Resolutsiooni ettepanek - B9-0482/2021Resolutsiooni ettepanek
B9-0482/2021

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Valgevenes pärast aasta kestnud proteste ja nende vägivaldset mahasurumist

4.10.2021 - (2021/2881(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2

Sandra Kalniete, Michael Gahler, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López Istúriz, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Isabel Wiseler Lima, Aušra Maldeikienė, Andrey Kovatchev
fraktsiooni PPE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0482/2021

Menetlus : 2021/2881(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B9-0482/2021
Esitatud tekstid :
B9-0482/2021
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B9‑0482/2021

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Valgevenes pärast aasta kestnud proteste ja nende vägivaldset mahasurumist

(2021/0000(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Valgevene kohta,

 võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 24. mai 2021. aasta järeldusi Valgevene kohta,

 võttes arvesse välisasjade nõukogu 21. juuni 2021. aasta järeldusi Valgevene kohta,

 võttes arvesse president von der Leyeni 2021. aasta kõnet olukorrast Euroopa Liidus,

 võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrelli 15. juuli 2021. aasta avaldust kodanikuühiskonna vastu suunatud repressioonide kohta Valgevenes ning tema 30. juuli 2021. aasta avaldust ELi nimel režiimi poolse rändajate ja pagulaste ärakasutamise kohta ning 8. augusti 2021. aasta avaldust Valgevenes 9. augustil 2020 toimunud võltsitud tulemustega presidendivalimiste esimese aastapäeva kohta,

 võttes arvesse Valgevene inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri Anaïs Marini 5. juuli 2021. aasta aruannet ÜRO Inimõiguste Nõukogule,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi 2020. aasta Sahharovi auhinna (mõttevabaduse eest) andmist Valgevene demokraatlikule opositsioonile,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et rohkem kui aasta pärast 9. augustil 2020 toimunud nn valimisi jätkavad Valgevene ametivõimud Valgevene rahva ning kõigi Valgevenes vabadust ja demokraatiat toetavate organisatsioonide, näiteks inimõiguste keskuse Viasna ja Valgevene Ajakirjanike Liidu represseerimist ja ahistamist;

B. arvestades, et hinnanguliselt on režiimi vastu protestimise eest mingil hetkel kinni peetud üle 35 000 Valgevene kodaniku; arvestades, et inimõiguste kaitsjad on dokumenteerinud sadu piinamise ja väärkohtlemise juhtumeid, samas kui mitu inimest on endiselt kadunud või leitud surnuna, nagu Raman Bandarenka; arvestades, et Valgevenes on 685 poliitvangi ja meeleavaldajate vastu on algatatud üle 4600 kriminaalasja; arvestades, et tuhanded poliitilistest repressioonidest mõjutatud Valgevene kodanikud on põgenenud naaberriikidesse, et vältida edasist tagakiusamist;

C. arvestades, et 6. septembril 2021. aastal mõisteti Valgevene opositsiooniliidrid ja poliitvangid Maria Kalesnikava, kes on Euroopa Parlamendi Sahharovi auhinna ja Václav Haveli inimõiguste auhinna laureaat 11 aastaks ning advokaat Maksim Znak 10 aastaks vanglasse riigipöörde väidetava kavandamise eest;

D. arvestades, et 23. mail 2021. aastal suunati Ryanairi lend FR4978 – rahvusvaheline reisilend kahe ELi pealinna (Ateena ja Vilniuse) vahel – Aljaksandr Lukašenka korraldusel pommiähvardust ettekäändeks tuues jõuga ümber Minskisse, rikkudes rahvusvahelisi konventsioone ning seades ohtu pardal viibinud enam kui 170 reisija ja meeskonnaliikme turvalisuse; arvestades, et Valgevene ametivõimud pidasid Minskis kinni Valgevene ajakirjaniku ja aktivisti Raman Pratasevitši ning tema kaaslase Sofia Sapega, kes on Vene kodanik ja Vilniuses asuva Euroopa Humanitaarülikooli üliõpilane;

E. arvestades, et vastumeetmetena ELi sanktsioonidele, mis kehtestati vastuseks Ryanairi lennu FR4978 sunniviisilisele ümbersuunamisele, töötas Lukašenka režiim välja kava rändajate toomiseks Iraagist ja Türgist Minskisse ning Valgevene piirivalvurite abiga nende ebaseaduslikule Euroopa Liitu sisenemisele kaasaaitamiseks;

F. arvestades, et oma 15. septembri 2021. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus nimetas komisjoni president rändajate ärakasutamist Valgevene hübriidrünnakuks, mille eesmärk on Euroopat destabiliseerida;

G. arvestades, et 10.–16. septembrini 2021 korraldasid Venemaa ja Valgevene ühise sõjalise õppuse Zapad 2021, milles osales 200 000 inimest ning üle 80 lennuki ja helikopteri;

H. arvestades, et Venemaa ja Valgevene rajasid 15 km kaugusel Poola piirist asuvasse Grodnosse ühise õhujõudude ja õhukaitse koolituskeskuse;

I. arvestades, et Valgevene ja Venemaa juhid leppisid kokku 28 tegevuskavas riikide edasiseks integratsiooniks, muu hulgas majandus-, fiskaal- ja kaitsevaldkonnas;

J. arvestades, et 28. juunil 2021 peatas Valgevene oma osalemise idapartnerluses;

K. arvestades, et Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) otsustas anda Valgevenele ligi 1 miljardi USA dollari väärtuses uusi eriarveldusühikuid osana laiemast 650 miljardi USA dollari suurusest eraldisest kõigile IMFi liikmetele;

1. mõistab hukka rahumeelse Valgevene rahva jätkuva represseerimise, piinamise ja väärkohtlemise, meedia ja interneti mahasurumise ning ajakirjanike, blogipidajate ja muude sõltumatute mõtlejate peksmise, vahistamise ja hirmutamise Valgevenes; nõuab jätkuvalt, et viivitamata ja tingimusteta vabastataks kõik poliitilistel põhjustel kinnipeetavad isikud ja loobutaks nende vastu esitatud süüdistustest, ning nõuab Valgevene riigivõimude poolt toime pandava vägivalla ja represseerimise viivitamatut lõpetamist;

2. toetab jätkuvalt Valgevene rahva õigustatud nõudmisi ja püüdeid, mis on seotud vabade ja õiglaste valimiste, põhivabaduste ja inimõiguste, demokraatliku esindatuse ning poliitikas osalemisega vabas ja suveräänses Valgevenes;

3. kordab, et ei tunnista Aljaksandr Lukašenka valimist Valgevene presidendi ametikohale; peab Valgevene praegust režiimi seadusetuks, ebaseaduslikuks ja kuritegelikuks;

4. kordab oma nõudmist pidada Valgevene režiimi ja demokraatlike jõudude vahel tõelist ja kaasavat dialoogi, mis viiks uute valimisteni koos rahvusvaheliste vaatlejatega, mis on ainus võimalus praegusest poliitilisest kriisist väljumiseks;

5. tuletab meelde oma varasemat algatust luua kõrgetasemeline missioon, kuhu oleksid kaasatud endised kõrged Euroopa ametnikud, et uurida kõiki võimalusi vägivalla peatamiseks ja poliitvangide vabastamiseks ning mis võiks aidata luua soodsat keskkonda riigisiseseks kaasavaks poliitiliseks dialoogiks Valgevenes; nõuab, et EL kiirendaks ettevalmistusi kõrgetasemeliseks rahvusvaheliseks konverentsiks „Demokraatliku Valgevene tulevik“, kus käsitletaks kriisi lahendamist Valgevenes;

6. kinnitab veel kord, et Ryanairi lennu FR4978 kaaperdamine ja maanduma sundimine Minskis ning sellele järgnenud ajakirjanike Raman Pratasevitši ja Sofia Sapega kinnipidamine Valgevene ametivõimude poolt on rahvusvahelise õiguse rikkumine, mis on käsitatav riikliku terroriaktina, ning nõuab seetõttu, et EL kehtestaks Valgevenes ja Venemaal toime pandud tegude eest vastutavate isikute ja üksuste suhtes teatavad piiravad meetmed, et võidelda terrorismi vastu, lisades nad selliste isikute, rühmituste ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2580/2001[1];

7. mõistab hukka hiljuti opositsiooniliidritele Maria Kalesnikavale ja Maksim Znakile ning teistele poliitvangidele ja kinnipeetavatele määratud karmid ja ebaõiglased kohtuotsused; taunib asjaolu, et kohtuistungid korraldati suletud uste taga ning et ELi ja liikmesriikide diplomaatidel ei lubatud osaleda;

8. mõistab hukka ametivõimude repressioonid ja vaenuliku tegevuse Poola vähemuse esindajate ja poolakeelse koolisüsteemi vastu Valgevenes; nõuab sellega seoses Andżelika Boryse, ajakirjaniku Andrzej Poczobuti ja teiste poliitvangide viivitamatut ja tingimusteta vabastamist;

9. kutsub Euroopa Parlamendi loodud Valgevenes karistamatuse vastu võitlemise platvormi üles visandama oma eelseisval kohtumisel edasisi samme, kuidas EL saaks anda oma panuse kohtustrateegiasse ja osaleda koos partneritega rahvusvahelises kohtumenetluses, kaasa arvatud üldine kohtualluvus, et Aljaksandr Lukašenka ja tema režiimi liikmed mõistetaks Valgevene rahva vastu massiliselt toime pandud kuritegude eest isiklikult süüdi; nõuab eelkõige, et platvorm kaaluks võimalust anda Valgevene juhtum Rahvusvahelisele Kohtule Chicago konventsiooni, Montreali konventsiooni ja ÜRO piinamisvastase konventsiooni rikkumiste alusel, mida Lukašenka režiim on toime pannud; kordab, et sel eesmärgil peaks EL moodustama õigusnõustajate töörühma (Euroopa aruandlusrühm), et abistada riiklikke ja rahvusvahelisi uurimisi ja kohtuprotsesse, töötades eelkõige üldise kohtualluvuse juhtumite valdkonnas ELi ja liikmesriikide tasandil, ning andma parlamendile tehtud edusammudest korrapäraselt aru; rõhutab, et Lukašenka režiimi poolt Valgevene rahva vastu toime pandud kuritegusid tuleks põhjalikult uurida ning selle tulemusena luua rahvusvaheline kohus nende kuritegude eest vastutusele võtmiseks;

10. mõistab hukka asjaolu, et Lukašenka režiim kasutab rändajaid poliitiliste eesmärkide edendamiseks, rikkudes rahvusvahelisi õigusnorme ja Valgevene kahepoolseid lepinguid oma ELi naabritega; rõhutab, et Valgevene riigi toetus ebaseaduslikele piiriületustele ELi välispiiril koos desinformatsiooni levitamise kampaaniaga kujutab endast hübriidsõda, mille eesmärk on ELi hirmutada ja destabiliseerida; kordab, et kõige enam mõjutatud riigid peavad kaitsma tõhusalt ELi välispiire, et kaitsta liitu tervikuna;

11. kutsub kõige enam mõjutatud liikmesriike üles kasutama täiel määral ära ELi pakutavaid vahendeid, nagu Frontex, et abistada ja toetada riiklikke võimeid, tegelemaks tõhusamalt Lukašenka režiimi poolt kunstlikult tekitatud rändekriisiga;

12. rõhutab, kui oluline on, et EL jõuaks tõhusalt päritoluriikideni, julgustamaks neid lõpetama koostöö Minski režiimiga ja peatama lennud Valgevenesse; toonitab, et Valgevene peatas hiljuti viisarežiimi Pakistani, Jordaania, Egiptuse ja Lõuna-Aafrikaga, võimaldades viisavaba reisimist nendest riikidest Valgevenesse;

13. kutsub komisjoni üles koostama asjakohaseid seadusandlikke ettepanekuid, mis annaksid liikmesriikidele vajalikud tagatised, et tulemuslikult reageerida rände poliitilistel eesmärkidel ärakasutamisele kolmandate riikide poolt, tagades muu hulgas nõuetekohased piirirajatised ja toetuse ELi välispiiride kaitsmiseks, ennetades ebaseaduslikku piiriületust, ning nähes ette viisid, kuidas peatada varjupaigasüsteemi kuritarvitamist mis tahes vaenuliku kolmanda riigi või kuritegeliku võrgustiku poolt;

14. rõhutab, kui oluline on kiiresti vastu võtta viies sanktsioonide pakett, mis suurendaks järk-järgult valdkondlike majandussanktsioonide kohaldamisala Valgevene võtmetähtsusega tööstusharudele, mis osalevad Lukašenka režiimi rahastamises, kõrvaldaks kõik varasemates sanktsioonide pakettides tuvastatud lüngad ning hõlmaks ebaseaduslike rändajate ELi smugeldamisega seotud sanktsioone;

15. kordab, et võimalikult kiiresti tuleks paljastada Venemaa osalus Lukašenka režiimi ELi-vastases hübriidtegevuses, sealhulgas rändajate kasutamine poliitilistel eesmärkidel, ning võtta Kreml sellise tegevuse eest vastutusele; nõuab, et komisjon annaks parlamendile tehtud edusammudest korrapäraselt aru;

16. rõhutab, et kõiki Lukašenka ja Venemaa vahel sõlmitud kokkuleppeid riigi integratsiooni kohta, mis on de facto suveräänsusega kauplemine režiimi püsimajäämiseks, käsitatakse seadusetu ja ebaseaduslikena ning rahvusvaheline üldsus neid ei tunnusta;

17. kutsub liikmesriike üles kooskõlastama oma tegevust rahvusvaheliste partneritega mitmepoolsetes organisatsioonides, nagu IMF, et piirata rahaliste vahendite väljamaksmist Lukašenka režiimile ja külmutada igasugune koostöö selle režiimiga; võtab teadmiseks mittedemokraatlike riikide, eelkõige Venemaa ja Hiina jätkuvad investeeringud Valgevenesse;

18. tunnustab Valgevene demokraatlike jõudude, eelkõige Svjatlana Tsihhanovskaja, koordineerimisnõukogu ja rahva kriisivastase juhtimiskogu süstemaatilist ja järjepidevat tööd Valgevenes ja eksiilis; kordab tungivat vajadust säilitada ja laiendada kontakte ja koostööd nende jõududega; väljendab sellega seoses heameelt Leedu otsuse üle anda ametlik akrediteering Valgevene demokraatlikule esindusele Vilniuses ja kutsub ülejäänud liikmesriike üles seda eeskuju järgima; nõuab, et EL looks Valgevene demokraatliku esinduse Brüsselis;

19. nõuab, et EL teeks operatiivtasandil koostööd Valgevene demokraatlike jõudude esindajatega, et viia lõpule töö tegevuskava vastuvõtmiseks, mille eesmärk on rakendada 3 miljardi euro suurust ulatuslikku kava tulevase demokraatliku Valgevene majanduslikuks toetamiseks sellistes valdkondades nagu toetava tegevuse alase suutlikkuse suurendamine, reformisuutlikkuse suurendamine, investeeringute haldamise suutlikkuse suurendamine ja Valgevene demokraatlike jõudude riikliku juhtimise suutlikkuse suurendamine; kutsub ELi üles alustama vajalikke ettevalmistusi dialoogiks Valgevene demokraatlike jõududega ning andma parlamendile korrapäraselt aru tehtud edusammudest, sealhulgas ELi strateegia vastuvõtmise osas, mis käsitleb selle tulevasi suhteid demokraatliku Valgevenega ning tervikliku meetmepaketi osas, mille eesmärk on valmistada Valgevene demokraatlikke jõude ette kõnealuse kava rakendamiseks;

20. nõuab, et EL kaasaks idapartnerluse algatuse raames demokraatliku Valgevene ELi assotsieerimisprotsessi ja teeks koostööd selle esindajatega, et allkirjastada ühine heade kavatsuste memorandum, mis puudutab Euroopa integratsiooni reformi ühiste programmide vastuvõtmist;

21. kordab oma nõudmist, et demokraatliku Valgevene esindajad kutsutaks ametlikult eelseisvale idapartnerluse tippkohtumisele ning et nad kaasataks kõrgetasemelistele kahepoolsetele ja ettevalmistavatele kohtumistele ELi ja riiklikul tasandil, samuti parlamentaarsetele istungjärkudele ja parlamentidevahelistele kohtumistele Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentidega; kordab, kui oluline on luua kõigis ELi liikmesriikide, idanaabruse riikide ja G7 riikide parlamentides ametlikud Valgevenega tegelevad rühmad;

22. mõistab hukka Kremli üha suurema sekkumise Valgevenes, eelkõige riigi propaganda, desinformatsiooni ja sõjalise koostöö valdkonnas; täheldab murega president Putini suurenevaid jõupingutusi Lukašenka režiimi toetamiseks Valgevene rahva jõhkras represseerimises ja võimu säilitamisel riigis; kordab vajadust ELi nõuetekohase reageerimise järele, kuna sel viisil ohustab Kreml otseselt Valgevene suveräänsust ja demokraatlikke jõupingutusi; kordab, et EL peab tegema selgeks, et kui Venemaa jätkab oma praegust poliitikat Valgevene suhtes, peab EL kehtestama Venemaa suhtes uued tõkestus- ja heidutussmeetmed; palub, et EL annaks Euroopa Parlamendile korrapäraselt aru Kremli sekkumisest Valgevenes, sealhulgas olukorra ärakasutamisest eesmärgiga tugevdada poliitilist, sõjalist ja majanduslikku kontrolli Valgevene üle;

23. kordab, et EL peaks pöörama erilist tähelepanu Valgevenest lähtuvatele rahavoogudele; palub, et EL annaks parlamendile aru Lukašenka lähikondlastele kuuluvate varade ja Lukašenka korrumpeerunud oligarhidega seotud varade kohta; kordab oma nõudmist, et EL kooskõlastaks need meetmed Ameerika Ühendriikide, G7 partnerite ja teiste sarnaselt meelestatud riikidega;

24. võtab murelikult teadmiseks agressiivse sõjalise õppuse Zapad 2021, mis on suurim omataoline ja suunatud naabruses asuvatele ELi liikmesriikidele; kordab, et nii see õppus kui ka muud sarnased ulatuslikud õppused rõhutavad Venemaa ründavat suhtumist ja otsustavust kasutada oma võimeid vaenulikul viisil;

25. nõuab tungivalt, et komisjon, Euroopa välisteenistus ja ELi liikmesriigid suurendaksid otsest toetust Valgevene opositsioonile, kodanikuühiskonnale ja sõltumatule meediale nii Valgevenes kui ka väljaspool Valgevenet;

26. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Nõukogule, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile ning Valgevene Vabariigi ametivõimudele.

 

Viimane päevakajastamine: 6. oktoober 2021
Õigusteave - Privaatsuspoliitika