Förslag till resolution - B9-0410/2021Förslag till resolution
B9-0410/2021

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om förtrycket av oppositionen i Turkiet, särskilt Folkens demokratiska parti (HDP)

6.7.2021 - (2021/2788(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
för Renew-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0406/2021

Förfarande : 2021/2788(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0410/2021
Ingivna texter :
B9-0410/2021
Omröstningar :
Antagna texter :

B9‑0410/2021

om förtrycket av oppositionen i Turkiet, särskilt Folkens demokratiska parti (HDP)

(2021/2788(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sina tidigare resolutioner om Turkiet, särskilt resolutionerna av den 19 maj 2021 om kommissionens rapporter 2019 och 2020 om Turkiet[1], av den 20 januari 2021 om människorättssituationen i Turkiet, särskilt fallet med Selahattin Demirtaş och andra samvetsfångar[2], och av den 19 september 2019 om situationen i Turkiet, särskilt avsättandet av valda borgmästare[3],

 med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 oktober 2020 om EU:s utvidgningspolitik (COM(2020)0660) och den åtföljande rapporten för 2020 om Turkiet (SWD(2020)0355),

 med beaktande av förhandlingsramen för Turkiet från den 3 oktober 2005 och av att Turkiet, precis som alla kandidatländer, helt och hållet måste uppfylla Köpenhamnskriterierna för att få ansluta sig till EU,

 med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 24 juni 2021 om yttre förbindelser samt av andra relevanta slutsatser avseende Turkiet från rådet och Europeiska rådet,

 med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 22 mars 2021 Läget i de ekonomiska och politiska förbindelserna och handelsförbindelserna mellan EU och Turkiet (JOIN(2021)0008),

 med beaktande av de uttalanden av den 19 augusti 2019 som gjordes av Europeiska utrikestjänstens talesperson om att valda borgmästare stängts av från sina tjänster och hundratals personer frihetsberövats i sydöstra Turkiet,

 med beaktande av uttalandet av den 4 november 2016 av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionsledamoten med ansvar för europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar om gripandet av flera av HDP:s ledamöter, däribland partiets medordförande,

 med beaktande av artikel 46 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och av Turkiets skyldighet att verkställa alla domar från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen),

 med beaktande av domen från Europadomstolen (stora avdelningen) av den 22 december 2020 i målet Selahattin Demirtaş mot Turkiet (14305/17), och av domen från Europadomstolen av den 20 november 2018 i samma mål,

 med beaktande av resolution 2260 av den 24 januari 2019 från Europarådets parlamentariska församling The worsening situation of opposition politicians in Turkey: what can be done to protect their fundamental rights in a Council of Europe member State?,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. De turkiska myndigheterna har fortlöpande riktat in sig på Folkens demokratiska parti (HDP) och andra oppositionspartier som en del av den demokratiska tillbakagången i landet.

B. Den 17 mars 2021 lämnade chefsåklagaren vid Högsta domstolen in ett åtal till den turkiska författningsdomstolen med krav på att HDP skulle upplösas.

C. Den 31 mars 2021 genomförde författningsdomstolens generalförsamling den första prövningen av åtalet, fann förfarandemässiga brister och beslutade att begära att chefsåklagaren skulle rätta till dessa brister.

D. Den 7 juni 2021 lämnade chefsåklagaren in ett reviderat åtal till författningsdomstolen för upplösande av HDP.

E. Förutom att begära att partiet skulle upplösas begär det reviderade åtalet, liksom det ursprungliga, ett politiskt förbud för nästan 600 HDP-politiker och en frysning av partiets bankkonton.

F. Den 21 juni 2021 genomförde författningsdomstolens generalförsamling sin första prövning av det reviderade åtalet och godtog det enhälligt.

G. De flesta anklagelser som chefsåklagaren riktar mot HDP handlar om Kobane-protesterna, och ett rättsligt förfarande angående dessa protester pågår just nu mot HDP-politiker, däribland de fängslade tidigare medordförandena Selahattin Demirtaş och Figen Yüksekdağ.

H. Dessa anklagelser baserade sig huvudsakligen på en tweet från HDP:s centrala styrelse (daterad den 6 oktober 2014), som uppmanade människor att protestera i solidaritet med Kobanes befolkning mot IS och mot Turkiets embargo mot Kobane.

I. 108 svarande från HDP förekommer i den s.k. Kobane-rättegången. 28 av dem har gripits i väntan på rättegång. Det finns rättsliga restriktioner mot sex personer, och arresteringsorder mot 75 personer.

J. Deniz Poyraz, anställd av HDP, mördades den 17 juni 2021 brutalt på HDP:s partikontor i İzmir. Hon torterades före sin död och stympades därefter.

K. HDP-byggnaden i İzmir var en måltavla i flera månader innan angreppet ägde rum. HDP:s partifunktionärer i İzmir hade talat med polisen och guvernörskapet om att de riskerade att bli angripna, men polisen vidtog inte några försiktighetsåtgärder.

L. De grupper som attackerar HDP:s kontor har uppmuntrats genom regeringens hets mot HDP.

M. Tre parlamentsledamöter från HDP har fråntagits sina platser i parlamentet och sin parlamentariska immunitet och har gripits.

N. Den 30 juni 2021 överlämnade justitieministeriets åklagare till den turkiska nationalförsamlingens gemensamma utskott för författningsfrågor och juridiska frågor sammanfattningar av de förfaranden som syftade till att häva den rättsliga immuniteten för 20 oppositionslagstiftare från sex olika oppositionspartier.

O. Dessa förfaranden är inriktade på 15 parlamentsledamöter från HDP, det republikanska folkpartiets (CHP) ledare Kemal Kılıçdaroğlu och en lagstiftare från vart och ett av de andra oppositionspartierna, dvs. Demokratiska regionpartiet (DBP), İYİ-partiet (Det goda partiet, İP), Turkiets arbetarparti (TİP) och Demokratiska partiet (DP).

P. Den 1 mars 2021 var sammanlagt 1 267 sammanfattningar av förfaranden föremål för granskning i den turkiska nationalförsamlingens gemensamma parlamentariska utskott för författningsfrågor och rättsliga frågor, varav 955 (75 %) riktas mot 59 parlamentsledamöter för HDP.

Q. Selahattin Demirtaş, före detta ledamot av det turkiska parlamentet 2007–2018, tidigare medordförande för HDP och presidentkandidat under valen 2014 och 2018 (som fick 9,76 % respektive 8,32 % av rösterna), har frihetsberövats i mer än fyra år på grund av ogrundade anklagelser och trots två domar från Europadomstolen enligt vilka han skulle friges.

R. Sedan lokalvalen den 31 mars 2019 har 59 av de 65 demokratiskt valda borgmästarna från HDP i sydöstra Turkiet ersatts av regeringsutsedda provinsguvernörer eller förvaltare på grund av att de förstnämnda för närvarande är föremål för brottsutredning för påstådda kopplingar till terrorism. Av de 36 som greps släpptes 32 under rättsprocessen, men sex valda medborgmästare sitter fortfarande fängslade.

1. Europaparlamentet fördömer kraftfullt de turkiska myndigheternas förtryck av och repressiva åtgärder mot Folkens demokratiska parti (HDP) och andra turkiska oppositionspartier.

2. Europaparlamentet fördömer skarpt den åtalsakt som chefsåklagaren vid Turkiets högsta domstol på nytt lämnat in till författningsdomstolen för att få till stånd en upplösning av HDP och ett förbud mot politisk verksamhet riktat mot mer än 600 medlemmar i HDP. Parlamentet noterar med stor oro att mål om upplösande av HDP är kulmen på ett långt förtryck mot HDP som har pågått i flera år och där tusentals partimedlemmar, företagsledare, parlamentsledamöter, lokala fullmäktigeledamöter och medborgmästare har prövat huvudsakligen terrorismrelaterade anklagelser.

3. Europaparlamentet fördömer kraftfullt det fruktansvärda mordet på Deniz Poyraz. Parlamentet uttrycker sitt djupa deltagande med hennes släktingar och vänner. Parlamentet uppmanar eftertryckligen myndigheterna att ingående utreda detta fall och lagföra de ansvariga.

4. Europaparlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att avstå från att underblåsa uppvigling mot HDP och att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda partiets kontor och tjänstemän, inbegripet dess parlamentsledamöter och valda lokala fullmäktigeledamöter och medborgmästare.

5. Europaparlamentet fördömer beslutet att frånta HDP:s parlamentsledamöter Leyla Güven, Ömer Faruk Gergerlioğlu och Musa Farisoğulları deras platser i parlamentet och immunitet, liksom deras efterföljande gripanden. Parlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att omedelbart frige dem och att dra tillbaka alla anklagelser mot dem.

6. Europaparlamentet fördömer skarpt det fortsatta frihetsberövandet sedan november 2016 av de tidigare medordförandena för HDP, Figen Yüksekdağ och Selahattin Demirtaş, oppositionsledare och tidigare presidentkandidat. Parlamentet påminner om Europadomstolens dom av den 20 november 2018 i målet Demirtaş mot Turkiet, som bekräftades av Europadomstolens (stora avdelningen) dom av den 22 december 2020, där de turkiska myndigheterna uppmanas att omedelbart frige Demirtaş.

7. Europaparlamentet är djupt oroat över det ökande trycket på det främsta oppositionspartiet (CHP) och dess ledare, Kemal Kılıçdaroğlu, inklusive konfiskeringen av partibroschyrer enligt domstolsorder, begäran om upphävande av Kılıçdaroğlus immunitet på grundval av dennes politiska uttalanden samt de offentliga hoten mot honom och de fysiska angreppen mot honom. Parlamentet upprepar sin djupa oro över de fortsatta politiska och rättsliga trakasserierna mot Canan Kaftancıoğlu, ordförande för CHP i Istanbulprovinsen, som i september 2019 dömdes till nästan tio års fängelse i ett politiskt motiverat åtal, angående vilket Högsta domstolen ännu inte har fällt ett avgörande.

8. Europaparlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att omedelbart och villkorslöst frige alla andra medlemmar av oppositionen som greps i tillslagen mot alla i landet med avvikande åsikter, och att dra tillbaka samtliga anklagelser mot dem.

9. Europaparlamentet är djupt oroat över missbruket av den breda lagstiftningen mot terrorism. Parlamentet upprepar därför sin uppmaning till de turkiska myndigheterna att anpassa sin lagstiftning mot terrorism till internationella normer för att säkerställa ett effektivt skydd av grundläggande rättigheter och friheter samt proportionalitet och likhet inför lagen.

10. Europaparlamentet fördömer att den parlamentariska statusen för parlamentsledamöter från oppositionen återkallats vid upprepade tillfällen. Detta skadar allvarligt parlamentets anseende som demokratisk institution. Parlamentet fördömer de turkiska myndigheternas beslut att avsätta demokratiskt valda borgmästare på grundval av tvivelaktiga bevis och att ersätta dem med icke-valda förvaltare. Parlamentet betonar att dessa åtgärder fortsätter att undergräva den politiska oppositionens möjligheter att utöva sina rättigheter och uppfylla sina demokratiska funktioner. Parlamentet är djupt oroat över denna allvarliga tillbakagång när det gäller oppositionspartiernas frihet att verka, vilket blottlägger den svåra människorättssituationen i Turkiet och den fortsatta urholkningen av demokratin och rättsstatsprincipen, i strid med Köpenhamnskriterierna.

11. Europaparlamentet understryker att demokratiska val och en fungerande parlamentarisk demokrati utgör grunden för långsiktig stabilitet och välstånd och att de åtgärder som vidtas mot oppositionspartierna uppenbart strider mot EU:s värden, konventioner och rättsordning. Parlamentet uppmärksammar rådet och kommissionen på att det avgörande området grundläggande rättigheter och friheter, som står i centrum för anslutningsprocessen, inte kan frikopplas och isoleras från de allmänna förbindelserna och att det fortfarande är det största hindret för framsteg i fråga om en positiv agenda som skulle kunna erbjudas Turkiet, som också bör vara beroende av full respekt för oppositionspartiernas och de folkvalda tjänstemännens rättigheter och frihet att verka.

12. Europaparlamentet upprepar att det, såsom uttrycktes i resolutionen av den 19 maj 2021 om kommissionens rapporter 2019 och 2020 om Turkiet, beklagar att situationen sedan parlamentets senaste resolution långt ifrån har förbättrats och rentav har försämrats ytterligare när det gäller inrikespolitik, institutionell politik och utrikespolitik. Parlamentet hoppas att denna negativa trend snabbt och konsekvent kommer att vändas, men insisterar bestämt på att kommissionen, om så inte sker, bör rekommendera ett formellt avbrytande av anslutningsförhandlingarna med Turkiet, i linje med förhandlingsramen från oktober 2005, så att båda sidor på ett realistiskt sätt och genom en strukturerad och omfattande dialog på hög nivå kan se över den nuvarande ramens lämplighet och dess förmåga att fungera, eller vid behov undersöka möjliga nya modeller för framtida förbindelser.

13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt Republiken Turkiets president, regering och parlament.

 

 

Senaste uppdatering: 7 juli 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy