<Date>{13/08/2021}13.8.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0422/2021</NoDocSe>
PDF 137kWORD 43k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 143 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o znížení vplyvu výstavby pozemných fotovoltických zariadení na poľnohospodársku pôdu</Titre>


<Depute>Susanna Ceccardi, Marco Campomenosi, Alessandro Panza, Paolo Borchia, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Vincenzo Sofo</Depute>


B9‑0422/2021

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o znížení vplyvu výstavby pozemných fotovoltických zariadení na poľnohospodársku pôdu

Európsky parlament,

 so zreteľom na smernicu 2011/92/EÚ[1],

 so zreteľom na článok 143 rokovacieho poriadku,

A. keďže vo všetkých členských štátoch je predkladaných veľké množstvo žiadostí o výstavbu fotovoltických zariadení s modulmi umiestnenými v teréne, v dôsledku ktorých by sa rozsiahle plochy pôdy inak určené na pestovanie plodín už nemohli využívať na poľnohospodársku činnosť;

B. keďže vzhľadom na tento trend niektoré regióny Talianska vyvíjajú legislatívne nástroje na reguláciu uvedenej situácie, pretože – ako to zdôraznili organizácie v primárnom sektore a miestne subjekty – hrozí, že fotovoltická výstavba sa nebezpečným a neudržateľným spôsobom rozšíri na úkor poľnohospodárstva;

C. keďže poľnohospodárska pôda je obmedzeným zdrojom a keďže je povinnosťou Európskej únie zabezpečiť riadne a udržateľné obhospodarovanie pôdy, najmä v čase, ako je pandémia, keď primárny sektor strategickým spôsobom zabezpečuje dodávky potravín;

1. vyzýva Komisiu, aby pri plnení záväzkov stanovených v balíku Fit for 55 zabezpečila, aby využívanie poľnohospodárskej pôdy na výstavbu pozemných fotovoltických zariadení v členských štátoch nebolo na úkor poľnohospodárstva a krajiny;

2. naliehavo vyzýva Komisiu, aby v rámci svojich právomocí prijala všetky potrebné iniciatívy, ktoré by pomohli znížiť vplyv pozemnej fotovoltiky a zabránili by špekulatívnym činnostiam.

[1] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1).

Posledná úprava: 22. septembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia