Návrh uznesenia - B9-0525/2021Návrh uznesenia
B9-0525/2021

  NÁVRH UZNESENIA o situácii v Tunisku

  18.10.2021 - (2021/2903(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
  v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Frédérique Ries, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Nicolae Ştefănuță
  v mene skupiny Renew

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0523/2021

  Postup : 2021/2903(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B9-0525/2021
  Predkladané texty :
  B9-0525/2021
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  B9‑0525/2021

  Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Tunisku

  (2021/2903(RSP))

  Európsky parlament,

   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Tunisku,

   so zreteľom na vyhlásenie vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 27. júla 2021 v mene Európskej únie a jeho vyhlásenia pre novinárov v Tunise 10. septembra 2021,

   so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 9. februára 2021 s názvom Obnovené partnerstvo s južným susedstvom – nový program pre Stredozemie (JOIN(2021)0002) a k nemu priložený spoločný pracovný dokument útvarov s názvom Obnovené partnerstvo s južným susedstvom – hospodársky a investičný plán pre krajiny južného susedstva (SWD(2021)0023),

   so zreteľom na Euro-stredomorskú dohodu o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na druhej strane z roku 1998 (Dohoda o pridružení medzi EÚ a Tuniskom)[1],

   so zreteľom na ústavu Tuniska z roku 2014,

   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, ktorého zmluvnou stranou je aj Tunisko,

   so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A. keďže Tunisko sa stalo miestom zrodenia Arabskej jari mierovým zvrhnutím prezidenta Zína al-Abidína bin Alího v januári 2011; keďže napriek neistej transformácii je Tunisko jedinou krajinou v regióne, ktorej sa podarilo dosiahnuť demokraciu; keďže jeho mladé demokratické inštitúcie zostávajú nestabilné;

  B. keďže v dôsledku druhých slobodných parlamentných a prezidentských volieb v Tunisku v októbri a novembri 2019 sa k moci dostal prezident Kajs Saíd; keďže v dôsledku rozdrobeného parlamentu boli v období od týchto volieb do júla 2021 vymenovaní traja predsedovia vlád; keďže podľa ústavy z roku 2014 majú prezident aj predseda vlády výkonné právomoci;

  C. keďže Mašíšího vláda (2020 – 2021) bola zodpovedná za závažné porušovanie ľudských práv; keďže podľa Amnesty International boli demonštranti v januári 2021 vo väzbe mučení;

  D. keďže korupcia krajinu sužuje už desaťročia; keďže Imed Buchrís, bývalý prezident Národnej protikorupčnej agentúry, bol v júni 2021 bez uvedenia dôvodu odvolaný a okamžite ho nahradil zať jedného z poradcov vtedajšieho predsedu vlády Mašíšího;

  E. keďže čoraz väčší počet Tunisanov opúšťa svoju krajinu, pričom niekedy riskujú svoje životy pri prechode cez Stredozemné more; keďže Tunisko trpí jednou z najvyšších mier úniku mozgov medzi arabskými krajinami;

  F. keďže Tunisko zaznamenalo druhú najvyššiu mieru úmrtí na COVID-19 na svete; keďže v júli 2021 sa na podporu prezidenta Kajsa Saída uskutočnili početné protivládne protesty, v ktorých protestujúci vyjadrili spoločný hnev proti korupcii a proti hospodárskej, sociálnej a zdravotnej kríze;

  G. keďže v televíznom prejave 25. júla 2021 prezident Kajs Saíd rozhodol o odvolaní predsedu vlády Mašíšího a jeho vlády a o dočasnom pozastavení činnosti tuniského parlamentu na 30 dní s možnosťou predĺženia a o zrušení imunity všetkých jeho poslancov; keďže armáda následne zablokovala prístup do parlamentu; keďže odvtedy bolo niekoľko poslancov súdených na vojenských súdoch; keďže v článku 80 ústavy Tuniska sa uvádza, že parlament sa počas núdzového obdobia musí nepretržite schádzať a že prezident republiky ho nemôže rozpustiť; keďže 24. augusta 2021 prezident predĺžil pozastavenie činnosti parlamentu „do odvolania“;

  H. keďže 26. júla 2021 polícia zatvorila tuniskú pobočku televízneho kanála al-Džazíra; keďže v skutočnosti však jej štábu bolo umožnené pokračovať v činnosti v krajine;

  I. keďže 20. augusta 2021 boli kancelárie Národnej protikorupčnej agentúry nútene zatvorené bez uvedenia dôvodov; keďže osobné údaje tisícov oznamovateľov zhabalo ministerstvo vnútra;

  J. keďže tisíce verejných činiteľov a podnikateľov údajne dostali zákaz vycestovať bez súdneho príkazu, pričom desiatky osôb sa ocitli v domácom väzení a pod dohľadom štátu;

  K. keďže 22. septembra 2021 prezident vydal prezidentský dekrét 117 o pozastavení platnosti ústavy s výnimkou jej preambuly a prvých dvoch kapitol o všeobecných ustanoveniach, právach a slobodách; keďže prezident si udelil plnú legislatívnu právomoc dekrétom meniť zákony upravujúce politické strany, voľby, súdnictvo, odbory a združenia, slobodu tlače a slobodu informácií, organizáciu súdnictva, ľudské práva a slobody, kódex osobného postavenia, vnútorné bezpečnostné sily, clá a štátny rozpočet;

  L. keďže prezidentský dekrét 117 neumožňuje podať odvolanie proti rozhodnutiam prezidenta na súde, a to ani na najvyššom správnom súde Tuniska a jeho kasačnom súde; keďže dekrétom bolo nariadené ukončenie činnosti orgánu Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des lois (dočasný orgán pre kontrolu ústavnosti zákonov), ktorý bol ústavou zriadený v roku 2014, kým nevznikne tuniský ústavný súd;

  M. keďže tuniská občianska spoločnosť verejne vyjadrila vážne znepokojenie nad novými obmedzeniami práv a slobôd; keďže občianska spoločnosť vrátane odborov, mimovládnych organizácií a politických strán zohráva od roku 2011 zásadnú úlohu pri formovaní a posilňovaní demokratickej transformácie Tuniska; keďže 10. októbra 2021 tisíce ľudí napriek výraznému policajnému dohľadu vyšli do ulíc v Tunise na protest proti uchopeniu moci prezidentom Kajsom Saídom;

  N. keďže 29. septembra 2021 prezident vymenoval Nadžlu Búdinovú za predsedníčku vlády; keďže 11. októbra 2021 prezident vymenoval novú vládu v zložení 25 členov vrátane ministrov vnútra, školstva a zahraničných vecí z predchádzajúcich vlád v rokoch 2020 a 2021;

  O. keďže EÚ poskytla Tunisku 2 miliardy EUR vo forme priamych grantov na podporu jeho prechodu k demokracii vrátane 260 miliónov EUR v roku 2020 a 200 miliónov EUR v roku 2021 (k júnu) v rámci makrofinančnej pomoci Tunisku;

  1. je hlboko znepokojený koncentráciou zákonodarných, výkonných a súdnych právomocí v rukách prezidenta Kajsa Saída; poznamenáva, že táto úroveň koncentrácie je v rozpore s demokratickou zásadou bŕzd a protiváh, najmä v prípade neexistencie akejkoľvek kontroly alebo možnosti podať proti rozhodnutiam odvolanie;

  2. vyzýva prezidenta Tuniska, aby plne rešpektoval práva a slobody zakotvené v tuniskej ústave z roku 2014 a aby plne dodržiaval medzinárodné záväzky Tuniska;

  3. vyzýva prezidenta, aby v súlade s ústavným poriadkom Tuniska umožnil návrat k plnohodnotnej parlamentnej demokracii;

  4. odsudzuje poburujúce vyhlásenia niektorých poslancov tuniského parlamentu, ako je Rašíd Chiari, spoluzakladateľ hnutia Karama (dôstojnosť), ktorý ospravedlňoval vraždu francúzskeho učiteľa Samuela Patyho rúhaním;

  5. naliehavo vyzýva prezidenta, aby umožnil úplné a riadne fungovanie nezávislých regulačných štátnych orgánov vrátane dočasného orgánu pre kontrolu ústavnosti zákonov a Národnej protikorupčnej agentúry;

  6. naliehavo vyzýva prezidenta, aby čo najskôr prijal inkluzívny a participatívny prístup zahŕňajúci zástupcov občianskej spoločnosti v rámci všetkých ústavných a legislatívnych reforiem a aby tieto reformy čo najskôr uskutočnil; zdôrazňuje, že PK/VP by mal pravidelne poskytovať aktuálne informácie o najnovšom inštitucionálnom vývoji v Tunisku;

  7. zdôrazňuje osobitný význam vypracovania ústavných a legislatívnych textov, ktoré poskytnú prinajmenšom toľko záruk ako ústava Tuniska z roku 2014, pokiaľ ide o systém bŕzd a protiváh a ochranu základných práv a slobôd; poznamenáva, že aj keď predchádzajúce ústavy v Tunisku tieto zásady oficiálne zaručovali, nedokázali ich účinne chrániť pre množstvo represívnych zákonov; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby boli pripravené na žiadosť tuniských orgánov pomôcť tuniským inštitúciám prostredníctvom technickej pomoci;

  8. berie na vedomie, že Nadžla Búdinová bola ako prvá žena vymenovaná za predsedníčku vlády Tuniska; poznamenáva, že jej právomoci sú obmedzené rámcom stanoveným v prezidentskom dekréte 117 z 22. septembra 2021, ktorým sa výkonná moc sústreďuje do rúk prezidenta; berie na vedomie vymenovanie novej vlády 11. októbra 2021;

  9. vyzýva prezidenta, aby prehodnotil svoj postoj nepodporovať rovnaké práva žien a mužov, a to vo všetkých oblastiach bez výnimky; požaduje ukončenie právnej diskriminácie žien v oblasti dedičstva, starostlivosti o deti, práva byť hlavou domácnosti, práva na rodičovskú dovolenku a pracovných práv, najmä pokiaľ ide o pracovníčky v domácnosti a farmárky;  víta zákon z roku 2017 o odstránení násilia páchaného na ženách a dievčatách a požaduje jeho vykonávanie v plnej miere, a to aj poskytovaním odbornej prípravy úradníkom orgánov presadzovania práva, aby poskytovali účinnú podporu obetiam znásilnenia a zneužívania; vyzýva EÚ, aby pokračovala v podpore útulkov pre ženy v Tunisku, pričom všetky štyri sú chronicky preplnené;

  10. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že napriek silnému partnerstvu s Tuniskom sa EÚ od Arabskej jari nepodarilo lepšie podporiť krajinu a pomôcť jej dosiahnuť dobrú správu vecí verejných a inkluzívny rast;

  11. opätovne potvrdzuje plnú podporu EÚ Tunisku ako kľúčovému demokratickému partnerovi v regióne;

  12. vyzýva Komisiu a Európsku investičnú banku, aby pokračovali v pomoci tuniským orgánom, a to aj prostredníctvom makrofinančnej pomoci a iniciatívy COVAX, za predpokladu, že budú dodržané ľudské práva a demokratické zásady v súlade s článkom 2 dohody o pridružení medzi EÚ a Tuniskom; zdôrazňuje, že zriadenie zodpovednej vlády je zásadným krokom v tomto smere;

  13. vyzýva Komisiu, aby obnovila trialóg medzi tuniskou občianskou spoločnosťou, tuniskými orgánmi a Komisiou;

  14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Komisii, parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Tuniska.

  Posledná úprava: 20. októbra 2021
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia