<Date>{13/08/2021}13.8.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0422/2021</NoDocSe>
PDF 138kWORD 44k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 143 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно намаляването на въздействието върху земеделските земи, причинено от изграждането на фотоволтаични инсталации на сушата</Titre>


<Depute>Сузана Чекарди, Марко Кампоменози, Алесандро Панца, Паоло Боркия, Антонио Мария Риналди, Джанантонио Да Ре, Марко Дреосто, Изабела Товалиери, Симона Балдасаре, Серджо Берлато, Карло Фиданца, Никола Прокачини, Винченцо Софо</Depute>


B9‑0422/2021

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно намаляването на въздействието върху земеделските земи, причинено от изграждането на фотоволтаични инсталации на сушата

Европейският парламент,

 като взе предвид Директива 2011/92/ЕС[1],

 като взе предвид член 143 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че във всички държави членки има многобройни искания за изграждане на фотоволтаични инсталации с модули, разположени на земята, които биха отклонили от селскостопанска дейност големи площи земя, които при други обстоятелства са предназначени за култури;

Б. като има предвид, че с оглед на тази тенденция някои италиански региони разработват законодателни инструменти за регулиране на горепосоченото положение, което, както се подчертава от организациите в първичния сектор и местните администратори, рискува да се разпространи по опасно неустойчив начин в ущърб на селското стопанство;

В. като има предвид, че земеделската земя е ограничен актив и като има предвид, че е задължение на Европейския съюз да гарантира правилно и устойчиво управление на земята, особено в момент на пандемия, когато първичният сектор е осигурил стратегическа линия за доставки на храни;

1. призовава Комисията, също в изпълнение на ангажиментите, посочени в пакета „Готови за 55-те“, да гарантира, че в държавите членки потреблението на земеделска земя в резултат на изграждането на наземни фотоволтаични инсталации не застрашава селскостопанския сектор и ландшафта;

2. настоятелно призовава Комисията да предприеме всякакви полезни инициативи в рамките на своите правомощия, за да се намали въздействието на наземните фотоволтаици и да се избегнат спекулативни явления.

[1] Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 16 септември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност