Πρόταση ψηφίσματος - B9-0422/2021Πρόταση ψηφίσματος
B9-0422/2021

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον περιορισμό του αντικτύπου των χερσαίων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε γεωργικές εκτάσεις

13.8.2021

σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού

Susanna Ceccardi, Marco Campomenosi, Alessandro Panza, Paolo Borchia, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Vincenzo Sofo

B9‑0422/2021

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον περιορισμό του αντικτύπου των χερσαίων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε γεωργικές εκτάσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/92/ΕΕ[1],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 143 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη τα πολυάριθμα αιτήματα σε όλα τα κράτη μέλη για την κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων των οποίων οι μονάδες θα βρίσκονται στο έδαφος, γεγονός που θα είχε ως αποτέλεσμα την απόσπαση μεγάλων εκτάσεων γης που, σε αντίθετη περίπτωση, θα προορίζονταν για καλλιέργεια·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες ιταλικές περιφέρειες, έχοντας επίγνωση αυτής της τάσης, αναπτύσσουν νομοθετικά εργαλεία που αποσκοπούν στη ρύθμιση της προαναφερθείσας κατάστασης, η οποία, όπως τονίζουν οργανώσεις του πρωτογενούς τομέα και τοπικές αρχές, υπάρχει κίνδυνος να αναπτυχθεί με επικίνδυνα μη βιώσιμο τρόπο εις βάρος της γεωργίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργική γη είναι πολύ περιορισμένη και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθήκον να διασφαλίζει ορθή και βιώσιμη διαχείριση της γης, ιδίως σε μια τέτοια περίοδο όπως η πανδημία, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρωτογενής τομέας έχει εξασφαλίσει μια στρατηγικά σημαντική γραμμή εφοδιασμού τροφίμων·

1. καλεί την Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που ορίζονται στη δέσμη μέτρων για την προσαρμογή στον στόχο του 55% (Fit for 55), να διασφαλίσει ότι ο γεωργικός τομέας και το ευρύτερο τοπίο δεν θα τεθούν σε κίνδυνο από την απώλεια γεωργικών γαιών που προκύπτει από την κατασκευή χερσαίων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στα κράτη μέλη·

2. καλεί την Επιτροπή να λάβει κάθε χρήσιμη πρωτοβουλία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προκειμένου να μειωθεί ο αντίκτυπος των χερσαίων φωτοβολταϊκών και να αποφευχθούν φαινόμενα κερδοσκοπίας.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Σεπτεμβρίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου