Návrh uznesenia - B9-0410/2021Návrh uznesenia
B9-0410/2021

NÁVRH UZNESENIA o represiách voči opozícii v Turecku, najmä voči Ľudovej demokratickej strane (HDP)

6.7.2021 - (2021/2788(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
v mene skupiny Renew

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0406/2021

Postup : 2021/2788(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B9-0410/2021
Predkladané texty :
B9-0410/2021
Hlasovanie :
Prijaté texty :

B9‑0410/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu o represiách voči opozícii v Turecku, najmä voči Ľudovej demokratickej strane (HDP)

(2021/2788(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Turecku, najmä na uznesenie z 19. mája 2021 o správe Komisie o Turecku za obdobie 2019 – 2020[1], z 20. januára 2021 o situácii v oblasti ľudských práv v Turecku, najmä o prípade Selahattina Demirtaşa a ďalších väzňov svedomia[2] a z 19. septembra 2019 o situácii v Turecku, najmä o pozbavení zvolených starostov úradu[3],

 so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. októbra 2020 o politike rozširovania EÚ za rok 2020 (COM(2020)0660) a na sprievodnú správu o Turecku za rok 2020 (SWD(2020)0355),

 so zreteľom na rokovací rámec pre Turecko z 3. októbra 2005 a na skutočnosť, že pristúpenie Turecka do EÚ rovnako ako v prípade všetkých kandidátskych krajín závisí od splnenia všetkých kodanských kritérií,

 so zreteľom na závery Európskej rady z 24. júna 2021 o vonkajších vzťahoch a na ďalšie príslušné závery Rady a Európskej rady týkajúce sa Turecka,

 so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 22. marca 2021 o aktuálnom stave politických, hospodárskych a obchodných vzťahov medzi EÚ a Tureckom (JOIN(2021)0008),

 so zreteľom na vyhlásenia hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) z 19. augusta 2019 o pozastavení úradu zvolených starostov a zadržaní stoviek ľudí v juhovýchodnom Turecku,

 so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a komisára pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení zo 4. novembra 2016 o zatknutí viacerých členov HDP vrátane spolupredsedov strany,

 so zreteľom na článok 46 Európskeho dohovoru o ľudských právach a povinnosť Turecka vykonať všetky rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP),

 so zreteľom na rozsudok Veľkej komory ESĽP z 22. decembra 2020 vo veci Selahattin Demirtaş/Turecko (14305/17) a na rozsudok ESĽP z 20. novembra 2018 v tej istej veci,

 so zreteľom na rezolúciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) č. 2260 z 24. januára 2019 s názvom Zhoršujúca sa situácia opozičných politikov v Turecku: čo možno urobiť na ochranu ich základných práv v členskom štáte Rady Európy?“,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže turecké orgány sa neustále zameriavajú na Ľudovú demokratickú stranu (HDP) a iné opozičné strany ako súčasť zhoršovania situácie v oblasti demokracie v krajine;

B. keďže 17. marca 2021 podal generálny prokurátor tureckého kasačného súdu obžalobu na turecký ústavný súd, v ktorej žiadal zrušenie HDP;

C. keďže 31. marca 2021 valné zhromaždenie ústavného súdu vykonalo prvé preskúmanie obžaloby, pričom zistilo procesné nedostatky a rozhodlo požiadať generálnu prokuratúru o nápravu týchto nedostatkov;

D. keďže 7. júna 2021 generálny prokurátor predložil ústavnému súdu revidovanú obžalobu, v ktorej žiada rozpustenie HDP;

E. keďže okrem žiadosti o rozpustenie strany sa v revidovanej obžalobe, podobne ako v pôvodnej obžalobe, požaduje politický zákaz pre takmer 600 politikov HDP a zmrazenie bankových účtov strany;

F. keďže 21. júna 2021 valné zhromaždenie ústavného súdu vykonalo prvé preskúmanie revidovanej obžaloby a jednomyseľne ju prijalo;

G. keďže generálny prokurátor založil väčšinu svojich obvinení proti HDP na protestoch v Kobane, v súvislosti s ktorými prebieha súdne konanie proti politikom HDP vrátane bývalých spolupredsedov Selahattina Demirtaşa a Figeny Yüksekdağovej;

H. keďže tieto obvinenia sú založené najmä na tweete vydanom Ústrednou výkonnou radou HDP (zo 6. októbra 2014), ktorá vyzvala ľudí, aby protestovali v solidarite s obyvateľmi Kobane proti ISIS a proti tureckému embargu uvalenému na Kobane;

I. keďže v „súdnom konaní z Kobane“ je 108 obžalovaných z HDP; keďže 28 z nich bolo zatknutých až do súdneho procesu; keďže existujú súdne obmedzenia týkajúce sa šiestich osôb a príkazy na zatknutie pre 75 osôb;

J. keďže Deniz Poyraz, zamestnankyňa HDP, bola 17. júna 2021 zavraždená v kanceláriách strany HDP v İzmire; keďže bola zmrzačená pred smrťou a po nej;

K. keďže budova HDP v İzmire bola ohrozovaná už niekoľko mesiacov pred útokom; keďže predstavitelia strany HDP v İzmire informovali políciu a guvernérstvo o možnosti útoku proti nim, ale polícia neprijala žiadne preventívne opatrenia;

L. keďže podnecovanie vlády proti HDP povzbudilo skupiny, ktoré zaútočili na kancelárie HDP;

M. keďže traja poslanci za stranu HDP boli zbavení poslaneckých kresiel a poslaneckej imunity a boli zatknutí;

N. keďže 30. júna 2021 prokurátori ministerstva spravodlivosti predložili Spoločnému parlamentnému výboru pre ústavu a spravodlivosť Tureckého veľkého národného zhromaždenia zhrnutia konaní, ktorých cieľom bolo zrušiť legislatívnu imunitu 20 opozičných zákonodarcov zo šiestich rôznych opozičných strán;

O. keďže tieto konania sa zameriavajú na 15 poslancov z HDP, vodcu Republikánskej ľudovej strany (CHP) Kemala Kılıçdaroğla a jedného právnika z každej ďalšej opozičnej strany, konkrétne Strany demokratických regiónov (DBP), Strany İYİ (Dobre), Strany pracujúcich Turecka (TİP) a Strany demokratov (DP);

P. keďže od 1. marca 2021 je v rámci Spoločného parlamentného výboru pre ústavu a spravodlivosť Tureckého veľkého národného zhromaždenia skúmaných spolu 1 267 zhrnutí konaní, z čoho 955 (75 %) je proti 59 poslancom z HDP;

Q. keďže bývalý poslanec tureckého parlamentu v rokoch 2007 až 2018, bývalý spolupredseda HDP a kandidát v prezidentských voľbách v rokoch 2014 a 2018 (so ziskom 9,76 %, resp. 8,32 % hlasov) Selahattin Demirtaș je už viac ako štyri roky zadržiavaný na základe nepodložených obvinení a napriek dvom rozsudkom Európskeho súdu pre ľudské práva v prospech jeho prepustenia;

R. keďže od komunálnych volieb, ktoré sa konali 31. marca 2019, guvernéri alebo správcovia provincie menovaní vládou nahradili 59 zo 65 demokraticky zvolených starostov HDP na juhovýchode Turecka z dôvodu, že v súčasnosti sú predmetom trestného vyšetrovania pre údajné väzby na terorizmus; keďže z 36 zatknutých bolo 32 prepustených počas súdneho procesu, ale 6 zvolených spolustarostov zostáva stále vo väzení;

1. dôrazne odsudzuje represívne kroky a opatrenia, ktoré prijali turecké orgány voči HDP a ďalším tureckým opozičným stranám;

2. dôrazne odsudzuje obžalobu, ktorú opätovne podal prokurátor tureckého kasačného súdu na ústavnom súde, ktorou sa domáha rozpustenia HDP a politického zákazu pre viac ako 600 členov HDP; s vážnym znepokojením konštatuje, že prípad rozpustenia HDP je vyvrcholením dlhotrvajúceho zásahu proti strane, ktorý trvá niekoľko rokov a v ktorom boli súdené tisícky členov strany, výkonní predstavitelia, poslanci, členovia miestnych zastupiteľstiev a spolustarostovia, a to najmä v súvislosti s obvineniami z terorizmu;

3. dôrazne odsudzuje hrôzostrašnú vraždu Denizy Poyrazovej; vyjadruje sústrasť jej príbuzným a priateľom; naliehavo žiada orgány, aby tento prípad dôkladne vyšetrili a aby zodpovedných postavili pred súd;

4. vyzýva turecké orgány, aby sa zdržali podnecovania k nenávisti proti HDP a aby prijali potrebné opatrenia na ochranu kancelárií a činiteľov strany vrátane poslancov a zvolených členov miestnych zastupiteľstiev a spolustarostov;

5. odsudzuje rozhodnutie zbaviť poslancov HDP Leylu Güvenovú, Ömera Faruka Gergerlioğla a Musu Farisoğullarıho ich parlamentných kresiel a imunity a následné ich zatknúť; vyzýva turecké orgány, aby ich okamžite prepustili a stiahli všetky obvinenia proti nim;

6. dôrazne odsudzuje od novembra 2016 pretrvávajúce zadržiavanie bývalých spolupredsedov HDP Figeny Yüksekdağovej a vodcu opozície a bývalého kandidáta na prezidenta Selahattina Demirtașa; pripomína rozsudok ESĽP vo veci Selahattin Demirtaș/Turecko z 20. novembra 2018, potvrdený rozsudkom Veľkej komory z 22. decembra 2020, v ktorom boli turecké orgány vyzvané na okamžité prepustenie pána Demirtaşa;

7. vyjadruje hlboké znepokojenie nad postupným zvyšovaním tlaku na hlavnú opozičnú stranu (CHP) a jej lídra Kemala Kılıçdaroğla vrátane konfiškácie letákov tejto strany na základe súdneho príkazu, nad žiadosťou o zbavenie Kemala Kılıçdaroğla imunity na základe jeho politických vyhlásení a nad verejnými hrozbami alebo dokonca fyzickými útokmi proti nemu; opakuje svoje vážne znepokojenie nad pokračujúcim politickým a súdnym obťažovaním provinčnej predsedníčky CHP v Istanbule Canany Kaftancaıoğluovej, ktorá bola v septembri 2019 odsúdená na takmer 10 rokov odňatia slobody v politicky motivovanom prípade, v súvislosti s ktorým sa čaká na rozhodnutie najvyššieho súdu;

8. vyzýva turecké orgány, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili všetkých ostatných členov opozície zatknutých počas zásahu proti všetkým opozičným hlasom v krajine a stiahli všetky obvinenia proti nim;

9. je hlboko znepokojený zneužívaním rozsiahlych protiteroristických právnych predpisov; opätovne naliehavo vyzýva turecké orgány, aby zosúladili svoje protiteroristické právne predpisy s medzinárodnými normami s cieľom zabezpečiť účinnú ochranu základných práv a slobôd a proporcionalitu a rovnosť pred zákonom;

10. odsudzuje opakované zrušenie poslaneckého mandátu opozičných poslancov, ktoré vážne poškodzuje obraz parlamentu ako demokratickej inštitúcie; odsudzuje rozhodnutie tureckých orgánov odvolať demokraticky zvolených starostov z funkcie na základe pochybných dôkazov a nahradiť ich nevolenými správcami; zdôrazňuje, že tieto opatrenia naďalej oslabujú schopnosť politickej opozície uplatňovať svoje práva a plniť svoje demokratické úlohy; je hlboko znepokojený vážnym zhoršením situácie v oblasti slobody fungovania opozičných strán, ktoré odhaľuje zúfalú situáciu v oblasti ľudských práv v Turecku a pokračujúce narúšanie demokracie a právneho štátu, v rozpore s kodanskými kritériami;

11. zdôrazňuje, že demokratické voľby a fungujúca parlamentná demokracia sú základom dlhodobej stability a prosperity a že opatrenia prijaté proti opozičným stranám sú v zjavnom rozpore s európskymi hodnotami, dohovormi a právnym poriadkom; upozorňuje Radu a Komisiu na skutočnosť, že kľúčovú oblasť základných práv a slobôd, ktorá je jadrom prístupového procesu, nemožno oddeliť a izolovať od celkových vzťahov a že zostáva hlavnou prekážkou pokroku v rámci akéhokoľvek pozitívneho programu, ktorý by sa mohol ponúknuť Turecku a ktorý by mal byť podmienený aj úplným dodržiavaním práv a slobody fungovania opozičných strán a volených činiteľov;

12. opätovne vyjadruje poľutovanie, ako sa uvádza v uznesení z 19. mája 2021 o správe Komisie o Turecku na roky 2019 – 2020, nad tým, že od posledného uznesenia Parlamentu sa situácia ani zďaleka nezlepšila, ale v súvislosti s domácou, inštitucionálnou a zahraničnou politikou sa ešte zhoršila; vyjadruje nádej, že tento negatívny trend sa urýchlene a natrvalo zvráti; dôrazne však trvá na tom, ak sa tak nestane, že by Komisia v súlade s rokovacím rámcom z októbra 2005 mala odporučiť formálne pozastavenie prístupových rokovaní s Tureckom, aby obe strany realistickým spôsobom a prostredníctvom štruktúrovaného a komplexného dialógu na vysokej úrovni preskúmali vhodnosť súčasného rámca a jeho schopnosť fungovať alebo v prípade potreby preskúmali možné nové modely budúcich vzťahov;

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a prezidentovi, vláde a parlamentu Tureckej republiky.

 

 

Posledná úprava: 7. júla 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia