Förslag till resolution - B9-0411/2021Förslag till resolution
B9-0411/2021

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om förtrycket av oppositionen i Turkiet, särskilt Folkens demokratiska parti (HDP)

6.7.2021 - (2021/2788(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

Michael Gahler, Gheorghe‑Vlad Nistor, Željana Zovko
för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0406/2021

Förfarande : 2021/2788(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0411/2021
Ingivna texter :
B9-0411/2021
Omröstningar :
Antagna texter :

B9‑0411/2021

Europaparlamentets resolution om förtrycket av oppositionen i Turkiet, särskilt Folkens demokratiska parti (HDP)

(2021/2788(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sina tidigare resolutioner om Turkiet,

 med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 oktober 2020 om EU:s utvidgningspolitik (COM(2020)0660) och den åtföljande rapporten för 2020 om Turkiet (SWD(2020)0355),

 med beaktande av förhandlingsramen för Turkiet av den 3 oktober 2005,

 med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 24 juni 2021,

 med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 22 mars 2021 om läget i de ekonomiska och politiska förbindelserna och handelsförbindelserna mellan EU och Turkiet (JOIN(2021)0008),

 med beaktande av uttalandet av den 19 augusti 2019 från Europeiska utrikestjänstens talesperson för utrikes frågor och säkerhetspolitik om att valda borgmästare stängts av från sina tjänster och hundratals personer gripits i sydöstra Turkiet,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den 17 mars 2021 lämnade chefsåklagaren vid Turkiets kassationsdomstol för första gången in ett åtal till författningsdomstolen med en begäran om upplösning av Folkets demokratiska parti (HDP).

B. Den 31 mars 2021 genomförde författningsdomstolens generalförsamling den första granskningen av åtalet. Generalförsamlingen konstaterade då att det förelåg förfarandemässiga brister och beslutade att uppmana den allmänna åklagarmyndigheten att åtgärda dessa brister.

C. Den 7 juni 2021 lämnade chefsåklagaren in ett reviderat åtal till författningsdomstolen med en begäran om upplösning av HDP.

D. Precis som det ursprungliga åtalet innehöll det reviderade åtalet krav på partiets upplösning, men också krav på ett förbud mot politisk verksamhet riktat mot närmare 600 HDP-politiker och krav på frysning av partiets bankkonton.

E. Den 21 juni 2021 genomförde författningsdomstolens generalförsamling sin första granskning av den reviderade åtalsakten och godkände den enhälligt.

F. Chefsåklagaren grundade de flesta av sina anklagelser mot HDP på protesterna i Kobane, för vilka det pågår ett rättsligt förfarande mot HDP-politiker, däribland de tidigare medordförandena Selahattin Demirtaş och Figen Yüksekdağ.

G. Den 30 juni 2021 överlämnade justitieministeriets åklagare till den turkiska nationalförsamlingens gemensamma parlamentariska konstitutionsutskott och justitieutskott sammanfattningar av de förfaranden som syftar till att häva den rättsliga immuniteten för 20 oppositionslagstiftare från sex olika oppositionspartier.

H. Selahattin Demirtaş, som tidigare varit ledamot av det turkiska parlamentet mellan 2007 och 2018 och medordförande för HDP samt presidentkandidat under valen 2014 och 2018, har varit frihetsberövad i mer än fyra år.

I. Sedan lokalvalen den 31 mars 2019 har 59 av de 65 demokratiskt valda HDP-borgmästarna i sydöstra Turkiet ersatts av regeringsutsedda provinsguvernörer eller förvaltare.

1. Europaparlamentet noterar med djup oro hur de turkiska myndigheterna specifikt har gjort HDP, inklusive dess ungdomsorganisation, till måltavla för sina angrepp. Parlamentet fördömer detta förtryck av HDP och alla andra turkiska oppositionspartier i starkast möjliga ordalag.

2. Europaparlamentet fördömer skarpt den åtalsakt som chefsåklagaren vid Turkiets kassationsdomstol på nytt lämnat in till författningsdomstolen för att få till stånd en upplösning av HDP och ett förbud mot politisk verksamhet riktat mot mer än 600 medlemmar i HDP.

3. Europaparlamentet noterar med oro att ärendet om HDP:s upplösning är kulmen på ett angrepp mot partiet som har pågått i flera år och som har inneburit att tusentals partimedlemmar, ledare, parlamentsledamöter, kommunfullmäktigeledamöter och medborgmästare har ställts inför rätta, främst på grund av terrorismrelaterade anklagelser.

4. Europaparlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att avstå från provokationer mot HDP och att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda partiets kontor och tjänstemän, inbegripet dess parlamentsledamöter och valda lokala fullmäktigeledamöter och medborgmästare.

5. Europaparlamentet fördömer beslutet att frånta parlamentets HDP-ledamöter deras platser i parlamentet och deras parlamentariska immunitet. Parlamentet fördömer också frihetsberövandet av dessa ledamöter. Parlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att omedelbart frige dem och att dra tillbaka alla anklagelser mot dem.

6. Europaparlamentet fördömer starkt det fortsatta frihetsberövandet av HDP:s tidigare medordförande Figen Yüksekdağ och Selahattin Demirtaş. Parlamentet påminner om Europadomstolens dom av den 20 november 2018 i målet Demirtaș mot Turkiet, som bekräftades av dess stora kammare den 22 december 2020 och där de turkiska myndigheterna uppmanas att omedelbart frige Demirtaş.

7. Europaparlamentet är djupt oroat över det gradvis ökande trycket på det största oppositionspartiet, det republikanska folkpartiet, och dess ledare Kemal Kılıçdaroğlu.

8. Europaparlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att omedelbart och villkorslöst frige alla övriga medlemmar av oppositionen som greps i tillslagen mot personer med avvikande åsikter, och att dra tillbaka samtliga anklagelser mot dem.

9. Europaparlamentet fördömer de turkiska myndigheternas beslut att avsätta demokratiskt valda borgmästare och ersätta dem med icke valda förvaltare, vilket undergräver den lokala demokratin.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt Republiken Turkiets regering och parlament.

Senaste uppdatering: 7 juli 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy