Postup : 2021/2881(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0485/2021

Predkladané texty :

B9-0485/2021

Rozpravy :

PV 05/10/2021 - 5
CRE 05/10/2021 - 5

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0420

<Date>{04/10/2021}4.10.2021</Date>
<NoDocSe>B9‑0485/2021</NoDocSe>
PDF 152kWORD 49k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o situácii v Bielorusku po roku protestov a ich násilného potláčania</Titre>

<DocRef>(2021/2881(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Pedro Marques, Tonino Picula, Robert Biedroń</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0482/2021

B9‑0485/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bielorusku po roku protestov a ich násilného potláčania

(2021/2881(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bielorusku,

 so zreteľom na vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) v mene EÚ, najmä na jeho vyhlásenie z 8. augusta 2021 k prvému výročiu zmanipulovaných prezidentských volieb, ktoré sa konali 9. augusta 2020 v Bielorusku,

 so zreteľom na vyhlásenia hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) zo 6. septembra 2021 o odsúdení Marie Kolesnikovovej a Maksima Znaka, z 30. augusta 2021 o represii voči novinárom a médiám a zo 6. júla 2021 o odsúdení Viktora Babaryka a o ďalších politických procesoch,

 so zreteľom na závery Európskej rady z 25. júna 2021 o Bielorusku,

 so zreteľom na závery Rady z 21. júna 2021 o Bielorusku,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

 so zreteľom na Parížsku chartu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) pre novú Európu,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže bieloruské obyvateľstvo už 14 mesiacov znáša štátom riadené násilie a represie vrátane mučenia a zlého zaobchádzania od vypuknutia protestov po masívne sfalšovaných prezidentských voľbách, ktoré sa konali 9. augusta minulého roka;

B. keďže situácia v oblasti ľudských práv v Bielorusku sa neustále zhoršuje v dôsledku rozsiahleho, systematického a neustávajúceho porušovania ľudských práv a základných slobôd vrátane práv pracovníkov, a keďže viaceré organizované zásahy proti organizáciám občianskej spoločnosti, medzi nimi ženským organizáciám a poľskej menšine, pracovníkom a odborárskym aktivistom, akademickým a vzdelávacím inštitúciám, nezávislým médiám, online platformám a novinárom vrátane Bieloruského združenia novinárov, ktorému bola udelená Sacharovova cena Európskeho parlamentu za slobodu myslenia 2004, ako aj voči významnej bieloruskej skupine v oblasti ľudských práv, Centru pre ľudské práva Viasna, ktoré aktívne monitoruje a dokumentuje porušovanie ľudských práv od volieb v auguste v roku 2020, a siedmim jeho členom, ktorí boli zadržaní vrátane zakladateľa a laureáta Sacharovovej ceny za rok 2020 Alesa Bialiatského;

C. keďže od augusta 2020 bolo zadržaných takmer 40 000 osôb, viac ako 700 politických väzňov bolo uväznených a proti bieloruským občanom bolo vznesených viac ako 4 600 obvinení z trestných činov, pričom sa nezačalo jediné konanie proti osobám zodpovedným alebo spoluzodpovedným za násilie a represie; keďže vyšetrovanie smrti Romana Bondarenka bolo 17. septembra 2021 pozastavené;

D. keďže od júla 2021 bolo niekoľko významných členov demokratickej opozície a protestného hnutia odsúdených na trest odňatia slobody v trvaní desiatich alebo viac rokov, medzi nimi aj Viktor Babaryka, Maksim Znak a Maria Kolesnikovova, laureátka Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu za slobodu myslenia za rok 2020;

E. keďže sa zdá, že celé súdnictvo krajiny sa zmenilo na nástroj režimu a využíva sa na zabezpečenie jeho prežitia; keďže podmienky zadržiavania sú neľudské a vyznačujú sa preplnenými zariadeniami, nedostatočnou hygienou a nedostatočným prístupom k primeranej zdravotnej starostlivosti a liekom, brutálnym fyzickým a sexuálnym násilím vrátane mučenia a zlého zaobchádzania a psychického nátlaku; keďže bolo zdokumentovaných a oznámených niekoľko prípadov pokusu o samovraždu na súde a vo väzení, ako aj nevysvetlených úmrtí;

F. keďže Rada od októbra 2020 prijala niekoľko kôl reštriktívnych opatrení, ktoré sa doteraz zamerali na 166 jednotlivcov a 15 subjektov; keďže Rada prijala v júni 2021 sektorové sankcie a pripravuje ďalšie sankcie;

G. keďže po viac ako roku protestov a násilných represií bieloruskí občania aj naďalej každodenne čelia systematickému útlaku a vážnemu porušovaniu ľudských práv a základných slobôd, pričom bieloruský režim neprijal žiadne dôveryhodné kroky na splnenie ich legitímnych požiadaviek, najmä bezpodmienečné prepustenie a rehabilitáciu všetkých politických väzňov a svojvoľne zadržiavaných osôb, okamžité ukončenie násilia a represie, ani dialóg s demokratickými silami o transformačnom procese vedúcom k novým slobodným a spravodlivým voľbám;

H. keďže od júla 2020 prudký nárast nelegálnej migrácie z Bieloruska do Litvy, Poľska a Lotyšska viedol k tomu, že tisíce migrantov uviazli na hraniciach EÚ; keďže poľské orgány odmietajú migrantom vstup na poľské územie a neposkytujú lekársku pomoc, potraviny a vodu; keďže poľské orgány bránia agentúre Frontex v koordinácii situácie na mieste;

1. znovu vyjadruje hlboké znepokojenie nad neustále sa zhoršujúcou situáciou v oblasti ľudských práv a základných slobôd v Bielorusku, neutíchajúcimi systematickými represiami a pretrvávajúcou beztrestnosťou v krajine a opakuje, že v súlade so zásadami OBSE sa musia splniť legitímne požiadavky bieloruských občanov na demokraciu založenú na ľudských právach a základných slobodách, prosperite, zvrchovanosti a bezpečnosti;

2. naďalej naliehavo vyzýva na okamžité prepustenie všetkých politických väzňov a všetkých osôb svojvoľne zadržiavaných, zatknutých alebo odsúdených na dlhodobé tresty odňatia slobody, okamžité ukončenie násilia a represií zo strany štátnych orgánov voči obyvateľom Bieloruska, dialóg medzi režimom a zástupcami demokratických síl sprostredkovaný OBSE, ako aj nové slobodné a spravodlivé voľby pod medzinárodným dohľadom Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR);

3. odsudzuje politické procesy proti bývalým prezidentským kandidátom, členom demokratickej opozície, demonštrantom, novinárom a ďalším svojvoľne zadržiavaným osobám; keďže tieto súdne konania sú často vedené za zatvorenými dverami a bez riadneho súdneho procesu, a preto sú v rozpore s medzinárodnými normami a záväzkami krajiny;

4. vyjadruje sklamanie nad tým, že EÚ doteraz nedokázala vypracovať komplexnú stratégiu voči bieloruskému režimu, a naliehavo vyzýva Radu, Komisiu a PK/VP, aby vypracovali komplexnú stratégiu voči Bielorusku založenú na súčasnej núdzovej podpore obetiam represií, strategickej a dlhodobej politickej, technickej a finančnej podpore bieloruskej občianskej spoločnosti, obhajcov ľudských práv, nezávislých médií, odborových zväzov a demokratických síl v krajine a v zahraničí, na základe spolupráce so susednými krajinami v naliehavých humanitárnych otázkach, v úzkej koordinácii s medzinárodnými partnermi a relevantnými organizáciami (napr. OSN, OBSE), ako aj medzinárodnými darcami a v spoločnom medzinárodnom úsilí o riešenie beztrestnosti;

5. naliehavo vyzýva Európsku radu, aby sa na svojom nasledujúcom zasadnutí 21. a 22. októbra 2021 dohodla na ďalších sankciách voči bieloruskému režimu, ktoré musia mať čo najširší rozsah pôsobnosti, musia sa zamerať na podstatne väčší počet jednotlivcov a subjektov ako predchádzajúce sankčné balíky, obmedziť prístup režimu k ostávajúcim zdrojom financovania a jeho hospodárskym činnostiam a zamerať sa na tých, ktorí naďalej zabezpečujú prežitie režimu; požaduje posun od prístupu založeného na postupných krokoch k rozhodnejšiemu prístupu k sankciám na základe systematickej povahy represií a vážneho porušovania ľudských práv;

6. vyzýva Radu, aby na tieto kroky nadviazala a okamžite prijala a vykonávala ďalšie sankcie a odstránila všetky medzery v súčasných sankciách, najmä pokiaľ ide o odvetvové sankcie uložené v júni 2021 na uhličitan draselný a ropné produkty a sankcie voči finančnému sektoru; opakuje svoje predchádzajúce výzvy na prijatie reštriktívnych opatrení voči podstatne väčšiemu počtu osôb, najmä z oblasti súdnictva, orgánov presadzovania práva a úradníkov pracujúcich pre režim v oblasti propagandy, médií a dezinformácií, ako aj príslušným osobám pracujúcim pre pohraničné a migračné služby a v odvetví cestovného ruchu, ktoré sa zapájajú do organizovania nelegálnej migrácie a obchodovania s ľuďmi; ďalej žiada, aby sa do hospodárskych sankcií EÚ zahrnuli ďalšie odvetvia, ako sú oceliarstvo, drevársky a chemický priemysel a všetky zostávajúce štátom vlastnené banky a kľúčové podniky, ako sú Belaruskali a Beltelecom; žiada, aby sa zvážili možnosti spätného uplatňovania sankcií;

7. vyzýva Radu, Komisiu a PK/VP, aby úzko koordinovali hospodárske a odvetvové sankcie s podobne zmýšľajúcimi partnermi, ako sú USA, Kanada a Spojené kráľovstvo, a aby sa usilovali o spoluprácu a široké zosúladenie s ostatnými európskymi partnermi s cieľom zvýšiť symbolický význam, ako aj konkrétny vplyv a účinnosť sankcií na bieloruský režim; vyjadruje poľutovanie nad tým, že výročie protestov proti masívne sfalšovaným prezidentským voľbám z 9. augusta 2020 sa nevyužilo na spoločné oznámenie ďalších sankcií, pretože by sa tým preukázala medzinárodná solidarita s obyvateľmi Bieloruska a jednota voči bieloruskému režimu; vyzýva EÚ, aby prevzala vedúcu úlohu pri koordinácii spoločných medzinárodných opatrení okolo podobných symbolických dátumov v budúcnosti;

8. víta návrh Komisie z 29. septembra 2021 na čiastočné pozastavenie dohody medzi EÚ a Bieloruskom o zjednodušení vízového režimu pre členov oficiálnych bieloruských delegácií, zástupcov regionálnej a miestnej samosprávy a členov ústavného súdu a najvyššieho súdu; žiada, aby sa rozšíril zoznam dotknutých osôb a aby sa zvážilo zahrnutie kategórií jednotlivcov, na ktoré by sa mohli vzťahovať individuálne reštriktívne opatrenia, ako súčasť budúcich balíkov sankcií;

9. naliehavo žiada, aby sa riešila pretrvávajúca beztrestnosť, ako aj úplne neexistujúce vyšetrovanie a stíhanie všetkých páchateľov nevídanej brutality voči demonštrantom, osobám, ktoré podporujú protesty, účastníkom protestov, tým, ktorí o nich informujú, ako aj obyčajným okoloidúcim; vyzýva preto Komisiu, Radu a PK/VP, aby sa touto otázkou prednostne zaoberali v rámci medzinárodnej agendy a aby naďalej aktívne podporovali Medzinárodnú platformu pre zodpovednosť, Radu OSN pre ľudské práva a podobné iniciatívy; naliehavo vyzýva všetky členské štáty, aby uplatňovali zásadu univerzálnej súdnej právomoci a pripravili súdne konania voči bieloruským predstaviteľom, ktorí sú zodpovední za násilie a represie alebo sa na nich podieľajú, vrátane Alexandra Lukašenka;

10. naliehavo žiada Komisiu, Radu, PK/VP a členské štáty, aby naďalej upozorňovali na situáciu v Bielorusku vo všetkých príslušných európskych a medzinárodných organizáciách, ako sú OBSE, OSN a ďalšie špecializované orgány, s cieľom zabezpečiť bezodkladnú medzinárodnú odozvu v súvislosti so situáciou v Bielorusku a prekonať prekážky zo strany Ruska a ďalších krajín voči tejto akcii; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby prevzali vedúcu úlohu v medzinárodnom úsilí o usporiadanie medzinárodnej konferencie na vysokej úrovni o situácii v Bielorusku a aby urýchlili zorganizovanie medzinárodnej konferencie darcov pre demokratické Bielorusko, na ktorej sa stretnú medzinárodné finančné inštitúcie, krajiny G7, inštitúcie EÚ a členské štáty a tretie krajiny, ktoré sú ochotné prisľúbiť finančný balík na podporu budúcich demokratických reforiem a hospodárskej reštrukturalizácie krajiny; žiada Komisiu, aby informovala Parlament o pokroku pri dosahovaní tohto cieľa;

11. pripomína všetkým podnikom z EÚ pôsobiacim v Bielorusku svoju predchádzajúcu výzvu, aby venovali osobitnú pozornosť ľudským právam a aby prevzali zodpovednosť v tejto súvislosti v súlade s hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv; žiada ich, aby nerealizovali žiadne nové investície a aby sa verejne postavili proti bieloruským orgánom v súvislosti s pokračujúcou represiou pracovníkov a občanov vo všeobecnosti;

12. dôrazne odsudzuje inštrumentalizáciu ľudí na politické účely, čo sa prejavilo v štátom podporovanom prevádzaní migrantov vrátane žiadateľov o azyl na hranicu Bieloruska s EÚ zo strany bieloruských štátnych orgánov v reakcii na sankcie EÚ a podporu členských štátov demokratickej opozícii v Bielorusku; odsudzuje tragické úmrtia na hraniciach medzi EÚ a Bieloruskom a zdôrazňuje naliehavú potrebu zabezpečiť rešpektovanie ľudskej bezpečnosti a dôstojnosti na oboch stranách týchto hraníc; trvá na tom, že všetky členské štáty musia dodržiavať svoje záväzky vyplývajúce z práva EÚ a príslušného medzinárodného práva, najmä podľa Ženevského dohovoru, a umožniť prístup k azylovým konaniam pre tých, ktorí žiadajú o medzinárodnú ochranu; vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby prijali spoločný prístup k tejto situácii založený na príslušnom práve EÚ a medzinárodnom práve a na zásadách solidarity, transparentnosti, zodpovednosti a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd; pripomína, že prístupné legálne spôsoby migrácie by boli najlepším nástrojom nielen na boj proti prevádzačstvu migrantov, ale čo je ešte dôležitejšie, na zaistenie ľudskej dôstojnosti a bezpečnosti osôb; vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom transparentnosti na poľsko-bieloruskej hranici a naliehavo vyzýva poľské orgány, aby transparentným spôsobom zabezpečili, aby všetky právne predpisy, politiky alebo postupy na poľsko-bieloruskej hranici boli v súlade s právom EÚ, a aby zabezpečili prístup organizácií občianskej spoločnosti a médií do pohraničnej oblasti, ako aj spoluprácu s agentúrou Frontex s cieľom spoločne vyriešiť prebiehajúcu krízu;

13. pripomína, že Alexander Lukašenko nie je legitímnym vodcom Bieloruska, a preto sa nesmú uznávať žiadne medzinárodné dohody, ktoré uzavrel; zdôrazňuje, že bieloruskí poslanci a predstavitelia sa nemali pozývať na žiadne medzinárodné ani dvojstranné podujatia; naliehavo vyzýva členské štáty, aby upustili od vymenovania nových veľvyslancov v Bielorusku a aby odmietli akreditáciu nových veľvyslancov navrhnutých bieloruským režimom; odsudzuje inštrumentalizáciu Interpolu bieloruským režimom;

14. opätovne zdôrazňuje silnú podporu bieloruským demokratickým silám v Bielorusku, ako aj v exile, a zdôrazňuje význam udržiavania vzťahov s nimi a s bieloruskou občianskou spoločnosťou napriek vyhláseniu režimu, že odstúpi od spolupráce s Východným partnerstvom; vyzýva na intenzívnejšiu spoluprácu so zástupcami bieloruskej občianskej spoločnosti a demokratickej opozície a ich prítomnosť v multilaterálnych orgánoch Východného partnerstva, najmä Fóre občianskej spoločnosti Východného partnerstva a Parlamentnom zhromaždení Euronest; vyzýva členské štáty, aby posilnili parlamentnú spoluprácu v Bielorusku vytvorením skupín v národných parlamentoch; vyzýva Komisiu, aby zvýšila podporu bieloruskej občianskej spoločnosti, a to aj prostredníctvom finančných prostriedkov a uľahčením podávania žiadostí o finančné prostriedky EÚ;

15. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy, OBSE a orgánom Bieloruskej republiky.

 

Posledná úprava: 6. októbra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia