Tairiscint i gcomhair rúin - B9-0422/2021Tairiscint i gcomhair rúin
B9-0422/2021

TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN maidir leis an laghdú ar an tionchar ar thalamh talmhaíochta a bhíonn ag tógáil suiteálacha fótavoltacha ar talamh

13.8.2021

de bhun Airteagal 143 de na Rialacha Nós Imeachta

Susanna Ceccardi, Marco Campomenosi, Alessandro Panza, Paolo Borchia, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Vincenzo Sofo

B9‑0422/2021

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an laghdú ar an tionchar ar thalamh talmhaíochta a bhíonn ag tógáil suiteálacha fótavoltacha ar talamh

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint do Threoir 2011/92/AE[1],

 ag féachaint do Riail 143 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí go bhfuil go leor iarrataí déanta sna Ballstáit uile i ndáil le suiteálacha fótavoltacha a thógáil le modúil atá lonnaithe ar talamh, rud a bhainfeadh limistéir mhóra thalún ón ngníomhaíocht talmhaíochta, ar limistéir iad a bheadh in úsáid le haghaidh barr murach sin;

B. de bhrí, i bhfianaise na treochta sin, go bhfuil roinnt réigiún san Iodáil ag forbairt ionstraimí reachtacha arb é is aidhm dóibh an staid dá dtagraítear thuas a rialú, ar staid í a bhfuil léirithe ina leith ag eagraíochtaí san earnáil phríomhúil agus údaráis áitiúla go bhfuil baol ann go leathfaidh sí amach ar bhealach contúirteach neamh-inbhuanaithe, ag déanamh dochar don talmhaíocht;

C. de bhrí gur sócmhainn theoranta é talamh talmhaíochta, agus go bhfuil sé de dhualgas ar an Aontas Eorpach bainistiú cuí agus inbhuanaithe talún a ráthú, go háirithe ag tráth amhail tráth seo na paindéime, a bhfuil slabhra straitéiseach soláthair bia áirithithe ag an earnáil phríomhúil lena linn;

1. á iarraidh ar an gCoimisiún, faoi chuimsiú chur chun feidhme na ngealltanas a leagtar amach sa phacáiste ‘Oiriúnach do 55’ (Fit for 55), a áirithiú nach gcuirfear earnáil na talmhaíochta ná an tírdhreach i mbaol sna Ballstáit le húsáid talún talmhaíochta ar mhaithe le suiteálacha fótavoltacha ar talamh a thógáil;

2. ag tathant ar an gCoimisiún gach tionscnamh úsáideach laistigh dá réimse inniúlachtaí féin a ghlacadh ar mhaithe leis an tionchar a bhíonn ag an bhfótavoltachas ar an talamh a laghdú agus feiniméin amhantracha a sheachaint.

An nuashonrú is déanaí: 21 Meán Fómhair 2021
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais