Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0410/2021Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0410/2021

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl represijų prieš opoziciją Turkijoje, ypač prieš Liaudies demokratinę partiją (HDP)

6.7.2021 - (2021/2788(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
RENEW frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0406/2021

Procedūra : 2021/2788(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0410/2021
Pateikti tekstai :
B9-0410/2021
Balsavimas :
Priimti tekstai :

B9-0410/2021

Europos Parlamento rezoliucija dėl represijų prieš opoziciją Turkijoje, ypač prieš Liaudies demokratinę partiją (HDP)

(2021/2788(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Turkijos, ypač į 2021 m. gegužės 19 d. rezoliuciją dėl 2019-2020 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos[1], 2021 m. sausio 20 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Turkijoje, ypač dėl Selahattin Demirtas ir kitų sąžinės kalinių atvejo[2] ir į 2019 m. rugsėjo 19 d. rezoliuciją dėl padėties Turkijoje, ypač išrinktų merų pašalinimo[3],

 atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 6 d. Komisijos komunikatą dėl ES plėtros politikos (COM(2020)0660) ir prie jo pridedamą 2020 m. ataskaitą dėl Turkijos (SWD(2020)0355),

 atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 3 d. derybų su Turkija programą ir į tai, kad, kaip ir visų šalių kandidačių atveju, Turkijos stojimas į ES priklauso nuo to, ar visiškai laikomasi Kopenhagos kriterijų,

 atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 10–11 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl išorės santykių ir atitinkamas Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Turkijos,

 atsižvelgdamas į 2021 m. kovo 22 d. Komisijos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrą komunikatą dėl dabartinės ES ir Turkijos politinių, ekonominių ir prekybos santykių padėties (JOIN(2021)0008),

 atsižvelgdamas į 2019 m. rugpjūčio 19 d. Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) atstovo spaudai pareiškimą dėl išrinktų merų veiklos sustabdymo ir šimtų žmonių sulaikymo pietryčių Turkijoje,

 atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 4 d. Komisijos pirmininko pavaduotojo/Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingo Komisijos nario pareiškimą dėl kelių HDP narių, įskaitant partijos bendrapirmininkius, arešto,

 atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvencijos 46 straipsnį ir į Turkijos įsipareigojimą įgyvendinti visus Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimus,

 atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 22 d. EŽTT didžiosios kolegijos sprendimą byloje Selahattin Demirtas prieš Turkiją (14305/17) ir 2018 m. lapkričio 20 d. EŽTT sprendimą toje pačioje byloje,

 atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 24 d. Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos (PACE) rezoliuciją Nr. 2260 pavadinimu „Blogėjanti opozicijos politikų padėtis Turkijoje: ką galima padaryti, kad būtų apsaugotos jų pagrindinės teisės Europos Tarybos valstybėje narėje?“,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Turkijos valdžios institucijos nuolat grasina Liaudies demokratinei partijai (HDP) ir kitoms opozicinėms partijoms, kas reprezentuoja šalies demokratinio nuosmukio dalį;

B. kadangi 2021 m. kovo 17 d. Turkijos kasacinio teismo vyriausiasis prokuroras pateikė Turkijos konstituciniam teismui kaltinamąjį aktą, kuriuo reikalaujama likviduoti HDP;

C. kadangi 2021 m. kovo 31 d. Konstitucinio Teismo generalinė asamblėja pirmą kartą išnagrinėjo kaltinamąjį aktą ir nustatė procedūrinius trūkumus bei nusprendė paprašyti Vyriausiosios prokuratūros ištaisyti šiuos trūkumus;

D. kadangi 2021 m. birželio 7 d. vyriausiasis prokuroras pateikė konstituciniam teismui persvarstytą kaltinamąjį aktą, kuriuo reikalaujama likviduoti HDP;

E. kadangi, be prašymo likviduoti partiją, persvarstytame kaltinamajame akte, kaip ir pradiniame akte, reikalaujama uždrausti beveik 600 HDP politikų veiklą ir įšaldyti partijos banko sąskaitas;

F. kadangi 2021 m. birželio 21 d. Konstitucinio Teismo generalinė asamblėja pirmą kartą išnagrinėjo patikslintą kaltinamąjį aktą ir vieningai jam pritarė;

G. kadangi vyriausiasis prokuroras daugiausia kaltinimų HDP grindė protestais Kobanyje, dėl kurių tebevykdoma teismo byla prieš HDP politikus, įskaitant buvusius bendrapirmininkius Selahattin Demirtas ir Figen Yüksekdağ;

H. kadangi šie kaltinimai daugiausia grindžiami HDP centro vykdomosios valdybos 2014 m. spalio 6 d. paskelbta žinute, kurioje žmonės buvo kviečiami solidarizuotis su Kobanio žmonėmis prieš ISIS ir Turkijos embargą Kobaniui;

I. kadangi „Kobanio teismo“ procese yra 108 kaltinamieji iš HDP; kadangi 28 iš jų suimti laukiant teismo proceso; kadangi šešiems asmenims taikomi teismo apribojimai, o 75 asmenims išduoti arešto orderiai;

J. kadangi 2021 m. birželio 17 d. HDP darbuotoja Deniz Poyraz buvo nužudyta HDP partijos biure İzmire; kadangi iki nužudant ir po to ji buvo kankinama;

K. kadangi HDP pastatas İzmire iki išpuolio jau buvo keletą kartų užpultas; kadangi HDP partijos pareigūnai İzmire informavo policiją ir savivaldybę apie galimą išpuolį prieš juos, tačiau policija nesiėmė jokių atsargumo priemonių;

L. kadangi grupuotės, kurios puola HDP biurus, vyriausybės buvo skatinamos tai daryti;

M. kadangi iš trijų HDP partijos parlamento narių buvo atimtos jų parlamentinės vietos ir parlamentinis imunitetas, o jie buvo suimti;

N. kadangi 2021 m. birželio 30 d. Teisingumo ministerijos prokurorai Turkijos Didžiosios Nacionalinės Asamblėjos Jungtinei parlamentinei asamblėjai ir Teisingumo komitetui pateikė santraukas procedūrų, kuriomis siekiama panaikinti 20 opozicijos teisės aktų leidėjų iš šešių skirtingų opozicijos partijų parlamentinį imunitetą;

O. kadangi šis procesas susijęs su 15 parlamento narių iš HDP, Respublikinės Liaudies Partijos (CHP) lyderiu Kemal Kılıçdaroğlu ir po vieną praktikuojantį asmenį iš kiekvienos opozicijos partijos, t. y. Demokratinių regionų partijos (DBP), İYİ (Good) partijos, Turkijos darbininkų partijos (TİP) ir demokratų partijos (DP);

P. kadangi nuo 2021 m. kovo 1 d. Turkijos Didžiosios Nacionalinės Asamblėjos jungtiniame parlamentiniame konstituciniame komitete peržiūrima iš viso 1 267 bylų santraukos, iš kurių 955 (75 proc.) yra nukreiptos prieš 59 HDP partijos parlamento narius;

Q. kadangi 2007–2018 m. kadencijų buvęs parlamento narys, buvęs vienas iš HDP pirmininkų ir per 2014 m. ir 2018 m. Turkijos prezidento rinkimus kandidatavęs (ir gavęs atitinkamai 9,76 proc. ir 8,32 proc. balsų) Selahattin Demirtaș yra laikomas kalinimo įstaigoje ilgiau nei ketverius metus pateikus jam nepagrįstus kaltinimus, nepaisant dviejų Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų, kuriais raginama paleisti šį asmenį;

R. kadangi nuo 2019 m. kovo 31 d. įvykusių vietos rinkimų 59 iš 65 demokratiškai išrinktų HDP merų Turkijos pietryčiuose buvo pakeisti vyriausybės paskirtais provincijų gubernatoriais arba patikėtiniais remiantis aiškinimu, kad šiuo metu jų atžvilgiu vykdomas baudžiamasis tyrimas dėl tariamų sąsajų su terorizmu; kadangi iš 36 suimtųjų 32 buvo paleisti teismo proceso metu, tačiau 6 išrinkti bendramerai vis dar lieka kalėjime;

1. griežtai smerkia represinius veiksmus ir priemones, kurių Turkijos valdžios institucijos ėmėsi prieš HDP ir kitas Turkijos opozicines partijas;

2. smerkia kaltinamąjį aktą, kurį Konstituciniame teisme pakartotinai pateikė Turkijos kasacinio teismo vyriausiasis prokuroras, siekdamas likviduoti HDP ir uždrausti daugiau kaip 600 HDP narių politinę veiklą; su dideliu susirūpinimu pažymi, kad HDP likvidavimo byla yra ilgai trukusio susidorojimo su partija, kuris buvo vykdomas kelerius metus, rezultatas, kurio metu buvo teisiami tūkstančiai partijos narių, vadovų, parlamento narių, vietos tarybų narių ir bendramerių, dažniausia dėl su terorizmu susijusių kaltinimų;

3. griežtai smerkia pasibaisėtiną Deniz Poyraz nužudymą; reiškia užuojautą jos giminaičiams ir draugams; primygtinai prašo valdžios institucijų išsamiai ištirti šį atvejį ir patraukti atsakomybėn atsakingus asmenis;

4. ragina Turkijos valdžios institucijas susilaikyti nuo kurstymo prieš HDP ir imtis reikiamų priemonių siekiant apsaugoti partijos biurus ir pareigūnus, įskaitant parlamento narius ir išrinktus vietos tarybų narius ir bendramerius;

5. smerkia sprendimą panaikinti HDP parlamento narių Leylos Güven, Ömero Faruk Gergerlioğlu ir Musa Farisoğları parlamentinius mandatus ir imunitetą, taip pat jų vėlesnius sulaikymus; ragina Turkijos valdžios institucijas juos nedelsiant paleisti ir panaikinti visus jiems pateiktus kaltinimus;

6. griežtai smerkia tai, kad ir toliau kalinami buvę HDP bendrapirmininkiai Figen Yüksekdağ ir opozicijos lyderis ir buvęs kandidatas į prezidentus Selahattin Demirtas; primena 2018 m. lapkričio 20 d. EŽTT sprendimą Selahattino Demirtașo byloje prieš Turkiją, kurį patvirtino EŽTT didžiosios kolegijos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimas, kuriuo Turkijos valdžios institucijos raginamos nedelsiant paleisti S. Demirtașą;

7. yra labai susirūpinęs dėl didėjančio spaudimo pagrindinei opozicijos partijai (CHP) ir jos lyderiui Kemalui Kılıçdaroğlu, įskaitant partijos brošiūrų konfiskavimą teismo sprendimu, prašymą atšaukti lyderio Kemalu Kılıçdaroğlu imunitetą remiantis jo politiniais pareiškimais, jam viešai pareikštus grasinimus ir net fizinius išpuolius jo atžvilgiu; pakartoja, kad yra labai susirūpinęs dėl nuolatinio politinio ir teisminio persekiojimo prieš CHP partijos Stambulo provincijos pirmininkę Cananą Kaftancıoğlu, kuri 2019 m. rugsėjo mėn. buvo nuteista beveik 10 metų laisvės atėmimo bausme už politiškai motyvuotą bylą, dėl kurios Aukščiausiojo Teismo sprendimas dar nepriimtas;

8. ragina Turkijos valdžios institucijas nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus kitus opozicijos narius, suimtus vykdant susidorojimą su kitokią nuomonę reiškiančiais asmenimis šalyje, ir panaikinti visus jiems pateiktus kaltinimus;

9. yra labai susirūpinęs dėl piktnaudžiavimo plačių įgaliojimų kovos su terorizmu teisės aktais; pakartoja raginimą Turkijos valdžios institucijoms suderinti savo kovos su terorizmu teisės aktus su tarptautiniais standartais, siekiant užtikrinti veiksmingą pagrindinių teisių ir laisvių apsaugą bei proporcingumą ir lygybę prieš įstatymą;

10. smerkia vis pasikartojantį opozicijos parlamento narių parlamentinio statuso panaikinimą, nes tai labai kenkia parlamento, kaip demokratinės institucijos, įvaizdžiui; smerkia Turkijos valdžios institucijų sprendimą nušalinti demokratiškai išrinktus merus iš pareigų remiantis abejotinais įrodymais ir pakeisti juos nerinktais patikėtiniais; pabrėžia, kad šiais veiksmais toliau kenkiama politinės opozicijos galimybėms naudotis savo teisėmis ir vykdyti demokratines funkcijas; yra labai susirūpinęs dėl rimto opozicinių partijų laisvės veikti pablogėjimo pagrindinių, nes tai parodo prastą žmogaus teisių padėtį Turkijoje, ir dėl toliau prastėjančios demokratijos bei teisinės valstybės padėties, kai nesilaikoma Kopenhagos kriterijų;

11. pabrėžia, kad demokratiniai rinkimai ir veikianti parlamentinė demokratija yra ilgalaikio stabilumo ir gerovės pagrindas, o priemonės, kurių imamasi prieš opozicines partijas, akivaizdžiai pažeidžia Europos vertybes, konvencijas ir teisinę tvarką; atkreipia Tarybos ir Komisijos dėmesį į tai, kad ši itin svarbi pagrindinių teisių ir laisvių sritis, kuri yra stojimo proceso pagrindas, negali būti atskirta ir izoliuota nuo bendrų santykių ir kad ji tebėra pagrindinė kliūtis, trukdanti daryti pažangą įgyvendinant bet kokią pozityvią darbotvarkę, kurią būtų galima pasiūlyti Turkijai, ir ji taip pat turėtų priklausyti nuo visapusiškos pagarbos opozicinių partijų ir išrinktų pareigūnų teisėms ir laisvei veikti;

12. pakartoja savo apgailestavimą, kaip nurodyta 2021 m. gegužės 19 d. rezoliucijoje dėl 2019-2020 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos, dėl to, kad nuo paskutinės Parlamento rezoliucijos padėtis toli gražu nepagerėjo, o vidaus, institucinės ir užsienio politikos srityje padėtis net dar labiau pablogėjo; išreiškia viltį, kad ši neigiama tendencija bus nedelsiant ir visam laikui pakeista; tačiau, jei to neįvyks, primygtinai reikalauja, kad Komisija, atsižvelgdama į 2005 m. spalio mėn. derybų programą, rekomenduotų oficialiai sustabdyti stojimo derybas su Turkija, kad abi šalys galėtų realistiškai bei vykdydamos struktūrizuotą ir išsamų aukšto lygio dialogą peržiūrėti dabartinės sistemos tinkamumą ir jos pajėgumą veikti arba prireikus išnagrinėti galimus naujus būsimų santykių modelius;

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Komisijai, Europos Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai bei Turkijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.

 

 

Atnaujinta: 2021 m. liepos 7 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika