Resolutsiooni ettepanek - B9-0485/2021Resolutsiooni ettepanek
B9-0485/2021

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Valgevenes pärast aasta kestnud proteste ja nende vägivaldset mahasurumist

4.10.2021 - (2021/2881(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2

Pedro Marques, Tonino Picula, Robert Biedroń
fraktsiooni S&D nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0482/2021

Menetlus : 2021/2881(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B9-0485/2021
Esitatud tekstid :
B9-0485/2021
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B9-0485/2021

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Valgevenes pärast aasta kestnud proteste ja nende vägivaldset mahasurumist

(2021/2881(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Valgevene kohta,

 võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja poolt ELi nimel tehtud avaldusi, eelkõige tema 8. augusti 2021. aasta avaldust 9. augustil 2020. aastal Valgevenes toimunud võltsitud tulemustega presidendivalimiste esimese aastapäeva kohta,

 võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 6. septembri 2021. aasta avaldust Maria Kaliesnikava ja Maksim Znaki süüdimõistmise kohta, 30. augusti 2021. aasta avaldust ajakirjanike ja meedia represseerimise kohta ning 6. juuli 2021. aasta avaldust Viktar Babarõka süüdimõistmise ja muude poliitiliste kohtuasjade kohta,

 võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 25. juuni 2021. aasta järeldusi Valgevene kohta,

 võttes arvesse nõukogu 21. juuni 2021. aasta järeldusi Valgevene kohta,

 võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

 võttes arvesse Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Pariisi uue Euroopa hartat,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et Valgevene rahvas on kannatanud riigi korraldusel toimuva vägivalla ja repressioonide, sealhulgas piinamise ja väärkohtlemise all alates meeleavalduste puhkemist pärast 9. augustil toimunud massiliselt võltsitud tulemustega presidendivalimisi ehk siis seega juba ligi 14 kuud;

B. arvestades, et inimõiguste olukord Valgevenes on pidevalt halvenenud inimõiguste ja põhivabaduste, sealhulgas töötajate õiguste massilise, süstemaatilise ja pideva rikkumise ning mitmete organiseeritud repressioonide tõttu kodanikuühiskonna organisatsioonide, sealhulgas naisorganisatsioonide ja Poola vähemuse, töötajate ja ametiühingute aktivistide, akadeemiliste ja haridusasutuste, sõltumatute meediaväljaannete, veebiplatvormide ja ajakirjanike, sealhulgas Valgevene Ajakirjanike Liidu, kellele anti 2004. aastal Euroopa Parlamendi Sahharovi auhind mõttevabaduse eest, Valgevene juhtiva inimõiguste rühmituse inimõiguste keskuse Viasna (mis on aktiivselt jälginud ja dokumenteerinud inimõiguste rikkumisi 2020. aasta augusti valimiste järel ja mille seitse liiget, sh keskuse asutaja ja 2020. aastal Sahharovi auhinna pälvinud Ales Bjaljatski, on vahistatud) vastu;

C. arvestades, et alates 2020. aasta augustist on kinni peetud ligi 40 000 inimest, vangistatud on üle 700 poliitvangi ja Valgevene kodanike vastu on esitatud üle 4 600 kriminaalsüüdistuse, kuid vägivalla ja repressioonide eest vastutavate või neile kaasa aidanud isikute vastu ei ole algatatud ühtegi menetlust; arvestades, et Raman Bandarenka surmajuhtumi uurimine peatati 17. septembril 2021;

D. arvestades, et alates 2021. aasta juulist on mitmele demokraatliku opositsiooni ja protestiliikumise silmapaistvale liikmele, sealhulgas Viktar Babarõkale, Maksim Znakile ja Euroopa Parlamendi 2020. aasta Sahharovi mõttevabaduse auhinna laureaadile Maria Kalesnikavale määratud vähemalt kümneaastane vanglakaristus;

E. arvestades, et kogu riigi kohtusüsteem näib olevat muudetud režiimi esindajaks ja seda kasutatakse režiimi püsimajäämise tagamiseks; arvestades, et kinnipidamistingimused on ebainimlikud ja neid iseloomustavad ülerahvastatud rajatised, puudulik hügieen ning juurdepääsu puudumine asjakohasele arstiabile ja ravimitele, jõhker füüsiline ja seksuaalne vägivald, sealhulgas piinamine ja väärkohtlemine, ning psühholoogiline väärkohtlemine; arvestades, et on dokumenteeritud ja teatatud mitmest enesetapukatsest kohtus ja vanglas ning seletamatutest surmajuhtumitest;

F. arvestades, et nõukogu on alates 2020. aasta oktoobrist võtnud mitmel korral vastu piiravad meetmed, mis on seni suunatud 166 isiku ja 15 üksuse vastu; arvestades, et nõukogu võttis 2021. aasta juunis vastu valdkondlikud sanktsioonid ja valmistab ette lisasanktsioone;

G. arvestades, et pärast rohkem kui aasta kestnud meeleavaldusi ja nende vägivaldset mahasurumist kannatavad Valgevene inimesed jätkuvalt iga päev süstemaatilise represseerimise ning inimõiguste ja põhivabaduste tõsise rikkumise all, samas ei ole Valgevene režiim astunud usaldusväärseid samme rahva õigustatud nõudmiste täitmiseks, eelkõige kõigi poliitvangide ja meelevaldselt kinnipeetavate tingimusteta vabastamiseks ja rehabiliteerimiseks, vägivalla ja repressioonide viivitamatuks lõpetamiseks ning demokraatlike jõududega dialoogi pidamiseks üleminekuprotsessi üle, mis viiks uute vabade ja õiglaste valimisteni;

H. arvestades, et alates 2020. aasta juulist on Valgevenest Leedusse, Poolasse ja Lätisse suunduva ebaseadusliku rände hüppeline kasv jätnud ELi piiridel lõksu tuhandeid rändajaid; arvestades, et Poola ametiasutused on keelanud rändajate sissepääsu Poola territooriumile ja juurdepääsu arstiabile, toidule ja veele; arvestades, et Poola ametiasutused on takistanud Frontexil olukorda kohapeal koordineerimast;

1. kordab oma sügavat muret inimõiguste ja põhivabaduste pidevalt halveneva olukorra, takistamatute süstemaatiliste repressioonide ja püsiva karistamatuse pärast Valgevenes ning kordab, et kooskõlas OSCE põhimõtetega tuleb täita Valgevene rahva õiguspärased nõudmised demokraatiale, mis põhineb inimõigustel ja põhivabadustel, jõukusel, suveräänsusel ja julgeolekul;

2. nõuab jätkuvalt tungivalt kõigi poliitvangide ja meelevaldselt kinni peetud, vahistatud või pikaks ajaks vangi mõistetud isikute viivitamatut vabastamist, riigiasutuste poolt Valgevene rahva vastu suunatud vägivalla ja repressioonide viivitamatut lõpetamist, dialoogi režiimi ja OSCE vahendusel tegutsevate demokraatlike jõudude esindajate vahel ning uusi vabasid ja õiglasi valimisi OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (ODIHR) rahvusvahelise järelevalve all;

3. mõistab hukka poliitilised kohtuprotsessid endiste presidendikandidaatide, demokraatliku opositsiooni liikmete, meeleavaldajate, ajakirjanike ja teiste meelevaldselt kinni peetud isikute üle; arvestades, et neid kohtuprotsesse peetakse sageli suletud uste taga ja ilma nõuetekohase kohtumenetluseta ning seetõttu on need vastuolus riigi rahvusvaheliste kohustuste ja lubadustega;

4. väljendab pettumust asjaolu üle, et seni ei ole EL suutnud välja töötada terviklikku strateegiat Valgevene režiimi suhtes, ning nõuab tungivalt, et nõukogu, komisjon ja komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja töötaksid välja tervikliku Valgevenet käsitleva strateegia, mis põhineb repressioonide ohvritele praegu antaval erakorralisel toetusel, strateegilisel ja pikaajalisel poliitilisel, tehnilisel ja rahalisel toetusel Valgevene kodanikuühiskonnale, inimõiguste kaitsjatele, sõltumatule meediale, ametiühingutele ja demokraatlikele jõududele riigis ja välismaal, samuti koostööl naaberriikidega kiireloomulistes humanitaarküsimustes, tihedal koostööl rahvusvaheliste partneritega ja asjaomaste mitmepoolsete organisatsioonidega (nt ÜRO, OSCE) ning rahvusvaheliste abiandjatega, samuti rahvusvahelistel karistamatuse vastastel meetmetel;

5. nõuab tungivalt, et Euroopa Ülemkogu lepiks oma järgmisel kohtumisel 21. ja 22. oktoobril 2021. aastal kokku Valgevene režiimi vastu suunatud lisasanktsioonides, mis peavad olema võimalikult laiaulatuslikud, olema suunatud oluliselt suuremale arvule isikutele ja üksustele kui varasemad sanktsioonide paketid, piirama režiimi allesjäänud juurdepääsu rahalistele vahenditele ja majandustegevusele ning olema suunatud neile, kes endiselt tagavad režiimi püsimajäämise; nõuab järkjärgulise lähenemisviisi asendamist otsustavama lähenemisviisiga sanktsioonidele repressioonide süstemaatilise laadi ja inimõiguste tõsiste rikkumiste põhjal;

6. kutsub nõukogu üles viivitamata vastu võtma ja rakendama täiendavaid sanktsioone ning kõrvaldama kõik lüngad praegustes sanktsioonides, eelkõige 2021. aasta juunis kehtestatud valdkondlikes sanktsioonides kaaliumkloriidi ja naftatoodete kohta ning finantssektori vastu suunatud sanktsioonides; kordab oma varasemaid üleskutseid võtta piiravaid meetmeid oluliselt suurema arvu isikute suhtes, eelkõige kohtusüsteemis ja õiguskaitseasutustes ning propaganda, meedia ja väärinfo valdkonnas režiimi heaks töötavate ametnike suhtes, samuti isikute suhtes, kes töötavad riigi piirivalve- ja rändeteenistuses ning turismisektoris ning on olnud seotud ebaseadusliku rände ja inimkaubanduse korraldamisega; nõuab lisaks, et ELi majandussanktsioonid kehtestataks veel mitme sektori suhtes, nagu terase-, puidu- ja keemiatööstus, samuti kõigi ülejäänud riigiosalusega pankade ja peamiste äriühingute suhtes, nagu Belaruskali ja Beltelecom; nõuab tagasiulatuva kohaldamise võimaluste kaalumist;

7. kutsub nõukogu, komisjoni ja komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles majanduslikke ja valdkondlikke sanktsioone tihedalt kooskõlastama sarnaselt meelestatud partneritega, nagu USA, Kanada ja Ühendkuningriik, ning taotlema koostööd ja laialdast kooskõla teiste Euroopa partneritega, et suurendada nii sanktsioonide sümboolset tähtsust kui ka nende konkreetset tulemuslikkust ja mõju Valgevene režiimile; peab kahetsusväärseks, et 9. augustil 2020 massilise võltsimise saatel toimunud presidendivalimiste vastaste protestide aastapäeva ei kasutatud täiendavate sanktsioonide ühiseks väljakuulutamiseks, mis oleks näidanud rahvusvahelist solidaarsust Valgevene rahvaga ja ühtset vastuseisu Valgevene režiimile; kutsub ELi üles asuma edaspidi juhtima rahvusvahelise ühistegevuse koordineerimist seoses sarnaste sümboolsete kuupäevadega;

8. väljendab heameelt komisjoni 29. septembri 2021. aasta ettepaneku üle osaliselt peatada ELi-Valgevene viisalihtsustusleping Valgevene ametlike delegatsioonide liikmete, piirkondlike ja kohalike omavalitsuste esindajate ning konstitutsiooni- ja ülemkohtu liikmete suhtes; nõuab, et laiendataks asjaomaste isikute nimekirja ja et juba kaalutaks ka selliste isikute kategooriate lisamist, kelle suhtes võidakse tulevaste sanktsioonide raames kohaldada individuaalseid piiravaid meetmeid;

9. nõuab tungivalt, et tegeldaks probleemidega, mida endast kujutavad püsiv karistamatus ja asjaolu, et meeleavaldajate ja meeleavalduste toetajate ning kajastajate, aga ka lihtsate kõrvalseisjate vastu enneolematult jõhkraid kuritegusid toime pannute suhtes ei ole algatatud mingit uurimist ja neid ei ole vastutusele võetud; kutsub seetõttu komisjoni, nõukogu ning komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles hoidma seda küsimust rahvusvahelises tegevuskavas tähtsal kohal ning jätkama Valgevene rahvusvahelise vastutuskohustuse platvormi, ÜRO Inimõiguste Nõukogu ja teiste sarnaste algatuste aktiivset toetamist; nõuab tungivalt, et kõik liikmesriigid kohaldaksid üldise kohtualluvuse põhimõtet ja valmistaksid ette kohtuasju Valgevene ametnike vastu, kes vastutavad vägivalla ja repressioonide eest või on neis kaasosalised, kaasa arvatud Aljaksandr Lukašenka;

10. nõuab tungivalt, et komisjon, nõukogu, komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja ELi liikmesriigid jätkaksid Valgevene olukorrale tähelepanu juhtimist kõigis asjaomastes Euroopa ja rahvusvahelistes organisatsioonides, eelkõige OSCEs ja ÜROs ning selle eriorganites, et tagada kiire rahvusvaheline tegutsemine Valgevene olukorra lahendamiseks ning ületada Venemaa ja teiste riikide takistused sellisele tegevusele; kutsub ELi ja selle liikmesriike üles asuma juhtrolli rahvusvahelistes pingutustes kõrgetasemelise rahvusvahelise konverentsi korraldamiseks Valgevene olukorra teemal ning kiirendama rahvusvahelise rahastajate konverentsi korraldamist demokraatliku Valgevene heaks, kutsudes kokku rahvusvahelised finantsasutused, G7 riigid, ELi institutsioonid ja liikmesriigid ning teised, kes on valmis võtma finantskohustusi Valgevene tulevaste demokraatlike reformide ja majanduse ümberkorraldamise toetuseks; palub komisjonil teavitada parlamenti selles vallas tehtud edusammudest;

11. tuletab kõigile Valgevenes tegutsevatele ELi ettevõtjatele meelde oma varasemaid üleskutseid ilmutada erilist hoolikust ja täita inimõiguste austamise kohustust kooskõlas ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetega; palub neil ettevõtjatel hoiduda uutest investeeringutest ja avalikult protesteerida Valgevene ametivõimude vastu seoses töötajate ja kodanike jätkuva represseerimisega;

12. mõistab teravalt hukka asjaolu, et vastuseks ELi sanktsioonidele ja liikmesriikide poolt Valgevene demokraatlikule opositsioonile avaldatud toetusele on Valgevene ametivõimud kasutanud inimesi oma poliitiliste eesmärkide saavutamise vahendina, nagu näitab riigi toetusel toimunud rändajate, sealhulgas varjupaigataotlejate ebaseaduslik toimetamine ELi-Valgevene piirile; mõistab hukka traagilised surmajuhtumid ELi-Valgevene piiril ning rõhutab tungivat vajadust tagada inimeste turvalisus ja inimväärikuse austamine mõlemal pool seda piiri; rõhutab, et kõik liikmesriigid peavad täitma oma kohustusi, mis tulenevad ELi ja asjaomasest rahvusvahelisest õigusest, eelkõige Genfi konventsioonist, ning võimaldama rahvusvahelist kaitset taotlevatele isikutele juurdepääsu oma varjupaigamenetlustele; palub, et komisjon, nõukogu ja liikmesriigid võtaksid selle olukorra suhtes vastu ühise lähenemisviisi, mis põhineb asjakohasel ELi ja rahvusvahelisel õigusel ning solidaarsuse, läbipaistvuse, vastutuse, inimõiguste ja põhivabaduste austamise põhimõtetel; tuletab meelde, et kättesaadavad seaduslikud rändevõimalused oleksid parim vahend mitte ainult rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastu, vaid veelgi enam selleks, et tagada inimeste inimväärikus ja turvalisus; väljendab muret Poola-Valgevene piiril valitseva läbipaistmatuse pärast ja nõuab tungivalt, et Poola ametivõimud läbipaistval viisil tagaksid Poola-Valgevene piiril kehtivate õigusaktide, poliitika ja tavade kooskõla ELi õigusega ning kodanikuühiskonna organisatsioonide ja meedia juurdepääsu piirialale ja teeksid koostööd Frontexiga, et praegune kriis ühiselt lahendada;

13. tuletab meelde, et Aljaksandr Lukašenka ei ole Valgevene seaduslik juht, mistõttu tema sõlmitud rahvusvahelisi lepinguid ei tohi tunnustada; rõhutab, et Valgevene parlamendiliikmeid ega ametnikke ei tohiks kutsuda ühelegi rahvusvahelisele ega kahepoolsele üritusele; nõuab tungivalt, et liikmesriigid hoiduksid Valgevenesse uute suursaadikute määramisest ja keelduksid Valgevene režiimi esitatud uute suursaadikute akrediteerimisest; mõistab hukka asjaolu, et Valgevene režiim on Interpoli oma eesmärkidel ära kasutanud;

14. rõhutab oma kindlat toetust Valgevene demokraatlikele jõududele nii Valgevenes kui ka eksiilis ning rõhutab, kui oluline on säilitada suhted nende ja Valgevene kodanikuühiskonnaga, hoolimata Valgevene režiimi teatest, et ta loobub koostööst idapartnerluse riikidega; nõuab Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni esindajate suuremat kaasamist idapartnerluse mitmepoolsetesse organitesse, eelkõige idapartnerluse kodanikuühiskonna foorumisse ja Euronesti parlamentaarsesse assambleesse; kutsub liikmesriike üles tõhusamale parlamentaarsele koostööle Valgevene küsimuses, luues riikide parlamentides vastavaid töörühmi; kutsub komisjoni üles suurendama toetust Valgevene kodanikuühiskonnale, sealhulgas rahaliste vahenditega ja ELi rahalise toetuse hõlpsama taotlemise kaudu;

15. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, ELi liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Nõukogule, OSCE-le ja Valgevene Vabariigi ametiasutustele.

 

 

Viimane päevakajastamine: 6. oktoober 2021
Õigusteave - Privaatsuspoliitika