Päätöslauselmaesitys - B9-0422/2021Päätöslauselmaesitys
B9-0422/2021

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS maassa sijaitsevien aurinkovoimaloiden rakentamisen maatalousmaalle aiheuttamien vaikutusten vähentämisestä

13.8.2021

työjärjestyksen 143 artiklan mukaisesti

Susanna Ceccardi, Marco Campomenosi, Alessandro Panza, Paolo Borchia, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Vincenzo Sofo

B9‑0422/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys maassa sijaitsevien aurinkovoimaloiden rakentamisen maatalousmaalle aiheuttamien vaikutusten vähentämisestä

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon direktiivin 2011/92/EU[1],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 143 artiklan,

A. ottaa huomioon, että kaikissa jäsenvaltioissa on esitetty lukuisia hakemuksia sellaisten aurinkovoimaloiden rakentamiseksi, joissa on maassa sijaitsevia moduuleja, jotka vievät maataloudelta laajoja muutoin viljelyyn varattuja maa-alueita;

B. ottaa huomioon, että tämän suuntauksen johdosta eräät Italian alueet laativat parhaillaan lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on säännellä tätä tilannetta, joka – kuten alkutuotannon järjestöt ja paikalliset hallintoviranomaiset ovat korostaneet – uhkaa yleistyä vaarallisella ja maatalouden kannalta kestämättömällä tavalla;

C. ottaa huomioon, että maatalousmaa on rajallinen resurssi ja että Euroopan unionin velvollisuutena on varmistaa asianmukainen ja kestävä maankäyttö, etenkin pandemian kaltaisessa tilanteessa, jossa alkutuotantoala on taannut strategisen elintarvikeketjun;

1. kehottaa komissiota varmistamaan myös 55-valmiuspaketissa esitettyjen sitoumusten täytäntöönpanon yhteydessä, että maassa sijaitsevien aurinkovoimaloiden rakentamisesta johtuva maatalousmaan käyttö ei vaaranna maatalousalaa eikä maisemia;

2. kehottaa komissiota ottamaan toimivaltansa puitteissa käyttöön kaikki hyödylliset aloitteet, joiden avulla voidaan vähentää aurinkosähkön vaikutusta maankäyttöön ja välttää keinottelu.

Päivitetty viimeksi: 17. syyskuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö