Forslag til beslutning - B9-0410/2021Forslag til beslutning
B9-0410/2021

FORSLAG TIL BESLUTNING om undertrykkelsen af oppositionen i Tyrkiet, navnlig Folkets Demokratiske Parti (HDP)

6.7.2021 - (2021/2788(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
for Renew-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0406/2021

Procedure : 2021/2788(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0410/2021
Indgivne tekster :
B9-0410/2021
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0410/2021

Europa-Parlamentets beslutning om undertrykkelsen af oppositionen i Tyrkiet, navnlig Folkets Demokratiske Parti (HDP)

(2021/2788(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Tyrkiet, navnlig beslutning af 19. maj 2021 om Kommissionens 2019-2020-rapport om Tyrkiet[1], af 20. januar 2021 om menneskerettighedssituationen i Tyrkiet, navnlig sagen om Selahattin Demirtaş og andre samvittighedsfanger[2], og af 19. september 2019 om situationen i Tyrkiet, navnlig fjernelsen af valgte borgmestre[3],

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. oktober 2020 om EU's udvidelsespolitik (COM(2020)0660) og til den ledsagende 2020-rapport om Tyrkiet (SWD(2020)0355),

 der henviser til forhandlingsrammen for Tyrkiet af 3. oktober 2005 og til, at Tyrkiets tiltrædelse af EU – som det er tilfældet for alle kandidatlande – afhænger af, at landet fuldt ud opfylder Københavnskriterierne,

 der henviser til Rådets konklusioner af 24. juni 2021 om udenrigsanliggender og til andre relevante konklusioner fra Rådet og Det Europæiske Råd om Tyrkiet,

 der henviser til den fælles meddelelse af 22. marts 2021 fra Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den aktuelle status i EU's og Tyrkiets politiske, økonomiske og handelsmæssige forbindelser (JOIN(2021)0008),

 der henviser til erklæringerne fra talsmanden for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) af 19. august 2019 om suspensionen af folkevalgte borgmestre og tilbageholdelsen af hundredvis af mennesker i det sydøstlige Tyrkiet,

 der henviser til erklæringen af 4. november 2016 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og kommissæren for europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger om anholdelsen af flere HDP-medlemmer, herunder partiets næstformænd,

 der henviser til artikel 46 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og til Tyrkiets forpligtelse til at gennemføre alle Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols (ECHR) domme,

 der henviser til ECHR's Storkammers dom af 22. december 2020 i sagen Selahattin Demirtaş v Tyrkiet (14305/17) og til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 20. november 2018 i sagen Demirtaş mod Tyrkiet,

 der henviser til resolution 2260 af 24. januar 2019 fra Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE) med titlen "The worsening situation of opposition politicians in Turkey: what can be done to protect their fundamental rights in a Council of Europe member State?",

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at Folkets Demokratiske Parti (HDP) og andre oppositionspartier konstant har været mål for de tyrkiske myndigheder i forbindelse med de demokratiske tilbageskridt i landet;

B. der henviser til, at statsadvokaten ved kassationsdomstolen den 17. marts 2021 indgav et anklageskrift til forfatningsdomstolen med krav om opløsning af HDP;

C. der henviser til, at forfatningsdomstolens generalforsamling den 31. marts 2021 gennemførte den første undersøgelse af anklageskriftet, konstaterede proceduremæssige mangler og besluttede at anmode statsadvokaturen om at rette op på disse mangler;

D. der henviser til, at statsadvokaten den 7. juni 2021 indgav et revideret anklageskrift til forfatningsdomstolen med henblik på opløsning af HDP;

E. der henviser til, at det reviderede anklageskrift, ligesom det oprindelige, ud over at anmode om opløsning af partiet kræver et politisk forbud mod næsten 600 HDP-politikere og indefrysning af partiets bankkonti;

F. der henviser til, at forfatningsdomstolens generalforsamling den 21. juni 2021 gennemførte sin første undersøgelse af det reviderede anklageskrift og accepterede det enstemmigt;

G. der henviser til, at den offentlige chefanklager baserer de fleste af sine anklager mod HDP på Kobane-protesterne, i forbindelse med hvilken, der er indledt en verserende retssag mod HDP-politikere, herunder tidligere næstformænd Selahattin Demirtaş og Figen Yüksekdağ;

H. der henviser til, at disse anklager hovedsageligt er baseret på et tweet fra HDP's centrale bestyrelse (dateret den 6. oktober 2014), som opfordrede folk til at protestere solidarisk med befolkningen i Kobane mod ISIS og mod Tyrkiets embargo mod Kobane;

I. der henviser til, at der er 108 tiltalte fra HDP i "Kobane-retssagen"; der henviser til, at 28 af dem er blevet arresteret i afventning af retssagen; der henviser til, at der findes retslige begrænsninger mod seks personer og arrestordrer på 75 personer;

J. der henviser til, at Deniz Poyraz, ansat af HDP, den 17. juni 2021 blev myrdet i HDP's partikontoret i Izmir; der henviser til, at hun blev vansiret før og efter sin død;

K. der henviser til, at HDP-bygningen i İzmir var blevet udpeget som mål flere måneder før angrebet; der henviser til, at HDP-partifunktionærer i İzmir havde talt med politiet og guvernøren om muligheden for et angreb mod dem, men at politiet ikke havde truffet nogen forholdsregler;

L. der henviser til, at de grupper, der angreb HDP-kontorer, var blevet opildnet hertil af regeringens tilskyndelse hertil;

M. der henviser til, at tre HDP-parlamentsmedlemmer er blevet frataget deres parlamentariske mandat og parlamentariske immunitet samt er blevet arresteret;

N. der henviser til, at justitsministeriets anklagere den 30. juni 2021 forelagde Tyrkiets Store Nationalforsamlings blandede parlamentariske forfatnings- og retsudvalg resuméer af de procedurer, der havde til formål at ophæve den parlamentariske immunitet for 20 parlamentsmedlemmer fra seks forskellige oppositionspartier;

O. der henviser til, at disse procedurer var rettet mod 15 parlamentsmedlemmer fra HDP, lederen af det Republikanske Folkeparti Kemal Kılıçdaroğlu og et medlem fra hvert af de andre oppositionspartier, nemlig Det Demokratiske Regionsparti (DBP), İYİ-partiet (Det Gode Parti), Det Tyrkiske Arbejderparti (TİP) og Det Demokratiske Parti (DP);

P. der henviser til, at i alt 267 referater af sager pr. 1. marts 2021 er under revision i den tyrkiske Store Nationalforsamlings blandede parlamentariske udvalg om forfatning og retfærdighed, hvoraf 955 (75 %) er mod 59 HDP-parlamentsmedlemmer;

Q. der henviser til, at Selahattin Demirtaș, tidligere medlem af det tyrkiske parlament mellem 2007 og 2018, tidligere medformand for HDP og præsidentkandidat ved valget i 2014 og 2018 (hvor han fik henholdsvis 9,76 % og 8,32 % af stemmerne), har været frihedsberøvet i mere end fire år på ubegrundede anklager og på trods af to afgørelser fra ECHR om hans løsladelse;

R. der henviser til, at siden lokalvalget den 31. marts 2019 er 59 af de 65 demokratisk valgte HDP-borgmestre i det sydøstlige Tyrkiet erstattet af regeringsudpegede provinsguvernører/-administratorer med den begrundelse, at de førstnævnte på nuværende tidspunkt er genstand for strafferetlig efterforskning for påståede forbindelser til terrorisme; der henviser til, at 32 af de 36 arresterede blev løsladt under retssagen, men at seks folkevalgte medborgmestre stadig er fængslet;

1. fordømmer på det kraftigste de repressive tiltag og foranstaltninger, som de tyrkiske myndigheder har truffet over for HDP og andre tyrkiske oppositionspartier;

2. fordømmer det anklageskrift, som anklageren ved Tyrkiets kassationsdomstol på ny har indgivet til forfatningsdomstolen med henblik på opløsning af HDP og forbuddet mod udøvelse af politisk virksomhed rettet mod mere end 600 HDP-medlemmer; bemærker med dyb bekymring, at sagen om opløsning af HDP er kulminationen på en lang række angreb på HDP, som har stået på gennem flere år, og i forbindelse med hvilke tusindvis af partimedlemmer, ledere, parlamentsmedlemmer, kommunalbestyrelsesmedlemmer og borgmestre har været anklaget i en retssag for navnlig terrorrelaterede anklager;

3. fordømmer på det kraftigste det forfærdelige drab på Deniz Poyraz; udtrykker sin medfølelse med hendes pårørende og venner; opfordrer indtrængende myndighederne til at undersøge denne sag grundigt og retsforfølge de ansvarlige;

4. opfordrer de tyrkiske myndigheder til at afstå fra at føre hetz mod HDP og til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at beskytte partiets kontorer og tjenestemænd, herunder parlamentsmedlemmer og valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer samt borgmestre;

5. fordømmer beslutningen om at fratage HDP's parlamentsmedlemmer Leyla Güven, Ömer Faruk Gergerlioğlu og Musa Farisoğulları deres parlamentariske mandat og immunitet og de efterfølgende anholdelser af dem; opfordrer de tyrkiske myndigheder til straks at løslade dem og frafalde alle anklager mod dem;

6. fordømmer på det kraftigste den fortsatte tilbageholdelse siden november 2016 af tidligere HDP-medformænd Figen Yüksekdağ og Selahattin Demirtaș, hhv. oppositionsleder og tidligere præsidentkandidat; minder om ECHR's afgørelse af 20. november 2018 i sagen Selahattin Demirtaş mod Tyrkiet, som blev stadfæstet ved domstolens Storkammers afgørelse den 22. december 2020, hvori de tyrkiske myndigheder opfordres til omgående at løslade Selahattin Demirtaş;

7. er dybt bekymret over det stigende pres på det største oppositionsparti (CHP) og dets leder Kemal Kılıçdaroğlu, herunder beslaglæggelsen af partibrochurer ved retskendelse, anmodningen om ophævelse af Kılıçdaroğlus immunitet på grundlag af hans politiske erklæringer, offentlige trusler mod ham og endog fysiske angreb; gentager sin alvorlige bekymring over den fortsatte politiske og retslige chikane af Canan Kaftancıoğlu, der er formand for CHP i Istanbul, og som i september 2019 blev idømt næsten 10 års fængsel i en politisk motiveret sag, for hvilken der afventes en dom fra højesteret;

8. opfordrer de tyrkiske myndigheder til omgående og betingelsesløst at løslade alle andre medlemmer af oppositionen, der er blevet arresteret som led i den hårde kurs over for alle kritiske røster i landet, og til at frafalde alle anklager mod dem;

9. er dybt bekymret over misbruget af den brede antiterrorlovgivning; gentager sin opfordring til de tyrkiske myndigheder om at bringe sin antiterrorlovgivning på linje med internationale normer for at sikre effektiv beskyttelse af grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder samt proportionalitet og lighed for loven;

10. fordømmer den gentagne anvendelse af fratagelse af oppositionsparlamentarikeres parlamentariske status, hvilket i alvorlig grad skader parlamentets image som en demokratisk institution; fordømmer de tyrkiske myndigheders beslutning om at fjerne demokratisk valgte borgmestre fra embedet på grundlag af tvivlsomme beviser og erstatte dem med ikkevalgte bemyndigede; understreger, at disse foranstaltninger fortsat undergraver den politiske oppositions mulighed for at udøve deres rettigheder og udfylde deres demokratiske roller; er dybt bekymret over de alvorlige tilbageskridt for oppositionspartiernes frihed til at virke, hvilket vidner om den alvorlige menneskerettighedssituation i Tyrkiet, og den fortsatte undergravelse af demokratiet og retsstaten, hvilket er i strid med Københavnskriterierne;

11. understreger, at demokratiske valg og et velfungerende parlamentarisk demokrati er grundlaget for langsigtet stabilitet og velstand, og at de foranstaltninger, der træffes over for oppositionspartier, er i åbenlys krænkelse af europæiske værdier, konventioner og retsorden; henleder Rådets og Kommissionens opmærksomhed på, at det afgørende spørgsmål om grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som er centralt for tiltrædelsesprocessen, ikke kan adskilles eller isoleres fra de overordnede forbindelser og fortsat er den største hindring for fremskridt på enhver positiv dagsorden, der kan tilbydes Tyrkiet og som også bør være betinget af fuld respekt for oppositionspartiernes og folkevalgtes rettigheder og frihed til at udøve deres aktiviteter.

12. gentager sin beklagelse, som det kom til udtryk i beslutningen af 19. maj 2021 om Kommissionens rapport om Tyrkiet 2019-2020, at situationen siden Parlamentets seneste beslutning langt fra er blevet forbedret, men snarere er blevet forværret yderligere med hensyn til indenrigs-, institutions- og udenrigspolitik; udtrykker sit håb om, at denne negative tendens hurtigt og permanent vil blive vendt; insisterer ikke desto mindre kraftigt på, at Kommissionen, hvis dette ikke sker, i overensstemmelse med forhandlingsrammen fra oktober 2005 bør anbefale, at tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet formelt suspenderes, således at begge parter på en realistisk måde og gennem en struktureret og omfattende dialog på højt plan kan revidere den nuværende rammes hensigtsmæssighed og funktionsevne eller om nødvendigt overveje mulige nye modeller for fremtidige forbindelser;

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råds formand, Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik samt Republikken Tyrkiets præsident, regering og parlament.

 

 

Seneste opdatering: 7. juli 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik