Resolutsiooni ettepanek - B9-0488/2021Resolutsiooni ettepanek
B9-0488/2021

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Valgevenes pärast aasta kestnud proteste ja nende vägivaldset mahasurumist

4.10.2021 - (2021/2881(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2

Viola Von Cramon‑Taubadel, Thomas Waitz, Anna Cavazzini, Terry Reintke, Jordi Solé, Ignazio Corrao, Hannah Neumann, Rosa D’Amato, Sergey Lagodinsky, Sara Matthieu, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Gwendoline Delbos‑Corfield, Mounir Satouri, Tineke Strik
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0482/2021

Menetlus : 2021/2881(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B9-0488/2021
Esitatud tekstid :
B9-0488/2021
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B9‑0488/2021

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Valgevenes pärast aasta kestnud proteste ja nende vägivaldset mahasurumist

(2021/2881(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone ja soovitusi Valgevene kohta,

 võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 24. mai ja 25. juuni 2021. aasta järeldusi Valgevene kohta,

 võttes arvesse nõukogu 21. juuni 2021. aasta otsust kehtestada täiendavad piiravad meetmed Valgevene isikute ja üksuste suhtes ning 24. juuni 2021. aasta otsust kehtestada uued sanktsioonid Valgevene majanduse suhtes,

 võttes arvesse Kanada, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide 21. juuni 2021. aasta ühisavaldust ning komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja poolt ELi nimel tehtud 23. juuni 2021. aasta avaldust teatavate riikide ühinemise kohta piiravate meetmetega seoses olukorraga Valgevenes,

 võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja poolt ELi nimel tehtud 30. juuli 2021. aasta avaldust Valgevene režiimi poolse rändajate ja pagulaste ärakasutamise kohta ning 8. augusti 2021. aasta avaldust Valgevenes 9. augustil 2020 toimunud võltsitud tulemustega presidendivalimiste esimese aastapäeva kohta,

 võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 26. märtsi 2021. aasta avaldust ELi toetuse kohta rahvusvahelisele platvormile Valgevene vastutuse kohta ning 15. juuli 2021. aasta avaldust kodanikuühiskonna mahasurumise kohta,

 võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 6. juuli 2021. aasta avaldust Viktar Babarõka süüdimõistmise ja muude poliitiliste kohtuprotsesside kohta ning 6. septembri 2021. aasta avaldust Marõja Kalesnikava ja Maksim Znaki süüdimõistmise kohta,

 võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 7. juuli 2021. aasta avaldust Leedu diplomaatilise kohaloleku piiramise kohta ning 30. augusti 2021. aasta avaldust ajakirjanike ja meedia vastu suunatud repressioonide kohta,

 võttes arvesse ÜRO eriraportööri Anaïs Marini 4. mai 2021. aasta aruannet inimõiguste olukorra kohta Valgevenes,

 võttes arvesse ajutisi meetmeid, mida on kehtestanud Euroopa Inimõiguste Kohus oma 25. augusti 2021. aasta otsusega kohtuasjades R.A. jt vs. Poola (kaebus nr 42120/21) ja Ahmed jt vs. Läti (kaebus nr 42165/21), 8. septembri 2021. aasta otsusega kohtuasjas A.S. jt vs. Leedu (kaebus nr 44205/21) ja 28. septembri 2021. Aasta otsusega kohtuasjas R.A. jt vs. Poola (kaebus nr 42120/21),

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et enam kui aasta pärast 9. augustil 2020 toimunud võltsitud tulemustega presidendivalimisi Valgevenes jätkuvad endiselt rahumeelsed meeleavaldused, millel nõutakse vabu ja õiglasi uusi valimisi, ning nende vägivaldne mahasurumine režiimi poolt; arvestades, et EL ja selle liikmesriigid ei tunnustanud presidendivalimiste tulemusi;

B. arvestades, et inimõiguste rikkumised Valgevenes on alates 2020. aasta augustist sagenenud ning 2021. aasta septembri seisuga on kinni peetud ligi 700 poliitvangi; arvestades, et inimõiguste kaitsjate, opositsioonipoliitikute, kodanikuühiskonna esindajate, sõltumatute ajakirjanike ja teiste aktivistide suhtes rakendatakse süstemaatiliselt vägivaldseid repressioone; arvestades, et tuhandeid Valgevene elanikke on sunnitud või muul viisil survestatud lahkuma kodumaalt ja otsima turvalisust välismaal;

C. arvestades, et ei ole mingeid märke sellest, et Valgevene ametivõimud uuriksid tuhandeid alates 2020. aasta augusti keskpaigast esitatud teateid politsei jõhkrutsemise ja meeleavaldajate tapmise juhtumite kohta; arvestades, et inimõiguste rikkumiste toimepanijate laialdane karistamatus põlistab Valgevene rahva lootusetut olukorda; arvestades, et õigusriigi puudumine takistab valgevenelasi kasutamast õigust õiglasele kohtumõistmisele; arvestades, et Valgevene on ainuke Euroopa riik, kus ikka veel viiakse täide surmanuhtlust;

D. arvestades, et 27. augustil 2021. aastal andis Valgevene režiim korralduse sulgeda Valgevene Ajakirjanike Liit, riigi suurim sõltumatu ajakirjanike organisatsioon ja 2004. aasta Sahharovi auhinna laureaat, mis moodustab osa režiimi väsimatust teisitimõtlejate ja kodanikuühiskonna tegutsemisruumi mahasurumisest Valgevenes;

E. arvestades, et Valgevene kohtud on langetanud üle 120 ebaõiglase ja meelevaldse kohtuotsuse poliitiliselt motiveeritud kohtuprotsessides, mida sageli peetakse kinniste uste taga ja ilma nõuetekohase kohtumenetluseta; arvestades, et Valgevene opositsioonipoliitik Viktar Babarõka mõisteti 6. juulil 2021 vangi 14 aastaks ning 6. septembril 2021 määrati Marõja Kalesnikavale ja Maksim Znakile vastavalt 11- ja 10-aastane vanglakaristus;

F. arvestades, et nõukogu võttis Valgevene üksikisikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete neljanda paketi vastu 21. juunil 2021 pärast Ryanairi lennu sunniviisilist ja ebaseaduslikku maandumist Valgevenes Minskis 23. mail 2021 ning ajakirjanik Raman Pratasevitši ja Sofia Sapega kinnipidamist Valgevene ametivõimude poolt; arvestades, et EL kohaldab nüüd Valgevene puhul piiravaid meetmeid kokku 166 isiku ja 15 üksuse suhtes; arvestades, et see sanktsioonide voor kooskõlastati ELi liitlastega, sealhulgas Kanada, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikidega; arvestades, et nõukogu otsustas 24. juunil 2021 kehtestada Valgevene majanduse suhtes uued sihipärased majandussanktsioonid;

G. arvestades, et nõukogu otsustas 4. juunil kehtestada kõikidele Valgevene lennuettevõtjatele ELi õhuruumist ülelendamise ning ELi lennujaamade kasutamise keelu; arvestades, et Põhja-Makedoonia Vabariik, Montenegro, Serbia, Albaania, Island, Liechtenstein ja Norra ühinesid kõnealuse nõukogu otsusega;

H. arvestades, et nii Poola, Läti kui ka Leedu on kuulutanud välja erakorralise seisukorra, kuna nende piirile Valgevenega saabuvate inimeste arv on suurenenud; arvestades, et Poola on piiranud advokaatide, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja meedia juurdepääsu piirialale; arvestades, et olukorda piiril võib kirjeldada humanitaarkriisina ning Poola-Valgevene piiril on hukkunud vähemalt viis migranti; arvestades, et väidetavalt ei austata ega jõustata enam ELi ja rahvusvahelisest õigusest tulenevaid õigusi ning Poola ja Leedu piiril Valgevenega on toimunud mitmeid tagasisaatmisi; arvestades, et Euroopa Inimõiguste Kohus on andnud mitu ajutist korraldust, milles nõutakse, et Poola ja Läti tagaksid mõjutatud isikutele juurdepääsu peavarjule, toidule ja advokaatidele, ning on kohustanud Leedut ja Poolat varjupaigataotlejaid Valgevenesse mitte tagasi saatma; arvestades, et väidetavalt on neid ajutisi korraldusi rikutud;

1. väljendab jätkuvalt oma kindlat solidaarsust Valgevene rahva ning rahumeelsete meeleavaldajatega, kes jätkavad oma proteste vaba ja demokraatliku Valgevene nimel; kordab, et ei tunnusta Aljaksandr Lukašenka valimist Valgevene presidendiks;

2. nõuab, et viivitamata lõpetataks Valgevene ametivõimude vägivald ja repressioonid rahumeelsete meeleavaldajate, opositsioonipoliitikute, sõltumatu meedia, inimõiguste kaitsjate, kodanikuühiskonna, akadeemiliste ringkondade, ametiühingute, juristide ja teiste Valgevene kodanike vastu; nõuab kõigi poliitvangide viivitamatut ja tingimusteta vabastamist ning nende vastu esitatud süüdistuste tühistamist;

3. nõuab Valgevene opositsiooni tingimusteta toetamist ja Aljaksandr Lukašenka praeguse ebaseadusliku režiimi kõrvaldamist ning sellele järgnevaid uusi vabu ja õiglasi valimisi, mida toetavad sõltumatu ja vaba meedia ning tugev kodanikuühiskond;

4. rõhutab vajadust tagada Valgevenes põhivabadused ja inimõigused, õigusriik ja toimiv sõltumatu kohtusüsteem, lõpetada mis tahes represseerimine, tagakiusamine, väärkohtlemine, seksuaalne ja sooline vägivald, sunniviisiline kaduma sundimine ja piinamine ning kaotada viivitamatult ja pöördumatult surmanuhtlus; nõuab, et lõpetataks naiste ja haavatavate rühmade, sealhulgas puuetega inimeste ja LGBTQI-inimeste diskrimineerimine;

5. väljendab heameelt seoses nõukogu otsusega võtta vastu neljas piiravate meetmete pakett ning piiravate meetmete suurema kooskõlastamisega sarnaselt meelestatud riikidega; palub nõukogul kehtestatud transpordisanktsioonid uuesti läbi vaadata, et hõlbustada inimeste püüdeid riigist lahkuda;

6. nõuab tungivalt, et nõukogu võtaks viivitamata päevakorda viienda piiravate meetmete paketi, mis oleks suunatud majanduslikult olulistele sektoritele ja äriühingutele, kes toetavad Lukašenkat ja tema režiimi, ning võitleks juba kehtestatud sanktsioonidest kõrvalehoidmise vastu; tervitab komisjoni ettepanekut peatada ELi-Valgevene viisalihtsustuslepingu teatavate artiklite kehtivus ja kutsub nõukogu üles seda vastu võtma; nõuab tõhusate kaitsemeetmete kehtestamist Astravetsi tuumaelektrijaamas toodetud Valgevene elektrienergia otsese või kaudse müümise vastu ELi turgudele ning ELi liikmesriikide investeeringute peatamist energiataristu projektidesse Valgevenes;

7. kutsub nõukogu ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti üles uurima täiendavaid meetmeid lisaks sanktsioonidele ning töötama Valgevene suhtes välja sidusa ja tervikliku pikaajalise lähenemisviisi, mida koordineeritakse tihedalt sarnaselt meelestatud riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, et vältida rahvusvahelise üldsuse poolt režiimile kasulike investeeringute jätkumist, nagu IMFi hiljutine 1 miljardi euro suurune toetuspakett; nõuab, et Euroopa välisteenistus võtaks juhtrolli sellise sidusa poliitika koordineerimisel liikmesriikide ja teiste ELi institutsioonidega;

8. rõhutab jätkuvat vajadust kaasata ja toetada kodanikuühiskonna aktiviste, inimõiguste kaitsjaid ja sõltumatut meediat Valgevenes ja mujal; kordab oma üleskutset luua sihipärane ELi abiprogramm poliitiliste repressioonide ja politseivägivalla ohvrite abistamiseks, jälgida üksikute poliitvangide olukorda ja kohtuprotsesse kohapeal ning lihtsustada viisanõudeid, samuti parandada varjupaigamenetlusi, väljastada erakorralisi viisasid ja pakkuda ELi liikmesriikides ajutist peavarju neile valgevenelastele, kes taotlevad varjupaika; võtab endale kohustuse omalt poolt tõhustada demokraatiat toetavat tegevust;

9. tervitab komisjoni laiaulatuslikku kava demokraatliku Valgevene majanduslikuks toetamiseks, kuid nõuab, et need rahalised vahendid oleksid viivitamatult kättesaadavad, et toetada kodanikuühiskonna, sõltumatu meedia ja Valgevene opositsiooni üliolulist tööd eksiilis ning repressiivse režiimi eest põgenejaid;

10. kutsub komisjoni, liikmesriike ja Euroopa välisteenistust üles tegema koostööd rahvusvaheliste partneritega, nagu OSCE Moskva mehhanism ja ÜRO Inimõiguste Nõukogu, samuti inimõiguste kaitsjate ja kohaliku kodanikuühiskonnaga, et tagada inimõiguste rikkumiste seire, dokumenteerimine ja nendest teatamine ning seejärel toimepanijate vastutuselevõtmine ja ohvritele õiguse mõistmine; väljendab heameelt seoses rahvusvahelise platvormi loomisega Valgevene vastutuse kohta ja toetab seda; toetab edasisi arutelusid Valgevene inimõiguste rikkumiste rahvusvahelise kohtu võimaliku loomise üle Haagis;

11. mõistab hukka rändajate, sealhulgas varjupaigataotlejate ärakasutamise Valgevene režiimi poolt poliitilise vahendina ELi liikmesriikide vastu vastuseks nende toetusele demokraatlikule opositsioonile Valgevenes; väljendab tugevat solidaarsust Leedu, Poola ja Läti ning teiste ELi liikmesriikidega, kelle Valgevene režiim on oma sihtmärgiks võtnud; kutsub komisjoni ja nõukogu üles tegelema kiiresti humanitaarolukorraga Valgevene piiril; taunib mõnede liikmesriikide, näiteks Taani otsust rahastada lõiketraattarade ehitamist, ilma et oleks tagatud varjupaiga taotlemise õigus;

12. kutsub Poola, Läti ja Leedu ametivõime ning teisi mõjutatud liikmesriike üles tagama, et ELi piiri-, varjupaiga- ja tagasisaatmisõigust, põhiõiguste hartat ja rahvusvahelist inimõigustealast õigust järgitakse täielikult ka hädaolukorras, sealhulgas õigust inimväärikusele, põhivajaduste rahuldamist ja varjupaiga kättesaadavust ning õigusabi pakkujate, meedia ja kodanikuühiskonna organisatsioonide juurdepääsu piirialale; kutsub neid ametivõime üles viivitamata rakendama Euroopa Inimõiguste Kohtu ajutisi korraldusi ning võtma arvesse ÜRO pagulaste ülemvoliniku ja Euroopa Nõukogu organite suuniseid; kutsub komisjoni kui aluslepingute täitmise järelevalvajat üles üheselt hukka mõistma rikkumised, mille on toime pannud Poola, Läti ja Leedu, ning tagama asjaomaste ELi õigusaktide järgimise; palub teistel liikmesriikidel ilmutada solidaarsust ja anda abi vahetult mõjutatud liikmesriikidele, muu hulgas varjupaigataotlejate ümberpaigutamisel;

13. märgib murega, et Venemaa ja Valgevene jätkuv integratsioon mitmes valdkonnas ning eelkõige Valgevene ja kogu piirkonna järkjärguline militariseerumine kujutavad endast potentsiaalset ohtu Euroopa julgeolekule ja stabiilsusele ning eelkõige ELi idanaabruse riikidele, kellega Venemaa on juba nii kaudses kui ka otseses konfliktis; väljendab kahetsust Valgevene hiljutise otsuse üle taganeda ELi idapartnerluse algatusest;

14. mõistab hukka ELi ja selle liikmesriikide diplomaatide ja konsulaartöötajate väljasaatmise Valgevene poolt, millega režiim sulgeb veelgi diplomaatilisi suhtluskanaleid ja piirab Valgevene elanike võimalusi riigist lahkuda; kutsub liikmesriike üles reageerima samal moel, keeldudes Valgevene diplomaatide akrediteerimisest ELis;

15. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile ning Valgevene ametivõimudele.

 

Viimane päevakajastamine: 6. oktoober 2021
Õigusteave - Privaatsuspoliitika