Päätöslauselmaesitys - B9-0410/2021Päätöslauselmaesitys
B9-0410/2021

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS oppositioon ja erityisesti Kansojen demokraattiseen puolueeseen (HDP) kohdistetuista tukahduttamistoimista Turkissa

6.7.2021 - (2021/2788(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
Renew-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0406/2021

Menettely : 2021/2788(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0410/2021
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0410/2021
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0410/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma oppositioon ja erityisesti Kansojen demokraattiseen puolueeseen (HDP) kohdistetuista tukahduttamistoimista Turkissa

(2021/2788(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Turkista, erityisesti 19. toukokuuta 2021 antamansa päätöslauselman Turkkia koskevista komission vuosien 2019 ja 2020 kertomuksista[1], 20. tammikuuta 2021 antamansa päätöslauselman Turkin ihmisoikeustilanteesta, erityisesti Selahattin Demirtaşin ja muiden mielipidevankien tapauksesta[2], ja 19. syyskuuta 2019 antamansa päätöslauselman Turkin tilanteesta, erityisesti valittujen pormestareiden erottamisesta[3],

 ottaa huomioon 6. lokakuuta 2020 annetun komission tiedonannon EU:n laajentumispolitiikasta (COM(2020)0660) ja siihen liittyvän Turkkia koskevan vuoden 2020 kertomuksen (SWD(2020)0355),

 ottaa huomioon 3. lokakuuta 2005 hyväksytyn Turkin neuvottelukehyksen ja sen, että kaikkien muiden ehdokasmaiden tavoin Turkin liittyminen EU:hun edellyttää Kööpenhaminan arviointiperusteiden noudattamista kaikilta osin,

 ottaa huomioon 24. kesäkuuta 2021 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät ulkosuhteista ja muut Turkkia koskevat asiaan liittyvät neuvoston ja Eurooppa-neuvoston päätelmät,

 ottaa huomioon 22. maaliskuuta 2021 annetun komission sekä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon EU:n ja Turkin poliittisista, taloudellisista ja kauppasuhteista (JOIN(2021)0008),

 ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) tiedottajan 19. elokuuta 2019 antamat julkilausumat valittujen pormestareiden erottamisesta ja satojen ihmisten pidätyksistä Kaakkois-Turkissa,

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaavan komission jäsenen 4. marraskuuta 2016 antaman julkilausuman useiden HDP:n jäsenten, myös puolueen yhteispuheenjohtajien, pidätyksistä,

 ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen 46 artiklan ja Turkin velvollisuuden panna täytäntöön kaikki Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot,

 ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuren jaoston 22. joulukuuta 2020 antaman tuomion asiassa Selahattin Demirtaş v. Turkki (14305/17) ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 20. marraskuuta 2018 antaman tuomion samassa asiassa,

 ottaa huomioon oppositiopoliitikkojen tilanteesta Turkissa 24. tammikuuta 2019 annetun Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman 2260 ”The worsening situation of opposition politicians in Turkey: what can be done to protect their fundamental rights in a Council of Europe member State?”,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Turkin viranomaiset ovat jo pidemmän ajan ottaneet kohteekseen Turkin oppositiopuolueet ja erityisesti Kansojen demokraattisen puolueen (HDP) osana maan demokraattista taantumista;

B. ottaa huomioon, että Turkin kassaatiotuomioistuimen pääsyyttäjä toimitti 17. maaliskuuta 2021 Turkin perustuslakituomioistuimelle syytekirjelmän, jossa vaadittiin HDP:n hajottamista;

C. ottaa huomioon, että perustuslakituomioistuimen yleiskokous käsitteli syytettä ensimmäisen kerran 31. maaliskuuta 2021, jolloin se havaitsi menettelyllisiä puutteita ja päätti pyytää pääsyyttäjän virastoa korjaamaan puutteet;

D. ottaa huomioon, että pääsyyttäjä toimitti 7. kesäkuuta 2021 perustuslakituomioistuimelle tarkistetun syytekirjelmän, jossa pyydettiin HDP:n hajottamista;

E. ottaa huomioon, että puolueen hajottamista koskevan pyynnön lisäksi tarkistetussa syytekirjelmässä vaaditaan alkuperäisen syytekirjelmän tavoin poliittisen toiminnan kieltoa lähes 600:lle HDP:n poliitikolle ja puolueen pankkitilien jäädyttämistä;

F. ottaa huomioon, että perustuslakituomioistuimen yleiskokous käsitteli tarkistettua syytekirjelmää ensimmäisen kerran 21. kesäkuuta 2021 ja hyväksyi sen yksimielisesti;

G. ottaa huomioon, että pääsyyttäjä perusti suurimman osan HDP:tä vastaan esittämistään syytöksistä Kobanen mielenosoituksiin, joista on meneillään oikeuskäsittely HDP:n poliitikkoja, muun muassa entisiä yhteispuheenjohtajia Selahattin Demirtaşia ja Figen Yüksekdağia, vastaan;

H. ottaa huomioon, että nämä syytökset perustuvat pääasiassa HDP:n puolueneuvoston 6. lokakuuta 2014 päivättyyn tviittiin, jossa ihmisiä kehotettiin solidaarisuudenosoituksena kobanelaisia kohtaan osoittamaan mieltään Isisiä ja Turkin Kobaneen kohdistamaa saartoa vastaan;

I. ottaa huomioon, että niin kutsutussa Kobane-oikeudenkäynnissä on 108 vastaajaa HDP:stä; ottaa huomioon, että 28 heistä on tutkintavankeudessa; ottaa huomioon, että kuudelle henkilölle on asetettu lainkäytöllisiä rajoituksia ja 75 henkilöstä on tehty pidätysmääräys;

J. ottaa huomioon, että HDP:n työntekijä Deniz Poyraz murhattiin 17. kesäkuuta 2021 puolueen toimistossa İzmirissä; toteaa, että hänen ruumiistaan oli silvottu ennen kuolemaa ja sen jälkeen;

K. ottaa huomioon, että HDP:n rakennus İzmirissa oli otettu kohteeksi kuukausia ennen hyökkäystä; ottaa huomioon, että HDP:n virkailijat İzmirissä olivat ilmoittaneet poliisille ja kuvernöörinvirastolle heitä vastaan mahdollisesti tehtävästä hyökkäyksestä mutta poliisi ei ollut ryhtynyt varotoimiin;

L. ottaa huomioon, että hallituksen HDP:n vastaiseen toimintaan yllyttäminen oli rohkaissut HDP:n toimistoihin iskeneitä ryhmiä;

M. ottaa huomioon, että kolmelta HDP:n kansanedustajalta on viety edustajanpaikka ja parlamentaarinen koskemattomuus ja heidät on pidätetty;

N. ottaa huomioon, että oikeusministeriön syyttäjät toimittivat 30. kesäkuuta 2021 Turkin kansalliskokouksen yhteiselle parlamentaariselle perustuslaki- ja oikeusvaliokunnalle yhteenvedot menettelyistä, joilla pyritään poistamaan kuutta eri oppositiopuoluetta edustavilta 20:ltä opposition lainsäätäjältä parlamentaarinen koskemattomuus;

O. ottaa huomioon, että nämä menettelyt koskevat 15:tä HDP:n kansanedustajaa, Republikaanisen kansanpuolueen (CHP) johtajaa Kemal Kılıçdaroğlua ja yhtä lainsäätäjää kustakin muusta oppositiopuolueesta, jotka ovat Demokraattinen alueiden puolue (DBP), İYİ Parti (Hyvä puolue), Turkin työväenpuolue (TİP) ja Demokraattinen puolue (DP);

P. ottaa huomioon, että 1. maaliskuuta 2021 Turkin kansalliskokouksen yhteisessä parlamentaarisessa perustuslaki- ja oikeusvaliokunnassa oli tarkasteltavana yhteensä 1 267 menettelyvaadetta, joista 955 (75 prosenttia) koskee 59:ää HDP:n kansanedustajaa;

Q. ottaa huomioon, että Turkin entinen kansanedustaja (2007–2018), HDP:n entinen yhteispuheenjohtaja ja vuosien 2014 ja 2018 presidentinvaalien ehdokas (9,76 prosentin ja 8,32 prosentin ääniosuuksilla) Demirtaș on ollut vangittuna yli neljän vuoden ajan perusteettomien syytteiden nojalla ja huolimatta siitä, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut kaksi hänen vapauttamistaan puoltavaa ratkaisua;

R. ottaa huomioon, että 31. maaliskuuta 2019 pidettyjen paikallisvaalien jälkeen Turkin kaakkoisosassa demokraattisesti valituista 65:stä HDP:n pormestarista 59 on korvattu hallituksen nimittämillä maaherroilla tai edunvalvojilla sillä perusteella, että he olivat sillä hetkellä rikostutkinnan kohteena väitettyjen terroristiyhteyksien vuoksi; ottaa huomioon, että 36 pidätetystä 32 vapautettiin oikeusprosessin aikana mutta kuusi vaaleilla valittua yhteispormestaria on edelleen vankilassa;

1. tuomitsee jyrkästi toimet, joita Turkin viranomaiset ovat toteuttaneet HDP:n ja muiden Turkin oppositiopuolueiden tukahduttamiseksi;

2. tuomitsee Turkin kassaatiotuomioistuimen pääsyyttäjän perustuslakituomioistuimessa uudelleen nostaman syytteen, jossa vaaditaan HDP:n hajottamista ja poliittisen toiminnan kieltoa yli 600:lle HDP:n jäsenelle; panee erittäin huolestuneena merkille, että HDP:n hajottamista koskeva tapaus on puolueeseen kohdistettujen vuosia jatkuneiden tukahduttamispyrkimysten kulminaatiopiste, ja toteaa, että näiden pyrkimysten yhteydessä tuhannet puolueen jäsenet, johtajat, kansanedustajat, paikallisvaltuuston jäsenet ja pormestarit ovat joutuneet oikeuteen pääasiassa terrorismiin liittyvien syytteiden nojalla;

3. tuomitsee jyrkästi Deniz Poyrazin järkyttävän surmaamisen; ilmaisee osanottonsa hänen omaisilleen ja ystävilleen; kehottaa viranomaisia tutkimaan tämän tapauksen perusteellisesti ja saattamaan syylliset oikeuden eteen;

4. kehottaa Turkin viranomaisia pidättymään lietsomasta HDP:n vastaista toimintaa ja toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet puolueen toimistojen ja toimihenkilöiden, myös kansanedustajien ja vaaleilla valittujen kunnanvaltuutettujen ja yhteispormestarien, suojelemiseksi;

5. tuomitsee päätöksen viedä HDP:n kansanedustajilta Leyla Güveniltä, Ömer Faruk Gergerlioğlulta ja Musa Farisogullarilta heidän paikkansa parlamentissa ja pidättää heidän koskemattomuutensa ja tuomitsee heidän myöhemmät pidätyksensä; kehottaa Turkin viranomaisia vapauttamaan heidät välittömästi ja luopumaan kaikista heitä vastaan nostetuista syytteistä;

6. tuomitsee jyrkästi HDP:n entisten yhteispuheenjohtajien Figen Yüksekdağin ja Selahattin Demirtașin, oppositiojohtajan ja entisen presidenttiehdokkaan, marraskuusta 2016 jatkuneen vangittuna pitämisen; palauttaa mieliin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiassa Selahattin Demirtaş v. Turkki 20. marraskuuta 2018 antaman tuomion, jonka ihmisoikeustuomioistuimen suuri jaosto vahvisti 22. joulukuuta 2020 ja jossa Turkin viranomaisia kehotetaan vapauttamaan Demirtaş välittömästi;

7. on syvästi huolissaan siitä, että suurimpaan oppositiopuolueeseen (CHP) ja sen johtajaan Kemal Kılıçdaroğluun kohdistetaan kasvavia paineita, ja näistä voidaan mainita puolue-esitteiden takavarikointi tuomioistuimen määräyksellä, koskemattomuuden pidättämistä koskeva hakemus Kılıçdaroğlua vastaan hänen poliittisten lausuntojensa perusteella, häntä vastaan esitetyt julkiset uhkaukset ja häneen kohdistuneet fyysiset hyökkäykset; ottaa huomioon, että CHP:n Istanbulin maakuntajohtaja Canan Kaftancıoğlu tuomittiin syyskuussa 2019 lähes kymmeneksi vuodeksi vankeuteen poliittisesti motivoidussa asiassa, jossa vielä odotetaan ylimmän tuomioistuimen päätöstä, ja ilmaisee jälleen vakavan huolensa Kaftancıoğlun jatkuvasta poliittisesta häirinnästä ja oikeudellisesta ajojahdista;

8. kehottaa Turkin viranomaisia vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki muut opposition jäsenet, jotka on pidätetty osana toimia maan kaikkien toisinajattelijoiden vaientamiseksi, ja luopumaan kaikista syytteistä heitä vastaan;

9. on erittäin huolissaan terrorismin torjuntaa koskevan lavean lainsäädännön väärinkäytöstä; kehottaa jälleen Turkin viranomaisia mukauttamaan terrorismin torjuntaa koskevan lainsäädäntönsä kansainvälisiin normeihin, jotta varmistetaan perusoikeuksien ja -vapauksien tehokas suojelu sekä suhteellisuus ja tasa-arvo lain edessä;

10. tuomitsee toistuvasti tapahtuneen oppositioon kuuluvien kansanedustajien parlamentaarisen aseman kumoamisen, mikä vahingoittaa vakavasti kuvaa parlamentista demokraattisena instituutiona; tuomitsee Turkin viranomaisten päätöksen erottaa demokraattisesti valitut pormestarit virasta kyseenalaisten todisteiden perusteella ja korvata heidät edunvalvojilla, joita ei ole valittu vaaleilla; korostaa, että nämä toimet heikentävät edelleen poliittisen opposition kykyä käyttää oikeuksiaan ja täyttää demokraattiset tehtävänsä; on syvästi huolissaan tästä oppositiopuolueiden toimintavapauden vakavasta taantumisesta, joka paljastaa Turkin vakavan ihmisoikeustilanteen sekä demokratian ja oikeusvaltion jatkuvan rapautumisen Kööpenhaminan arviointiperusteiden vastaisesti;

11. korostaa, että demokraattiset vaalit ja toimiva parlamentaarinen demokratia ovat pitkän aikavälin vakauden ja vaurauden perusta ja että oppositiopuolueita vastaan toteutetut toimet rikkovat räikeästi eurooppalaisia arvoja, yleissopimuksia ja oikeusjärjestystä; kiinnittää neuvoston ja komission huomion siihen, että tätä liittymisprosessin ytimessä olevaa keskeistä perusoikeuksien ja -vapauksien alaa ei voida irrottaa ja eristää yleisistä suhteista ja että se on edelleen suurin este Turkille mahdollisesti tarjottavan myönteisen asialistan edistymisen tiellä, ja katsoo, että tämän edistymisen edellytyksenä olisi oltava myös oppositiopuolueiden ja vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden oikeuksien ja toimintavapauden täysimääräinen kunnioittaminen;

12. toistaa Turkkia koskevista komission vuosien 2019 ja 2020 kertomuksista 19. toukokuuta 2021 antamansa päätöslauselman mukaisesti pitävänsä valitettavana, että parlamentin edellisestä päätöslauselmasta tilanne ei ole mitenkään parantunut vaan se on huonontunut entisestään sisäpolitiikan, instituutioiden ja ulkopolitiikan osalta; toivoo, että tämä kielteinen suuntaus käännetään nopeasti ja johdonmukaisesti; vaatii kuitenkin siinä tapauksessa, että näin ei tapahdu, komissiota lokakuussa 2005 hyväksytyn neuvottelukehyksen mukaisesti suosittelemaan Turkin kanssa käytävien liittymisneuvottelujen virallista keskeyttämistä, jotta molemmat osapuolet voivat jäsennellyn ja kattavan korkean tason vuoropuhelun kautta tarkastella realistisesti uudelleen nykyisen kehyksen asianmukaisuutta ja sen toimintaa tai tarvittaessa kartoittaa mahdollisia uusia muotoja tuleville suhteille;

13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Turkin tasavallan presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

 

Päivitetty viimeksi: 7. heinäkuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö