt ud gennemfører EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere;

12. minder Det Europæiske Råd om, at enhver forbedring af de officielle forbindelser mellem EU og Tyrkiet og eventuelle demarcher hen imod en positiv dagsorden som anført i dets konklusioner fra december 2020, marts 2021 og juni 2021 er betinget af forbedringer i situationen med hensyn til borgerlige rettigheder, menneskerettigheder og retsstatsprincippet i Tyrkiet;

13. anmoder om, at denne beslutning oversættes til tyrkisk;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's medlemsstater samt Republikken Tyrkiets præsident, regering og parlament.

 

Seneste opdatering: 7. juli 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik