Предложение за резолюция - B9-0483/2021Предложение за резолюция
B9-0483/2021

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Беларус след една година протести и насилственото им потушаване

  4.10.2021 - (2021/2881(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията / върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

  Ману Пинеда
  от името на групата The Left

  Процедура : 2021/2881(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B9-0483/2021
  Внесени текстове :
  B9-0483/2021
  Разисквания :
  Гласувания :
  Приети текстове :

  B9‑0483/2021

  Резолюция на Европейския парламент относно положението в Беларус след една година протести и насилственото им потушаване

  (2021/2881(RSP))

  Европейският парламент,

   като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

   като взе предвид Конституцията на Република Беларус,

   като взе предвид заключенията на единствената международна мисия за наблюдение на изборите, проведена от Общността на независимите държави, и липсата на своевременна покана към Бюрото за демократични институции и права на човека на Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за провеждане на мисия за наблюдение на президентските избори,

   като взе предвид изявленията на генералния секретар на ООН от 10 и 14 август 2020 г. и от 24 май 2021 г.,

   като взе предвид изявлението на специалния докладчик на ООН за положението с правата на човека в Беларус от 19 ноември 2020 г. относно принципите на правовата държава и приобщаващия политически диалог,

   като взе предвид Договора за създаване на Съюзна държава Русия и Беларус, подписан на 8 декември 1999 г.,

   като взе предвид последните споразумения между Русия и Беларус, подписани на 9 септември 2021 г. в контекста на Съюзната държава,

   като взе предвид изявлението на Службата на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) и Международната организация по миграция (МОМ) от 21 септември 2021 г. относно смъртните случаи в близост до границата между Беларус и Полша,

   като взе предвид извънредното положение, обявено от Полша на 2 септември 2021 г.

   като взе предвид измененията от юли и август 2021 г. на литовския Закон за правния статут на чужденците и предложените реформи на литовското законодателство, обявени от правителството на страната на 15 септември 2021 г. и касаещи задържането,

   като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник на дейността,

  А. като има предвид, че положението в Беларус продължи да се влошава след президентските избори, проведени на 9 август 2020 г.; като има предвид, че институциите на ООН съобщиха за репресии срещу демонстранти и представители на опозицията и призоваха за гарантиране на принципите на правовата държава в съдебната система; като има предвид, че специалният докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Беларус заяви, че може да се намери изход от това положение единствено чрез приобщаващ политически диалог и търсене на отговорност;

  Б. като има предвид, че броят на лицата, които търсят международна закрила от територията на редица държави и влизат в ЕС през границите на Беларус с Полша и Литва, се е увеличил през последните месеци; като има предвид, че според полските органи от 1 септември 2021 г. насам 3 800 души са направили опити да влязат в Полша от Беларус; като има предвид, че в отговор на това увеличение на броя на пристигащите полските органи разположиха войници на границата и обявиха извънредно положение в района, което не позволява на НПО и журналистите да работят свободно в този район; като има предвид, че Латвия и Литва също обявиха извънредно положение по същите причини;

  В. като има предвид, че понастоящем има няколко десетки души, които са блокирани в граничните региони между Беларус и Полша, и по-голямата част от тях са от Афганистан и Ирак; като има предвид, че ВКБООН и МОМ осъдиха факта, че полските органи не са им позволили достъп до тези хора, за да им се осигурят стоки и услуги от първа необходимост, каквито им липсват, като например необходимите хранителни продукти и вода, добри санитарни условия или медицинска помощ; като има предвид, че през последната седмица петима души загинаха на границата между Беларус и Полша;

  Г. като има предвид, че полските и литовските органи отказват на търсещите убежище лица, пристигащи през Беларус, правото им на достъп до международна закрила; като има предвид, че тези органи редовно извършват масови връщания без законосъобразна процедура по границите си с Беларус, което е явно нарушение на международното законодателство в областта на убежището;

  Д. като има предвид, че само през месец август 2021 г. служители на Frontex представиха 12 доклада за сериозни инциденти във връзка с предполагаеми връщания и нарушения на основните права в рамките на съвместната операция на Frontex „Гъвкави оперативни дейности – 2021 г. – Наблюдение на сухопътните граници“ (FOA Land 2021), след като служители на Frontex предадоха групите на литовските гранични служители; настоятелно приканва служителя по въпросите на основните права да проведе процедура за надлежна проверка във връзка с тази операция и призовава за спиране на операцията в съответствие с член 46 от Регламента за европейската гранична и брегова охрана;

  Е. като има предвид, че НПО, които подпомагат търсещите международна закрила лица в граничните региони на Полша и Литва, осъдиха системното насилие срещу пристигащите лица, както и опитите на полските и литовските органи да ги сплашват и да им попречват да предоставят помощ; като има предвид, че работещите в литовската система за предоставяне на убежище протестираха срещу факта, че правителството е оказало натиск върху тях да отхвърлят молбите за предоставяне на убежище, да провеждат фиктивни интервюта и да принуждават кандидатите за международна закрила да се връщат доброволно;

  Ж. като има предвид, че литовското правителство обяви намерението си да премахне настоящия максимален срок на задържане от 6 месеца и да позволи безсрочно задържане на мигранти, в опит да се възпират пристиганията, независимо от последиците за правата на човека;

  З. като има предвид, че армията на САЩ разположи моторизирани пехотни войскови части в зони на Литва, които са в близост до границата с Беларус; като има предвид, че САЩ разположиха над 20 000 войници през тази година в Естония, Латвия, Литва и Полша; като има предвид, че руската армия разположи допълнителни военни части в западната част на Руската федерация близо до беларуската граница и проведе военни тренировки като част от учението „Запад 2021“;

  И. като има предвид, че Беларус е част от инициативата на ЕС за Източното партньорство; като има предвид, че Беларус и ЕС подписаха няколко споразумения през последните години в областта на управлението, наред с други области; като има предвид, че през периода 2014 – 2020 г. помощта на ЕС за Беларус в рамките на Европейския инструмент за съседство възлиза на 170 милиона евро;

  Й. като има предвид, че от октомври 2020 г. насам ЕС наложи четири пакета от санкции на Беларус (последният беше наложен на 21 юни 2021 г.), обхващащи 78 души и 8 беларуски субекта, включително публични дружества; като има предвид, че ЕС забрани на беларуските превозвачи да използват летищата и въздушното пространство на ЕС в следствие на арестуването на опозиционните журналисти Роман Протасевич и София Сапега, след като самолетът, с който те пътуваха, беше принуден да кацне в Минск;

  1. изразява дълбока загриженост във връзка с положението в Беларус; подчертава необходимостта от мирно и демократично решение на настоящата криза;

  2. изразява дълбока загриженост относно хуманитарното положение на търсещите международна закрила лица по границите между Беларус и ЕС и отхвърля всички опити за инструментализиране на търсещите международна закрила лица; призовава всички участници да спазват изцяло международното право, включително принципа на забрана за връщане;

  3. осъжда политиките, прилагани от полските, латвийските и литовските органи за спиране на пристигането на търсещи международна закрила лица през техните граници с Беларус, политики, които са причина за пет смъртни случая през последната седмица и доведоха до хуманитарна криза; изразява своите съболезнования на семействата на жертвите на тези политики и призовава да се потърси отговорност от лицата, взели политическите решения;

  4. припомня, че държавите членки трябва да спазват съответното законодателство на ЕС относно убежището и Кодекса на шенгенските граници и да предоставят достъп до своята територия, да осигуряват подходящи условия на приемане и да предоставят достъп до справедлива и надеждна процедура за предоставяне на убежище на всички, които изразяват желанието си да поискат международна закрила; отново подчертава необходимостта да се гарантира солидарността между държавите членки, за да се осигури подходящо приемане и справедливо преместване на търсещите убежище лица в целия ЕС;

  5. призовава полските, латвийските и литовските органи незабавно да прекратят извънредното положение, което наложиха като начин да се възпрепятства адекватната помощ за лицата, търсещи убежище, и да се даде възможност за неконтролирани действия от страна на граничните органи; призовава литовските органи да прекратят всички планове за разрешаване на безсрочно задържане на мигранти и да отменят последните реформи на своето законодателство в областта на убежището, включително възможността за депортиране на лица, които все още са в процес на обжалване на първо решение за предоставяне на убежище;

  6. изразява дълбока загриженост относно нарастващото напрежение между ЕС и Русия и военното присъствие в региона; призовава всички участници, включително НАТО и Русия, да проявяват сдържаност и да спрат да подхранват напрежението в региона;

  7. изразява своята загриженост във връзка с неуспехите на политиката на ЕС в областта на Източното партньорство и подчертава необходимостта от нейното преориентиране; призовава заместник-председателя на Комисията / върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) да представи план за конструктивен диалог с Русия, в който да се подчертава важната роля, която трябва да играят съседните държави;

  8. се противопоставя на налагането на санкции, тъй като това е мярка, която има обратен ефект и оказва отрицателно въздействие върху населението, както беше подчертано от редица опозиционни фракции и мирни демонстранти;

  9. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията / върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на правителството на Беларус.

  Последно осъвременяване: 6 октомври 2021 г.
  Правна информация - Политика за поверителност