Projekt rezolucji - B9-0422/2021Projekt rezolucji
B9-0422/2021

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie zmniejszenia wpływu naziemnych instalacji fotowoltaicznych na grunty rolne

13.8.2021

złożony zgodnie z art. 143 Regulaminu

Susanna Ceccardi, Marco Campomenosi, Alessandro Panza, Paolo Borchia, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Vincenzo Sofo

B9‑0422/2021

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zmniejszenia wpływu naziemnych instalacji fotowoltaicznych na grunty rolne

Parlament Europejski,

 uwzględniając dyrektywę 2011/92/UE[1],

 uwzględniając art. 143 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że we wszystkich państwach członkowskich odnotowuje się liczne wnioski o budowę instalacji fotowoltaicznych z modułami umiejscowionymi na ziemi, co doprowadziłoby do wyłączenia z działalności rolniczej dużych obszarów gruntów przeznaczonych normalnie pod uprawy;

B. mając na uwadze, że w świetle tej tendencji niektóre włoskie regiony opracowują instrumenty ustawodawcze w celu uregulowania powyższej sytuacji, która – jak podkreślają organizacje sektora pierwotnego i administratorzy lokalni – może się rozpowszechnić w sposób niebezpiecznie niezrównoważony, ze szkodą dla rolnictwa;

C. mając na uwadze, że grunty rolne stanowią ograniczone dobro oraz że obowiązkiem Unii Europejskiej jest zapewnienie właściwego i zrównoważonego gospodarowania gruntami, zwłaszcza w czasie pandemii, gdzie sektor pierwotny zapewnił strategiczną linię zaopatrzenia w żywność;

1. wzywa Komisję, aby w ramach realizacji zobowiązań określonych w pakiecie „Gotowi na 55” zadbała o to, by w państwach członkowskich wykorzystanie gruntów rolnych pod budowę naziemnych instalacji fotowoltaicznych nie zagrażało sektorowi rolnemu i krajobrazowi;

2. wzywa Komisję do podjęcia wszelkich użytecznych inicjatyw w ramach jej kompetencji, aby ograniczyć wpływ naziemnych instalacji fotowoltaicznych i uniknąć zjawisk spekulacyjnych.

Ostatnia aktualizacja: 22 września 2021
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności