Päätöslauselmaesitys - B9-0525/2021Päätöslauselmaesitys
B9-0525/2021

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Tunisian tilanteesta

18.10.2021 - (2021/2903(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Frédérique Ries, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță
Renew-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0523/2021

Menettely : 2021/2903(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0525/2021
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0525/2021
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0525/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma Tunisian tilanteesta

(2021/2903(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Tunisiasta,

 ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Euroopan unionin puolesta 27. heinäkuuta 2021 antaman julkilausuman sekä hänen lausuntonsa lehdistölle Tunisissa 10. syyskuuta 2021,

 ottaa huomioon komission sekä komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 9. helmikuuta 2021 antaman yhteisen tiedonannon ”Uudistettu kumppanuus eteläisten naapurimaiden kanssa – Uusi Välimeren alueen toimintaohjelma” ja sen liitteenä olevan yhteisen valmisteluasiakirjan ”Renewed Partnership with the Southern Neighbourhood – Economic and Investment Plan for the Southern Neighbours” (SWD(2021)0023),

 ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisestä assosioinnista vuonna 1998 tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen (EU:n ja Tunisian assosiaatiosopimus)[1],

 ottaa huomioon Tunisian perustuslain vuodelta 2014,

 ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuolena Tunisia on,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Tunisiasta tuli arabikevään syntymäpaikka, kun presidentti Zine al-Abidine Ben Ali syrjäytettiin rauhanomaisesti tammikuussa 2011; ottaa huomioon, että horjuvasta siirtymästä huolimatta Tunisia on ollut alueen ainoa maa, josta on tullut demokratia; ottaa huomioon, että sen nuoret demokraattiset instituutiot ovat edelleen hauraita;

B. ottaa huomioon, että Tunisiassa loka- ja marraskuussa 2019 järjestettyjen toisten vapaiden parlamentti- ja presidentinvaalien tuloksena presidentti Kais Saied nousi valtaan; ottaa huomioon, että parlamentin hajanaisuuden vuoksi näiden vaalien ja heinäkuun 2021 välillä nimitettiin kolme pääministeriä; ottaa huomioon, että vuoden 2014 perustuslain mukaan toimeenpanovalta kuuluu sekä presidentille että pääministerille;

C. ottaa huomioon, että Mechichin hallitus (2020–2021) oli vastuussa merkittävistä ihmisoikeusloukkauksista; ottaa huomioon, että Amnesty Internationalin mukaan pidätettyjä mielenosoittajia kidutettiin tammikuussa 2021;

D. ottaa huomioon, että korruptio on piinannut maata vuosikymmeniä; ottaa huomioon, että korruption vastaisen kansallisen viranomaisen entinen puheenjohtaja Imed Boukhris erotettiin tehtävästään ilman selitystä kesäkuussa 2021 ja hänet korvattiin välittömästi pääministeri Mechichin erään neuvonantajan vävyllä;

E. ottaa huomioon, että yhä useammat tunisialaiset ovat lähteneet maastaan ja joissain tapauksissa vaarantaneet henkensä ylittämällä Välimeren; ottaa huomioon, että Tunisian aivovuoto kuuluu arabimaiden suurimpiin;

F. ottaa huomioon, että Tunisian covid-19-kuolleisuusaste on maailman toiseksi suurin; ottaa huomioon, että heinäkuussa 2021 järjestettiin lukuisia hallituksen vastaisia ja presidentti Kais Saiedia tukevia mielenosoituksia, jotka ilmensivät yhteistä kyllästymistä korruptioon sekä talous-, sosiaali- ja terveyskriisin;

G. ottaa huomioon, että 25. heinäkuuta 2021 televisioidussa puheessa presidentti Kais Saied päätti erottaa pääministeri Hichem Mechichin ja tämän hallituksen sekä väliaikaisesti keskeyttää Tunisian parlamentin toiminnan vähintään 30 päiväksi ja poistaa kaikkien sen jäsenten koskemattomuuden; ottaa huomioon, että armeija esti tämän jälkeen pääsyn parlamenttiin; ottaa huomioon, että useita parlamentin jäseniä on sen jälkeen tuomittu sotilastuomioistuimissa; ottaa huomioon, että Tunisian perustuslain 80 artiklassa säädetään, että parlamentti kokoontuu keskeytyksettä koko hätätilan ajan ja että tasavallan presidentti ei voi hajottaa parlamenttia; ottaa huomioon, että 24. elokuuta 2021 presidentti jatkoi parlamentin toiminnan keskeyttämistä ”toistaiseksi”;

H. ottaa huomioon, että poliisi sulki Al Jazeera -televisiokanavan Tunisin toimiston 26. heinäkuuta 2021; ottaa huomioon, että sen henkilökunta on todellisuudessa saanut jatkaa toimintaansa maassa tämän jälkeen;

I. ottaa huomioon, että korruption vastaisen kansallisen viranomaisen toimistot pakotettiin sulkemaan ovensa 20. elokuuta 2021 ja että tätä ei perusteltu mitenkään; ottaa huomioon, että sisäministeriö on saanut haltuunsa tuhansien väärinkäytösten paljastajien henkilötiedot;

J. ottaa huomioon, että tuhansien julkisuuden henkilöiden ja liikemiesten väitetään joutuneen matkustuskieltoon ilman pidätysmääräystä, ja kymmeniä on asetettu kotiarestiin ja valtion valvontaan;

K. ottaa huomioon, että presidentti antoi 22. syyskuuta 2021 presidentin asetuksen 117 perustuslain soveltamisen keskeyttämisestä lukuun ottamatta sen johdanto-osaa ja kahta ensimmäistä lukua yleisistä säännöksistä, oikeuksista ja vapauksista; ottaa huomioon, että presidentti antoi itselleen täyden lainsäädäntövallan muuttaa asetuksella lakeja, jotka koskevat puolueita, vaaleja, oikeuslaitosta, ammattijärjestöjä ja -yhdistyksiä, lehdistönvapautta ja tiedonvälityksen vapautta, oikeusministeriön organisaatiota, sisäisiä turvallisuusjoukkoja, ihmisoikeuksia ja vapauksia, henkilötunnusta, sisäisiä turvallisuusjoukkoja, tullia ja valtion talousarviota;

L. ottaa huomioon, että presidentin asetuksen 117 mukaan presidentin päätöksiin ei voida hakea muutosta oikeusistuimessa, mukaan lukien Tunisian korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja kassaatiotuomioistuimessa; ottaa huomioon, että asetuksessa velvoitetaan lakkauttamaan perustuslainmukaisuuden tarkistamista käsittelevä väliaikainen elin (Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des lois), joka perustettiin perustuslailla vuonna 2014 odotettaessa Tunisian perustuslakituomioistuimen muodostamista;

M. ottaa huomioon, että Tunisian kansalaisyhteiskunta on ilmaissut julkisesti olevansa erittäin huolissaan uusista oikeuksien ja vapauksien rajoituksista; ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunnalla, mukaan lukien ammattijärjestöt, hallituksesta riippumattomat järjestöt ja puolueet, on ollut keskeinen rooli Tunisian demokratiaan siirtymisen muovaamisessa ja vahvistamisessa vuodesta 2011 lähtien; ottaa huomioon, että merkittävästä poliisivalvonnasta huolimatta tuhannet ihmiset lähtivät 10. lokakuuta 2021 Tunisin kaduille protestoidakseen presidentti Kais Saiedin vallananastusta;

N. ottaa huomioon, että presidentti nimitti 29. syyskuuta pääministeriksi Najla Boudenin; ottaa huomioon, että presidentti ilmoitti 11. lokakuuta 2021 uudesta hallituksesta, jossa on 25 jäsentä, mukaan lukien vuosien 2020 ja 2021 aikaisempien hallitusten sisä-, koulutus- ja ulkoministerit;

O. ottaa huomioon, että EU on myöntänyt Tunisialle kaksi miljardia euroa suoria avustuksia tukemaan maan siirtymistä demokratiaan, mukaan lukien 260 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 200 miljoonaa euroa vuonna 2021 (kesäkuun tilanne) osana makrotaloudellista rahoitusapua Tunisialle;

1. on erittäin huolissaan lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan keskittymisestä Tunisian presidentin Kais Saiedin käsiin; toteaa, että tämä keskittymisen aste on vastoin hallitusjärjestelmän osien keskinäisen valvonnan demokraattista periaatetta, erityisesti kun päätöksiä ei valvota eikä niihin voida hakea muutosta;

2. kehottaa Tunisian presidenttiä kunnioittamaan täysin Tunisian vuoden 2014 perustuslaissa vahvistettuja oikeuksia ja vapauksia sekä noudattamaan täysin Tunisian kansainvälisiä sitoumuksia;

3. kehottaa presidenttiä sallimaan Tunisian perustuslaillisen järjestyksen mukaisesti paluun täysimittaiseen parlamentaariseen demokratiaan;

4. tuomitsee joidenkin Tunisian parlamentin jäsenten, kuten Karama-liikkeen perustajajäsenen Rached Khiarin, provosoivat lausunnot, joissa pidettiin ranskalaisen opettajan Samuel Patyn murhaa oikeutettuna jumalanpilkan perusteella;

5. kehottaa presidenttiä sallimaan riippumattomien valtion sääntelyelinten täysimääräisen ja asianmukaisen toiminnan, mukaan lukien lakien perustuslainmukaisuuden tarkistamista varten perustettu väliaikainen elin ja kansallinen korruptiontorjuntaviranomainen;

6. kehottaa presidenttiä omaksumaan kaikissa perustuslaki- ja lakiuudistuksissa osallistavan lähestymistavan, jossa kansalaisyhteiskunnan edustajat otetaan mukaan mahdollisimman varhain, sekä toteuttamaan nämä uudistukset mahdollisimman pian; korostaa, että varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle olisi annettava säännöllisesti ajantasaista tietoa Tunisian viimeisimmästä institutionaalisesta kehityksestä;

7. korostaa, että on erityisen tärkeää laatia perustuslaillisia ja lainsäädännöllisiä tekstejä, jotka tarjoavat vähintään samat suojakeinot kuin Tunisian vuoden 2014 perustuslaki hallitusjärjestelmän osien keskinäisen valvonnan sekä perusoikeuksien ja -vapauksien suojelun osalta; panee merkille, että vaikka Tunisian aiemmissa perustuslaeissa on virallisesti taattu kyseiset periaatteet, ne eivät ole onnistuneet suojelemaan niitä tehokkaasti useiden sortavien lakien vuoksi; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita olemaan valmiita avustamaan Tunisian instituutioita antamalla teknistä apua Tunisian viranomaisten pyynnöstä;

8. panee merkille Najla Boudenin nimittämisen Tunisian ensimmäiseksi naispuoliseksi pääministeriksi; panee merkille, että hänen toimivaltaansa rajoittaa 22. syyskuuta 2021 annettu presidentin asetus 117, jolla toimeenpanovalta keskitetään presidentin käsiin; panee merkille uuden hallituksen nimittämisen 11. lokakuuta 2021;

9. kehottaa presidenttiä harkitsemaan uudelleen kantaansa, jonka mukaan hän ei tue naisten ja miesten yhtäläisiä oikeuksia poikkeuksetta kaikilla aloilla; kehottaa lopettamaan naisiin kohdistuvan oikeudellisen syrjinnän perintöasioissa, lasten huoltajuudessa, oikeudessa olla huoltaja, vanhempainvapaata koskevassa oikeudessa ja työoikeudessa erityisesti kotitaloustyöntekijöiden ja naisviljelijöiden osalta; suhtautuu myönteisesti naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan poistamista koskevaan vuoden 2017 lakiin ja kehottaa panemaan sen täysimääräisesti täytäntöön kentällä muun muassa kouluttamalla lainvalvontaviranomaisia antamaan todellista tukea raiskauksen ja hyväksikäytön uhreille; kehottaa EU:ta tukemaan Tunisiassa edelleen naisten turvakoteja, jotka kaikki neljä ovat kroonisesti ylikuormitettuja;

10. pitää valitettavana, että huolimatta vahvasta kumppanuudestaan Tunisian kanssa EU ei ole arabikevään jälkeen onnistunut tukemaan maata paremmin eikä auttamaan sitä hyvän hallintotavan ja osallistavan kasvun saavuttamisessa;

11. vahvistaa EU:n täyden tuen Tunisialle alueen keskeisenä demokraattisena kumppanina;

12. kehottaa komissiota ja Euroopan investointipankkia jatkamaan Tunisian viranomaisten avustamista, mukaan lukien makrotaloudellinen apu ja COVAX-aloite, edellyttäen, että ihmisoikeuksia ja demokratian periaatteita kunnioitetaan EU:n ja Tunisian assosiaatiosopimuksen 2 artiklan mukaisesti; korostaa, että vastuullisen hallituksen perustaminen on olennainen askel tätä kohti;

13. kehottaa komissiota käynnistämään uudelleen Tunisian kansalaisyhteiskunnan, Tunisian viranomaisten ja komission välisen kolmikantavuoropuhelun;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, komissiolle, jäsenvaltioiden parlamenteille sekä Tunisian parlamentille ja hallitukselle.

Päivitetty viimeksi: 20. lokakuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö