Rezolūcijas priekšlikums - B9-0483/2021Rezolūcijas priekšlikums
B9-0483/2021

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Baltkrievijā vienu gadu pēc protestiem un to vardarbīgās apspiešanas

  4.10.2021 - (2021/2881(RSP))

  iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētājas vietnieka/ Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
  saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu

  Manu Pineda
  grupas “The Left” vārdā

  Procedūra : 2021/2881(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  B9-0483/2021
  Iesniegtie teksti :
  B9-0483/2021
  Pieņemtie teksti :

  B9-0483/2021

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Baltkrievijā vienu gadu pēc protestiem un to vardarbīgās apspiešanas

  (2021/2881(RSP))

  Eiropas Parlaments,

   ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtus,

   ņemot vērā Baltkrievijas Republikas Konstitūciju,

   ņemot vērā secinājumus, pie kuriem nonākusi vienīgā starptautiskā vēlēšanu novērošanas misija, ko īstenoja Neatkarīgo Valstu Sadraudzība, un ņemot vērā to, ka Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību birojs (ODIHR) nebija laicīgi uzaicināts īstenot prezidenta vēlēšanu novērošanas misiju,

   ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2020. gada 10. un 14. augusta un 2021. gada 24. maija paziņojumus,

   ņemot vērā 2020. gada 19. novembra paziņojumu, ko par tiesiskumu un iekļaujošu politisko dialogu sniedza ANO īpašais referents par cilvēktiesību stāvokli Baltkrievijā,

   ņemot vērā 1999. gada 8. decembrī parakstīto Līgumu par Krievijas un Baltkrievijas Apvienotās valsts izveidošanu,

   ņemot vērā jaunākās vienošanās starp Krieviju un Baltkrieviju, kas parakstītas 2021. gada 9. septembrī Apvienotās valsts kontekstā,

   ņemot vērā 2021. gada 21. septembra paziņojumu, ko par cilvēku nāvi pie Baltkrievijas un Polijas robežas sniedza Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos birojs (UNHCR) un Starptautiskā Migrācijas organizācija (IOM),

   ņemot vērā to, ka Polija 2021. gada 2. septembrī ir izsludinājusi ārkārtas stāvokli,

   ņemot vērā 2021. gada jūlijā un augustā pieņemtos grozījumus Lietuvas Likumā par ārvalstnieku juridisko statusu un ņemot vērā to, ka attiecībā uz aizturēšanu Lietuvas tiesību aktos ir ierosinātas izmaiņas, par ko valsts valdība paziņoja 2021. gada 15. septembrī,

   ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

  A. tā kā kopš 2020. gada 9. augustā notikušajām prezidenta vēlēšanām stāvoklis Baltkrievijā ir turpinājis pasliktināties; tā kā ANO institūcijas ir ziņojušas par demonstrantu un opozīcijas pārstāvju represēšanu un ir pieprasījušas nodrošināt tiesiskumu tiesu sistēmā; tā kā ANO īpašais referents par cilvēktiesību stāvokli Baltkrievijā ir paziņojis, ka iekļaujoša politiskā dialoga un pārskatatbildības īstenošanas process ir vienīgais veids, kā no šīs situācijas izkļūt;

  B. tā kā aizvadītajos mēnešos ir audzis no vairākām valstīm nākušo cilvēku skaits, kuri meklē starptautisko aizsardzību un iekļūst ES, šķērsojot Baltkrievijas robežas ar Poliju un Lietuvu; tā kā Polijas iestādes lēš, ka kopš 2021. gada 1. septembra 3800 cilvēku no Baltkrievijas ir centušies iekļūt Polijā; tā kā, reaģējot uz šāda pieplūduma pieaugumu, Polijas iestādes pie robežas ir izvietojušas karavīrus un izsludinājušas attiecīgajā teritorijā ārkārtas stāvokli, tāpēc NVO un žurnālisti tur vairs nevar brīvi strādāt; tā kā šo pašu iemeslu dēļ ārkārtas stāvokli ir izsludinājušas arī Latvija un Lietuva;

  C. tā kā desmitiem cilvēku patlaban ir nonākuši bezizejā pierobežas reģionos starp Baltkrieviju un Poliju un lielākā daļa šo cilvēku ir no Afganistānas un Irākas; tā kā UNHCR un IOM ir paudušas nosodījumu Polijas iestādēm, jo tās nav ļāvušas abām starptautiskajām organizācijām piekļūt šiem cilvēkiem, lai nodrošinātu, ka ir apmierinātas viņu pamatvajadzības un ka viņi saņem pirmās nepieciešamības pakalpojumus, kuru trūkst, piemēram, pienācīgu uzturu un ūdeni, sanitārijas pakalpojumus vai medicīnisko palīdzību; tā kā aizvadītajā nedēļā pie robežas starp Baltkrieviju un Poliju ir miruši pieci cilvēki;

  D. tā kā Polijas un Lietuvas iestādes liedz tiesības iegūt starptautisko aizsardzību patvēruma meklētājiem, kuri ierodas caur Baltkrieviju; tā kā minēto valstu iestādes bez jebkādas likumīgas kārtības regulāri īsteno masveida izraidīšanu pie savām robežām ar Baltkrieviju, un tas ir klajš starptautisko patvēruma tiesību aktu pārkāpums;

  E. tā kā tikai 2021. gada augusta mēnesī vien Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) darbinieki iesniedza 12 ziņojumus par nopietniem incidentiem sakarā ar iespējamiem aizraidīšanas gadījumiem un pamattiesību pārkāpumiem attiecīgās Frontex 2021. gada sauszemes kopīgās operācijas īstenošanas kontekstā pēc tam, kad Frontex darbinieki bija nodevuši cilvēku grupas Lietuvas robežsargiem; mudina pamattiesību amatpersonu īstenot minētās operācijas rūpīgas pārbaudes procedūru un prasa apturēt operācijas īstenošanu, ievērojot Eiropas Robežu un krasta apsardzes (ERKA) regulas 46. pantu;

  F. tā kā NVO, kas Polijas un Lietuvas pierobežas reģionos palīdz cilvēkiem, kuri meklē starptautisko aizsardzību, ir nosodījušas sistemātisku vardarbību pret cilvēkiem, kas ierodas, un arī Polijas un Lietuvas iestāžu centienus viņus iebiedēt un neļaut viņiem palīdzēt; tā kā Lietuvas patvēruma sistēmā strādājošie ir pauduši nosodījumu valsts valdībai, kura spiedusi viņus noraidīt patvēruma pieteikumus, rīkot fiktīvas intervijas un piespiedu kārtā pierunāt starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējus, lai viņi paši grieztos atpakaļ;

  G. tā kā Lietuvas valdība ir paziņojusi, ka plāno atcelt patlaban aizturēšanai noteikto 6 mēnešu ierobežojumu un ļaut migrantus aizturēt uz nenoteiktu laiku, un šādi — nerēķinoties ar sekām, ko tas atstāj uz cilvēktiesībām, — cenšas atturēt cilvēkus no ierašanās;

  H. tā kā ASV armija Baltkrievijas robežai tuvos Lietuvas apgabalos ir izvietojusi mehanizētas vienības; tā kā 2020. gadā ASV ir Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā izvietojusi vairāk nekā 20 000 karavīru; tā kā Krievijas armija ir izvietojusi papildu karaspēka vienības Krievijas Federācijas rietumu reģionā pie Baltkrievijas robežas un ir īstenojusi militārus manevrus saistībā ar militārajām mācībām “Zapad 2021”;

  I. tā kā Baltkrievija ir viena no ES Austrumu partnerības iniciatīvas valstīm; tā kā Baltkrievija un ES aizvadītajos gados ir parakstījušas vairākus līgumus cita starpā arī pārvaldības jomā; tā kā no 2014. līdz 2020. gadam ES ar Eiropas kaimiņattiecību instrumentu ir sniegusi Baltkrievijai palīdzību 170 miljonu EUR apmērā;

  J. tā kā kopš 2020. gada oktobra ES attiecībā uz Baltkrieviju ir noteikusi četrus sankciju blokus, un jaunākais no tiem ir noteikts 2021. gada 21. jūnijā attiecībā uz 78 fiziskajām personām un 8 Baltkrievijas juridiskajām personām, tostarp valsts uzņēmumiem; tā kā ES aizliedza Baltkrievijas pārvadātājiem izmantot ES lidostas un gaisa telpu pēc tam, kad tika apcietināti opozīcijas žurnālisti Romans Protasevičs (Roman Protasevich) un Sofja Sapega (Sofia Sapega), jo lidmašīna, ar kuru viņi ceļoja, bija spiesta nolaisties Minskā,

  1. ir pamatīgi nobažījies par stāvokli Baltkrievijā; uzsver, ka aktuālā krīze ir jārisina miermīlīgi un demokrātiski;

  2. ir pamatīgi nobažījies par humanitāro stāvokli, kādā pie robežām starp Baltkrieviju un ES ir nonākuši cilvēki, kuri meklē starptautisko aizsardzību, un nosoda jebkādus centienus šos cilvēkus — starptautiskās aizsardzības meklētājus — izmantot kā mērķu sasniegšanas instrumentu; aicina visus iesaistītos dalībniekus pilnībā ievērot starptautisko tiesību normas, tostarp neizraidīšanas principu;

  3. nosoda Polijas, Latvijas un Lietuvas iestāžu politiku, kuru tās īsteno, lai apturētu cilvēku ierašanos, kas meklē starptautisko aizsardzību un tādēļ cenšas šķērsot minēto valstu robežu ar Baltkrieviju, un kuras rezultātā aizvadītajā nedēļā pieci cilvēki ir zaudējuši dzīvību un ir iestājusies humanitārā krīze; izsaka līdzjūtību šīs politikas rezultātā dzīvību zaudējušo ģimenēm un prasa saukt pie atbildības par to politiski atbildīgos;

  4. atgādina, ka dalībvalstīm obligāti ir jāievēro attiecīgie ES tiesību akti par patvērumu un arī Šengenas Robežu kodekss un ka tām ir jāļauj iekļūt valsts teritorijā, jānodrošina pienācīgi uzņemšanas apstākļi, kā arī taisnīgas un uzticamas patvēruma procedūras pieejamība visiem, kuri pauduši vēlmi rast starptautisko aizsardzību; atkārtoti norāda, ka ir jāpanāk dalībvalstu solidaritāte, lai nodrošinātu patvēruma meklētāju adekvātu uzņemšanu un taisnīgu pārcelšanu visā ES teritorijā;

  5. aicina Polijas, Latvijas un Lietuvas iestādes nekavējoties izbeigt ārkārtas stāvokli, kuru tās ir noteikušas, apgrūtinot patvēruma meklētāju iespējas saņemt adekvātu palīdzību un ļaujot robežu iestādēm rīkoties bez uzraudzības; aicina Lietuvas iestādes pielikt punktu visiem plāniem, kas ļautu aizturēt migrantus uz nenoteiktu laiku, un atcelt jaunākās izmaiņas valsts tiesību aktos attiecībā uz patvērumu, cita starpā likvidējot arī iespēju deportēt cilvēkus, kuriem vēl nav noslēdzies pirmā lēmuma par patvērumu pārsūdzības process;

  6. ir pamatīgi nobažījies par to, ka pieaug saspīlējums starp ES un Krieviju, un par militāro spēku koncentrēšanos reģionā; aicina visus iesaistītos dalībniekus, tostarp NATO un Krieviju, rīkoties savaldīgi un beigt kurināt saspīlējumu reģionā;

  7. ir nobažījies par neveiksmīgu ES Austrumu partnerības politikas īstenošanu un uzsver, ka minētajai politikai ir nepieciešama pārorientācija; aicina Komisijas priekšsēdētājas vietnieku/ Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) nākt klajā ar plānu, kā veidot konstruktīvu dialogu ar Krieviju, akcentējot kaimiņvalstu svarīgo nozīmi šāda dialoga procesā;

  8. iebilst pret sankcijām, jo tas nav produktīvs instruments un negatīvi ietekmē iedzīvotājus, kā to uzsvēruši dažādi opozīcijas grupējumi un miermīlīgie protestētāji;

  9. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētājas vietniekam/ Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Baltkrievijas valdībai.

  Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 6. oktobris
  Juridisks paziņojums - Privātuma politika