Forslag til beslutning - B9-0483/2021Forslag til beslutning
B9-0483/2021

  FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Belarus efter et år med protester, der er blevet slået brutalt ned

  4.10.2021 - (2021/2881(RSP))

  på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

  Manu Pineda
  for The Left-Gruppen

  Procedure : 2021/2881(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B9-0483/2021
  Indgivne tekster :
  B9-0483/2021
  Forhandlinger :
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  B9‑0483/2021

  Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Belarus efter et år med protester, der er blevet slået brutalt ned

  (2021/2881(RSP))

  Europa-Parlamentet,

   der henviser til De Forenede Nationers pagt,

   der henviser til Republikken Belarus' forfatning,

   der henviser til konklusionerne fra den eneste internationale valgobservationsmission, der blev gennemført af Fællesskabet af Uafhængige Stater, og den manglende rettidige opfordring til OSCE/ODIHR om at gennemføre en valgobservationsmission til præsidentvalget,

   der henviser til FN's generalsekretærs udtalelser af 10. og 14. august 2020 og af 24. maj 2021,

   der henviser til erklæringen fra FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Hviderusland af 19. november 2020 om retsstatsprincippet og inkluderende politisk dialog,

   der henviser til traktaten om oprettelse af en unionsstat mellem Rusland og Belarus, der blev undertegnet den 8. december 1999,

   der henviser til de seneste aftaler mellem Rusland og Belarus, der blev undertegnet den 9. september 2021 i forbindelse med unionsstaten,

   der henviser til erklæringen fra De Forenede Nationers højkommissær for flygtninge (UNHCR) og Den Internationale Organisation for Migration (IOM) af 21. september 2021 om dødsfald nær grænsen mellem Belarus og Polen,

   der henviser til Polens erklæring den 2. september 2021 om undtagelsestilstand,

   der henviser til ændringerne i juli og august 2021 af Litauens lov om udlændinges retsstilling og til de foreslåede reformer af den litauiske lovgivning, som landets regering meddelte den 15. september 2021 vedrørende tilbageholdelse,

   der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

  A. der henviser til, at situationen i Belarus er blevet forværret siden præsidentvalget den 9. august 2020; der henviser til, at FN's institutioner har rapporteret om en undertrykkelse af demonstranter og oppositionsfigurer og har opfordret til, at retsstatsprincippet sikres i retssystemet; der henviser til, at FN's særlige rapportør om situationen med hensyn til menneskerettigheder i Belarus har erklæret, at den eneste vej ud af denne situation er gennem inkluderende politisk dialog og ansvarliggørelse;

  B. der henviser til, at antallet af personer, der søger international beskyttelse fra flere lande og rejser ind i EU via Belarus' grænser til Polen og Litauen, er steget i de seneste måneder; der henviser til, at 3 800 mennesker ifølge de polske myndigheder har forsøgt at rejse ind i Polen fra Belarus siden den 1. september 2021; der henviser til, at de polske myndigheders reaktion på denne stigning i antallet af ankomster har været at indsætte soldater ved grænsen og erklære undtagelsestilstand i området, hvilket forhindrer NGO'er og journalister i at arbejde frit i dette område; der henviser til, at Letland og Litauen også har erklæret undtagelsestilstand af samme årsager;

  C. der henviser til, at der i øjeblikket er dusinvis af mennesker fanget i grænseregioner mellem Belarus og Polen, hvoraf de fleste kommer fra Afghanistan og Irak; der henviser til, at UNHCR og IOM har fordømt, at de polske myndigheder ikke har givet dem adgang til disse mennesker for at give dem de basale fornødenheder og tjenester, de mangler, såsom tilstrækkelig mad og vand, sanitet eller lægehjælp; der henviser til, at fem mennesker i den sidste uge er døde ved grænsen mellem Belarus og Polen;

  D. der henviser til, at de polske og litauiske myndigheder nægter asylansøgere, der ankommer via Belarus, deres ret til international beskyttelse; der henviser til, at disse myndigheder regelmæssigt ved deres grænser til Belarus gennemfører massetilbagesendelser uden en retfærdig procedure, hvilket er en klar overtrædelse af den internationale asyllovgivning;

  E. der henviser til, at Frontex' medarbejdere alene i august 2021 indgav 12 rapporter om alvorlige hændelser vedrørende påståede tilbagedrivelser ved grænsen og krænkelser af grundlæggende rettigheder inden for rammerne af Frontex' fælles operation FOA Land 2021, efter at Frontex' medarbejdere overdrog grupperne til de litauiske grænsebetjente; opfordrer indtrængende den ansvarlige for grundlæggende rettigheder til at gennemføre en due diligence-procedure vedrørende denne operation og opfordrer til, at operationen suspenderes i overensstemmelse med artikel 46 i forordningen om den europæiske grænse- og kystvagt;

  F. der henviser til, at NGO'er, der bistår personer, der søger international beskyttelse i grænseregionerne i Polen og Litauen, har fordømt systematisk vold mod personer, der ankommer, samt de polske og litauiske myndigheders forsøg på at intimidere NGO'er og forhindre dem i at yde bistand; der henviser til, at arbejdstagere i det litauiske asylsystem har fordømt den omstændighed, at regeringen har presset dem til at afvise asylansøgninger, gennemføre proformasamtaler og tvinge ansøgere om international beskyttelse til frivilligt at vende tilbage;

  G. der henviser til, at den litauiske regering har meddelt, at den har til hensigt at ophæve den nuværende tilbageholdelsesfrist på seks måneder og tillade tilbageholdelse af migranter på ubestemt tid i et forsøg på at afskrække personer, der ankommer, uanset konsekvenserne for menneskerettighederne;

  H. der henviser til, at den amerikanske hær har deployeret mekaniserede enheder til områder i Litauen, som ligger tæt på den belarussiske grænse; der henviser til, at USA har udsendt over 20 000 soldater i 2020 til Estland, Letland, Litauen og Polen; der henviser til, at den russiske hær har indsat yderligere tropper i den vestlige del af Den Russiske Føderation tæt på den belarussiske grænse og gennemført militærøvelser som led i Zapad 2021-øvelsen;

  I. der henviser til, at Belarus er en del af EU's østlige partnerskabsinitiativ; der henviser til, at Belarus og EU i de seneste år har undertegnet adskillige aftaler på bl.a. området for regeringsførelse; der henviser til, at EU's bistand til Belarus under det europæiske naboskabsinstrument i perioden 2014-2020 beløb sig til 170 mio. EUR;

  J. der henviser til, at EU siden oktober 2020 har indført fire pakker af sanktioner mod Belarus, hvoraf den seneste den 21. juni 2021 omfattede 78 personer og 8 belarussiske enheder, herunder offentlige virksomheder; der henviser til, at EU har forhindret belarussiske luftfartsselskaber i at benytte EU's lufthavne og luftrum efter anholdelsen af oppositionsjournalisterne Roman Protasevitj og Sofia Sapega, efter at det fly, som de rejste i, blev tvunget til at lande i Minsk;

  1. udtrykker dyb bekymring over situationen i Belarus; understreger behovet for en fredelig og demokratisk løsning på den nuværende krise;

  2. udtrykker dyb bekymring over den humanitære situation for personer, der søger international beskyttelse ved grænserne mellem Belarus og EU, og afviser alle tilfælde af instrumentalisering af personer, der søger international beskyttelse; opfordrer alle aktører til fuldt ud at respektere folkeretten, herunder princippet om non-refoulement;

  3. fordømmer de politikker, som de polske, lettiske og litauiske myndigheder har gennemført for at standse ankomsten af personer, der søger international beskyttelse, via deres grænser til Belarus, hvilket har ført til tab af fem menneskeliv i den sidste uge og ført til en humanitær krise; udtrykker sin medfølelse med familierne til ofrene for disse politikker og opfordrer til, at de politisk ansvarlige stilles til regnskab;

  4. minder om, at medlemsstaterne skal overholde den relevante EU-lovgivning om asyl og Schengengrænsekodeksen og give adgang til deres område, sikre ordentlige modtagelsesforhold og give adgang til en retfærdig og pålidelig asylprocedure for alle, der giver udtryk for deres vilje til at søge international beskyttelse; gentager behovet for at sikre solidaritet mellem medlemsstaterne for at sikre passende modtagelse og retfærdig omfordeling af asylansøgere i hele EU;

  5. opfordrer de polske, lettiske og litauiske myndigheder til øjeblikkeligt at ophæve den undtagelsestilstand, som de har indført for at hindre passende bistand til asylansøgere og give mulighed for uovervåget handling fra grænsemyndighedernes side; opfordrer de litauiske myndigheder til at sætte en stopper for alle planer om at tillade tilbageholdelse på ubestemt tid af migranter og til at ophæve de seneste reformer af deres asyllovgivning, herunder muligheden for at udvise personer, der stadig er i gang med at appellere en første asylafgørelse;

  6. udtrykker dyb bekymring over de stigende spændinger mellem EU og Rusland og den militære opbygning i regionen; opfordrer alle aktører, herunder NATO og Rusland, til at udvise tilbageholdenhed og ikke give næring til spændinger i regionen;

  7. udtrykker bekymring over manglerne i EU's østlige partnerskabspolitik og understreger behovet for en omlægning heraf; opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) til at fremlægge en plan for konstruktiv dialog med Rusland, der understreger den vigtige rolle, som nabolandene skal spille;

  8. er imod indførelsen af sanktioner, der virker mod hensigten og har en negativ indvirkning på befolkningen, som fremhævet af forskellige oppositionsgrupper og fredelige demonstranter;

  9. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt Belarus' regering.

  Seneste opdatering: 6. oktober 2021
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik