<Date>{13/08/2021}13.8.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0422/2021</NoDocSe>
PDF 137kWORD 43k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreRecueil>złożony zgodnie z art. 143 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie zmniejszenia wpływu naziemnych instalacji fotowoltaicznych na grunty rolne</Titre>


<Depute>Susanna Ceccardi, Marco Campomenosi, Alessandro Panza, Paolo Borchia, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Vincenzo Sofo</Depute>


B9‑0422/2021

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zmniejszenia wpływu naziemnych instalacji fotowoltaicznych na grunty rolne

Parlament Europejski,

 uwzględniając dyrektywę 2011/92/UE[1],

 uwzględniając art. 143 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że we wszystkich państwach członkowskich odnotowuje się liczne wnioski o budowę instalacji fotowoltaicznych z modułami umiejscowionymi na ziemi, co doprowadziłoby do wyłączenia z działalności rolniczej dużych obszarów gruntów przeznaczonych normalnie pod uprawy;

B. mając na uwadze, że w świetle tej tendencji niektóre włoskie regiony opracowują instrumenty ustawodawcze w celu uregulowania powyższej sytuacji, która – jak podkreślają organizacje sektora pierwotnego i administratorzy lokalni – może się rozpowszechnić w sposób niebezpiecznie niezrównoważony, ze szkodą dla rolnictwa;

C. mając na uwadze, że grunty rolne stanowią ograniczone dobro oraz że obowiązkiem Unii Europejskiej jest zapewnienie właściwego i zrównoważonego gospodarowania gruntami, zwłaszcza w czasie pandemii, gdzie sektor pierwotny zapewnił strategiczną linię zaopatrzenia w żywność;

1. wzywa Komisję, aby w ramach realizacji zobowiązań określonych w pakiecie „Gotowi na 55” zadbała o to, by w państwach członkowskich wykorzystanie gruntów rolnych pod budowę naziemnych instalacji fotowoltaicznych nie zagrażało sektorowi rolnemu i krajobrazowi;

2. wzywa Komisję do podjęcia wszelkich użytecznych inicjatyw w ramach jej kompetencji, aby ograniczyć wpływ naziemnych instalacji fotowoltaicznych i uniknąć zjawisk spekulacyjnych.

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).

Ostatnia aktualizacja: 22 września 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności