Päätöslauselmaesitys - B9-0483/2021Päätöslauselmaesitys
B9-0483/2021

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Valko-Venäjän tilanteesta vuoden jatkuneiden mielenilmausten ja niiden väkivaltaisen tukahduttamisen jälkeen

  4.10.2021 - (2021/2881(RSP))

  komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Manu Pineda
  The Left -ryhmän puolesta

  Menettely : 2021/2881(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B9-0483/2021
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B9-0483/2021
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  B9‑0483/2021

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Valko-Venäjän tilanteesta vuoden jatkuneiden mielenilmausten ja niiden väkivaltaisen tukahduttamisen jälkeen

  (2021/2881(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

   ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan,

   ottaa huomioon Valko-Venäjän tasavallan perustuslain,

   ottaa huomioon Itsenäisten valtioiden yhteisön lähettämän ainoan kansainvälisen vaalitarkkailuvaltuuskunnan päätelmät ja sen, että Etyjin ODIHR:lle ei esitetty ajoissa kutsua lähettää vaalitarkkailuvaltuuskunta valvomaan presidentinvaaleja,

   ottaa huomioon 10. ja 14. elokuuta 2020 ja 24. toukokuuta 2021 annetut YK:n pääsihteerin julkilausumat,

   ottaa huomioon 19. marraskuuta 2020 annetun Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan julkilausuman oikeusvaltioperiaatteesta ja osallistavasta poliittisesta vuoropuhelusta,

   ottaa huomioon 8. joulukuuta 1999 allekirjoitetun sopimuksen Venäjän ja Valko-Venäjän valtioliiton perustamisesta,

   ottaa huomioon 9. syyskuuta 2021 allekirjoitetut Venäjän ja Valko-Venäjän valtioliiton puitteissa tehdyt tuoreimmat sopimukset,

   ottaa huomioon 21. syyskuuta 2021 annetun Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun viraston (UNHCR) ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) julkilausuman kuolemantapauksista Valko-Venäjän ja Puolan välisen rajan tuntumassa,

   ottaa huomioon Puolan 2. syyskuuta 2021 julistaman poikkeustilan,

   ottaa huomioon heinä- ja elokuussa 2021 tehdyt muutokset ulkomaalaisten oikeudellista asemaa koskevaan Liettuan lakiin ja Liettuan hallituksen 15. syyskuuta 2021 julkistamat ehdotetut uudistukset säilöönottoa koskevaan Liettuan lainsäädäntöön,

   ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

  A. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän tilanne on huonontunut edelleen 9. elokuuta 2020 pidettyjen presidentinvaalien jälkeen; ottaa huomioon, että YK:n elimet ovat raportoineet mielenosoittajiin ja opposition edustajiin kohdistuneista tukahduttamistoimista ja kehottaneet varmistamaan oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen oikeusjärjestelmässä; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta käsittelevä YK:n erityisraportoija on todennut, että tilanne voidaan ratkaista vain osallistavan poliittisen vuoropuhelun ja vastuun avulla;

  B. ottaa huomioon, että useista maista lähtöisin olevien, EU:n alueelle Valko-Venäjän Puolan ja Liettuan vastaisten rajojen kautta tulevien, kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden määrä on lisääntynyt viime kuukausina; ottaa huomioon, että Puolan viranomaisten mukaan 1. syyskuuta 2021 lähtien 3 800 henkilöä on yrittänyt tulla Puolaan Valko-Venäjältä; ottaa huomioon, että tulijoiden määrän lisääntymisen vuoksi Puolan viranomaiset ovat lähettäneet rajalle sotilaita ja julistaneet alueelle poikkeustilan, minkä vuoksi kansalaisjärjestöt ja toimittajat eivät voi työskennellä vapaasti kyseisellä alueella; ottaa huomioon, että Latvia ja Liettua ovat myös julistaneet poikkeustilan samoista syistä;

  C. ottaa huomioon, että kymmeniä ihmisiä on tällä hetkellä loukussa Valko-Venäjän ja Puolan raja-alueilla ja että suurin osa heistä tulee Afganistanista ja Irakista; ottaa huomioon, että UNHCR ja IOM ovat tuominneet sen, että Puolan viranomaiset eivät päästä niitä toimittamaan kyseisille ihmisille heiltä puuttuvia perustarvikkeita ja palveluja, kuten riittävästi ruokaa ja vettä, sanitaatiopalveluja tai lääkinnällistä apua; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän ja Puolan välisellä rajalla kuoli viime viikolla viisi henkilöä;

  D. ottaa huomioon, että Puolan ja Liettuan viranomaiset epäävät Valko-Venäjän kautta saapuvilta turvapaikanhakijoilta näiden oikeuden saada kansainvälistä suojelua; ottaa huomioon, että kyseiset viranomaiset toteuttavat toistuvasti joukkopalautuksia Valko-Venäjän vastaisilla rajoillaan ilman oikeudenmukaista menettelyä, mikä rikkoo selkeästi kansainvälistä turvapaikkalainsäädäntöä;

  E. ottaa huomioon, että Frontexin virkailijat toimittivat yksinomaan elokuun 2021 aikana 12 vakavista tapauksista laadittua raporttia, jotka koskevat väitettyjä käännytyksiä ja perusoikeusloukkauksia Frontexin FOA Land 2021 -yhteisoperaation yhteydessä sen jälkeen, kun Frontexin virkailijat olivat luovuttaneet ryhmät Liettuan rajavartijoille; kehottaa perusoikeusvastaavaa käynnistämään asianmukaista huolellisuutta koskevan menettelyn tästä operaatiosta ja kehottaa keskeyttämään operaation eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta annetun asetuksen 46 artiklan mukaisesti;

  F. ottaa huomioon, että kansainvälistä suojelua hakevia henkilöitä Puolan ja Liettuan raja-alueilla auttavat kansalaisjärjestöt ovat tuominneet saapuviin henkilöihin kohdistuvan järjestelmällisen väkivallan sekä Puolan ja Liettuan viranomaisten yritykset pelotella järjestöjä ja estää niitä antamasta apua; ottaa huomioon, että Liettuan turvapaikkajärjestelmän työntekijät ovat arvostelleet ankarasti sitä, että hallitus on painostanut heitä hylkäämään turvapaikkahakemuksia, toteuttamaan valehaastatteluja ja painostamaan kansainvälistä suojaa hakevia henkilöitä vapaaehtoiseen paluuseen;

  G. ottaa huomioon, että Liettuan hallitus on ilmoittanut aikomuksestaan luopua nykyisestä kuuden kuukauden enimmäisajasta säilöönoton osalta ja sallia maahanmuuttajien säilöönoton määräämättömäksi ajaksi pyrkiäkseen ehkäisemään ihmisten saapumista ihmisoikeusvaikutuksista riippumatta;

  H. ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen armeija on lähettänyt mekanisoituja taisteluosastoja Valko-Venäjän vastaisen rajan lähellä sijaitseville Liettuan alueille; ottaa huomioon, että Yhdysvallat lähetti vuonna 2020 yli 20 000 sotilasta Viroon, Latviaan, Liettuaan ja Puolaan; ottaa huomioon, että Venäjän armeija on lähettänyt lisäjoukkoja Venäjän federaation läntiselle alueelle lähelle Valko-Venäjän vastaista rajaa ja järjestänyt sotaharjoituksia osana Zapad 2021 -sotilasharjoitusta;

  I. ottaa huomioon, että Valko-Venäjä osallistuu EU:n itäisen kumppanuuden aloitteeseen; ottaa huomioon, että Valko-Venäjä ja EU ovat allekirjoittaneet viime vuosina useita sopimuksia, jotka koskevat muun muassa hallintotapaa; ottaa huomioon, että vuosina 2014–2020 EU tuki Valko-Venäjää Euroopan naapuruusvälineestä yhteensä 170 miljoonalla eurolla;

  J. ottaa huomioon, että lokakuusta 2020 lähtien EU on ottanut käyttöön neljä Valko-Venäjän vastaista pakotepakettia, joista viimeisin otettiin käyttöön 21. kesäkuuta 2021 ja koskee 78:aa henkilöä ja kahdeksaa valkovenäläistä yhteisöä, joihin kuuluu myös julkisia yrityksiä; ottaa huomioon, että EU kielsi valkovenäläisiltä lentoliikenteen harjoittajilta lentämisen EU:n ilmatilassa ja pääsyn EU:n lentoasemille sen jälkeen, kun lentokone, jolla oppositiotoimittajat Raman Pratasevitš ja Sofia Sapega matkustivat, pakotettiin laskeutumaan Minskiin ja heidät pidätettiin;

  1. ilmaisee syvän huolensa Valko-Venäjän tilanteesta; korostaa, että nykyinen kriisi on ratkaistava rauhanomaisella ja demokraattisella tavalla;

  2. ilmaisee syvän huolensa kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden humanitaarisesta tilanteesta Valko-Venäjän ja EU:n välisillä rajoilla ja tuomitsee kaiken kansainvälistä suojeluja hakevien henkilöiden välineellistämisen; kehottaa kaikkia tahoja noudattamaan täysimääräisesti kansainvälistä oikeutta, myös palauttamiskiellon periaatetta;

  3. tuomitsee Puolan, Latvian ja Liettuan viranomaisten toimenpiteet, joilla ne pyrkivät estämään kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden saapumisen Valko-Venäjän vastaisten rajojen yli, joiden vuoksi viisi henkilöä kuoli viime viikolla ja jotka johtivat humanitaariseen kriisiin; ilmaisee osanottonsa näiden toimenpiteiden uhrien perheille ja kehottaa saattamaan vastuuseen henkilöt, jotka ovat niistä poliittisesti vastuussa;

  4. palauttaa mieliin, että jäsenvaltioiden on kunnioitettava turvapaikka-asioita koskevaa asiaankuuluvaa unionin lainsäädäntöä ja Schengenin rajasäännöstöä ja päästettävä alueelleen kaikki, jotka ilmaisevat haluavansa hakea kansainvälistä suojelua, tarjottava heille asianmukaiset vastaanotto-olosuhteet ja taattava heille mahdollisuus oikeudenmukaiseen ja luotettavaan turvapaikkamenettelyyn; muistuttaa tarpeesta varmistaa jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus, jotta turvapaikanhakijoille voidaan taata asianmukainen vastaanotto ja oikeudenmukainen siirtäminen koko EU:ssa;

  5. kehottaa Puolan, Latvian ja Liettuan viranomaisia lopettamaan välittömästi poikkeustilan, jonka ne ovat julistaneet estääkseen asianmukaisen avun toimittamisen turvapaikanhakijoille ja mahdollistaakseen sen, että rajaviranomaiset voivat toimia ilman valvontaa; kehottaa Liettuan viranomaisia luopumaan kaikista suunnitelmista sallia maahantulijoiden säilöönotto määräämättömäksi ajaksi ja kumoamaan turvapaikka-asioita koskevan lain viimeisimmät uudistukset, myös mahdollisuuden karkottaa henkilöitä, jotka ovat vielä hakemassa muutosta ensimmäiseen turvapaikkapäätökseen;

  6. on syvästi huolissaan EU:n ja Venäjän välisistä lisääntyvistä jännitteistä ja sotilasjoukkojen keskittämisestä alueelle; kehottaa kaikki tahoja, myös Natoa ja Venäjää, toimimaan maltillisesti ja lopettamaan jännitteiden lietsomisen alueella;

  7. on huolissaan EU:n itäisen kumppanuuden politiikan epäonnistumisista ja korostaa sen uudelleensuuntaamisen tarvetta; kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa esittämään Venäjän kanssa käytävää rakentavaa vuoropuhelua koskevaa suunnitelmaa, jossa korostetaan naapurimaiden tärkeää roolia;

  8. vastustaa pakotteiden määräämistä, sillä ne ovat epätarkoituksenmukaisia ja niillä on kielteinen vaikutus väestöön, kuten useat oppositioryhmät ja rauhanomaiset mielenosoittajat ovat korostaneet;

  9. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Valko-Venäjän hallitukselle.

  Päivitetty viimeksi: 6. lokakuuta 2021
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö