Förslag till resolution - B9-0422/2021Förslag till resolution
B9-0422/2021

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om minskning av landbaserade solcellsanläggningars inverkan på jordbruksmarken

13.8.2021

i enlighet med artikel 143 i arbetsordningen

Susanna Ceccardi, Marco Campomenosi, Alessandro Panza, Paolo Borchia, Antonio Maria Rinaldi, Gianantonio Da Re, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Vincenzo Sofo

B9‑0422/2021

Förslag till Europaparlamentets resolution om minskning av landbaserade solcellsanläggningars inverkan på jordbruksmarken

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av direktiv 2011/92/EU[1],

 med beaktande av artikel 143 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Det kommer in många ansökningar i alla medlemsstater om solcellsprojekt med landbaserade moduler som tar upp stora markarealer som annars används för odling.

B. Mot bakgrund av denna trend är vissa italienska regioner i färd med att lagstifta för att reglera situationen, som enligt organisationer i den primära sektorn och lokala myndigheter annars riskerar att sprida sig på ett farligt och ohållbart sätt på jordbrukets bekostnad.

C. Jordbruksmark är en begränsad resurs, och Europeiska unionen är skyldig att garantera en korrekt och hållbar förvaltning av marken, inte minst i dessa pandemitider då den primära sektorn har säkrat en strategisk linje för livsmedelsförsörjningen.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att även i syfte att fullgöra åtagandena enligt 55 %-paketet (Fit for 55) se till att användningen av jordbruksmark i medlemsstaterna för landbaserade solcellsanläggningar inte sker till förfång för jordbrukssektorn eller landskapssituationen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för sina befogenheter ta lämpliga initiativ för att minska konsekvenserna av solceller på land och undvika spekulativ verksamhet.

Senaste uppdatering: 21 september 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy