<Date>{13/08/2021}13.8.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0422/2021</NoDocSe>
PDF 128kWORD 43k

<TitreType>ONTWERPRESOLUTIE</TitreType>

<TitreRecueil>ingediend overeenkomstig artikel 143 van het Reglement</TitreRecueil>


<Titre>over de vermindering van de gevolgen voor de landbouwgrond van de bouw van fotovoltaïsche installaties op het land</Titre>


<Depute>Susanna Ceccardi, Marco Campomenosi, Alessandro Panza, Paolo Borchia, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Vincenzo Sofo</Depute>


B9‑0422/2021

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de vermindering van de gevolgen voor de landbouwgrond van de bouw van fotovoltaïsche installaties op het land

Het Europees Parlement,

 gezien Richtlijn 2011/92/EU[1],

 gezien artikel 143 van zijn Reglement,

A. overwegende dat er in alle lidstaten talrijke verzoeken zijn ingediend om fotovoltaïsche installaties te bouwen met bepaalde onderdelen op het land, waardoor grote percelen grond die anders voor de landbouw bestemd zouden zijn, niet langer beschikbaar zijn voor landbouwactiviteiten;

B. overwegende dat sommige Italiaanse regio’s in het licht van deze tendens wetgevingsinstrumenten aan het ontwikkelen zijn om de hierboven beschreven situatie te regelen, die, zoals landbouworganisaties en lokale bestuurders hebben benadrukt, mogelijk steeds vaker gaat voorkomen en daardoor gevaarlijk onhoudbaar is, met nadelige gevolgen voor de landbouw;

C. overwegende dat landbouwgrond een eindig goed is en dat het de plicht van de Europese Unie is om te zorgen voor goed en duurzaam grondbeheer, met name ten tijde van de pandemie, tijdens welke de primaire sector voor een strategisch voedselvoorzieningsbeleid heeft gezorgd;

1. verzoekt de Commissie, mede bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van het “Fit for 55”-pakket, erop toe te zien dat het gebruik van landbouwgrond voor de bouw van fotovoltaïsche installaties op het land in de lidstaten de landbouwsector en het landschap niet in gevaar brengt;

2. spoort de Commissie aan alle binnen haar bevoegdheden vallende initiatieven te nemen om de gevolgen van fotovoltaïsche installaties op het land te beperken en speculatie te voorkomen.

[1] Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PB L 26 van 28.1.2012, blz. 1).

Laatst bijgewerkt op: 21 september 2021Juridische mededeling - Privacybeleid