Πρόταση ψηφίσματος - B9-0409/2021Πρόταση ψηφίσματος
B9-0409/2021

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την καταστολή της αντιπολίτευσης στην Τουρκία και συγκεκριμένα του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος (HDP)

6.7.2021 - (2021/2788(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Sergey Lagodinsky, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Jordi Solé, François Alfonsi, Henrike Hahn, Gwendoline Delbos‑Corfield, Mounir Satouri, Diana Riba i Giner, Francisco Guerreiro
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0406/2021

Διαδικασία : 2021/2788(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0409/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0409/2021
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0409/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καταστολή της αντιπολίτευσης στην Τουρκία και συγκεκριμένα του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος (HDP)

(2021/2788(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Τουρκία, και συγκεκριμένα εκείνα της 19ης Μαΐου 2021 σχετικά με τις εκθέσεις της Επιτροπής για την Τουρκία κατά την περίοδο 2019-2020[1], της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, ειδικότερα την περίπτωση του Selahattin Demirtaş και άλλων κρατουμένων συνείδησης[2], της 19ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία και ιδίως την απομάκρυνση εκλεγμένων δημάρχων[3], της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία[4], της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής, του 2018, για την Τουρκία[5], και της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία[6],

 έχοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες εκθέσεις της Επιτροπής για την Τουρκία, και συγκεκριμένα τις εκθέσεις για το 2018, το 2019 και το 2020,

 έχοντας υπόψη την από 18ης Μαρτίου 2021 κοινή δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) Josep Borrell και του Ευρωπαίου Επιτρόπου Γειτονίας και Διεύρυνσης Olivér Várhelyi με θέμα τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (HDP),

 έχοντας υπόψη τις σχετικές δηλώσεις του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και κυρίως αυτές της 21ης και της 25ης Δεκεμβρίου 2020,

 έχοντας υπόψη τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και συγκεκριμένα τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για τις εξωτερικές σχέσεις,

 έχοντας υπόψη την από 22ας Δεκεμβρίου 2020 απόφαση του τμήματος ευρείας συνθέσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση Selahattin Demirtaş κατά Τουρκίας,

 έχοντας υπόψη την από 10ης Δεκεμβρίου 2019 απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση Kavala κατά Τουρκίας, η οποία κατέστη τελεσίδικη στις 11 Μαΐου 2020, και τις αποφάσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 1ης Οκτωβρίου 2020 και της 3ης Δεκεμβρίου 2020, με τις οποίες παρακινείται η Τουρκία να μεριμνήσει για την άμεση απελευθέρωση του Osman Kavala,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2347 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 23ης Οκτωβρίου 2020, με θέμα «Νέα καταστολή της αντιπολίτευσης και των αντιφρονούντων στην Τουρκία: είναι επειγόντως ανάγκη να προασπίσουμε τις αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης»,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2260 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 24ης Ιανουαρίου 2019, με θέμα «Η επιδείνωση της κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί της αντιπολίτευσης στην Τουρκία: τι μπορεί να γίνει για να προστατευθούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους σε ένα κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης;»,

 έχοντας υπόψη την έκθεση που συνέταξε τον Μάρτιο του 2018 η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με τον αντίκτυπο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης ενημέρωσης για τη νοτιοανατολική Τουρκία,

 έχοντας υπόψη την από 30ής Ιουλίου 2019 έκθεση της ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για τις βίαιες ή ακούσιες εξαφανίσεις,

 έχοντας υπόψη την από 2ας Σεπτεμβρίου δήλωση των Ειδικών εισηγητών των Ηνωμένων Εθνών,

 έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

 έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία είναι χώρα υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ και από μακρού μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Τουρκία είναι συμβαλλόμενο μέρος στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και δεσμεύεται από τις διατάξεις και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές διώξεις αντιπολιτευόμενων και αντιφρονούντων στην Τουρκία έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες, με πολυάριθμες ανακρίσεις και ποινικές διώξεις κατά τοπικών πολιτικών, βουλευτών νυν και πρώην, κομματικών στελεχών της αντιπολίτευσης και δικηγόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη καταστολή εναντίον της αντιπολίτευσης στην Τουρκία και ιδίως εναντίον του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος (HDP) πραγματοποιείται σε συνθήκες συρρίκνωσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και ενώ οι τουρκικές αρχές λαμβάνουν αλλεπάλληλα μέτρα με στόχο την φίμωση των αντιφρονούντων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται δημοσιογράφοι, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακαδημαϊκοί, δικαστές και δικηγόροι·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Μαρτίου 2021, ο Γενικός Εισαγγελέας του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Τουρκίας προσέφυγε στο Συνταγματικό Δικαστήριο για πρώτη φορά με αίτημα το κλείσιμο του HDP· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 7 Ιουνίου 2021, κατατέθηκε αναθεωρημένο κατηγορητήριο με το οποίο ζητείται, πέραν του κλεισίματος του κόμματος, απαγόρευση άσκησης πολιτικών δραστηριοτήτων σε περίπου 451 πολιτικά στελέχη του HDP και πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών του κόμματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική Συνέλευση του Συνταγματικού Δικαστηρίου ενέκρινε ομοφώνως το αναθεωρημένο κατηγορητήριο στις 21 Ιουνίου 2021·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες από τις κατηγορίες που διατυπώνει ο Γενικός Εισαγγελέας κατά του HDP αφορούν τις διαδηλώσεις για το Kobane, για τις οποίες εκκρεμεί δικαστική διαδικασία κατά 108 πολιτικών στελεχών του HDP, συμπεριλαμβανομένων των πρώην συμπροέδρων Selahattin Demirtaş και Figen Yüksekdağ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες αφορούν τον ρόλο που διαδραμάτισαν στις διαδηλώσεις του 2014 υπέρ του Kobane και βασίζονται κυρίως σε ένα tweet που ανέβασε η κεντρική εκτελεστική επιτροπή του HDP, με το οποίο καλούσε τους ανθρώπους να διαδηλώσουν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον λαό του Kobane κατά του ISIS και κατά του εμπάργκο της Τουρκίας κατά του Kobane· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, με τη συντριπτική πλειονότητα αυτών να είναι μέλη ή συνοδοιπόροι του HDP, δολοφονημένοι από τα πυρά της τουρκικής αστυνομίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το HDP είναι το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα του τουρκικού κοινοβουλίου και εκπροσωπεί συνεπώς σημαντικό ποσοστό πολιτικών φωνών στην Τουρκία· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 4 000 στελέχη και υπάλληλοι του HDP εξακολουθούν να βρίσκονται στη φυλακή, μεταξύ των οποίων και βουλευτές·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Selahattin Demirtaş, πρώην συμπρόεδρος του HDP και εκ των υποψηφίων της αντιπολίτευσης στις προεδρικές εκλογές του 2014 και του 2018, όπου έλαβε αντιστοίχως 9,76 % και 8,32 % των ψήφων, κρατείται από τις 4 Νοεμβρίου 2016 σε φυλακή τύπου F στην Αδριανούπολη, κατηγορούμενος για τρομοκρατία, κατηγορία που επισύρει, σε περίπτωση καταδίκης, ποινή φυλάκισης που μπορεί να φτάσει τα 142 έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Σεπτέμβριο του 2019, κινήθηκε εις βάρος του χωριστή έρευνα περί τρομοκρατίας για τον εικαζόμενο ρόλο του σε περιστατικά για τα οποία είχε προηγουμένως συλληφθεί και για τα οποία δικάζεται ήδη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Selahattin Demirtaş είναι ένας από τους πολλούς κρατούμενους συνείδησης στην Τουρκία·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην από 22ας Δεκεμβρίου 2020 απόφασή του στην υπόθεση Selahattin Demirtaş κατά Τουρκίας, το τμήμα ευρείας συνθέσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασε την Τουρκία για παραβίαση του δικαιώματος στην ελευθερία όσον αφορά την παράταση της κράτησης και το δικαίωμα σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές και διαπίστωσε ότι, με την κράτηση του Selahattin Demirtaş, η Τουρκία έχει ως απώτερο σκοπό να καταπνίξει τον πλουραλισμό και να περιορίσει την ελευθερία του πολιτικού διαλόγου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαστήριο δεν βρήκε καμία σαφή σύνδεση των ομιλιών του κ. Demirtaş με την τρομοκρατία και αποφάνθηκε ότι οφείλει η Τουρκία να προβεί άμεσα στην απελευθέρωσή του·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την ίδια απόφαση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι η έκκληση για αλληλεγγύη προς τον λαό του Kobane που απηύθυνε η ηγεσία του HDP δεν υπερβαίνει τα όρια του πολιτικού λόγου, στον βαθμό που δεν μπορεί να εκληφθεί ως υποκίνηση βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το δικαστήριο, οι πράξεις βίας που έλαβαν χώρα μεταξύ 6 και 8 Οκτωβρίου 2014, όσο κατακριτέες και αν είναι, δεν μπορούν να θεωρηθούν άμεση συνέπεια των tweets της ηγεσίας του HDP·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες για τρομοκρατία εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται μαζικά εις βάρος της Κουρδικής δημοκρατικής ηγεσίας αλλά και άλλων, με σκοπό τον περιορισμό των δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, πέντε χρόνια μετά την απόπειρα πραξικοπήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποινικοποίηση κομμάτων και ηγετικών στελεχών της αντιπολίτευσης και αντιφρονούντων επιτελείται σε συνθήκες διογκούμενης πόλωσης και βίας, κορύφωση της οποίας στάθηκε η δολοφονία της Deniz Poyraz, μέλους του HDP, κατά τη διάρκεια ένοπλης επίθεσης στα γραφεία του κόμματος στην επαρχία της Σμύρνης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2021·

1. καλεί την κυβέρνηση της Τουρκίας να αντιστρέψει επειγόντως τις αυταρχικές πολιτικές της και να εργαστεί για την ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων και ατομικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων του πολιτικού πλουραλισμού αλλά και των ελευθεριών του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι και της έκφρασης· τονίζει ότι η δημοκρατία προϋποθέτει περιβάλλον στο οποίο τα πολιτικά κόμματα, η κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να λειτουργούν χωρίς να υφίστανται απειλές ή αυθαίρετους περιορισμούς·

2. καταδικάζει την απόφαση απαγόρευσης του HDP, όπως την επικύρωσε η Γενική Συνέλευση του Τουρκικού Συνταγματικού Δικαστηρίου· σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι το HDP και οι οργανώσεις νεολαίας του αποτελούν συγκεκριμένο και διαρκή στόχο των τουρκικών αρχών· καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχιζόμενη κράτηση βουλευτών και υπαλλήλων του HDP, συμπεριλαμβανομένων των πρώην συμπροέδρων Figen Yüksekdağ και Selahattin Demirtaş· καλεί τις τουρκικές αρχές να απελευθερώσουν τον Selahattin Demirtaş και άλλα φυλακισμένα στελέχη της αντιπολίτευσης αμέσως και άνευ όρων, να αποσύρουν όλες τις κατηγορίες εναντίον τους και να αποκαταστήσουν το νομικό καθεστώς του HDP·

3. ζητεί να εφαρμόζονται αυστηρά οι αρχές του κράτους δικαίου κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης δίκης για το Kobane και συγκεκριμένα οι αρχές της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, της αμεροληψίας, της απόλυτης ευθυδικίας και των δικονομικών εγγυήσεων·

4. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την περιφρόνηση που επιδεικνύουν τα τουρκικά δικαστήρια και οι τουρκικές αρχές στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και για τα αυξανόμενα περιστατικά μη συμμόρφωσης των κατώτερων τουρκικών δικαστηρίων προς τις αποφάσεις του τουρκικού Συνταγματικού Δικαστηρίου· τονίζει ότι το τμήμα ευρείας συνθέσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την άμεση απελευθέρωση του Selahattin Demirtaş με την οριστική του απόφαση της 22ας Δεκεμβρίου 2020· τονίζει ότι μη συμμόρφωση προς τούτο συνιστά παραβίαση της υποχρέωσης της Τουρκίας να τηρεί τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· καλεί την Τουρκία να μεριμνήσει για την πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις της ΕΣΔΑ και με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· προτρέπει σε πλήρη συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης με σκοπό την ενίσχυση του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης να συνεχίσει να επιβλέπει την εκτέλεση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σχετικά με τον Selahattin Demirtaş·

5. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις συνεχείς επιθέσεις και τις πιέσεις που υφίστανται τα κόμματα της αντιπολίτευσης και οι οποίες υπονομεύουν την εύρυθμη λειτουργία ενός δημοκρατικού συστήματος· σημειώνει τα πολιτικά, νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για να οδηγήσει στην παράλυση δήμους στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα και στη Σμύρνη τους οποίους διευθύνουν δήμαρχοι που πρόσκεινται σε κόμματα της αντιπολίτευσης· καταδικάζει το γεγονός ότι σε ανατολικές πόλεις κουρδικής πλειοψηφίας, όπως οι Kars, Van, Diyarbakır και Mardin, δήμαρχοι αποπέμφθηκαν, αντικαταστάθηκαν από διορισμένους τοποτηρητές και βρέθηκαν υπό κράτηση· εκφράζει τη λύπη διότι η εν ενεργεία κυβέρνηση καταχράται τους οικονομικούς πόρους και τις διοικητικές εξουσίες του κράτους για να αποδυναμώσει ή για να φιμώσει την αντιπολίτευση·

6. καταδικάζει απερίφραστα τις νέες συλλήψεις και τη συνεχιζόμενη κράτηση σημαντικών προσωπικοτήτων, όπως είναι μεταξύ άλλων οι Osman Kavala και Selahattin Demirtaş· παροτρύνει τις τουρκικές αρχές να τους απελευθερώσουν αμέσως, μαζί με όλους τους φυλακισμένους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφους, πανεπιστημιακούς και λοιπούς που κρατούνται με αβάσιμες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Can Dündar και Erol Önderoğlu, και να αποσύρουν όλες τις κατηγορίες εναντίον τους·

7. καλεί την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Τουρκία να συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποστέλλοντας μεταξύ άλλων παρατηρητές στις δίκες, προβαίνοντας σε δημόσιες δηλώσεις και ζητώντας άδεια να τους επισκεφθεί στις φυλακές·

8. εκφράζει την βαθιά του ανησυχία για τις επιθέσεις εναντίον της κοινωνίας των πολιτών και εναντίων των προσπαθειών προαγωγής των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών· καταγγέλλει το αυθαίρετο κλείσιμο οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων και μέσων ενημέρωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα· απευθύνει προειδοποίηση για τον ακόμη πιο αρνητικό αντίκτυπο που έχει στο δικαίωμα της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι ο νόμος της 31ης Δεκεμβρίου 2020 για την πρόληψη της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, δεδομένου ότι παρέχει μεγάλη διακριτική ευχέρεια στο Υπουργείο Εσωτερικών για να απαγορεύει και να περιορίζει νόμιμες δραστηριότητες μη κυβερνητικών οργανώσεων· καταδικάζει, επιπλέον, τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει στην ελευθερία έκφρασης ο νόμος του Ιουλίου 2020 για τη ρύθμιση των δημοσιεύσεων στο διαδίκτυο και για την καταπολέμηση των εγκλημάτων που διαπράττονται μέσω αυτών των δημοσιεύσεων·

9. εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις πολυάριθμες και συνεχείς καταγγελίες περιστατικών εκφοβισμού, παρενόχλησης και βιαιοπραγίας κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, πανεπιστημιακών, γιατρών που περιθάλπουν θύματα βασανιστηρίων και άλλων ακτιβιστών και δη όσων ανήκουν στην κουρδική κοινότητα· ζητεί με έμφαση από την Τουρκία να μη χρησιμοποιεί την κράτηση και τη δίωξη δημοσιογράφων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως μέσο εκφοβισμού ή αποθάρρυνσής τους από την ελεύθερη καταγγελία σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· παροτρύνει την Τουρκία να διερευνά, χωρίς χρονοτριβή και σε συνθήκες ανεξαρτησίας, τα καταγγελλόμενα περιστατικά εκφοβισμού και παρενόχλησης υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, πανεπιστημιακών και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών και να προσάγει στη δικαιοσύνη τους αυτουργούς αυτών των καταχρηστικών πράξεων·

10. καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να αποσυρθεί από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και δη σε περίοδο αυξανόμενης βίας εις βάρος των γυναικών εν μέσω πανδημίας αλλά και δεδομένου του υψηλού ποσοστού γυναικοκτονιών στη χώρα· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να ανακαλέσει επειγόντως αυτήν την απόφαση· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ και συγκεκριμένα για τις σωματικές επιθέσεις, τις συνεχιζόμενες απαγορεύσεις των Πορειών Υπερηφάνειας σε ολόκληρη τη χώρα και τους περιορισμούς στις ελευθερίες του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης·

11. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ασκήσουν μεγαλύτερες πιέσεις στην τουρκική κυβέρνηση και να εντείνουν τη στήριξή τους προς τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, μεταξύ άλλων με επιχορηγήσεις έκτακτης ανάγκης, να διευκολύνουν την έκδοση θεωρήσεων έκτακτης ανάγκης, να παράσχουν προσωρινό καταφύγιο στα κράτη μέλη της ΕΕ και να μεριμνήσουν για την πλήρη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Αντιπροσωπεία της ΕΕ και τις Πρεσβείες και τα Προξενεία των κρατών μελών·

12. υπενθυμίζει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι οποιεσδήποτε βελτιώσεις στις επίσημες σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας και οποιεσδήποτε κινήσεις προς ένα θετικό θεματολόγιο, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα συμπεράσματά του του Δεκεμβρίου 2020, του Μαρτίου 2021 και του Ιουνίου 2021, εξαρτώνται από τη βελτίωση της κατάστασης των ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην Τουρκία·

13. ζητεί να μεταφραστεί το παρόν ψήφισμα στα τουρκικά·

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στον Πρόεδρο, στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

 

Τελευταία ενημέρωση: 7 Ιουλίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου