Предложение за резолюция - B9-0422/2021Предложение за резолюция
B9-0422/2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно намаляването на въздействието върху земеделските земи, причинено от изграждането на фотоволтаични инсталации на сушата

13.8.2021

внесено съгласно член 143 от Правилника за дейността

Сузана Чекарди, Марко Кампоменози, Алесандро Панца, Паоло Боркия, Антонио Мария Риналди, Джанантонио Да Ре, Марко Дреосто, Изабела Товалиери, Симона Балдасаре, Серджо Берлато, Карло Фиданца, Никола Прокачини, Винченцо Софо

B9‑0422/2021

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно намаляването на въздействието върху земеделските земи, причинено от изграждането на фотоволтаични инсталации на сушата

Европейският парламент,

 като взе предвид Директива 2011/92/ЕС[1],

 като взе предвид член 143 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че във всички държави членки има многобройни искания за изграждане на фотоволтаични инсталации с модули, разположени на земята, които биха отклонили от селскостопанска дейност големи площи земя, които при други обстоятелства са предназначени за култури;

Б. като има предвид, че с оглед на тази тенденция някои италиански региони разработват законодателни инструменти за регулиране на горепосоченото положение, което, както се подчертава от организациите в първичния сектор и местните администратори, рискува да се разпространи по опасно неустойчив начин в ущърб на селското стопанство;

В. като има предвид, че земеделската земя е ограничен актив и като има предвид, че е задължение на Европейския съюз да гарантира правилно и устойчиво управление на земята, особено в момент на пандемия, когато първичният сектор е осигурил стратегическа линия за доставки на храни;

1. призовава Комисията, също в изпълнение на ангажиментите, посочени в пакета „Готови за 55-те“, да гарантира, че в държавите членки потреблението на земеделска земя в резултат на изграждането на наземни фотоволтаични инсталации не застрашава селскостопанския сектор и ландшафта;

2. настоятелно призовава Комисията да предприеме всякакви полезни инициативи в рамките на своите правомощия, за да се намали въздействието на наземните фотоволтаици и да се избегнат спекулативни явления.

Последно осъвременяване: 16 септември 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност