Πρόταση ψηφίσματος - B9-0481/2021Πρόταση ψηφίσματος
B9-0481/2021

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/1449 της Επιτροπής, της 3ης Σεπτεμβρίου 2021, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών 2-phenylphenol (συμπεριλαμβανομένων των αλάτων της, όπως του άλατος νατρίου), 8-hydroxyquinoline, amidosulfuron, bifenox, chlormequat, chlorotoluron, clofentezine, clomazone, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dicamba, difenoconazole, diflufenican, dimethachlor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazate, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, παραφινέλαια, παραφινέλαιο, penconazole, picloram, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, sulphur, tetraconazole, tri-allate, triflusulfuron και tritosulfuron

4.10.2021 - (2021/2869(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Αρμόδιοι βουλευτές: Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz

Διαδικασία : 2021/2869(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0481/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0481/2021
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0481/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/1449 της Επιτροπής, της 3ης Σεπτεμβρίου 2021, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών 2-phenylphenol (συμπεριλαμβανομένων των αλάτων της, όπως του άλατος νατρίου), 8-hydroxyquinoline, amidosulfuron, bifenox, chlormequat, chlorotoluron, clofentezine, clomazone, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dicamba, difenoconazole, diflufenican, dimethachlor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazate, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, παραφινέλαια, παραφινέλαιο, penconazole, picloram, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, sulphur, tetraconazole, tri-allate, triflusulfuron και tritosulfuron

(2021/2869(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/1449 της Επιτροπής, της 3ης Σεπτεμβρίου 2021, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών 2-phenylphenol (συμπεριλαμβανομένων των αλάτων της, όπως του άλατος νατρίου), 8-hydroxyquinoline, amidosulfuron, bifenox, chlormequat, chlorotoluron, clofentezine, clomazone, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dicamba, difenoconazole, diflufenican, dimethachlor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazate, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, παραφινέλαια, παραφινέλαιο, penconazole, picloram, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, sulphur, tetraconazole, tri-allate, triflusulfuron και tritosulfuron[1],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ[2] του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 17 πρώτη παράγραφος και το άρθρο 21,

 έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/408 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2015, για την εφαρμογή του άρθρου 80 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και τον καθορισμό καταλόγου υποψηφίων προς υποκατάσταση[3],

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ.° 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή[4],

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα[5],

 έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 10ης Οκτωβρίου 2019 και της 26ης Νοεμβρίου 2020 με τα οποία εναντιώθηκε στις προηγούμενες παρατάσεις της περιόδου έγκρισης της δραστικής ουσίας chlorotoluron[6],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το chlorotoluron καταχωρίστηκε στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ[7] του Συμβουλίου την 1η Μαρτίου 2006 με την οδηγία 2005/53/ΕΚ[8] της Επιτροπής και θεωρήθηκε ότι εγκρίθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ανανέωσης της έγκρισης του chlorotoluron με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 844/2012[9] της Επιτροπής βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2013·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος έγκρισης της δραστικής ουσίας chlorotoluron έχει ήδη παραταθεί κατά ένα έτος με τον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 533/2013[10] και, στη συνέχεια, κατά ένα έτος ετησίως από το 2017 με τους εκτελεστικούς κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/1511[11], (ΕΕ) 2018/1262[12], (ΕΕ) 2019/1589[13], (ΕΕ) 2020/1511[14] και τώρα έχει παραταθεί εκ νέου με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/1449 της Επιτροπής, με τον οποίο παρατείνεται η περίοδος έγκρισης έως τις 31 Οκτωβρίου 2022·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν εξηγεί τους λόγους για την παράταση, παρά μόνο δηλώνει: «Επειδή η αξιολόγηση των εν λόγω ουσιών έχει καθυστερήσει για λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση των αιτούντων, οι εγκρίσεις αυτών των δραστικών ουσιών ενδέχεται να λήξουν προτού ληφθεί απόφαση σχετικά με την ανανέωσή τους»·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας τόσο της υγείας των ανθρώπων και των ζώων όσο και του περιβάλλοντος, και ταυτόχρονα η εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των εγκύων, των βρεφών και των παιδιών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της προφύλαξης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ορίζει ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα θα πρέπει να περιέχουν ουσίες μόνον εφόσον έχει αποδειχθεί ότι αυτές ωφελούν σαφώς τη φυτική παραγωγή και ότι δεν αναμένεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή να έχουν μη αποδεκτές επιδράσεις στο περιβάλλον·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 αναφέρει πως, για λόγους ασφάλειας, η περίοδος της έγκρισης των δραστικών ουσιών θα πρέπει να περιορίζεται χρονικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος της έγκρισης θα πρέπει να είναι ανάλογη με τυχόν εγγενείς κινδύνους της χρήσης των ουσιών αυτών, αλλά ότι στην προκειμένη περίπτωση είναι σαφές ότι δεν υφίσταται τέτοια αναλογικότητα·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα 15 έτη από την έγκρισή του ως δραστικής ουσίας, το chlorotoluron έχει προσδιοριστεί ως πιθανός ενδοκρινικός διαταράκτης, και ότι, ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η έγκρισή του δεν έχει επανεξεταστεί ή αποσυρθεί·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα και την ευθύνη να ενεργούν σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, όταν έχει εντοπιστεί η πιθανότητα επιβλαβών επιπτώσεων στην υγεία αλλά εξακολουθεί να υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα, με τη θέσπιση μέτρων διαχείρισης των κινδύνων που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ειδικότερα, το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει την έγκριση μιας δραστικής ουσίας ανά πάσα στιγμή, ιδίως όταν, βάσει νέων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, θεωρεί ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η ουσία δεν πληροί πλέον τα κριτήρια έγκρισης που προβλέπονται στο άρθρο 4 του εν λόγω κανονισμού, και ότι η επανεξέταση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε απόσυρση ή τροποποίηση της έγκρισης της ουσίας·

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[15], το chlorotoluron έχει υποβληθεί σε εναρμονισμένη ταξινόμηση ως πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, ως πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις, ύποπτο για πρόκληση καρκίνου (καρκιν. 2) και ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο (τοξικό για την αναπαραγωγή  2)·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το chlorotoluron έχει συνδεθεί με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σε επιστημονικές δημοσιεύσεις[16]·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 το chlorotoluron συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο υποψηφίων για υποκατάσταση ουσιών με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/408 διότι θεωρείται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής που μπορούν να προκαλέσουν επιβλαβείς συνέπειες στους ανθρώπους και επειδή πληροί τα κριτήρια για να θεωρηθεί ανθεκτική και τοξική ουσία·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το σημείο 3.6.5 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, δεν είναι δυνατόν να επιτραπεί δραστική ουσία όταν θεωρείται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής που μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο, εκτός εάν η έκθεση των ανθρώπων στην εν λόγω δραστική ουσία, το αντιφυτοτοξικό ή το συνεργιστικό σε φυτοπροστατευτικό προϊόν είναι αμελητέα υπό ρεαλιστικές προτεινόμενες συνθήκες χρήσης, δηλαδή όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε κλειστά συστήματα ή υπό άλλες συνθήκες που αποκλείουν την επαφή με ανθρώπους και όταν τα κατάλοιπα της εν λόγω δραστικής ουσίας σε τρόφιμα και ζωοτροφές δεν υπερβαίνουν την προκαθορισμένη τιμή σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[17]·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαράδεκτο μια ουσία που είναι πιθανό να πληροί τα κριτήρια αποκλεισμού για δραστικές ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικού διαταράκτη να εξακολουθήσει να επιτρέπεται για χρήση στην Ένωση, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και την περιβαλλοντική υγιεινή·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιτούντες μπορούν να επωφελούνται από το αυτόματο σύστημα που έχει ενσωματωθεί στις μεθόδους εργασίας της Επιτροπής το οποίο παρατείνει αμέσως τις περιόδους έγκρισης των δραστικών ουσιών όταν η επαναξιολόγηση του κινδύνου δεν έχει ολοκληρωθεί, παρατείνοντας σκόπιμα τη διαδικασία επαναξιολόγησης με το να παρέχουν ελλιπή δεδομένα και να ζητούν περισσότερες παρεκκλίσεις και ειδικούς όρους, γεγονός που οδηγεί σε απαράδεκτους κινδύνους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, δεδομένου ότι, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η έκθεση στην επικίνδυνη ουσία συνεχίζεται·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη «να διασφαλίσουν ότι η διαδικαστική παράταση της περιόδου έγκρισης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού, δεν θα χρησιμοποιείται για δραστικές ουσίες που είναι μεταλλαξιογόνες, καρκινογόνες, τοξικές για την αναπαραγωγή, και ως εκ τούτου ανήκουν στην κατηγορία 1Α ή 1Β, ή δραστικές ουσίες που έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής και είναι επιζήμιες για τον άνθρωπο ή τα ζώα, όπως είναι επί του παρόντος η φλουμιοξαζίνη, η θειακλοπρίδη, η χλωροτολουρόνη και η διμοξυστροβίνη»·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη εκφράσει αντιρρήσεις για τις προηγούμενες παρατάσεις της περιόδου έγκρισης του chlorotoluron στα ψηφίσματά του της 10ης Οκτωβρίου 2019 και της 26ης Νοεμβρίου 2020·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στις απαντήσεις της[18] στις προηγούμενες αντιρρήσεις σχετικά με την παράταση της περιόδου έγκρισης του chlorotoluron, αναφέρεται μόνο σε «μελέτη στην οποία βασίζεται η εκτίμηση επιπτώσεων που διενεργήθηκε πριν από την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής[19]», στην οποία «το chlorotoluron δεν προσδιορίστηκε ως δυνητικός ενδοκρινικός διαταράκτης», αλλά δεν αναγνωρίζει ότι η εν λόγω μελέτη δεν οδήγησε στην αφαίρεση του chlorotoluron από τον κατάλογο των υποψήφιων για υποκατάσταση ουσιών·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έγκριση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής[20] και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/605, η Επιτροπή ανέθεσε στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) την εκπόνηση εναρμονισμένων κατευθυντήριων γραμμών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κριτήρια για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες που έχουν εγκριθεί από την Ένωση εφαρμόζονται με συνέπεια για την αξιολόγηση των βιοκτόνων και των φυτοφαρμάκων στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές που ενσωματώνουν νέες δοκιμές του ΟΟΣΑ δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο του 2018[21], αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής του chlorotoluron·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, το chlorotoluron δεν έχει αξιολογηθεί κατάλληλα ώστε να είναι δυνατόν να μην θεωρείται πλέον ενδοκρινικός διαταράκτης·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης της ανανέωσης όσον αφορά την ουσία chlorotoluron δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί από την EFSA·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την προηγούμενη παράταση διαφόρων δραστικών ουσιών το 2020, μεταξύ των οποίων το chlorotoluron, δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1511, μόνο μία από τις 27 ουσίες που καλύπτει ο εκτελεστικός κανονισμός δεν έχει ανανεωθεί, ενώ δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/1449 οι περίοδοι έγκρισης 39 ουσιών θα παραταθούν εκ νέου, πολλές από τις οποίες για τρίτη ή τέταρτη φορά·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν υποψίες ότι η difenoconazole, χρησιμοποιούμενη μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα αζόλια όπως η penconazole, προκαλεί τριαζωική αντοχή στο μυκητιακό στέλεχος Aspergillus fumigatus[22]·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθεκτικότητα του Aspergillus fumigatus στην τριαζόλη αποτελεί αυξανόμενη ανησυχία για τη δημόσια υγεία[23]· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με στοιχεία από διάφορες μελέτες[24] τα γεωργικά αζόλια ευθύνονται για την ανεπάρκεια της ιατρικής θεραπείας σε ευπαθείς σε αζόλια ασθενείς σε κλινικά περιβάλλοντα·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας στους τέσσερις ασθενείς που υποβλήθηκαν σε εντατική θεραπεία λόγω προβλημάτων υγείας σχετιζόμενων με την COVID-19 διαπιστώθηκε ότι είχε μολυνθεί από Aspergillus fumigatus, και το 15% από αυτούς διαγνώστηκε με ανθεκτική παραλλαγή του Aspergillus fumigatus· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει θεραπεία για τους ασθενείς αυτούς και το ποσοστό επιβίωσής τους εκτιμάται σε μόλις 20%[25]·

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράταση των περιόδων έγκρισης των ουσιών που προκαλούν αντοχή στα αντιμυκητικά φάρμακα είναι απαράδεκτη από άποψη υγείας·

1. εκτιμά ότι ο εκτελεστικός κανονισμός (EΕ) 2021/1449 της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009·

2. εκτιμά ότι ο εκτελεστικός κανονισμός (EΕ) αριθ. 2021/1449 της Επιτροπής δεν είναι σύμφωνος προς το δίκαιο της Ένωσης καθότι δεν σέβεται την αρχή της προφύλαξης·

3. καταγγέλλει απερίφραστα τις σοβαρές καθυστερήσεις στη διαδικασία επαναδειοδότησης και τον εντοπισμό ενδοκρινικών διαταρακτών·

4. εκτιμά ότι η απόφαση για νέα παράταση της περιόδου έγκρισης των chlorotoluron και difenoconazole δεν είναι σύμφωνη με τα κριτήρια ασφάλειας που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και δεν βασίζεται ούτε σε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι ουσίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια ούτε σε αποδεδειγμένη επείγουσα ανάγκη για τις εν λόγω ουσίες στον τομέα της παραγωγής τροφίμων στην Ένωση·

5. καλεί την Επιτροπή να καταργήσει τον εκτελεστικό κανονισμό της (ΕΕ) αριθ. 2021/1449 και να υποβάλει νέο σχέδιο στην επιτροπή που θα λαμβάνει υπόψη τα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τις επιβλαβείς ιδιότητες όλων των σχετικών ουσιών, ιδίως εκείνων που αφορούν τις ουσίες chlorotoluron και difenoconazole·

6. καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει μόνο σχέδια εκτελεστικών κανονισμών για την παράταση των περιόδων έγκρισης ουσιών για τις οποίες η τρέχουσα κατάσταση της επιστήμης δεν αναμένεται να οδηγήσει σε πρόταση της Επιτροπής για μη ανανέωση της έγκρισης της εν λόγω δραστικής ουσίας·

7. καλεί την Επιτροπή να αποσύρει τις εγκρίσεις για ουσίες για τις οποίες υπάρχουν αποδείξεις ή εύλογες αμφιβολίες ότι δεν θα πληρούν τα κριτήρια ασφάλειας που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009·

8. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ορθή και έγκαιρη επαναξιολόγηση των εγκρίσεων των δραστικών ουσιών για τις οποίες είναι τα κράτη μέλη παροχής στοιχείων και να διασφαλίσουν ότι οι τρέχουσες καθυστερήσεις θα επιλυθούν αποτελεσματικά και το συντομότερο δυνατόν·

9. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

Τελευταία ενημέρωση: 4 Οκτωβρίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου