Resolutsiooni ettepanek - B9-0483/2021Resolutsiooni ettepanek
B9-0483/2021

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Valgevenes pärast aasta kestnud proteste ja nende vägivaldset mahasurumist

  4.10.2021 - (2021/2881(RSP))

  komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2

  Manu Pineda
  fraktsiooni The Left nimel

  Menetlus : 2021/2881(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B9-0483/2021
  Esitatud tekstid :
  B9-0483/2021
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  B9-0483/2021

  Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Valgevenes pärast aasta kestnud proteste ja nende vägivaldset mahasurumist

  (2021/2881(RSP))

  Euroopa Parlament,

   võttes arvesse ÜRO põhikirja,

   võttes arvesse Valgevene Vabariigi põhiseadust,

   võttes arvesse ainsa rahvusvahelise valimisvaatlusmissiooni, mille korraldas Sõltumatute Riikide Ühendus, järeldusi ning asjaolu, et OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroole ei saadetud õigeaegselt kutset osaleda presidendivalimiste valimisvaatlusmissioonil,

   võttes arvesse ÜRO peasekretäri 10. ja 14. augusti 2020. aasta ja 24. mai 2021. aasta avaldust,

   võttes arvesse Valgevene inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri 19. novembri 2020. aasta avaldust õigusriigi ja kaasava poliitilise dialoogi kohta,

   võttes arvesse Venemaa ja Valgevene liitriigi loomise lepingut, mis allkirjastati 8. detsembril 1999,

   võttes arvesse 9. septembril 2021. aastal Venemaa ja Valgevene vahel liitriigi raames sõlmitud viimaseid lepinguid,

   võttes arvesse ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) ja Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) 21. septembri 2021. aasta avaldust surmajuhtumite kohta Valgevene-Poola piiri lähedal,

   võttes arvesse Poolas 2. septembril 2021. aastal välja kuulutatud eriolukorda,

   võttes arvesse välismaalaste õiguslikku seisundit käsitlevasse Leedu seadusesse 2021. aasta juulis ja augustis tehtud muudatusi ning Leedu valitsuse 15. septembril 2021. aastal teatavaks tehtud kavatsust reformida kinnipidamist käsitlevaid Leedu õigusakte,

   võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

  A. arvestades, et olukord Valgevenes on pärast 9. augustil 2020. aastal toimunud presidendivalimisi jätkuvalt halvenenud; arvestades, et ÜRO institutsioonid on teatanud meeleavaldajate ja opositsiooniliikmete mahasurumisest ning nõudnud kohtusüsteemis õigusriigi põhimõtte tagamist; arvestades, et Valgevene inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri teatel on ainus viis sellest olukorrast väljumiseks kaasav poliitiline dialoog ja vastutus;

  B. arvestades, et viimastel kuudel on suurenenud nende inimeste arv, kes taotlevad rahvusvahelist kaitset mitmest riigist ning sisenevad ELi Valgevene-Poola ja Valgevene-Leedu piiri kaudu; arvestades, et Poola ametiasutuste andmetel on alates 1. septembrist 2021 üritanud Valgevenest Poolasse siseneda 3800 inimest; arvestades, et Poola ametivõimud on saabujate arvu suurenemise tõttu lähetanud piirile sõdurid ja kuulutanud piirkonnas välja eriolukorra, mistõttu vabaühendustel ja ajakirjanikel ei ole võimalik selles piirkonnas vabalt töötada; arvestades, et samadel põhjustel on eriolukorra välja kuulutanud ka Läti ja Leedu;

  C. arvestades, et Valgevene-Poola piiri aladel on praegu lõksus kümneid inimesi, kellest enamik on pärit Afganistanist ja Iraagist; arvestades, et UNHCR ja IOM on mõistnud hukka asjaolu, et Poola ametivõimud ei ole lubanud neid nende inimeste juurde, et varustada neid puudu olevate esmatarbekaupade ja teenustega, nagu piisav toit ja vesi, sanitaartingimused või arstiabi; arvestades, et viimasel nädalal on Valgevene-Poola piiril hukkunud viis inimest;

  D. arvestades, et Poola ja Leedu ametivõimud ei võimalda Valgevene kaudu saabuvatel varjupaigataotlejatel saada rahvusvahelist kaitset; arvestades, et kõnealused ametivõimud viivad Valgevenega külgneval piiril regulaarselt läbi massilisi tagasisaatmisi ilma nõuetekohase menetluseta, rikkudes sellega selgelt rahvusvahelisi varjupaigaalaseid õigusakte;

  E. arvestades, et Frontexi ametnikud esitasid ainuüksi 2021. aasta augustis 12 tõsise vahejuhtumi teadet väidetavate tagasitõrjumiste ja põhiõiguste rikkumiste kohta Frontexi ühisoperatsiooni FOA Land 2021 raames pärast seda, kui Frontexi ametnikud andsid rühmad üle Leedu piiriametnikele; nõuab tungivalt, et põhiõiguste ametnik viiks selle operatsiooni suhtes läbi nõuetekohase hoolsuse menetluse, ning nõuab operatsiooni peatamist kooskõlas Euroopa piiri- ja rannikuvalve määruse artikliga 46;

  F. arvestades, et Poola ja Leedu piirialadel rahvusvahelist kaitset taotlevaid inimesi abistavad vabaühendused on mõistnud hukka saabujate vastu süstemaatilise vägivalla kasutamise ning Poola ja Leedu ametivõimude katsed neid hirmutada ja takistada neil abi osutamast; arvestades, et Leedu varjupaigasüsteemi töötajad on mõistnud hukka asjaolu, et valitsus on neid survestanud varjupaigataotlusi tagasi lükkama, korraldama näilikke vestlusi ja sundima rahvusvahelise kaitse taotlejaid vabatahtlikult tagasi pöörduma;

  G. arvestades, et Leedu valitsus on teatanud kavatsusest kaotada praegune kuuekuuline kinnipidamispiirang ja lubada rändajate tähtajatut kinnipidamist, et takistada saabumist, olenemata sellest, millist mõju see avaldab inimõigustele;

  H. arvestades, et USA sõjavägi on lähetanud Valgevene piiri lähedastele Leedu aladele mehhaniseeritud üksusi; arvestades, et USA lähetas 2020. aastal Eestisse, Lätisse, Leedusse ja Poolasse üle 20 000 sõduri; arvestades, et Venemaa sõjavägi on saatnud Valgevene piiri lähedale Venemaa Föderatsiooni läänepiirkonda täiendavaid väeüksusi ja korraldanud õppuse Zapad 2021 raames sõjalisi õppusi;

  I. arvestades, et Valgevene osaleb ELi idapartnerluse algatuses; arvestades, et Valgevene ja EL on viimastel aastatel allkirjastanud mitu lepingut, muu hulgas valitsemise valdkonnas; arvestades, et ajavahemikul 2014–2020 andis EL Valgevenele Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendist abi 170 miljoni euro ulatuses;

  J. arvestades, et alates 2020. aasta oktoobrist on EL kehtestanud Valgevene suhtes neli sanktsioonipaketti, viimase paketiga kehtestati 21. juunil 2021. aastal sanktsioonid 78 inimese ja kaheksa Valgevene üksuse, sealhulgas riigiettevõtete suhtes; arvestades, et EL keelas Valgevene lennuettevõtjatel kasutada ELi lennujaamu ja õhuruumi pärast opositsiooniliste ajakirjanike Roman Protasevitši ja Sofia Sapega vahistamist pärast seda, kui reisilennuk, mille pardal nad viibisid, sunniti Minskis maanduma;

  1. väljendab sügavat muret Valgevenes valitseva olukorra pärast; rõhutab vajadust leida praegusele kriisile rahumeelne ja demokraatlik lahendus;

  2. väljendab sügavat muret rahvusvahelist kaitset taotlevate inimeste humanitaarolukorra pärast Valgevene ja ELi vahelisel piiril ning mõistab hukka kõik rahvusvahelist kaitset taotlevate inimeste ärakasutamise juhtumid; kutsub kõiki osalisi üles täielikult austama rahvusvahelist õigust, sealhulgas tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet;

  3. mõistab hukka Poola, Läti ja Leedu ametivõimude rakendatava poliitika, mille eesmärk on peatada rahvusvahelist kaitset taotlevate inimeste saabumine Valgevene piiri kaudu, mis on viimasel nädalal nõudnud viis inimelu ja põhjustanud humanitaarkriisi; avaldab kaastunnet selle poliitika ohvrite perekondadele ja nõuab, et poliitiliselt vastutavad isikud võetaks vastutusele;

  4. tuletab meelde, et liikmesriigid peavad järgima asjakohaseid varjupaigaalaseid ELi õigusakte ja Schengeni piirieeskirju ning võimaldama juurdepääsu oma territooriumile, tagama nõuetekohased vastuvõtutingimused ning õiglase ja usaldusväärse varjupaigamenetluse kõigile, kes väljendavad soovi taotleda rahvusvahelist kaitset; kordab vajadust tagada liikmesriikidevaheline solidaarsus, et oleks tagatud varjupaigataotlejate nõuetekohane vastuvõtt ja õiglane ümberpaigutamine kogu ELis;

  5. kutsub Poola, Läti ja Leedu ametivõime üles viivitamata lõpetama eriolukorra, mille nad kehtestasid eesmärgil takistada varjupaigataotlejatele nõuetekohase abi andmist ja võimaldada piirivalveasutustel võtta järelevalveta meetmeid; kutsub Leedu ametivõime üles lõpetama kõik kavad, mille eesmärk on võimaldada rändajate määramata ajaks kinnipidamist, ja tunnistama kehtetuks oma viimased varjupaigaseaduse reformid, sealhulgas võimaluse saata välja inimesi, kelle suhtes on veel käimas esimese varjupaigaotsuse edasikaebamise menetlus;

  6. väljendab sügavat muret ELi ja Venemaa vaheliste kasvavate pingete ning sõjalise kohaloleku suurenemise pärast piirkonnas; kutsub kõiki osalisi, sealhulgas NATOt ja Venemaad üles käituma vaoshoitult ja lõpetama pingete kruvimine piirkonnas;

  7. väljendab muret ELi idapartnerluse poliitika ebaõnnestumiste pärast ja rõhutab vajadust see poliitika ümber suunata; kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles esitama Venemaaga konstruktiivse dialoogi pidamise kava, milles rõhutatakse naaberriikide olulist rolli;

  8. on vastu sanktsioonide kehtestamisele, mis on osutunud kahjulikuks vahendiks, millel on negatiivne mõju elanikkonnale, nagu on rõhutanud mitmed opositsioonirühmitused ja rahumeelsed meeleavaldajad;

  9. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Valgevene valitsusele.

  Viimane päevakajastamine: 6. oktoober 2021
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika