Πρόταση ψηφίσματος - B9-0475/2021Πρόταση ψηφίσματος
B9-0475/2021

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού ταμείου αποζημίωσης των ατόμων που υπέστησαν βλάβη από τα εμβόλια κατά της COVID-19

23.9.2021

σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού
- Comirnaty (εμβόλιο της Pfizer/BioNTech)
- εμβόλιο της Janssen κατά της COVID-19
- Spikevax (εμβόλιο της Moderna)
- Vaxzevria (εμβόλιο της AstraZeneca)

Virginie Joron

B9‑0475/2021

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού ταμείου αποζημίωσης των ατόμων που υπέστησαν βλάβη από τα εμβόλια κατά της COVID-19

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 143 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, έχουν ήδη καταγραφεί ένα εκατομμύριο περιπτώσεις ανεπιθύμητων ενεργειών μετά τη χορήγηση εμβολίου κατά της COVID-19:

- 435 779 μετά το εμβόλιο της Pfizer/BioNTech,

- 373 285 μετά το εμβόλιο της AstraZeneca,

- 117 243 μετά το εμβόλιο της Moderna,

- 27 694 μετά το εμβόλιο της Janssen[1]·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ενίοτε σοβαρές· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπολογίζεται, ως εκ τούτου, ότι περίπου 75 000 άτομα βρέθηκαν αντιμέτωπα με σοβαρές νευρολογικές επιπτώσεις αφότου τους χορηγήθηκε το εμβόλιο της Pfizer·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, τα εμβόλια κατά της COVID-19 ευθύνονται για τον θάνατο ενός ατόμου ανά 5000 περίπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

- 4 198 από το εμβόλιο της Pfizer[2],

- 1 053 από το εμβόλιο της AstraZeneca,

- 392 από το εμβόλιο της Moderna,

- 138 από το εμβόλιο της Janssen·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε τις συμβάσεις αγοράς χωρίς να ζητήσει να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι φαρμακευτικές εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βουλευτές του ΕΚ δεν είχαν πρόσβαση στις συμβάσεις κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων:

1. καλεί την Επιτροπή να συστήσει ταμείο αποζημίωσης των ατόμων που υπέστησαν βλάβη από τα εμβόλια κατά της COVID-19·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου