Projekt rezolucji - B9-0494/2021Projekt rezolucji
B9-0494/2021

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji na Białorusi po roku protestów i brutalnych represji

4.10.2021 - (2021/2881(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu

Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nicola Beer, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
w imieniu grupy Renew

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B9-0482/2021

Procedura : 2021/2881(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B9-0494/2021
Teksty złożone :
B9-0494/2021
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

B9-0494/2021

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Białorusi po roku protestów i ich brutalnych represji

(2021/2881(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Białorusi,

 uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej w sprawie Białorusi z 24 maja 2021 r.,

 uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych z 21 czerwca 2021 r. dotyczące Białorusi,

 uwzględniając orędzie o stanie Unii w 2021 r. wygłoszone przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen,

 uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josepa Borrella z 15 lipca 2021 r. w sprawie represji wobec społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi, a także jego oświadczenia w imieniu UE – z 30 lipca 2021 r. w sprawie instrumentalnego wykorzystywania migrantów i uchodźców przez reżim oraz z 8 sierpnia 2021 r. w pierwszą rocznicę sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi z 9 sierpnia 2020 r.,

 uwzględniając oświadczenie rzecznika Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) z 7 lipca 2021 r. w sprawie ograniczenia obecności dyplomatycznej Litwy oraz oświadczenie z 30 sierpnia 2021 r. w sprawie represji wobec dziennikarzy i mediów,

 uwzględniając raport specjalnej sprawozdawczyni ONZ ds. stanu praw człowieka na Białorusi Anaïs Marin dla Rady Praw Człowieka ONZ z 5 lipca 2021 r.,

 uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka i wszystkie konwencje o prawach człowieka, których Białoruś jest stroną,

 uwzględniając przyznanie Nagrody Parlamentu Europejskiego im. Sacharowa za wolność myśli za rok 2020 demokratycznej opozycji na Białorusi,

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że ponad rok po tzw. wyborach z 9 sierpnia 2020 r. władze białoruskie kontynuują represje wobec obywateli, z których wielu jest nękanych, torturowanych, aresztowanych i skazywanych za sprzeciw wobec reżimu lub powszechnego łamania praw człowieka na Białorusi;

B. mając na uwadze, że według szacunków ponad 35 tys. Białorusinów zostało w pewnym momencie zatrzymanych za protesty przeciwko reżimowi; mając na uwadze, że obrońcy praw człowieka udokumentowali setki przypadków tortur i złego traktowania, a wiele osób wciąż jest uznawanych za zaginione lub nie żyje; mając na uwadze, że w aresztach i więzieniach, w których zmarło wielu demonstrantów, nadal traktuje się nieludzko i torturuje zatrzymanych oraz z premedytacją odmawia się im pomocy medycznej; mając na uwadze, że na Białorusi jest ponad 670 więźniów politycznych; mając na uwadze, że tysiące Białorusinów dotkniętych represjami politycznymi uciekło do krajów ościennych, aby uniknąć dalszych prześladowań;

C. mając na uwadze, że reżim białoruski prowadzi kampanię represji przeciwko społeczeństwu obywatelskiemu i obrońcom praw człowieka, która ma uciszyć wszystkie niezależne głosy na Białorusi; mając na uwadze, że zlikwidowanych zostało lub w trakcie likwidacji jest prawie 250 organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna”, którego działalność brutalnie stłumiono, aresztując kierownictwo, pracowników i wolontariuszy oraz stawiając im zarzuty; dotyczy to m.in. przewodniczącego „Wiasny” Alaksandra Bialackiego, członka zarządu „Wiasny” i wiceprzewodniczącego Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka Waliancina Stefanowicza, koordynatorki sieci wolontariuszy „Wiasny” Marfy Rabkowej, Andreja Czepiuka, Leanida Sudalenki, Taccjany Łasicy, Maryji Tarasenki, Uładzimira Łabkowicza oraz innych pracowników i wolontariuszy „Wiasny”;

D. mając na uwadze, że 6 września 2021 r. liderzy białoruskiej opozycji i więźniowie polityczni Maryja Kalesnikawa, laureatka Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli i Międzynarodowej Nagrody dla Kobiet Niezwykłej Odwagi, oraz znany prawnik Maksym Znak zostali skazani odpowiednio na 11 i 10 lat za rzekome przygotowywanie zamachu stanu;

E. mając na uwadze, że władze białoruskie aresztowały prawie 500 dziennikarzy, nadal represjonują i nękają niezależnych dziennikarzy oraz angażują się w umyślne próby utrudniania obiektywnego reporterstwa; mając na uwadze, że 27 sierpnia 2021 r. białoruski reżim nakazał zamknięcie Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, największej niezależnej organizacji dziennikarskiej w tym kraju oraz laureatów Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli w 2004 r.;

F. mając na uwadze, że 23 maja 2021 r. samolot pasażerski Ryanair FR4978 obsługujący lot między dwiema unijnymi stolicami (z Aten do Wilna) został siłą przekierowany do Mińska na rozkaz Alaksandra Łukaszenki pod fałszywym pretekstem zagrożenia bombowego, przez co życie ponad 170 pasażerów i członków załogi znalazło się w niebezpieczeństwie; mając na uwadze, że w Mińsku władze białoruskie zatrzymały podróżującego tym samolotem białoruskiego dziennikarza i aktywistę Ramana Pratasiewicza i jego towarzyszkę Sofię Sapiegę;

G. mając na uwadze, że w odwecie za unijne sankcje nałożone w odpowiedzi na wymuszone przekierowanie lotu FR4978 Łukaszenka publicznie zagroził, że zaleje UE, zwłaszcza sąsiadujące z Białorusią Litwę i Polskę, migrantami i narkotykami; mając na uwadze, że groźba ta spotkała się z poparciem Rosji i że wcielono ją w życie, instrumentalizując ludzi do celów politycznych: mając na uwadze, że utworzono program polegający na tym, że migrantów przywozi się do Mińska samolotami z Iraku i Turcji, a białoruska straż graniczna ułatwia im nielegalne przekraczanie granicy Unii Europejskiej, przez co około 4 000 nielegalnych migrantów przybyło na terytorium Litwy, około 1400 – Polski, a około – 400 Łotwy. mając na uwadze, że Polska, Łotwa i Litwa musiały ogłosić stan wyjątkowy na granicy z Białorusią; mając na uwadze, że liczba przypadków niedozwolonego przekroczenia granicy UE zmniejszyła się, ale nadal podejmowane są takie próby; mając na uwadze, że w dniach 13–19 września 2021 r. udaremnionych zostało 2 101 prób przekroczenia granicy UE (1 830 przez Polskę, 135 przez Litwę i 136 przez Łotwę); mając na uwadze, że reżim białoruski dopuszcza się przemocy wobec migrantów, przemocą wpycha ich na terytorium UE oraz szerzy propagandę i dezinformację, zarzucając państwom członkowskim UE naruszanie praw migrantów i ułatwianie nielegalnej migracji na Białoruś; mając na uwadze, że co najmniej czworo nielegalnych migrantów zmarło z powodu hipotermii i wyczerpania, a inni na całe tygodnie utkwili na granicy Białorusi, nie mogąc uzyskać pomocy, złożyć wniosku o azyl ani uzyskać dostępu do podstawowych usług;

H. mając na uwadze, że białoruska sportsmenka Kryscina Cimanouska, zmuszona do wcześniejszego opuszczenia igrzysk olimpijskich w Tokio, po tym jak skrytykowała trenerów, w obawie o swoje bezpieczeństwo zwróciła się o ochronę do policji na tokijskim lotnisku i skorzystała z wizy humanitarnej, którą zaoferowała jej Polska; mając na uwadze, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl ) wydalił białoruskich trenerów Artura Szimaka i Jurija Majsewicza z igrzysk olimpijskich w Tokio;

I. mając na uwadze, że w orędziu o stanie Unii 15 września 2021 r. przewodnicząca Komisji uznała instrumentalne traktowanie migrantów przez Białoruś za atak hybrydowy mający na celu destabilizację UE;

J. mając na uwadze, że 17 września 2021 r. Prokuratura Generalna Białorusi zawiesiła śledztwo w sprawie śmierci Ramana Bandarenki;

K. mając na uwadze, że 3 sierpnia 2021 r. w parku w Kijowie odnaleziono powieszone ciało Witalego Szyszowa, założyciela Białoruskiego Domu na Ukrainie, grupy pomagającej osobom, które opuściły Białoruś;

L. mając na uwadze, że w już napiętej sytuacji Rosja i Białoruś przeprowadziły we wrześniu 2021 r. wielkie wspólne manewry wojskowe Zapad 2021 z udziałem 200 000 wojskowych, co oznaczało dalszą presję na granice UE; mając na uwadze, że Łukaszenka ogłosił, że do 2025 r. zamierza kupić od Rosji broń o wartości 1 mld USD, w tym systemy rakietowe S-400;

M. mając na uwadze, że 9 września 2021 r. przywódcy Rosji i Białorusi uzgodnili również utworzenie wspólnego rynku ropy naftowej i gazu oraz pogłębienie integracji gospodarczej, co zwiększa ryzyko, że Łukaszenka będzie nadal ograniczać suwerenność Białorusi w zamian za większe poparcie ze strony Rosji;

N. mając na uwadze, że 28 czerwca 2021 r. Białoruś zawiesiła udział w inicjatywie Partnerstwa Wschodniego;

O. mając na uwadze, że w ubiegłym roku reżim Łukaszenki nakazał wielu dyplomatom i personelowi ambasad UE i państw członkowskich opuszczenie kraju, przez co zamknął kolejne kanały komunikacji dyplomatycznej;

P. mając na uwadze, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podjął decyzję o udostępnieniu Białorusi prawie 1 mld USD w postaci nowych specjalnych praw ciągnienia w ramach szerszego przydziału 650 mld USD dla wszystkich członków MFW;

Q. mając na uwadze, że Białoruś rozpoczęła komercyjną eksploatację białoruskiej elektrowni jądrowej w Ostrowcu bez uwzględnienia wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w unijnym sprawozdaniu z testu warunków skrajnych z 2018 r.; mając na uwadze, że białoruskie media wciąż donoszą o poważnych incydentach w tej elektrowni, a 25 kwietnia 2021 r. na jej oficjalnej stronie internetowej pojawiła się niepokojąca wiadomość („Elektrownia jądrowa stanowi zagrożenie! W każdej chwili może dojść do katastrofy!); mając na uwadze, że strona białoruska nie zachowuje przejrzystości i nie dostarcza wiarygodnych informacji na temat sytuacji w elektrowni, co potwierdza, że elektrownia ta jest niebezpieczna i stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa jądrowego;

R. mając na uwadze, że do tej pory Unia Europejska nałożyła sankcje na 166 osób i 15 podmiotów, w tym na Aleksandra Łukaszenkę, a także ukierunkowane sankcje gospodarcze na część sektorów białoruskiej gospodarki; mając na uwadze, że w 2020 r. gospodarka Białorusi odnotowała spadek realnego PKB o 0,9 %, a prognozy na 2021 r. przewidują jego dalszy spadek o 2,7 %; mając na uwadze, że Chiny nadal współpracują z Białorusią i inwestują na jej terytorium, zwłaszcza w chińsko-białoruskim parku przemysłowym „Wielki Kamień”;

1. przypomina, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie nie uznały wyników wyborów prezydenckich z 2020 r. z racji poważnych wątpliwości co do uczciwości wyborów oraz powszechnych doniesień o ich fałszowaniu oraz że nie uznają Alaksandra Łukaszenki jako prezydenta Białorusi;

2. niezmiennie potępia represje, tortury i maltretowanie pokojowo protestujących Białorusinów, uciszanie mediów i blokowanie internetu oraz pobicia, aresztowania i zastraszanie dziennikarzy, blogerów i innych niezależnych głosów na Białorusi; nadal wzywa do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich osób zatrzymanych z powodów politycznych oraz do wycofania wszystkich zarzutów wobec nich;

3. potępia surowe i niesprawiedliwe wyroki sądowe wydane niedawno na liderów opozycji Maryję Kalesnikawą i Maksyma Znaka oraz na innych więźniów politycznych i osoby zatrzymane; ubolewa, że rozprawy sądowe odbywały się za zamkniętymi drzwiami, a dyplomaci z UE i państw członkowskich nie mogli w nich uczestniczyć;

4. nieustannie potępia represje władz wobec Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna” oraz wzywa do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Alaksandra Bialackiego, Waliancina Stefanowicza, Marfy Rabkowej, Andreja Czepiuka, Leanida Sudalenki, Taccjany Łasicy, Maryji Tarasenki, Uładzimira Łabkowicza i innych pracowników i wolontariuszy „Wiasny” oraz do wycofania wszystkich zarzutów wobec nich;

5. potępia zachowanie białoruskich trenerów Artura Szimaka i Jurija Majsewicza na mistrzostwach olimpijskich w Tokio; przypomina, że białoruscy sportowcy są ścigani za udział w pokojowych protestach, a białoruska federacja hokeja na lodzie jest rzekomo zamieszana w zabójstwo Ramana Bandarenki; apeluje do MKOl oraz do innych międzynarodowych komitetów i federacji sportowych, by w kontaktach ze stroną białoruską przestrzegały kodeksów etyki i postępowania;

6. wzywa ESDZ, Komisję i przedstawicielstwa dyplomatyczne poszczególnych państw członkowskich na Białorusi, by uważnie śledziły sytuację danych więźniów politycznych na Białorusi, oferowały im wsparcie i dążyły do ich uwolnienia;

7. ponawia apel o autentyczny, pluralistyczny dialog między reżimem a siłami demokratycznymi Białorusi, prowadzący do nowych wyborów z udziałem obserwatorów międzynarodowych, gdyż jest to jedyna droga wyjścia z obecnego kryzysu politycznego;

8. potępia reżim Łukaszenki za instrumentalne wykorzystanie migrantów do celów politycznych, z naruszeniem norm międzynarodowych i umów dwustronnych między Białorusią a sąsiadującymi z nią państwami członkowskimi UE; uważa porwanie samolotu Ryanair (lot FR4978) i zmuszenie go do lądowania w Mińsku za akt terroryzmu państwowego;

9. z zadowoleniem przyjmuje wsparcie państw członkowskich, Norwegii oraz instytucji i agencji UE, zwłaszcza Europolu, Frontexu i Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, dla państw członkowskich dotkniętych kryzysem migracyjnym wywołanym przez reżim białoruski, i zachęca je do kontynuowania tego wsparcia, w tym przez przyznanie dalszej unijnej pomocy nadzwyczajnej; apeluje do państw członkowskich i instytucji UE, by pomogły migrantom, którzy utknęli na granicy z Białorusią, oraz udzieliły im niezbędnego wsparcia;

10. wzywa Komisję, by w trybie pilnym przedstawiła ukierunkowane wnioski ustawodawcze, które dadzą państwom członkowskim niezbędne gwarancje pozwalające szybko i skutecznie reagować i odpowiadać na kampanie instrumentalizacji nielegalnej migracji prowadzone przez państwa spoza UE, zwłaszcza dzięki silnej i skutecznej ochronie granic zewnętrznych UE oraz skutecznym środkom zapobiegającym nielegalnemu przekraczaniu granicy;

11. wzywa państwa członkowskie do zacieśnienia współpracy dotyczącej zarządzania granicami, zwalczania handlu ludźmi, przemytu papierosów i innych zagrożeń dla bezpieczeństwa wywołanych lub zaostrzonych przez reżim białoruski;

12. ubolewa z powodu trwających pertraktacji między Alaksandrem Łukaszenką a Władimirem Putinem, służących przygotowaniu planów działania na rzecz większej integracji Białorusi i Rosji, i postrzega je jako naruszenie suwerenności Białorusi, ponieważ pozbawiono w ten sposób naród białoruski prawa do decydowania o przyszłości kraju; podkreśla, że rządy Łukaszenki są nielegalne, i odrzuca wszelkie porozumienia zawarte przez niego w imieniu państwa białoruskiego, zwłaszcza od zakończenia kadencji prezydenckiej 5 listopada 2020 r.;

13. popiera wniosek Komisji, by zawiesić niektóre artykuły umowy o ułatwieniach wizowych między UE a Republiką Białorusi w odniesieniu do określonych kategorii urzędników powiązanych z reżimem Łukaszenki, bez szkody dla zwykłych obywateli Białorusi; apeluje do Rady, by jak najpilniej przyjęła piąty pakiet sankcji, ukierunkowanych na osoby i podmioty biorące udział w represjach na Białorusi oraz na osoby i podmioty zamieszane w handel ludźmi, a także by rozpoczęła prace nad kolejnym takim pakietem;

14. wzywa państwa członkowskie, by zbiorowo uznały funkcjonariuszy białoruskiego Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego przebywających na terytorium Unii Europejskiej za personae non gratae;

15. ubolewa, że wprowadzone sankcje gospodarcze miały tylko ograniczony wpływ na reżim Łukaszenki i nie uderzyły poważnie w istotne sektory, np. w przemysł potasowy i petrochemiczny; wzywa Radę do dalszego zaostrzania ukierunkowanych unijnych sankcji gospodarczych, wymierzonych w kluczowe sektory gospodarki Białorusi oraz w publiczne i prywatne przedsiębiorstwa wspierające i finansujące reżim Łukaszenki; z zadowoleniem przyjmuje dodatkowe sankcje nałożone przez USA, Zjednoczone Królestwo i Kanadę w pierwszą rocznicę sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi; dlatego wzywa UE do skoordynowania swoich działań z USA, partnerami z grupy G-7 i innymi państwami demokratycznymi prezentującymi podobne podejście;

16. wzywa państwa członkowskie do koordynacji działań z partnerami międzynarodowymi w organizacjach wielostronnych, np. w MFW, by ograniczyć wypłatę środków dla reżimu Łukaszenki i zamrozić wszelką współpracę z nim; zauważa, że kraje niedemokratyczne, zwłaszcza Rosja i Chiny, nieprzerwanie inwestują na Białorusi;

17. wyraża niesłabnące poparcie dla uzasadnionych żądań i aspiracji narodu białoruskiego, który domaga się wolnych i uczciwych wyborów, podstawowych wolności i praw człowieka, reprezentacji demokratycznej oraz udziału w życiu politycznym w wolnej i suwerennej Białorusi;

18. uznaje i pochwala pracę białoruskich sił demokratycznych pod przewodnictwem Swiatłany Cichanouskiej, informujących na całym świecie o uzasadnionych żądaniach i aspiracjach narodu białoruskiego oraz poszukujących wsparcia dla nich;

19. ponawia apel do Komisji oraz do jej wiceprzewodniczącego i wysokiego przedstawiciela o zorganizowanie wraz z partnerami międzynarodowymi międzynarodowej konferencji wysokiego szczebla w sprawie przyszłości demokratycznej Białorusi, poświęconej rozwiązaniu kryzysu na Białorusi i zadeklarowaniu pakietu finansowego rzędu miliardów euro, by wesprzeć przyszłe reformy i restrukturyzację białoruskiej gospodarki;

20. podkreśla, że potrzebne jest całościowe międzynarodowe dochodzenie w sprawie zbrodni popełnionych przez reżim Łukaszenki przeciwko Białorusinom, w tym w sprawie zabójstwa Ramana Bandarenki i innych obywateli Białorusi; oczekuje na wyniki dochodzenia prowadzonego przez władze ukraińskie w sprawie śmierci Witala Szyszoua;

21. wzywa państwa członkowskie UE, by aktywnie stosowały zasadę uniwersalnej jurysdykcji i przygotowały postępowania sądowe przeciwko białoruskim sprawcom represji;

22. wzywa Komisję, ESDZ i państwa członkowskie UE do zwiększenia bezpośredniego wsparcia dla białoruskich opozycjonistów oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów na Białorusi i poza jej granicami;

23. podkreśla olbrzymie znaczenie utworzenia „ambasad narodowych” Białorusi na całym świecie oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie, by dalej wspierały ochronę praw i interesów obywateli Białorusi za granicą oraz interesów demokratycznej Białorusi, np. poszukując sposobów finansowania „ambasad narodowych” Białorusi;

24. zachęca państwa członkowskie do dalszego uproszczenia procedur wizowych i pobytowych dla osób uciekających z Białorusi z powodów politycznych lub wymagających leczenia w wyniku przemocy, a także do oferowania tym osobom i ich rodzinom niezbędnego wsparcia i pomocy;

25. apeluje do państw członkowskich i Komisji, by oferowały stypendia białoruskim studentom i naukowcom wydalonym z uczelni i uwięzionym za prodemokratyczną postawę;

26. nadal popiera międzynarodową platformę rozliczalności dla Białorusi oraz wzywa instytucje UE i państwa członkowskie, by wspierały jej funkcjonowanie, a także inne inicjatywy międzynarodowe służące pociągnięciu sprawców do odpowiedzialności; zobowiązuje się do skutecznego funkcjonowania platformy Parlamentu Europejskiego ds. walki z bezkarnością na Białorusi oraz do koordynowania w odpowiednim czasie międzynarodowej reakcji na wydarzenia na Białorusi;

27. ubolewa nad wydaleniem z Białorusi dyplomatów UE i państw członkowskich, zwłaszcza szefa delegatury Unii Europejskiej na Białorusi oraz ambasadorów i dyplomatów z Litwy, Łotwy i Polski; zwraca się do państw członkowskich, by wezwały swoich ambasadorów w Mińsku na konsultacje, co będzie sygnałem politycznym dla reżimu Łukaszenki; wzywa ESDZ, by przeanalizowała swoje metody pracy i zapewniła aktywną rolę szefa delegatury Unii Europejskiej na Białorusi, obecnie wezwanego do Brukseli, oraz by przyjęła dodatkowe środki mające zapewnić dyplomatom UE i pracownikom delegatury UE w Mińsku bezpieczne warunki pracy, a zwłaszcza ochronę przed atakami propagandowymi ze strony reżimu Łukaszenki;

28. odnotowuje agresywne ćwiczenia wojskowe Zapad 2021 i niewielkie możliwości obserwowania ich przebiegu; ponawia apel o strategiczną autonomię UE i prawdziwą Europejską Unię Obrony jako element wzmocnionego NATO;

29. podkreśla, że trzeba zająć się zagrożeniami, jakie stwarza białoruska elektrownia jądrowa w Ostrowcu; apeluje do Białorusi, by zobowiązała się do zapewnienia bezpieczeństwa białoruskiej elektrowni jądrowej przy zachowaniu całkowitej przejrzystości do pełnego wdrożenia zaleceń z wzajemnej oceny elektrowni przeprowadzonej przez Europejską Grupę Organów Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa Jądrowego; popiera utrzymanie do tego czasu zakazu importu energii z białoruskiej elektrowni jądrowej na rynek UE oraz odzwierciedlenie tego zakazu w unijnym mechanizmie dostosowania emisji dwutlenku węgla na granicach;

30. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz władzom Republiki Białorusi.

Ostatnia aktualizacja: 6 października 2021
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności