Návrh usnesení - B9-0483/2021Návrh usnesení
B9-0483/2021

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Bělorusku po roce protestů a jejich násilného potlačování

4.10.2021 - (2021/2881(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu

Manu Pineda
za skupinu The Left

Postup : 2021/2881(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B9-0483/2021
Předložené texty :
B9-0483/2021
Hlasování :
Přijaté texty :

B9‑0483/2021

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Bělorusku po roce protestů a jejich násilného potlačování

(2021/2881(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na Chartu Organizace spojených národů,

 s ohledem na ústavu Běloruské republiky,

 s ohledem na závěry jediné mezinárodní volební pozorovatelské mise, kterou uspořádalo Společenství nezávislých států, a na skutečnost, že k volební pozorovatelské misi k prezidentským volbám nebyla včas pozvána OBSE/ODIHR;

 s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN ze dne 10. a 14. srpna 2020 a ze dne 24. května 2021,

 s ohledem na prohlášení zvláštního zpravodaje OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku ze dne 19. listopadu 2020 o právním státě a inkluzivním politickém dialogu;

 s ohledem na Smlouvu o vytvoření Svazového státu Ruska a Běloruska, podepsanou dne 8. prosince 1999,

 s ohledem na nejnovější dohody mezi Ruskem a Běloruskem podepsané dne 9. září 2021 v rámci Svazového státu,

 s ohledem na prohlášení Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) ze dne 21. září 2021 týkající se úmrtí v blízkosti bělorusko-polské hranice,

 s ohledem na výjimečný stav, který Polsko vyhlásilo dne 2. září 2021,

 s ohledem na změny litevského zákona o právním postavení cizinců z července a srpna 2021 a na navrhované reformy litevských právních předpisů, které litevská vláda oznámila dne 15. září 2021 a které se týkají zadržování,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že situace v Bělorusku se od prezidentských voleb konaných dne 9. srpna 2020 nadále zhoršuje; vzhledem k tomu, že orgány OSN informovaly o zákrocích proti demonstrantům a představitelům opozice a vyzvaly k zajištění právního státu v soudním systému; vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodaj OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku uvedl, že jedinou cestou z této situace je inkluzivní politický dialog a odpovědnost;

B. vzhledem k tomu, že v posledních měsících vzrostl počet osob, které požádaly o mezinárodní ochranu různých zemí a vstoupily do EU přes běloruské hranice s Polskem a Litvou;  vzhledem k tomu, že podle polských orgánů se od 1. září 2021 pokusilo o vstup do Polska z Běloruska 3 800 osob; vzhledem k tomu, že reakcí polských orgánů na tento nárůst příchozích bylo rozmístění vojáků na hranicích a vyhlášení výjimečného stavu v dané oblasti, což brání nevládním organizacím a novinářům ve volné práci v uvedené oblasti; vzhledem k tomu, že Lotyšsko a Litva rovněž vyhlásily ze stejných důvodů výjimečný stav;

C. vzhledem k tomu, že v pohraničních oblastech mezi Běloruskem a Polskem jsou v současné době uvězněny desítky lidí, z nichž většina pochází z Afghánistánu a Iráku; vzhledem k tomu, že Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a Mezinárodní organizace pro migraci odsoudily skutečnost, že jim polské orgány neumožnily přístup k těmto lidem, aby jim poskytly základní potřeby a služby, které postrádají, jako je dostatečné množství potravin a vody, základní hygienické podmínky nebo lékařská pomoc; vzhledem k tomu, že za poslední týden zemřelo na hranicích mezi Běloruskem a Polskem pět lidí;

D. vzhledem k tomu, že polské a litevské orgány upírají žadatelům o azyl přicházejícím přes Bělorusko právo na přístup k mezinárodní ochraně; vzhledem k tomu, že tyto orgány pravidelně provádějí na svých hranicích s Běloruskem hromadné navracení bez řádného řízení, čímž zjevně porušují mezinárodní azylové právní předpisy;

E. vzhledem k tomu, že příslušníci agentury Frontex podali jen v měsíci srpnu 2021 celkem dvanáct hlášení o závažných incidentech v rámci společné operace agentury Frontex FOA Land 2021 týkajících se údajných případů nuceného navracení a porušování základních práv poté, co příslušníci agentury Frontex předali skupiny litevským pohraničníkům; naléhavě žádá úředníka pro otázky základních práv, aby v souvislosti s touto operací provedl hloubkovou kontrolu, a v souladu s článkem 46 nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži (EBCG) vyzývá k pozastavení operace;

F. vzhledem k tomu, že nevládní organizace, které pomáhají lidem, jež žádají o mezinárodní ochranu v příhraničních oblastech Polska a Litvy, odsoudily systematické násilí vůči přijíždějícím lidem a pokusy polských a litevských orgánů zastrašit je a zabránit jim v poskytování pomoci; vzhledem k tomu, že pracovníci litevského azylového systému odsoudili skutečnost, že na ně vláda vyvíjí nátlak, aby zamítali žádosti o azyl, vedli fingované pohovory a nutili žadatele o mezinárodní ochranu k dobrovolnému návratu;

G. vzhledem k tomu, že litevská vláda oznámila svůj záměr zrušit současnou šestiměsíční lhůtu zadržení a umožnit zadržení migrantů na dobu neurčitou ve snaze odradit příchozí bez ohledu na důsledky pro lidská práva;

H. vzhledem k tomu, že armáda USA rozmístila mechanizované jednotky do oblastí Litvy, které se nacházejí v blízkosti běloruských hranic; vzhledem k tomu, že USA během roku 2020 vyslaly více než 20 000 vojáků do Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska; vzhledem k tomu, že ruská armáda rozmístila další jednotky v západní oblasti Ruské federace v blízkosti běloruských hranic a v rámci cvičení Zapad 2021 provedla vojenské cvičení;

I. vzhledem k tomu, že Bělorusko je součástí iniciativy EU Východní partnerství; vzhledem k tomu, že Bělorusko a EU podepsaly v posledních letech několik dohod, mimo jiné v oblasti správy věcí veřejných; vzhledem k tomu, že v období 2014–2020 činila pomoc EU Bělorusku v rámci evropského nástroje sousedství 170 milionů EUR;

J. vzhledem k tomu, že EU uvalila od října 2020 na Bělorusko čtyři balíčky sankcí, z nichž poslední ze dne 21. června 2021 se týkal 78 osob a 8 běloruských subjektů, včetně veřejných společností; vzhledem k tomu, že EU po zatčení opozičních novinářů Romana Prataseviče a Sofie Sapegové po vynuceném přistání letadla společnosti Ryanair v Minsku zakázala běloruským dopravcům využívat letiště a vzdušný prostor EU;

1. vyjadřuje své hluboké znepokojení nad situací v Bělorusku; zdůrazňuje potřebu mírového a demokratického řešení současné krize;

2. vyjadřuje hluboké znepokojení nad humanitární situací osob žádajících o mezinárodní ochranu na hranicích mezi Běloruskem a EU a odmítá všechny případy zneužívání osob žádajících o mezinárodní ochranu; vyzývá všechny aktéry, aby plně respektovali mezinárodní právo, včetně zásady nenavracení;

3. odsuzuje politiku, kterou provádějí polské, lotyšské a litevské orgány s cílem zastavit příchod osob žádajících o mezinárodní ochranu přes hranice s Běloruskem, což vedlo v posledním týdnu ke ztrátě pěti životů a vyústilo v humanitární krizi; vyjadřuje soustrast rodinám obětí této politiky a vyzývá k vyvození politické odpovědnosti;

4. připomíná, že členské státy musí dodržovat příslušné právní předpisy EU týkající se azylu a Schengenského hraničního kodexu a umožnit přístup na své území, poskytnout řádné podmínky přijetí a přístup ke spravedlivému a spolehlivému azylovému řízení všem osobám, které projeví vůli požádat o mezinárodní ochranu; připomíná, že je třeba zajistit solidaritu mezi členskými státy, aby bylo zajištěno odpovídající přijímání a spravedlivé přemísťování žadatelů o azyl v celé EU;

5. vyzývá polské, lotyšské a litevské orgány, aby okamžitě ukončily výjimečný stav, který zavedly a který brání odpovídající pomoci žadatelům o azyl a umožňuje nekontrolované jednání pohraničních orgánů; vyzývá litevské orgány, aby ukončily všechny plány umožňující časově neomezené zadržování migrantů a zrušily nejnovější reformy svého azylového práva, včetně možnosti deportovat osoby, které se nacházejí v procesu odvolání proti prvnímu rozhodnutí o azylu;

6. vyjadřuje hluboké znepokojení nad rostoucím napětím mezi EU a Ruskem a posilováním vojenské přítomnosti v regionu; vyzývá všechny aktéry, včetně NATO a Ruska, aby zachovali zdrženlivost a přestali zvyšovat napětí v regionu;

7. vyjadřuje znepokojení nad selháním politiky Východního partnerství EU a zdůrazňuje, že je třeba změnit její zaměření; vyzývá místopředsedu Komise / vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby předložil plán konstruktivního dialogu s Ruskem, v němž bude zdůrazněna důležitá úloha, kterou mají hrát sousední země;

8. nesouhlasí s uvalením sankcí jako kontraproduktivním nástrojem, který má negativní dopad na obyvatelstvo, jak zdůrazňují různé opoziční frakce a pokojní demonstranti;

9. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a prezidentovi a vládě Běloruska.

Poslední aktualizace: 6. října 2021
Právní upozornění - Ochrana soukromí