Предложение за резолюция - B9-0523/2021Предложение за резолюция
B9-0523/2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Тунис

18.10.2021 - (2021/2903(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на заместник‑председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Еманюел Морел
от името на групата The Left

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0523/2021

Процедура : 2021/2903(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0523/2021
Внесени текстове :
B9-0523/2021
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0523/2021

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Тунис

(2021/2903(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A. като има предвид, че Тунис е една от приоритетните държави за ЕС в рамките на европейската политика за съседство; като има предвид, че Съюзът и Тунис изразиха желанието си да навлязат в нов етап на двустранните си отношения, въз основата на общи ценности и взаимен ангажимент за укрепване на политическите, икономическите и културните връзки;

Б. като има предвид, че Тунис продължава да е изправен пред изключителен социално-икономически натиск, по-специално поради пандемията от COVID-19; като има предвид, че след като навлезе в тази криза с бавен растеж и нарастващи нива на задлъжнялост, Тунис отбеляза рязък спад в икономическия си растеж; като има предвид, че безработицата нарасна от 15% преди пандемията на 17,8% в края на първото тримесечие на 2021 г.; като има предвид, че безработицата продължава да засяга по-специално жените (24,9%) и младите хора на възраст 15 – 24 години (40,8%); като има предвид, че бедността и уязвимостта се увеличиха в контекста на пандемията и че тенденцията за намаляване на бедността, наблюдавана през последните години, се обръща;

В. като има предвид, че десетата годишнина от революцията в Тунис беше белязана от множество демонстрации в цялата страна, тъй като за тунизийците целите и обещанията от революцията през 2011 г. си остават неизпълнени; като има предвид, че системата на парламентарна демокрация в Тунис, която се подкрепя силно от Европейския парламент, е изправена пред значителни трудности; като има предвид, че обещаните социално-икономически реформи, както и реформата в сектора на правосъдието и сигурността, не са напреднали; като има предвид, че институциите не успяха да се преборят ефективно с корупцията;

Г. като има предвид, че след месеци на политическо напрежение, влошаващи се икономически условия, масови демонстрации и рязко увеличаване на случаите на болни и починали от COVID-19, тунизийският президент Каис Саид уволни министър-председателя Хичем Мечичи и спря работата на Събранието на народните представители, като се позова на извънредните правомощия, предвидени в член 80 от Конституцията на Тунис;

Д. като има предвид, че на 23 август президентът Саид удължи суспендирането на парламента, а според Конституцията парламентът не може да се разпуска за повече от един месец, което породи сериозни опасения сред гражданското общество;

Е. като има предвид, че на 22 септември президентът Саид издаде указ, който му предоставя пълни президентски правомощия; като има предвид, че съгласно указа на президента № 117 действието на Конституцията от 2014 г. се суспендира, с изключение на преамбюла и първите две глави относно общите разпоредби и правата и свободите; като има предвид, че съгласно преходните разпоредби единствено президентът на Републиката има прерогатива да законодателства във всички области, като например организацията на правосъдието и съдебната система, организацията на информацията и пресата, организацията на политическите партии, профсъюзите, сдруженията, организациите и професионалните съюзи, както и тяхното финансиране, или пък организацията на силите за вътрешна сигурност и митниците, избирателния закон, правата и свободите на човека, личния статут, местния бюджет и основния закон за бюджета;

Ж. като има предвид, че с този указ беше отменено универсалното правило за върховенство на Конституцията, като указите на президента имат предимство пред Конституцията; като има предвид, че указите на президента не могат да се обжалват; като има предвид, че предвидения в Конституцията от 2014 г. Конституционен съд, който трябваше да прецени дали позоваването от президента Саид на член 80 от Конституцията на Тунис е законосъобразно, все още не е създаден;

З. като има предвид, че националните и международните организации на гражданското общество предупреждават за едностранните решения, вземани от президента Каис Саид, че те потвърждават отново непоколебимия си ангажимент за спазване на демократичните принципи и изразяват дълбоката си загриженост за липсата на гаранции;

И. като има предвид, че на 29 септември президентът Саид назначи Найла Буден Ромдан за министър-председател; като има предвид, че Найла Буден Ромдан е първата жена министър-председател в Тунис и в арабския свят;

Й. като има предвид, че съставът на новото правителство на Найла Буден Ромдан беше одобрен на 11 октомври;

К. като има предвид, че президентът Саид обяви пътна карта за установяване на „истински демократичен режим, при който суверенитетът да произтича реално от народа“, като тази карта ще бъде изготвена под ръководството на президента, с подкрепата на комисия;

Л. като има предвид, че според избирателната комисия Каис Саид е спечелил президентските избори с над 72% от подадените гласове, като за него са гласували 2,77 милиона тунизийци, повечето от които са млади хора на възраст 18 – 25 години; като има предвид, че според проучванията Каис Саид продължава да бъде много популярен; като има предвид, че след неговата изборна победа тунизийците очакват обещаната промяна в борбата срещу корупцията, премахването на непотизма и постигането на правосъдие и развитие за маргинализираните вътрешни региони, чието население от много години страда от бедност и безработица; като има предвид, че след идването на президента Саид на власт положението се влоши, по-специално в резултат на пандемията от COVID-19, която постави под голям натиск системата на общественото здравеопазване и доведе до сериозни сътресения в икономическата дейност, наред с увеличаването на безработицата и намаляването на доходите в тази държава, която вече е изправена пред затруднения и чиято икономика рухва; като има предвид, че политическите спорове в парламента, демонстрациите на насилие и бурните сблъсъци между представителите на политическите партии накараха тунизийците да обърнат гръб на парламентарния политически живот и на политиците от тяхната страна;

М. като има предвид, че сексуалните отношения между лица от един и същи пол са криминализирани в Тунис и въпреки общата правна защита, осигурена за достойнството и борбата срещу дискриминацията и тормоза, ЛГБТКИ+ лицата в Тунис се сблъскват с широко разпространено насилие, включително смъртни заплахи и изнасилвания; като има предвид, че ЛГБТКИ+ лицата са подложени също така на насилие и унизително отношение от страна на държавните служители;

Н. като има предвид, че е необходимо съществуващите партньорства да се укрепят и да се развие истинско партньорство, при което да се вземат предвид интересите на общностите от двете страни на Средиземноморието; като има предвид, че това партньорство трябва да бъде насочено по-специално към социалните и регионалните неравенства в Тунис;

1. изразява загриженост във връзка със сериозното предизвикателство, пред което е изправен демократичният преход в Тунис; призовава президента на Тунис да възобнови работата на Събранието на народните представители и да гарантира прилагането на принципите на правовата държава;

2. като признава дълбокото разделение между партиите от настоящата политическа система, което попречи за формирането на мнозинство, призовава за реформиране на тази система, при пълно зачитане на конституционния ред, и по-специално на принципа за разделение на властите, както и при осигуряване на пълни гаранции за основните права и свободи на човека;

3. подчертава, че правата на ЛГБТКИ+ лицата са права на човека и призовава правителството на Тунис да декриминализира сексуалните отношения между лица от един и същи пол и да гарантира достойно третиране на ЛГБТКИ+ лицата от страна на държавните служители;

4. подчертава необходимостта от провеждане на диалог на национално равнище, и по-специално социален диалог с участието на социалните партньори и други легитимни организации на гражданското общество, с цел преодоляване на политическата и конституционната криза; във връзка с това подчертава важната и конструктивна роля в този процес на Тунизийския общ съюз на труда (UGTT) и на синдикалната общност като цяло; подчертава, че в този диалог е важно да се включат по-специално младите хора и жените;

5. припомня важната роля на Групата за подкрепа на демокрацията и координация на избори на Европейския парламент за установяването на диалог между гражданското общество и политическите лидери в страната;

6. изразява загриженост относно настоящите социално-икономически и бюджетни трудности и необходимостта Тунис да проведе подходящи реформи, насочени към стимулиране на заетостта и развитие на социален, устойчив и приобщаващ растеж; изразява съжаление във връзка с факта, че Съюзът не успя да отговори на очакванията, породени при установяването на привилегировано партньорство с Тунис;

7. предупреждава, че в този решаващ за Тунис момент обвързването на структурните мерки с макрофинансовата помощ не е целесъобразно за укрепването на демократичния път на страната;

8. изразява загриженост относно въздействието, което договореният между ЕС и Тунис настоящ проект за задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия може да окаже върху и без това крехката местна икономика на Тунис; счита, че това споразумение е архаично, силно оспорвано от тунизийското гражданско общество и не съответства на настоящата извънредна ситуация;

9. призовава ЕС и неговите държави членки да продължат да работят с тунизийския народ за насърчаване на демокрацията, устойчивото икономическо развитие и социалния напредък, включително в областта на търговията, инвестициите, туризма и културата; призовава Съюза и неговите държави членки да мобилизират ресурси, за да отговорят на очакванията на тунизийския народ, като същевременно подчертава, че всяка финансова подкрепа за Тунис трябва да се съпровожда от възобновяване на работата на Събранието на народните представители и от зачитане на принципите на правовата държава, както и на гражданските и човешките права; подчертава, че основата за сътрудничеството си остава зачитането на демокрацията, принципите на правовата държава, демократичните права и правата на човека; отново призовава за разработването на механизми за наблюдение на спазването на основните свободи, равенството между половете и някои други въпроси, свързани с правата на човека, с активното участие на гражданското общество;

10. подчертава необходимостта от насърчаване на инвестициите и развитието във всички сектори на икономиката и обществото на страната, и по-специално създаването на работни места и поддържането на качествени обществени услуги, достъпни за всички хора;

11. подкрепя партньорствата с държавите – членки на ЕС, които насърчават прилагането на децентрализирани подходи, и проектите за сътрудничество, осъществявани от органите на държавите членки, които допринасят за развитието на регионалното и местното управление в Тунис, както и партньорствата и обмена на най-добри практики с градове и местни общности от ЕС; призовава Съюза да осигури по-голяма подкрепа за гражданското общество в регионите, като се надгражда върху съществуващите успешни инициативи;

12. призовава ЕС да помогне на Тунис да получи достатъчно ваксини и медицинско оборудване за преодоляване на дългосрочната здравна криза в страната;

13. отново потвърждава, че свободата на пресата и медиите, свободата на изразяване на мнение онлайн и офлайн, включително и за блогърите, както и свободата на събранията са жизненоважни елементи и необходими стълбове на демокрацията в едно отворено и плуралистично общество; насърчава стандартите за добри практики в медийния сектор с цел реално отразяване на разследващата и диференцираната журналистика; признава положителното въздействие на нецензурирания достъп до интернет и до цифровите и социалните медии; приветства динамичната и отворена онлайн медийна среда в Тунис;

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен председател на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителството на Република Тунис и на председателя на Събранието на народните представители на Тунис.

 

Последно осъвременяване: 20 октомври 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност