Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0483/2021Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0483/2021

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Baltarusijoje po vienus metus trukusių protestų ir jų smurtinio numalšinimo

  4.10.2021 - (2021/2881(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

  Manu Pineda
  The Left frakcijos vardu

  Procedūra : 2021/2881(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B9-0483/2021
  Pateikti tekstai :
  B9-0483/2021
  Balsavimas :
  Priimti tekstai :

  B9-0483/2021

  Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje po vienus metus trukusių protestų ir jų smurtinio numalšinimo

  (2021/2881(RSP))

  Europos Parlamentas,

   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją,

   atsižvelgdamas į Baltarusijos Respublikos Konstituciją,

   atsižvelgdamas į vienintelės tarptautinės rinkimų stebėjimo misijos, įvykdytos Nepriklausomų valstybių sandraugos, išvadas ir į tai, kad ESBO ODIHR laiku negavo kvietimo dalyvauti prezidento rinkimų stebėjimo misijoje,

   atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus 2020 m. rugpjūčio 10 ir 14 d. ir 2021 m. gegužės 24 d. pareiškimus,

   atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Baltarusijoje klausimais 2020 m. lapkričio 19 d. pareiškimą dėl teisinės valstybės ir įtraukaus politinio dialogo,

   atsižvelgdamas į 1999 m. gruodžio 8 d. pasirašytą Sutartį dėl Rusijos ir Baltarusijos Sąjungos valstybės sukūrimo,

   atsižvelgdamas į naujausius Rusijos ir Baltarusijos susitarimus, pasirašytus 2021 m. rugsėjo 9 d. atsižvelgiant į Sąjungos valstybę,

   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR) ir Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) 2021 m. rugsėjo 21 d. pareiškimą dėl mirčių prie Baltarusijos ir Lenkijos sienos,

   atsižvelgdamas į Lenkijos 2021 m. rugsėjo 2 d. paskelbtą nepaprastąją padėtį,

   atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 2021 m. liepos ir rugpjūčio mėn. pakeitimus ir siūlomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 15 d. paskelbtas sulaikymą reglamentuojančių teisės aktų reformas,

   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

  A. kadangi padėtis Baltarusijoje nuo 2020 m. rugpjūčio 9 d. prezidento rinkimų toliau blogėjo; kadangi JT institucijos pranešė apie susidorojimą su demonstracijų dalyviais ir opozicijos veikėjais ir paragino teismų sistemoje užtikrinti teisinės valstybės principo laikymąsi; kadangi JT specialusis pranešėjas žmogaus teisių padėties Baltarusijoje klausimais pareiškė, kad vienintelis būdas išeiti iš šios padėties yra įtraukus politinis dialogas ir atskaitomybė;

  B. kadangi pastaraisiais mėnesiais padaugėjo asmenų, prašančių kelių šalių tarptautinės apsaugos ir atvykstančių į ES per Baltarusijos sieną su Lenkija ir Lietuva; kadangi, pasak Lenkijos valdžios institucijų, nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 3 800 žmonių bandė atvykti į Lenkiją iš Baltarusijos; kadangi Lenkijos valdžios institucijos reagavo į šį padidėjusį atvykstančiųjų skaičių – pasienyje dislokuoti kareiviai ir paskelbta nepaprastoji padėtis regione, dėl kurios NVO ir žurnalistai negali laisvai dirbti minėtoje teritorijoje; kadangi Latvija ir Lietuva dėl tų pačių priežasčių taip pat paskelbė nepaprastąją padėtį;

  C. kadangi Baltarusijos ir Lenkijos pasienio regionuose šiuo metu yra dešimtys žmonių, kurių dauguma yra iš Afganistano ir Irako; kadangi Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras (UNHCR) ir Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) pasmerkė tai, kad Lenkijos valdžios institucijos jiems neleido patekti pas šiuos žmones, kad jiems būtų suteikti būtiniausi dalykai ir paslaugos, kurių jiems trūksta, pvz., tinkamas maistas ir vanduo, sanitarinės sąlygos ar medicininė pagalba; kadangi praėjusią savaitę prie Baltarusijos ir Lenkijos sienos žuvo penki žmonės;

  D. kadangi Lenkijos ir Lietuvos valdžios institucijos per Baltarusiją atvykstantiems prieglobsčio prašytojams nesuteikia teisės gauti tarptautinę apsaugą; kadangi šios valdžios institucijos nuolat vykdo masinį grąžinimą nevykdydamos tinkamų procedūrų prie savo sienų su Baltarusija ir aiškiai pažeisdamos tarptautinius prieglobsčio teisės aktus;

  E. kadangi vien tik 2021 m. rugpjūčio mėn. FRONTEX pareigūnai pateikė 12 pranešimų apie sunkius incidentus, susijusius su įtariamu grįžimu ir pagrindinių teisių pažeidimais vykdant bendrą FRONTEX operaciją „FOA Land 2021“ po to, kai FRONTEX pareigūnai perdavė grupes žmonių Lietuvos sienos apsaugos pareigūnams; primygtinai ragina pagrindinių teisių pareigūną atlikti išsamaus patikrinimo procedūrą dėl šios operacijos ir ragina sustabdyti operaciją pagal Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų reglamento 46 straipsnį;

  F. kadangi NVO, padedančios tarptautinės apsaugos prašantiems asmenims Lenkijos ir Lietuvos pasienio regionuose, pasmerkė sistemingą smurtą prieš atvykstančius žmones, taip pat Lenkijos ir Lietuvos valdžios institucijų bandymus juos įbauginti ir neleisti jiems teikti pagalbos; kadangi Lietuvos prieglobsčio sistemos darbuotojai pranešė, kad vyriausybė juos vertė atmesti prieglobsčio prašymus, rengti fiktyvius pokalbius ir priversti tarptautinės apsaugos prašytojus savanoriškai grįžti;

  G. kadangi Lietuvos vyriausybė paskelbė ketinanti panaikinti dabartinį 6 mėnesių sulaikymo terminą ir leisti sulaikyti migrantus neribotam laikui, siekiant atgrasyti asmenis atvykti, neatsižvelgiant į poveikį žmogaus teisėms;

  H. kadangi JAV kariuomenė prie Baltarusijos sienos esančiose Lietuvos teritorijose dislokavo mechanizuotus padalinius; kadangi 2020 m. Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje JAV dislokavo daugiau kaip 20 000 karių; kadangi Rusijos kariuomenė Rusijos Federacijos vakariniame regione prie Baltarusijos sieną dislokavo papildomas karines pajėgas ir vykdė karines pratybas kaip pratybų „Zapad 2021“ dalį;

  I. kadangi Baltarusija yra ES Rytų partnerystės iniciatyvos dalis; kadangi pastaraisiais metais Baltarusija ir ES pasirašė keletą susitarimų valdymo ir kitose srityse; kadangi 2014–2020 m. laikotarpiu ES parama Baltarusijai pagal Europos kaimynystės priemonę sudarė 170 mln. EUR;

  J. kadangi nuo 2020 m. spalio mėn. ES Baltarusijai taiko keturis sankcijų rinkinius, iš kurių naujausias – 2021 m. birželio 21 d. sankcijų, taikomų 78 asmenims ir 8 Baltarusijos subjektams, įskaitant valstybines įmones, rinkinys; kadangi ES uždraudė Baltarusijos vežėjams naudotis ES oro uostais ir oro erdve po to, kai buvo suimti opozicijos žurnalistai Ramanas Pratasevičius ir Sofija Sapega po to, kai lėktuvas, kuriame jie skrido, buvo priverstas nutūpti Minske;

  1. reiškia didelį susirūpinimą dėl padėties Baltarusijoje; pabrėžia, kad reikia rasti taikų ir demokratinį dabartinės krizės sprendimą;

  2. reiškia didelį susirūpinimą dėl tarptautinės apsaugos prašančių asmenų humanitarinės padėties prie Baltarusijos ir ES sienų ir atmeta visus manipuliavimo tarptautinės apsaugos prašančiais asmenimis atvejus; ragina visus subjektus visapusiškai laikytis tarptautinės teisės, įskaitant negrąžinimo principą;

  3. smerkia Lenkijos, Latvijos ir Lietuvos valdžios institucijų vykdomą politiką, kuria siekiama sustabdyti tarptautinės apsaugos prašančių asmenų atvykimą per jų sienas su Baltarusija, nes dėl jos praėjusią savaitę žuvo penki žmonės ir kilo humanitarinė krizė; reiškia užuojautą šios politikos aukų šeimoms ir ragina užtikrinti politiškai atsakingų asmenų atskaitomybę;

  4. primena, kad valstybės narės turi laikytis atitinkamų ES teisės aktų dėl prieglobsčio ir Šengeno sienų kodekso ir suteikti galimybę patekti į savo teritoriją, sudaryti tinkamas priėmimo sąlygas ir suteikti galimybę naudotis sąžininga ir patikima prieglobsčio suteikimo procedūra visiems, pareiškusiems norą prašyti tarptautinės apsaugos; pakartoja, kad reikia užtikrinti valstybių narių solidarumą siekiant užtikrinti tinkamą prieglobsčio prašytojų priėmimą ir sąžiningą perkėlimą visoje ES;

  5. ragina Lenkijos, Latvijos ir Lietuvos valdžios institucijas nedelsiant nutraukti nepaprastąją padėtį, kurią jos nustatė kaip būdą trukdyti teikti tinkamą pagalbą prieglobsčio prašytojams ir sudaryti sąlygas nestebimiems pasienio institucijų veiksmams; ragina Lietuvos valdžios institucijas nutraukti visus planus leisti sulaikyti migrantus neribotam laikui ir panaikinti naujausias jų prieglobsčio teisės reformas, įskaitant galimybę deportuoti asmenis, kurių atžvilgiu dar nebaigta pirmojo sprendimo dėl prieglobsčio apskundimo procedūra;

  6. reiškia didelį susirūpinimą dėl didėjančios įtampos tarp ES ir Rusijos ir karinių pajėgų telkimo regione; ragina visus veikėjus, įskaitant NATO ir Rusiją, susilaikyti ir liautis kurstyti įtampą regione;

  7. reiškia susirūpinimą dėl ES Rytų partnerystės politikos nesėkmių ir pabrėžia, kad ją reikia perorientuoti; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai pateikti konstruktyvaus dialogo su Rusija planą, kuriame būtų pabrėžiamas svarbus kaimyninių šalių vaidmuo;

  8. prieštarauja tam, kad būtų taikomos sankcijos kaip priemonė, nepadedanti sulaukti teigiamų rezultatų ir daranti neigiamą poveikį gyventojams, kaip pabrėžė įvairios opozicinės grupės ir taikūs protestuotojai;

  9. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Baltarusijos vyriausybei.

   

  Atnaujinta: 2021 m. spalio 6 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika